Отчет изпълнение на управленската програма на правителствотостраница15/18
Дата09.08.2018
Размер1.43 Mb.
ТипОтчет
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

АКТИВНА ВЪНШНА ПОЛИТИКА


Мярка

Срок

Приемане на програма за организационно-техническа подготовка на всички министерства и централни институции, участващи в поемането на ръководните функции на органите на ЕС по време на председателството на съвета на ЕС

31.12.2013 г.

Изпълнение на ангажиментите на МВнР по Цели за способности 2013 г.: създаване на база данни граждански специалисти, организиране на обучението им и осъществяване на необходимите промени в правно-нормативната уредба за участието им в мисии и операции извън територията на страната

31.10.2013 г.


Изпълнение:

Мярка: Приемане на програма за организационно-техническа подготовка на всички министерства и централни институции, участващи в поемането на ръководните функции на органите на ЕС по време на председателството на съвета на ЕС

С цел пълноценно участие във формирането и реализацията на политиките на Европейския съюз по ключови за Съюза и страната въпроси и подготовката за първото ротационно Председателство на Република България на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. през отчетния период:

 • Представители на българската държавна администрация взеха участие на официална среща с представители на Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз. По време на срещата са обсъдени основните аспекти от подготовката на страната за Председателството, като са дадени важни насоки за работа от страна на Съвета.

 • Министерството на външните работи (МВнР) направи анализ на опита на държавите членки, преминали през председателство след влизането в сила на Лисабонския договор. Въз основа на него са набелязани необходимите ангажименти, предизвикателства и потенциални проблеми, с които страната ни би могла да се сблъска в процеса на подготовката за председателството.

 • Подготвен е проект на Концепция за подготовката на България за Председателството в Съвета на Европейския съюз през втората половина на 2018 г. Концепцията е представена на 23 ноември 2013 г. пред Съвета по европийските въпроси.

 • Проведена е среща с работещите в европейските институции български командировани експерти (8 ноември 2013 г.). Целта на срещата е проучване на възможностите за по-активно взаимодействие между националната администрация и командированите експерти с оглед реализирането на национални приоритети в ЕС, както и подобряването на условията за командироване на националните експерти в европейските институции и тяхна реинтеграция в националната администрация.Мярка: Изпълнение на ангажиментите на МВнР по Цели за способности 2013 г.

В края на октомври 2013 г. е направен преглед по напредъка в изпълнението на Целите за способности 2013 г., приети на през юни 2013 г. на срещата на министрите на отбраната. Във връзка с изпълнението на невоенните цели на Алианса на 21 юни и на


9 октомври 2013 г. са проведени срещи на Междуведомствената работна група по гражданските специалисти. Всички заинтересувани министерства и ведомства са изпратили становища по Наредбата за условията и реда за участие на граждански специалисти от Република България в мисии и операции на Министерството на отбраната за управление на кризи извън територията на Република България. В момента се изготвя актуализиран вариант на Наредбата.

Започна работа по изготвянето на базата данни COMPASS и повечето заинтересувани министерства и ведомства са изпратили имена на специалисти. Към момента това са 130 специалисти от Министерството на труда и социалната политика, Министерството на финансите, Министерството на икономиката и енергетиката, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на регионалното развитие, Българския червен кръст и др.

Мярка от Управленската програма на правителството: Балансирана и разумна външна политика, основана на българските национални интереси и евроатлантическите ценности

 • Участие във формирането на Общата външна политика и политика за сигурност на ЕС (ОВППС):

 • Активно участие в дебата и вземането на решения в ЕС по въпроса за засилените миграционни потоци.

 • Конструктивен принос във формирането и провеждането на ОВППС/ОПСО (Обща политика за сигурност и отбрана) и развитие на граждански и военен капацитет за предотвратяване на конфликти и управление на кризи.

 • Ангажиране с приноса на партньорите за развитие и задълбочаване на ОПСО, с акцент върху европейските страни от НАТО, които не са членки на ЕС, с приоритет за българската страна към страните – кандидати за членство в ЕС от Западните Балкани, и страните от Източното партньорство.

 • Създаване на условия за стабилност, развитие, изграждане на доверие и сътрудничество в региона на Кавказ и басейна на Черно море чрез инструментите на ОВППС/ОПСО и др.

 • Помощ за развитие:

 • Реализиран е първият двустранен проект с Грузия за помощ за развитие – обучение на 6 експерти от Министерството на земеделието на Грузия в три изпълнителни агенции на нашето Министерство на земеделието и храните.

 • Чрез български задгранични представителства (в Тбилиси, Кишинев, Скопие и Ханой) са проучени възможностите за обучение на чуждестранни студенти в Република България и отпускане на стипендии по линия на политиката за развитие.

Мярка от Управленската програма на правителството: Ефективна регионална политика и възстановяване на позициите на България като генератор на политики и инициативи за насърчаване на многостранното сътрудничество и активизиране на съществуващите инициативи в Югоизточна Европа и Черноморския регион

 • Развитие на двустранните политически отношения и активизиране на диалога с всички страни от Югоизточна Европа.

 • Подкрепа за европейската перспектива за страните от Западните Балкани при изпълнение на съответните изисквания от тяхна страна и стриктно спазване на принципа за добросъседство:

 • България подкрепи предоставянето на статут на страна-кандидат за член на Албания, както и започването на преговори за сключване на ССА с Косово.

 • Потвърдена е и принципната подкрепа за Република Македония, но при положение, че Скопие изпълни необходимите условия, едно от които е подписване на Договор за добросъседство с България.

 • По отношение на Сърбия особен акцент е поставен върху зачитане на правата на Българското национално малцинство в Сърбия.

 • България взе активно участие и в дебата по политиката на ЕС спрямо Босна и Херцеговина, предизвикан от застоя на страната в процеса на европейска интеграция.

 • Развитие на двустранни политически отношения със страните от Източна Европа

 • Подписан е План за консултации между МВнР на Република България и Украйна за 2014 г. и Меморандум за сътрудничество в областта на европейската и евроатлантическа интеграция между Правителството на Република България и Правителството на Украйна.

 • Подписани са Протокол за засилено сътрудничество и консултации между МВнР на България и Грузия и План за сътрудничество 2014 г.

 • Активизиране на съществуващите регионални инициативи в Югоизточна Европа и Черноморския регион

 • От 1 януари 2014 г. България пое ротационното председателство на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество. Основни приоритети са насърчаване на сътрудничеството, политическата и икономическата стабилност в региона на Черно море, засилването на ефективността и видимостта на ЧИС на основата на проекто-ориентирания подход, засилване на взаимодействието със секторните партньори и специалните органи, както и нарастване на оперативния капацитет на организацията.

 • По линия на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ) и Съвета за регионално сътрудничество (СРС) Република България продължава да бъде активен и конструктивен партньор, като водената от страната политика акцентира върху продължаващите евроинтеграционни процеси в региона.


Мярка от Управленската програма на правителството: Активни двустранни отношения

 • Двустранно европейско сътрудничество

 • МВнР изпълни процедурата по одобряване на Спогодбата за решаване на проблемите с имотите между България и Германия, която ще приключи с ратификация от Народното събрание.

 • Успешно приключи съвместната работа с германското посолство и МК и на 24 септември 2013 г. в София е подписано Правителствено споразумение за германското училище към Посолството на Германия в София.

 • Възобновена е дейността на Генералното консулство на Република България в Милано.

 • Развитие на двустранни политически отношения със страните от Северна Америка, Латинска Америка и Карибите

 • МВнР полага усилия за поддържане на двустранни контакти на високо и най-високо равнище със САЩ, за реализирането на нови съвместни инициативи в областта на отбраната и сигурността, създаване на благоприятни условия за увеличаване на българския износ, привличане на инвестиции и технологии, разширяване на двустранното сътрудничество в областта на културата и образованието, актуализиране на договорно-правната база, търсене на допирни точки по международни въпроси и осигуряване на подкрепата на САЩ за реализиране на основни външнополитически интереси и приоритети на България. Българската страна продължи да поставя последователно въпроса за включването на България в Програмата за безвизово пътуване на САЩ.

 • Открит е Канадски визов център в София. Проведен е първият кръг от преговорите за сключване на Спогодба за социална сигурност между България и провинция Квебек, Канада.

 • Развитие на двустранни политически отношения със страните от Близкия Изток и Африка

 • Подписани са и са подготвени за подпис редица спогодби със страните от региона.


Мярка от Управленската програма на правителството: Гарантиране на значима, адекватна и видима роля на България в регионален и глобален план чрез участието ни в ООН и други международни организации

 • Като член на Организационния комитет на Комисията по изграждане на мира България допринася за подпомагане на усилията на ООН в укрепването на дейностите по мироопазване, стабилизация и изграждане на мира в отделни страни.

 • Прието е Постановление на Министерския съвет за отпускане на хуманитарна помощ в размер на 100 000 лв. в полза на Агенцията на ООН за подпомагане на палестинските бежанци.

 • По време на годишната конференция на организацията България е избрана за член на ИС на Световната организация по туризма за периода 2014-2016 г.

 • Приоритетно внимание е отделяно на работата по осигуряване на подкрепа за кандидатурата на България за член на Съвета по правата на човека на ООН (СПЧ) за периода 2019-2021 г.


Мярка от Управленската програма на правителството: Оказване на подкрепа на българските общности зад граница за съхраняването и развитието на българската идентичност, култура и духовни ценности

 • Разширяване на сътрудничество в областта на културата, науката и образованието чрез развитие на двустранен диалог

 • Подписано споразумение между ДА „Архиви” и мемориалът за Холокоста в Израел „ЯД Вашем” в контекста на честванията през 2014 г. на седемдесетата годишнина от спасяването на българските евреи.

 • МВнР продължава да съдейства за реализацията на образователния и културен обмен между България и Украйна и България и Молдова.


Мярка от Управленската програма на правителството: Предоставяне на качествени консулски услуги

Във всички български консулски служби е въведен модул за електронни консулски услуги, интегриран в Националната визова информационна система, в резултат на което се постигна по-бързо и качествено обслужване на едно гише.


Мярка от Управленската програма на правителството: Участие на МВнР в дейностите за противодействие на миграционния натиск

Във връзка с изпълнение на мерките на Националния оперативен план по ограничаване на миграционния натиск се осъществяват следните дейности: • Отправена покана до турската страна за провеждане на заседание на Централната смесена българо-турска гранична комисия в София. Проведено заседание на Централната българо-турска комисия по нерешените въпроси.

 • МВнР проведе консултации с всички държави – членки на ЕС, и държави от Централна Европа с молба за съдействие във връзка с бежанския проблем. В резултат на това е получена материална, техническа и финансова помощ от Словакия, Унгария, Австрия, Чехия, Нидерландия, Швейцария и Хърватия.

 • МВнР отправи предложение до БЧК за проучване на възможностите за получаване на помощ по двустранна линия от националните дружества на страните – членки на Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец. БЧК получи потвърждение от централата на организацията в Женева за близо 180 хиляди швейцарски франка в помощ за бежанците.

 • В резултат на ангажимент, поет към българската страна по време на срещите на високо равнище при откриването на 68-а сесия на ОС на ООН в Ню Йорк, Международната организация по миграция (МОМ) изрази готовност да изпрати в София свои служители от централата и от регионалния офис. Чрез програмата „Доброволно завръщане” се очаква МОМ да окаже съдействие за извеждане от България на около 250 лица от други (не сирийска) националности, което ще освободи капацитет за сирийските бежанци.

 • От началото на 2014 г. техническият екип на Върховния комисар на ООН за бежанците ще започне да обучава служителите на Държавната агенция за бежанците (ДАБ). Предвижда се провеждане и на интензивни обучителни курсове за полицаите, охраняващи границата. Техническата мисия ще продължи докато капацитетът на ДАБ бъде напълно изграден, а системите за закрила – достатъчно устойчиви.


ДЪРЖАВАТА ЗА РАЗВИТИЕТО НА СПОРТА


Мярка

Срок

Приемане на Национална програма за развитие на физическото възпитание и спорта 2013-2016 г.

31.12.2013 г.

Ускоряване на процедурата за изготвяне и приемане на нов Закон за спорта, Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на спортни дейности и Методика за категоризация на спортовете

31.12.2013 г.

Предприемане на спешни мерки за ремонт и реконструкция на спортен обект Зимен дворец на спорта

31.10.2013 г.


Изпълнение:

Мярка: Приемане на Национална програма за развитие на физическото възпитание и спорта 2013-2016 г.

Приета е Национална програма за развитие на физическото възпитание и спорта 2013-2016 г. Чрез нея се дава ясна насока и се посочват конкретни действия и срокове за изпълнението на целите и задачите на Националната стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в България за периода до 2022 г. Заложените приоритети отразяват ролята на държавната и на местната власт и на спортните организации при реализацията на общите идеи за развитие на физическото възпитание и спорта, съобразени с икономическите и социалните приоритети на управленската програма на правителството.

Приоритетите са свързани с насърчаване на двигателната активност и практикуване на спорт и социален туризъм от гражданите като фактор за подобряване на общественото здраве, развитие на двигателната активност и спорта в образователната система, създаване на условия за осъществяване на селекция и развиване на деца с изявен спортен талант, утвърждаване на елитния спорт като средство за повишаване националния престиж на България, научно и медицинско осигуряване на спортните дейности, изграждане и модернизация на спортната инфраструктура в страната, част от което е изграждането на центрове за масов спорт по общини.

Включените мерки очертават механизмите за реализиране на приоритетите на национално и регионално ниво, като са посочени срокове за тяхното изпълнение, отговорни институции и обществени организации, както и измерими индикатори за отчитане на постигнатите резултати. Финансирането на спортната политика ще се осъществява с публични средства чрез новите оперативни програми и чрез създаване на условия за развитие на публично-частно партньорство.

Мярка: Ускоряване на процедурата за изготвяне и приемане на нов Закон за спорта, Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на спортни дейности и Методика за категоризация на спортовете


 • Разработват се нов Закон за спорта, Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на спортни дейности, както и нова Методика за категоризация на спортовете.

 • С Решение на Министерския съвет е одобрен проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта. Проектът е гласуван на първо четене в Народното събрание.

С предложените промени са консолидирани разпоредбите, свързани с финансиране и подпомагане от страна на общините на спортни ортанизации. Предвиден е по-широк ред и възможности за финансиране изграждането и ремонта на спортни обекти – държавна и общинска собственост. След приемане на промените в закона Министерство на младежта и спорта предвижда да се издадат подзаконови актове – две наредби, уреждащи, от една страна, финансиране на спортната дейност на лицензираните спортни организации, учебно – тренировъчната и спортно-състезателната дейност в държавните спортни училища и, от друга страна, дейностите, свързани с изграждане, реконструкция и модернизация на спортни обекти и съоръжения и обекти за социален туризъм и материално-техническата база, ползвана от спортните училища.

 • Изготвен е проект за изменение и допълнение на Наредба Н-1 за условията и реда за финансово подпомагане на спортни дейности от Министерството на младежта и спорта.

 • Разработена е Методика за категоризация на спортовете. Утвърдени са новите програми на Министерството на младежта и спорта за здравословна двигателна активност, практикуване на спорт и социален туризъм от гражданите: „Спорт за децата в свободното време”, „Научи се да плуваш”, „Спорт за децата в детските градини”, „Спорт за хора с увреждания и деца в риск”, „Програма за развитие на спорта за всички”, „Развитие на спорта на учащите”.

Целта на методиката е извършване оценка на развитието на спортовете чрез тяхната категоризация съобразно достигнатата им степен на обществено внедряване по смисъла на чл. 17б, ал. 2, т. 1, б. „в” от Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС).

Степента на обществено внедряване на съответния вид спорт, администриран от лицензирана спортна федерация, е един от основните фактори при атестация на спортните федерации за подновяване на лицензията им. • Променен е Устройственият правилник на Българския спортен тотализатор. Промените целят увеличаване на средствата за подпомагане развитието на физическото възпитание и спорта: 18% (вместо 17%) от постъпленията и приблизително 100% (вместо досегашните 50%) от средствата от непотърсени печалби ще бъдат инвестирани в развитието на спорта.

 • В изпълнение на мярката за актуализиране на законови, подзаконови и стратегически документи в областта на младежката политика с оглед на потребностите на младите хора в страната Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за младежта. Проектът е гласуван на първо четене в пленарна зала.

 • С Решение на Министерския съвет на 19.12.2013 г. е одобрена Актуализирана Национална стратегия за младежта (2014-2020 г.). Проектът е публикуван за обществено обсъждане, приключила е съгласувателната процедура с други министерства. Проектът е внесен за одобрение в Министерски съвет. В нея са очертани основните рамки, визията, целите и приоритетите за развитие на младите хора в страната. Стратегията отчита необходимостта от комплексни действия, насочени към развитие на политики за младежта, създаване на условия за качествено и достъпно образование, възпитание и пълноценно развитие на личността, равни възможности за всички млади хора в областта на образованието и пазара на труда и насърчаване на тяхната активна гражданска позиция. Реализирането й ще осигури синхрон в действията на заинтересуваните институции и ще повиши значително ефекта от действията им.

 • Разработен е и е приет от Министерския съвет План за действие за 2013 г. в изпълнение на Националната стратегия за младежта 2010-2020 г. За нуждите на планирането му е събрана информация от отговорните за секторните политики държавни институции и от общините в Република България.


С изброените законодателни актове се затваря кръгът на законодателни промени, които са свързани с потребностите на обществото във връзка със спорта и с младежките потребности.
Мярка: Предприемане на спешни мерки за ремонт и реконструкция на спортен обект Зимен дворец на спорта

Предприети са предварителни мерки. Изготвени са съответните проекти за ремонт и реконструкция на спортен обект Зимен дворец на спорта. Предвидено е те да стартират през 2014 г.


Мярка от Управленската програма на правителството: Утвърждаване на ценностите на олимпийското движение и подкрепа за подготовката на българските участници в олимпийските игри

 • Предприетите от правителството мерки в областта на елитния спорт са:

 • Предсрочно е обезпечена финансово подготовката на българските спортисти за участие в Зимните олимпийски игри 07-23.02.2014 г. в Сочи, Русия. Предвидените средства за участие на българската делегация на Игрите са преведени на Българския Олимпийски Комитет.

 • Утвърдени са програмите за финансово подпомагане на спортните федерации за 2014 г. Министерството на младежта и спорта въвежда нова политика при финансирането в съответствие с европейските стандарти. Откроени са 21 олимпийски федерации, за които приоритетно ще бъдат предназначени около 90% от средствата по програмата за олимпийска подготовка.

 • За първи път се създава Програма за провеждане на регионални, европейски и световни първенства на територията на Република България.

 • Създадена е топлиста на елитните спортисти и техните треньори, за които при спазването на определени изисквания и постигането на определени критерии, ще бъде осигурено персонално финансиране.

 • Разработена е Методика за категоризация на спортовете. Програмите и категоризацията на водещите федерации са представени за обсъждане в Обществения съвет. Категоризацията на спортовете е съобразена с предложенията на Българския Олимпийски Комитет.

 • За първи път се създава Съвет за научно-изследователска и приложна дейност с цел подпомагане и контрол на тренировъчната дейност на националните отбори.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница