Отчет изпълнение на управленската програма на правителството


Разработен е модел за финансиране по единни разходни стандарти на извънучилищните педагогически учреждения при организиране свободното време на ученицитестраница12/18
Дата09.08.2018
Размер1.43 Mb.
ТипОтчет
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   18

Разработен е модел за финансиране по единни разходни стандарти на извънучилищните педагогически учреждения при организиране свободното време на учениците. Средствата са планирани в рамките на средствата за структурни мерки и програми за развитие на образованието в размер до 100 000 000 лв. от проекта на Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. Тази мярка цели спиране на процеса по закриване на извънучилищните звена, постигане на устойчивост и предвидимост на средствата за съществуването им.


Мярка: Промяна в Закона за професионалното образование и обучение

Предложени са изменения и допълнения в Закона за професионалното образование и обучение. Целта е постепенното въвеждане на дуалната система на обучение – едновременно учене и работа. Предвидени са 8,6 млн. лв. за подобряване на системата на професионалното образование. Дългосрочна цел на тази политика е постепенно преодоляване на младежката безработица и осигуряване на възможност на завършилите ученици за първо работна място. За изпълнението на тези цели са предложени изменения и допълнения в Закона за професионалното образование и обучение, насочени към:

 • Въвеждане на система за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение;

 • Въвеждане на система за идентифициране и признаване на неформално придобити знания, умения и компетентности;

 • Прилагане на Национална квалификационна рамка;

 • Осигуряване на гъвкава система за професионално образование и обучение;

 • Въвеждане на защитени професии, необходими за развитието на регионите и за стратегическите отрасли на икономиката;

 • Насочване на средства към професионалните гимназии;

 • Увеличение на единния разходен стандарт за професионално обучение;

 • Модернизиране на материалната база на професионалните училища;

 • Инвестиции в работилници, лаборатории и други специализирани помещения за практическо обучение;

 • Създаване на тясна връзка между професионалното образование и бизнеса с цел подготовка на кадри за нуждите на регионалната икономика.

Създадена е междуведомствена работна група за разработване на план за действие и финансово осигуряване на реформирането на професионалното образование и обучение.
Мярка: Стратегия за развитие на висшето образование в Република България 2014-2020 г.

Изготвен е проект на Стратегията за развитие на висшето образование в Република България 2014-2020 г., в която са залегнали мерки и дейности, целящи реформиране на висшето образование с оглед синхронизирането му с другите национални политики.

До момента проектът на Стратегия е обсъден на заседание на Съвета на ректорите, както и със студенти. Документът е публикуван на електронната страница на Министерството на образованието и науката, където има и електронен адрес за мнения и препоръки. В края на месец януари 2014 г. всички постъпили предложения ще бъдат обобщени и обсъдени от комисия, която ще предложи окончателен вариант на Стратегията.

В бюджета на Република България за 2014 г. за реформирми в системата на висшето образование са предвидени допълнително 21,5 млн. лева. Целта е:


 • Повишаване качеството на висшето образование чрез осъществяване връзката между обучение и бизнес;

 • Насочване на финансирането към висшите училища, чийто студенти имат най-добра професионална реализация;

 • Мотивиране на желаещите да се обучават в педагогически, технически инженерни и професионални направления, от които има нужда пазара на труда;

 • Връщане на науката в университетите – насочване на средства за научна инфраструктура и повишаване на възможностите студентите да се включват в научни проекти още по време на обучението си.


Освен предвидените в първия етап на изпълнение на Програмата на правителството мерки, през отчетния период е извършено следното:
Мярка: Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри

В изпълнение на тази мярка вече е изготвен проект на Националната стратегия и са предвидени допълнителни средства в размер 2 млн. лв. Целта на стретегията е разработване и утвърждаване на мерки за привличане на млади учители в системата на средното образование.

Проектът на Националната стратегия за развитието на педагогическите кадри е обсъден на редовните заседания на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество и на Обществения съвет към министъра на образованието и науката. В нея са разработени мерки за привличане на млади учители в системата на средното образование чрез:


 • Осигуряване на стипендии за студентите в педагогическите специалности;

 • Създаване на възможност за стажове на студенти от 4 и 5 курс в реална училищна среда;

 • Въвеждане на длъжност „стажант учител”;

 • Осигуряване на възможности за преференциални кредити и по-ниски наеми на жилища за учители в отдалечени райони.

Във връзка с това се инициират и промени в Наредба № 5, отнасящи се до намаляване на сроковете за придобиване на професионално-квалификационните степени. Предвиждат си и промени и по отношение на кариерното развитие на педагогическите кадри, за да се намалят сроковете за преход от младши учител, старши учител и т. н.

По проект „Квалификация на педагогическите специалисти” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г.”, са обучени 5 943 педагогически специалисти по следните теми: • „Обучение на учители за работа с деца и ученици със специални образователни потребности”;

 • „Обучение на учители за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда”;

 • „Обучение на педагогически специалисти за формиране на знания, умения и компетентности за оценяването на учениците”;

 • „Обучение на детски учители за работа в групите за задължителна предучилищна подготовка”.


Мярка: Реформиране на професионалното образование и обучение. Обвързване с потребностите на пазара на труда. Развитие на публично-частното партньорство

 • Разработен е проект на Национална стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 г., който е публикуван за обсъждане на електронната страница на Министерството на образованието и науката и на портала за обществени консултации (www.strategy.bg) на Министерския съвет.

 • Подготвен е проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Национален съвет за учене през целия живот като постоянно действащ орган към Министерския съвет за провеждането на държавната политика в сферата на ученето през целия живот.

 • Подготвени са:

 • Проект на Решение на Министерския съвет за изменение и допълнение на Решение на Министерския съвет от 20.07.2009 г. за приемане на Списъка на регулираните професии в Република България;

 • Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за признаване на професионални квалификации.

 • Разработен е проект на Национална стратегия за развитието на педагогическите кадри, който е обсъден на редовните заседания на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество и на Обществения съвет към министъра на образованието и науката.

 • По проект „Квалификация на педагогическите специалисти”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г. са обучени 5 943 педагогически специалисти.

 • В края на октомври 2013 г. Министерският съвет прие Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013-2020 г.).

Стратегията е разработена съгласно препоръка на Съвета на Европейския съюз от 28 юни 2011 г., засягаща политиките за намаляване на преждевременното напускане на училище (2011/C 191/01), както и със стратегическата рамка на ЕС за сътрудничество в областта на образованието и обучението. Постигането на целите на стратегията се осъществява чрез три ключови мерки за:

 • Превенция, която цели предотвратяване причините за преждевременно напускане на училище;

 • Интервенция, която цели създаването на условия за ограничаване на преждевременното напускане;

 • Компенсиране, което има за цел да подпомогне преждевременно напусналите училище отново да се включат в образованието или до придобият квалификация.

Изпълнението на мерките, заложени в документа, ще доведе до постигане на националната цел за България, която предвижда до 2020 г. делът на преждевременно напусналите образователната система да спадне под 11%, при 12,5% за 2012 г. Стратегията изисква прилагането на междусекторен подход на национално, общинско и училищно равнище, гарантиран от Координационен механизъм между институциите, както и участието на неправителствения сектор в разработването и изпълнението на специфични политики за образование и в подобряването на материално-техническите, социалните и психолого-педагогическите условия, включително и чрез възможностите на публично-частното партньорство.
Мярка: Укрепване на обществените организации (БАН, ССА, ДВУ) чрез устойчиво финансиране на научни изследвания с акцент върху резултатите от изпълнените задачи

Осъществява се процедура за подкрепа на научни форуми с международно участие, провеждани в България, отговарящи на приоритетите на Националната стратегия за развитие на научните изследвания. Финансирани са 19 научни събития. • Организирани са информационни събития по европейски научни програми и инициативи за популяризиране на възможностите за използване на различни финансови инструменти за подкрепа на изследователски проекти.

 • Разработени са конкурсни процедури и документации за:

 • Съвместни Българо-китайски научноизследователски проекти (2014-
  2016 г.);

 • Съвместни научноизследователски проекти между Република България и Германската служба за академичен обмен (DAAD) за изпълнение в периода 2014-2015 г.;

 • Съвместни изследователски проекти между България и Украйна за периода 2014-2016 г.

 • Подготвена е Програма за сътрудничество в областта на науката и технологиите между правителствата на Република България и Република Индия 2014-2016 г.

 • Предоставено е национално съфинансиране в размер на 2 млн. лв. за научни проекти по Седма рамкова програма на Европейската комисия и програмата за сътрудничество в областта на науката и техниката – COST.

 • В процес на подготовка е първата работна програма за периода 2014-2015 г. по Рамковата програма за наука и иновации „Хоризонт 2020”.

 • Актуализиран е националният списък на научноизследователски организации, които могат да приемат чужденци за разработване на научноизследователски проекти.

 • В процес на актуализация е нормативната уредба в областта на научните изследвания и иновациите с цел обединяване на инструментите за подкрепа на науката и иновациите – Фонд „Научни изследвания” и Национален иновационен фонд.

 • В рамките на процедура за подбор на докторанти, пост-докторанти и млади учени за едномесечни обучения във високотехнологични научни комплекси и инфраструктури са сключени 41 договора с млади учени.

 • Разработена е Методология за кариерно развитие на млади учени за професионална реализация в практиката и науката.


ОСИГУРЯВАНЕ НА ПО-КАЧЕСТВЕНО И ДОСТЪПНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Мярка

Срок

Подкрепа за държавните и общинските лечебни заведения в по-малките населени места чрез утвърждаване на методика за реда и критериите за субсидиране на общинските лечебни заведения за болнична помощ в труднодостъпни и отдалечени райони, съгласувано с Националното сдружение на общините

31.12.2013 г.

Актуализиране на медицинските стандарти, утвърдени с наредби на министъра на здравеопазването, с оглед съобразяване на изискванията на нивата на компетентност на болничните структури с потребностите на обслужваното население за гарантиране на базова медицинска помощ, кадрова и апаратурна обезпеченост

31.10.2013 г.

Стартиране на процедура по актуализиране на Националната здравна карта с оглед създаване на предпоставки за обезпечаването на потребностите на населението на национално, регионално и общинско ниво от различни видове медицинска помощ (извънболнична помощ; спешна помощ; болнична помощ)

30.09.2013 г.

Изготвяне на анализ и конкретни планове и мерки за възстановяване и оптимизиране на дейности в общински болници в отдалечени и труднодостъпни райони (възстановяване на дейността на болницата в гр. Девин)

30.11.2013 г.

Създаване на регламенти за консултативна помощ и взаимовръзка с областните МБАЛ, както и с по-високотехнологични структури в системата с оглед своевременно оказване на необходимата медицинска помощ

31.10.2013 г.

Осъществяване на промени в Наредба № 34 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването в насока либерализиране на приема на специализанти, оптимизиране процеса на специализация и актуализиране на номенклатурата на специалностите в системата на здравеопазването

31.10.2013 г.

Промяна в Наредбите за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите от регулираните медицински професии

31.10.2013 г.

Усъвършенстване на съществуващата, разработване и въвеждане на нова нормативна база на Спешната помощ

31.12.2013 г.

Оценка на състоянието на системата за спешна медицинска помощ по отношение на достъпа на населението до спешна медицинска помощ. Регламентиране на критерии за осигуреност на населението с медицински екипи по видове, показатели за брой население, площ на обслужвана територия, характеристика на заболеваемостта, здравна инфраструктура и др.

31.12.2013 г.

Утвърждаване на критерии и стандарти за териториално разпределение на структурите за спешна медицинска помощ. Изработване на карта на разпределението на структурите на спешна медицинска помощ

31.12.2013 г.

Промяна в политиката на ценообразуване на лекарствата, с цел овладяване на тенденцията на повишение на цените и стъпки за тяхното последващо намаление

31.12.2013 г.


Изпълнение:

Създадена e Национална здравна стратегия 2014-2020 г. и е разработен План за действие за нейното изпълнение. Предложените мерки отговарят на условията за икономическа устойчивост, стимулиране на ефективността и разходоефективно съсредоточаване на ресурси. Тяхното изпълнение ще допринесе за по-лесния достъп до здравни услуги. Националната здравна стратегия е задължително предварително условие за получаване на средства от европейските фондове за сектор „Здравеопазване“. Създаденият документ отговаря напълно на критериите, заложени от Европейския съюз. След широко публично обсъждане, включително със Световна здравна организация и Световна банка, Стратегията е приета от Министерски съвет на 21.12.2013 г.
Мярка: Подкрепа за държавните и общинските лечебни заведения в по-малките населени места чрез утвърждаване на методика за реда и критериите за субсидиране на общинските лечебни заведения за болнична помощ в труднодостъпни и отдалечени райони, съгласувано с Националното сдружение на общините

Изготвена е Методика за субсидиране и списък с лечебните заведения в малките и труднодостъпни места, които ще получат субсидия общо в размер на 6 млн. лв. Въз основа на обективни критерии, изработени в изключително тясно сътрудничество с Национално сдружение на общините в Република България, е създаден списък, включващ 36 общински болници в труднодостъпни и отдалечени райони, които ще получат финансиране от държавата за осъществяване на спешна медицинска помощ, с цел да бъде гарантиран достъпът до качествени и навременни здравни услуги за населението.
Мярка: Актуализиране на медицинските стандарти, утвърдени с наредби на министъра на здравеопазването, с оглед съобразяване на изискванията на нивата на компетентност на болничните структури с потребностите на обслужваното население за гарантиране на базова медицинска помощ, кадрова и апаратурна обезпеченост

Към настоящия момент от Съвета по медицински стандарти са изготвени и приети 40 проекта на медицински стандарти, 2 от тях вече са публикувани в Държавен вестник, 5 са публикувани на страницата на министерството за обществено обсъждане, а останалите са в процес на окончателно правно-техническо оформяне, като непрекъснато нови стандарти биват финализирани. Целта на актуализирането е медицинските стандарти да бъдат осъвременени съгласно настоящите показатели за качество и пълнота на медицинската дейност. Част от новите стандарти целят и да бъде облекчена работата на по-малките лечебни заведения, като са променени някои прекалено завишени изисквания към кадровата им и техническа обезпеченост. По този начин ще бъде гарантирано нормалното им функциониране, без това да води до понижаване на качеството на медицинското обслужване.
Мярка: Стартиране на процедура по актуализиране на Националната здравна карта

Работата по създаването на новата Национална здравна карта е стартирала. Създаването ѝ е задължително условие за гарантиране и обезпечаване на потребностите на населението на национално, регионално и общинско ниво от извънболнична помощ, болнична помощ и спешна помощ. Проведено е широко обсъждане със съсловни и пациентски организации, както и с представители на различни институции относно параметрите на Методиката за създаването на Национална здравна карта и областни здравни карти. Предвижда се Националната здравна карта да бъде със задължителен характер, като отразените в нея потребности на населението ще дават възможност за по-ефикасно и по-ефективно разходване на средствата на НЗОК, която ще сключва договори единствено с лечебни заведения, отговарящи на определените критерии. По този начин ще бъде гарантирано качеството на услугата, заплащана с публичен ресурс, ще бъде балансиран броят болнични легла по специалности, така че да отговарят на нуждите на населението, както и ще осигури ефективно и достатъчно обезпечаване с финансов ресурс.


Мярка: Изготвяне на анализ и конкретни планове и мерки за възстановяване и оптимизиране на дейности в общински болници в отдалечени и труднодостъпни райони (възстановяване на дейността на болницата в гр. Девин)

Осъществяването на качествена медицинска помощ от общинските болници в отдалечените и труднодостъпни райони е пряко свързано с финансова подкрепа от страна на държавата. Поради това държавата стартира субсидиране на лечебните заведения в малките и труднодостъпни населени места, избрани въз основа на обективни критерии, изработени в сътрудничество с Национално сдружение на общините в Република България. Средствата ще бъдат предоставяни за извършването на спешна медицинска помощ от лечебните заведения.

В процес на възстановяване е дейността на болницата в гр. Девин. Преведена е необходимата за целта субсидия от държавата. С възстановяване дейността на болницата в гр. Девин ще бъде възобновено здравното обслужване на три общини: Девин, Доспат и Борино.

Целта е гарантиране на достъпа до качествени и навременни здравни услуги на жителите на малки, труднодостъпни и отдалечени населени места.
Мярка: Създаване на регламенти за консултативна помощ и взаимовръзка с областните МБАЛ, както и с по-високотехнологични структури в системата с оглед своевременно оказване на необходимата медицинска помощ.

През август 2013 г. е извършена промяна в Наредбата за условията и реда на работа на националните и републиканските консултанти.

Съобразена е липсата на достатъчно специалисти – републикански консултанти, и по тази причина се позволява вече един републикански консултант да оказва консултативна помощ на територията на повече от една административна област.

Дава се възможност на националните консултанти да създават експертни съвети по съответната специалност, по конкретни проблеми или отделни дейности. Тези съвети подпомагат националния консултант при определяне политиката в съответната област, което позволява по-широко представителство на водещите специалисти.
Мярка: Осъществяване на промени в Наредба № 34 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването в насока либерализиране на приема на специализанти, оптимизиране процеса на специализация и актуализиране на номенклатурата на специалностите в системата на здравеопазването

В процес на подготовка е промяна на Наредба № 34 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването. Допълнително се конкретизират и уточняват исканията от страна на студентските съвети. Основа за дейностите по тази мярка е прилагане на най-добрите практики в управлението на човешките ресурси – планиране, подбор, обучение и задържане на наетия персонал, съобразени с потребностите на медицинските специалисти и нуждите на обществото, постигнати в страните от ЕС и съобразени с неговите регламенти и директиви.Чрез изпълнение на мярката се цели:

 • Облекчаване на режима на прием на специализанти и на начина на кандидатстване: премахва се изпитът за зачисляване, като провеждането на конкурса става по документи, когато кандидатите са по-малко от обявените места. Изпит ще бъде провеждан в случай че кандидатите са повече от броя на обявените места за специализанти.

 • Премахване на съществуващите пред специализантите процедурни затруднения, свързани с допускане до държавен изпит за придобиване на специалност. Намалява се срокът за обявяване на приема от висшите учебни заведения от три на два месеца. Предвиден е облекчен режим за допускане до държавен изпит за специалност, като до изпит ще бъдат допускани специализантите, които са изпълнили съответната учебна програма и индивидуален план до 30 ноември за декемврийска сесия и до 30 април за майска сесия.

 • Създаване на организация за провеждане на държавни изпити за придобиване на специалност два пъти в годината + 1 допълнителен, при преценка на ректора на университета, т.е. въвеждане на възможност за извънредна сесия;

 • Стимулиране на работещите в центровете за спешна помощ и работещите в отдалечените и труднодостъпни райони да специализират. Удължава се срокът, в който центровете за спешна медицинска помощ, определени за институции, провеждащи практическо обучение, могат да извършват обучение на специализанти, както и конкурсът по документи за работещите в спешната помощ ще се провежда преди обявяване на конкурса за останалите утвърдени места. Предвижда се и прием по документи на работещите повече от две години в лечебни или здравни заведения, разкрити в отдалечени от областните центрове райони.

 • Провеждане на държавна политика на стимулиране на медицинските кадри да се обучават по специалности, по които има недостиг на кадри в системата на здравеопазването. Прием на специализанти на места, финансирани от държавата, с конкурс по документи ще се извършва и по специалност “Неонатология“.

 • Предприемане на действия по актуализиране на учебните програми за придобиване на специалност чрез разширяване на практическите знания и умения и поставяне на акцент върху профилактиката и подобряване организацията на обучение. Регламентира се редът за актуализиране на учебните програми, като министърът на здравеопазването се ангажира с иницииране на процеса на всеки 5 години.

 • Прецизиране номенклатурата на специалностите и по-конкретно – отпадане на тези, по които не се провежда обучение. Въвеждат се две нови специалности за магистрите по фармация, три нови специалности от професионално направление „Здравни грижи“ и две нови военномедицински специалности.

Очакван резултат от извършените промени е „отпушването“ на системата на специализации в сферата на здравеопазването, като се повиши квалификацията на медицинските специалисти и бъдат задоволени потребностите на държавата от медици в дефицитните към момента специалности.
Мярка: Промяна в Наредбите за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите от регулираните медицински професии

Изготвена е Наредба за единните държавни изисквания за кинезитерапевтите. Наредбата е в процес на междуведомствено съгласуване. До настоящия момент кинезитерапевтите като регулирана професия нямаха единни държавни изисквания. С този акт се определят и медицинските дисциплини, които задължително трябва да бъдат изучавани, което им дава възможност да работят в системата на здравеопазването.

В процес на разработване са единните държавни стандарти по медицина, фармация, стоматология, като се предвижда в края на месец март 2014 г. те да бъдат финализирани. Целта на разработваните промени е облекчаване на действащата регулация по отношение на наредбите за единни държавни изисквания. Предвижда се лица, изпълнили задълженията си по учебен план, които отговарят на изискванията на наредбата по специалност Медицина, да могат да придобият специалност Дентална медицина, като бъдат признати задължителните основни учебни, задължителни и общомедицински дисцплини, както и обратното.

Мярка: Усъвършенстване на съществуващата, разработване и въвеждане на нова нормативна база на Спешната помощ

В процес на обществено обсъждане е разработената Стратегия за развитието на Спешната медицинска помощ. След обстоен анализ на системата на спешната медицинска помощ са набелязани промени, които ще доведат до задържане на кадри в системата на спешна медицинска помощ; сигурност при работата на екипите на спешна медицинска помощ; повишаване качеството на медицинското обслужване на населението и достъпът до медицинска помощ ще се подобри в районите с липсващи лечебни заведения.Целта на предвидените промени е предоставяне на по-качествена и навременна медицинска услуга на пациентите и подобряване условията на труд на работещите в системата чрез:

 • Ясен регламент във взаимоотношенията между центровете за спешна медицинска помощ и другите лечебни заведения;

 • Специализация на работещите в сферата на Спешната помощ;

 • Подобряване отношенията между Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112 и Спешната медицинска помощ.


Мярка: Оценка на състоянието на системата за спешна медицинска помощ по отношение на достъпа на населението до спешна медицинска помощ. Регламентиране на критерии за осигуреност на населението с медицински екипи по видове, показатели за брой население, площ на обслужвана територия, характеристика на заболеваемостта, здравна инфраструктура и др.Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   18


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница