Отчет изпълнение на управленската програма на правителството


Приходите от договорите за концесии и наеми на морските плажове към 30 ноември 2013 г. са в размер на 13 255 059 лвстраница3/18
Дата09.08.2018
Размер1.43 Mb.
ТипОтчет
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Приходите от договорите за концесии и наеми на морските плажове към 30 ноември
2013 г. са в размер на 13 255 059 лв.

Отчет за приходите (без ДДС) от държавни концесии
по бюджетите на министерствата и общинитеМинистерство

План 2013 г.

Отчет
към ноември 2013 г.


Общо, в т.ч.:

91 270 282

108 204 442

по бюджетите на министерствата

64 750 000

76 590 807

по бюджетите на общините

26 520 282

31 613 635

в т. ч. по министерства:

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ)

61 935 484

70 267 794

по бюджета на МИЕТ

40 000 000

44 211 985

по бюджета на общините

21 935 484

26 055 809

Министерство на регионалното развитие (МРР)*

8 434 798

9 718 450

по бюджета на МРР

4 850 000

4 997 215

по бюджета на общините

3 584 798

4 721 235

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС)

17 000 000

23 868 225

по бюджета на МТИТС

17 000 000

23 868 225

по бюджета на общините

0

0

Министерство на околната среда и водите (МОСВ)

3 900 000

4 349 973

по бюджета на МОСВ

2 900 000

3 513 382

по бюджета на общините

1 000 000

836 591

*Приходите са за концесии на морски плажове и не включват приходите от наем.

ДЪРЖАВАТА: КОРЕКТЕН ПАРТНЬОР НА ЧАСТНИЯ СЕКТОР.
НОРМАЛИЗАЦИЯ НА БИЗНЕС СРЕДАТАМярка

Срок

Ускорено разплащане от страна на държавата по изпълнени договори и своевременно възстановяване на ДДС

31.12.2013 г.

Намаляване на разходите за бизнеса за плащане на данъци и задължителни осигурителни вноски. Въвеждане на режим „Касова отчетност на ДДС” за малки предприятия

31.12.2013 г.

Законодателно подобрение на режима на единната сметка за плащане на задължения към бюджета

31.10.2013 г.

Въвеждане на нова електронна услуга от НАП: автоматично предоставяне на информация на лицата при промени в данъчно-осигурителната им сметка

30.09.2013 г.

Законодателни промени за преодоляване и предотвратяване на междуфирмената задлъжнялост. Ускорено въвеждане в българското законодателство на изискванията на директивата за борбата със забавянето на разплащанията по търговските сделки. Ускоряване на производството по несъстоятелност. Създаване на центрове за медиация като алтернативно разрешаване на спорове

31.12.2013 г.

Ограничаване на участието на офшорни компании в обществените поръчки, приватизацията, концесиите и други области, свързани с разходване на публични средства, с цел:

 • Засилване на конкурентоспособността на българската икономика

 • Предотвратяване на практиките по изпиране на пари

 • Предотвратяване на избягването на данъчно облагане

30.11.2013 г.

Въвеждане на процедури за ликвидация на непререгистрирани търговски дружества и еднолични търговци, които нямат право да извършват дейност, защото не са вписани в Търговския регистър, но съществуват вече повече от 4 години все още в регистрите по БУЛСТАТ, НАП и др.

31.12.2013 г.


Изпълнение:

Мярка: Ускорено разплащане от страна на държавата по изпълнени договори и своевременно възстановяване на ДДС

Правителството на Република България извърши актуализация на държавния бюджет и по този начин се предоставиха 258,7 млн. лв. за разплащане с бизнеса.


Разплатени са:

 • Просрочени задължения и задължения по вече сключени договори към бизнеса – 131,1 млн. лв.

 • За социални мерки, подкрепа на гражданите и насърчаване на бизнеса – 127,6 млн. лв., в т.ч. за стабилизиране на енергетиката и облекчаване на тежестта върху потребителите на електроенергия – 85,6 млн. лв.

Изплатените средства по Европейски програми от края на май до 15 декември 2013 г. са в размер на 2 208 148 932 лв. (без земеделските програми), като в тях се включват и средствата, предвидени за префинансиране, които реално също са стигнали до бизнеса.

От 1 юли 2013 г. с цел подобряване на бизнес средата и ликвидността на данъчно задължените лица е въведена строга отчетност по процеса на възстановяване на ДДС, включваща: стриктно спазване на законоустановените срокове за възстановяване на ДДС; въвеждане на принципа на възстановяване на ДДС по поредност на подадените справки декларации с деклариран ДДС за възстановяване; ежемесечен анализ на структурата на невъзстановения ДДС и причините за неговото невъзстановяване; ежедневен контрол върху процеса по възстановяване на ДДС; публикуване на ежемесечна информация за възстановения ДДС през съответния месец.

Ежемесечно на интернет страницата на Министерството на финансите се публикува информация за възстановения ДДС за съответния месец общо и по групи данъчно задължени лица.

Възстановеният ДДС за периода 1 юли – 31 декември 2013 г. е общо в размер на 3 279 млн. лв. или с 200 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2013 г.

Ежемесечно се контролира спазването на 30-дневния срок за възстановяване на ДДС, с цел да не се плащат лихви за забава от бюджета. За първите шест месеца на 2013 г. изплатените лихви от бюджета за невъзстановен ДДС в срок са в размер на


25 млн. лв., а за 2012 г. са 41,2 млн. лв. През второто полугодие на 2013 г. ДДС е възстановявано в срок, за да не се изплащат лихви за забава от бюджета.
Анализ на възстановения ДДС през месец декември за периода 2008-2013 г., млн. лв.

Вид данък

Размер на възстановения данък
за периода 01.12-31.12 на съответната година


2013 г.

2012 г.

2011 г.

2010 г.

2009 г.

2008 г.

Възстановен ДДС

542

239

337

253

136

561

Изготвеният анализ на възстановения ДДС през месец декември за периода 2008-2013 г. показва, че през предходните четири години (2009-2012 г.) е възстановяван данък в значително по-малки размери в сравнение с 2013 г., от което се налага изводът, че през последния месец на съответната финансова година не е възстановяван реалният размер на декларирания от бизнеса ДДС за възстановяване.


Погрешният подход, възприет от предишното правителство, доведе до следните негативни последици:

 • Задържане на оборотни средства на бизнеса, когато са му най-необходими;

 • Плащане на лихви за забава от държавния бюджет за невъзстановен ДДС в срок;

 • Изкривяване на реалното изпълнение на приходната част на бюджета, както за текущата финансова година, така и за следващата.

Правителството прекрати вредната практиката да се задържа финансов ресурс на бизнеса, за да се показва „по-добро“ изпълнение на бюджетните приходи и се разплати в срок. Видно от анализа през месец декември 2013 г. възстановеният ДДС е с 303 млн. лв. повече в сравнение с месец декември 2012 г., като са постигнати нивата на възстановяване на данък от 2008 г.

Въпреки изцяло възстановения размер на дължимия ДДС, значителния размер на разплатените задължения към бизнеса и осигурения ресурс за разплащане по Структурните и Кохезионния фондове на Европейския съюз, правителството успя да приключи бюджетната година с намаление на планирания дефицит по консолидираната фискална програма от 2% на 1,9% от БВП.

Коректността на държавата в разплащанията с бизнеса доведе и до коректност от страна на бизнеса при плащането на задължения за данъци и осигурителни вноски. Това е ясен сигнал за възстановяване на доверието на бизнеса към българското правителство. Едновременно с мярката по стриктно възстановяване на ДДС в срок, е предприета и законодателна мярка, свързана с облекчаване на бизнеса и гражданите при внасяне на данъци и осигуровки в бюджета.
Мярка: Намаляване на разходите за бизнеса за плащане на данъци и задължителни осигурителни вноски. Въвеждане на режим „Касова отчетност на ДДС” за малки предприятия

Съгласно приети промени в Закона за данък върху добавената стойност от


1 януари 2014 г. се въвежда специален режим „Касова отчетност на ДДС
с цел подобряване ликвидността на малките и средни предприятия и намаляване на междуфирмената задлъжнялост. В резултат 220 000 малки и средни предприятия, регистрирани по Закона за данък върху добавена стойност (91% от регистрираните лица), ще могат да изберат прилагането на специалния режим.
Мярка: Законодателно подобрение на режима на единната сметка за плащане на задължения към бюджета

Има значително подобрение на режима на единната сметка за плащане на задължения към бюджета. За усъвършенстване на единната сметка за плащане на данъци и задължителни осигурителни вноски са приети законодателни промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс по три основни направления: • Предоставена е правна възможност да се погасяват първо главниците за данъци и осигуровки с изтекъл срок на плащане, а след това лихвите за забава. Мярката има за цел да се спре начисляването на лихви и да се предотврати натрупването на нови задължения от лицата във временно финансово затруднение.

 • Предоставена е правна възможност за разсрочване и отсрочване на задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски при облекчени условия, за по-дълъг период и в по-голям размер. Мярката има за цел да подпомогне задължените лица във временно финансово затруднение. Целта е да обслужват както текущите си задължения за данъци и осигурителни вноски, така и задълженията, на които сроковете за плащане са изтекли и за които е получено разрешение за отсрочване или разсрочване. Задълженията за данъци и задължителни осигурителни вноски, включени в разрешението за разсрочване, ще се плащат по предварително определен погасителен план, а при разрешението за отсрочване към определен падеж с дължимите лихви за забава (законната лихва).

 • Предоставена е правна възможност самоосигуряващите се лица да заявят кои задължения за осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване погасяват в случаите на няколко публични задължения, сроковете за които са изтекли. При заявяване на това обстоятелство от самоосигуряващите се лица пред Националната агенция за приходите (НАП) редът на единната сметка няма да се прилага по отношение на заявените задължения. В случаи на непогасяване на осигурителните вноски самоосигуряващите се лица губят осигурителни права.

 • Използване на съществуващата правна възможност за издаване на разрешения за неотложни плащания. През последните 6 месеца от НАП са разсрочени задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски на 6 000 длъжника с общ дълг 450 млн. лв. По този начин е предоставена възможност на лицата във временно финансово затруднение да погасяват просрочените си задължения по предварително договорени погасителни планове.

Предприетите мерки оказаха положителен ефект, както върху ликвидността на предприятията, така и върху събираемостта на бюджетните приходи.

Събраните приходи от НАП и Агенция „Митници“, през второто полугодие на 2013 г. са с 594 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2012 г.

През второто полугодие на 2013 г. системата на НАП е събрала с 467,4 млн. лв. повече от приходите за същия период на миналата година. Това представлява 104,4% изпълнение спрямо плана за същия период на 2012 г., когато е отчетено изпълнение от 96,2%.

При Агенция „Митници“ има също преизпълнение на събраните приходи за второто полугодие на 2013 г. спрямо същия период на 2012 г. със 126,6 млн. лв.
Мярка: Въвеждане на нова електронна услуга от НАП: автоматично предоставяне на информация на лицата при промени в данъчно-осигурителната им сметка

От 1 септември 2013 г. е въведена нова електронна услуга на НАП за изпращане на съобщение по електронна поща на задължените лица с информация за постъпило плащане по сметка на НАП.

Въведена е и друга нова електронна услуга на НАП: справка за задълженията и плащанията. От 20 ноември 2013 г. е публикувана нова електронна услуга на НАП за предоставяне на детайлна информация от данъчно-осигурителната сметка на лицата за сумите и начина на погасяване на задълженията им (с платежно нареждане, прихващане с Акт за прихващане и възстановяване, ревизионен акт и др.).

За второто полугодие на 2013 г. са внедрени 3 нови е-услуги:


 • От 1 септември 2013 г. – уведомяване по електронна поща на задължените лица за постъпили плащания, наредени от тях към сметки на НАП. Всички лица, за които в компютърните системи на НАП има валиден имейл адрес, получават автоматично електронно съобщение за полученото плащане.

 • От 1 октомври 2013 г. – усъвършенстване на справочната услуга за достъп до данъчно-осигурителната сметка чрез интернет. След промяната за всяко наредено плащане към сметка на НАП клиентите на агенцията могат да видят в интернет разпределението на сумата към всички свои задължения, т.е какви главници и лихви по какви титули и за какъв период погасява. Справките се извършват онлайн, като изискват или електронен подпис, или издавания безплатно от НАП персонален идентификационен код.

 • Подаване на заявление за регистрация по режима на ДДС касова отчетност по електронен път, подписан с електронен подпис.НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ И ИЗНОСА


Мярка

Срок

Анализ на ефективността на досегашните стимули за инвестиции. Промяна в Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ)

30.11.2013 г.

Откриване на посолства и разширяване на търговско-икономическите служби в бързо растящи икономики

31.12.2013 г.

Създаване на предпоставки за насърчаване на износа чрез Българската банка за развитие (ББР)

30.11.2013 г.

Разработване на Стратегия за държавна подкрепа за иновационно-внедрителската дейност

30.11.2013 г.


Изпълнение:

България изпъква с отчетения растеж на преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в сектора на бизнес услугите и в сектор „транспортно оборудване” на фона на намаляващите инвестиции в цяла Европа1.За последните 7 месеца по Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) са издадени
4 сертификата за инвестиции клас „А” на обща стойност над 44 млн. лв., предвиждащи създаването на 210 нови работни места.
Три от проектите се осъществяват във високотехнологични производства и услуги и два от проектите са в общини с висока безработица.

В процес на сертифициране са още два нови проекта на обща стойност 50,9 млн. лв. и 344 нови работни места.

За постигане на целта по реиндустриализация на българската икономика се работи по потенциални проекти за инвестиции в сферата на автомобилната промишленост на стойност 1,2 млрд. лв., създаващи над 8 500 работни места.

С Решение на Министерския съвет от 12.12.2013 г. правителството отпусна 290 хил. лв. на община Русе за изграждане на елементи от публичната ВиК инфраструктура, необходими и за успешното функциониране на сертифицирания проект за изграждане на Завода за производство на електронни и механични части за автомобилната индустрия на немския инвеститор „Витте Аутомотив”.

„Национална компания индустриални зони“ (НКИЗ) ЕАД учреди право на строеж на пет инвеститори от високо технологични сектори върху имоти в зона „София – Божурище“. Очаква се проектите да бъдат реализирани до края на 2015 г., с предвидени нови работни места – около 250 и инвестициите – над 6 млн. лв.

В зона „София – Божурище“ се процедира изпълнението на проекта с немски инвеститор – „Бер-Хелла Термоконтрол” за проектиране и производство на контролни табла за автомобилни климатични системи. Строителството започна в началото на юли 2013 г. и се очаква влизането в експлоатация на мощности да се състои през април 2014 г., с което ще бъдат открити около 350 нови работни места и да бъдат инвестирани


42,5 млн. лв.

Привлечен е първият инвеститор в сферата на високите технологии – „Уолтопия“ ООД, на територията на „София Тех Парк“ АД. Инвестицията ще варира между 7 и 15 млн. лв. и ще бъдат открити между 37 и 100 нови работни места.

В кратки срокове предстои привличането на двама инвеститори на територията на „София Тех Парк“ и НКИЗ ЕАД. Очаква се създаването на до 600 работни места и инвестиции в размер на около 14 млн. лв.

Наблюдава се засилен интерес от страна на инвеститорите, заявили намерение за сертифициране в Българската агенция за инвестиции, особено в секторите бизнес услуги и автомобилостроене.


Мярка: Анализ на ефективността на досегашните стимули за инвестиции. Промяна в Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ)

Извършен е обстоен анализ на ефективността на досегашните стимули за инвестиции. Изготвен е законопроект за изменение и допълнение на ЗНИ. Предлага се сертифицирането и прилагането на насърчителните мерки да бъде съсредоточено в икономическите дейности, допустими за клас А и клас Б инвестиции: преработваща промишленост, НИРД, високотехнологичните услуги, технологични паркове и индустриални зони.

Подготвено е документално облекчаване на процедурите за сертифициране на инвеститорите чрез промяна, намаляване и обединяване на декларациите и др. документи по ЗНИ.
Мярка: Откриване на посолства и разширяване на търговско-икономическите служби в бързо растящи икономики

Износът на България се утвърждава като ключов за ръста на икономиката. В перспектива развитието на износа ще остане зависимо от възстановяването на европейската икономика и от темпа на преориентиране на българския износ към традиционните ни и развиващи се пазари извън ЕС, които показват растеж, не са засегнати от настоящата криза и остават високо платежоспособни.

Приоритетите на правителството са насочени към активизиране на диалога с водещите партньори от Азия, страните от Общността на независимите държави (ОНД), Близкия изток и Северна Африка. Предприети са действия за засилване на подкрепата на българския бизнес зад граница чрез Службите по търговско-икономическите въпроси (СТИВ). Основната им дейност е насочена в подкрепа на българските компании. Разработена е нова система за планиране и оценка на работата на СТИВ, чрез въвеждане на индивидуални цели и индикатори за изпълнение на целите в зависимост от спецификите на страната и приоритетните направления за работа на дадения пазар; активно се използва инструментът публично-частно партньорство държава-бизнес при откриване на нови представителства.
Възстановени са служби и са назначени допълнителни служители в Киев (Украйна); Брюксел (Белгия); Рим (Италия); Хошимин (Виетнам).

Предприети са действия за откриване на нови служби в Китай, Ирак и Алжир.

Планирано е откриването на нови търговски представителства в Армения, Катар, ОАЕ и възстановяване на службата в Будапеща, Унгария.

През август 2013 г. Министерският съвет прие постановление, с което е дадено началото на възстановяването на Посолството на Република България в Улан Батор, Монголия. Възстановяването на посолството е приветствано както от посолството на Монголия в София, така и от българския бизнес.
Мярка: Създаване на предпоставки за насърчаване на износа чрез Българската банка за развитие (ББР)

Обмислят се предпоставки за насърчаване на износа чрез ББР.

Освен предвидените ресурси и механизми за насърчаване на износа чрез ББР приоритет е запознаването на бизнеса с възможностите за подкрепа от страна на банката. През отчетния период е организирано представяне на новите възможности за финансиране на българските вносители с кредитна линия за 10 млн. евро по Споразумение между Ексимбанк, Унгария, и ББР.
Мярка: Разработване на Стратегия за държавна подкрепа за иновационно-внедрителската дейност

Проведено е заключителното обсъждане на Иновационната стратегия за интелигентна специализация в Националния съвет по иновации. Стратегията е публикувана на сайта на Министерството на икономиката и енергетиката и на www.strategy.bg за обществено обсъждане. Предстои разглеждане от Министерския съвет.

В Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. са предвидени 20 млн. лв. за финансиране на иновационно-внедрителската дейност.
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница