Отчет изпълнение на управленската програма на правителството


РАЗШИРЯВАНЕ НА ФИНАНСОВОТО ПОСРЕДНИЧЕСТВО И ДЪЛГОСРОЧНОТО ФИНАНСИРАНЕ НА РЕАЛНИЯ СЕКТОРстраница4/18
Дата09.08.2018
Размер1.43 Mb.
ТипОтчет
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

РАЗШИРЯВАНЕ НА ФИНАНСОВОТО ПОСРЕДНИЧЕСТВО И ДЪЛГОСРОЧНОТО ФИНАНСИРАНЕ НА РЕАЛНИЯ СЕКТОР

Мярка

Срок

Подготовка на законопроект за въвеждане на
европейските регулации в областта на ипотечните
кредити

30.11.2013 г.

Рестартиране на Българска банка за развитие (ББР). Новата роля на ББР е свързана с дългосрочните приоритети на икономиката – насърчаване на износа, на стартирането на бизнес и на малките предприятия, както и ролята на държавата в акумулирането на ресурс за приоритетни проекти на принципа на съфинансирането. ББР ще подпомага реализирането на проектите на малките и средните фирми, финансирани по европейски програми

31.10.2013 г.

Стартиране на национална програма с неотложни мерки за финансовото образование на потребителите на
финансови услуги

31.10.2013 г.


Изпълнение:

Мярка: Подготовка на законопроект за въвеждане на европейските регулации в областта на ипотечните кредити

Предстои Европейският парламент да приеме проект на Директива относно кредитите за жилищни имоти. В процес на подготовка е законопроект за ипотечния кредит, който има за цел да въведе в българското законодателство изискванията на директивата.


Мярка: Рестартиране на Българска банка за развитие (ББР)

През септември 2013 г. управлението на ББР е поето от нов управленски екип, който предприе целеви действия в изпълнение на задачата за осигуряване на евтин финансов ресурс за малките и средните предприятия (МСП): • В изключително съкратени срокове е разработена програма за предоставяне на кредити за най-малките МСП при много благоприятни за българския пазар условия – лихва от 6%, като тя е постоянна за целия срок на кредита.

Вече са одобрени първите два кредита по програмата, в процес на разглеждане или окомплектоване е документацията по други 21 кредитни апликации. Първоначалният интерес към програмата е висок: от началото на инициативата са получени 231 запитвания и са проведени 129 срещи с потенциални клиенти.

 • Подготвят се параметрите на нова програма за по-големите МСП, като тя ще бъде достъпна на пазара през януари 2014 г. Програмата ще бъде насочена към подсегмента на МСП с необходимост за финансиране в размер между 300 000 лв. и
  3 000 000 лв., с приоритет за фирми с инвестиционни проекти. Ценовите условия ще бъдат по-изгодни в сравнение с предлаганите към момента от банковия пазар за такъв тип фирми. Предстои параметрите на програмата да бъдат окончателно уточнени, след което ще бъдат представени пред обществеността.

 • Амбицията на ББР е от началото на 2014 г. ежемесечно да предоставят нови програми за МСП – директно или с посредничеството на партниращи търговски банки.

На базата на наличните в банката ресурси е възможно да се осигури ново финансиране за около 200 млн. лв.
Мярка: Стартиране на национална програма с неотложни мерки за финансовото образование на потребителите на финансови услуги

Изпълнява се съвместен проект на Министерството на финансите, Българската народна банка, Управителния комитет за защита на потребителите на финансови услуги към Комисията за финансов надзор и Световната банка за Диагностичен преглед на финансовата грамотност и защитата на потребителите на финансови услуги в България. На база на диагностичния преглед ще бъде изготвена Национална стратегия за повишаване на финансовата грамотност на потребителите на финансови услуги с ясно идентифицирани приоритети, целеви групи, отговорни институции и срокове.ЕФЕКТИВНОСТ НА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ


Мярка

Срок

Повишаване на бюджетните приходи чрез противодействие на данъчните измами и отклонението от данъчно облагане. Пресичане на контрабандните канали

31.12.2013 г.

Цялостна стратегия за въвеждане на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на страната с цел предотвратяване фактическите кражби на ДДС (мобилни групи и регионални екипи за фискален контрол). Специализираната дирекция „Фискален контрол“ към НАП, която ще осъществява фискален контрол върху движението на стоки на територията на страната (вътреобщностни придобивания, вътреобщностни доставки, транзит на стоки и др.), ще стартира дейността си не по-късно от 01.01.2014 г.

31.12.2013 г.

Решителни мерки срещу контрабандата и необявените вътрешнообщностни доставки като противодействие срещу нелоялната конкуренция пред българските производители

31.10.2013 г.

Реализацията на мерките за ефективност на публичните финанси е с постоянен срок, а през 2013 г. изпълнението на мерките ще намери отражение при ревизията на Бюджет 2013 (подготовката на ЗИД на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г.) и при финализиране на бюджетната процедура за 2014 г. (подготовката на законопроекта за държавния Бюджет за 2014 г. и актуализацията на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2014-2016 г.)

31.12.2013 г.

Въвеждане на механизъм за обратно начисляване на ДДС при доставки на зърнени и технически култури, срок до 31.12.
2013 г., с цел противодействие на данъчни измами

31.10.2013 г.

Подобряване на ефективността на дейностите по обслужване, контрол и събиране на публичните вземания от приходните агенции

31.10.2013 г.

Възстановяване на процеса на фискална децентрализация, като поетапно се преотстъпват функции и ресурси от централната към местните власти

31.12.2013 г.

Публично обсъждане на макрорамката и политиките за Бюджет 2014 г.

31.10.2013 г.


Изпълнение:

Мярка: Повишаване на бюджетните приходи чрез противодействие на данъчните измами и отклонението от данъчно облагане. Пресичане на контрабандните канали

В процес на разработване е комплексна Стратегия за борба с данъчните измами, отклонението от данъчно облагане и укриването на данъци и задължителни осигурителни вноски.
Мярка: Цялостна стратегия за въвеждане на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на страната с цел предотвратяване фактическите кражби на ДДС (мобилни групи и регионални екипи за фискален контрол)

Разработена е цялостна Стратегия и концепция за въвеждане на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България. В концепцията са дефинирани всички елементи, необходими за практическото реализиране на мярката, а именно: обхват на стоките с висок фискален риск, компетентен орган (специализирана дирекция „Фискален контрол” в НАП) и правомощия на компетентния орган по осъществяването на фискалния контрол, същност и процедура за извършване на фискални контролни действия, административен капацитет и материално-техническа обезпеченост, необходими законодателни промени.

Съгласно промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс от 1 януари
2014 г. се въвежда
фискален контрол върху движението на стоки с цел предприемане на ефективни мерки за защита на фискалната позиция и предотвратяване неплащането на ДДС, корпоративни данъци и данъци върху доходите на физическите лица, както и за ограничаване на нелоялната конкуренция и защита на българските производители на стоки с висок фискален риск (плодове и зеленчуци, захар, месо и месни продукти и др.). Фискалният контрол върху движението на стоки с висок фискален риск ще се осъществява на територията на цялата страна.

На фискален контрол подлежи движението на всички стоки с висок фискален риск, независимо от мястото на получаване/разтоварване на стоката – територията на страната, територията на друга държава-членка на ЕС, или трета страна, т.е фискалният контрол обхваща вътреобщностните придобивания на стоки от друга държава-членка на ЕС, вътреобщностните доставки на стоки към друга държава-членка на ЕС, преминаващите стоки през територията на страната от една държава-членка на ЕС, за друга държава-членка и доставките във вътрешността на страната. Фискалният контрол няма да се прилага по отношение на стоките под митнически режим.


Мярка: Решителни мерки срещу контрабандата и необявените вътрешно- общностни доставки като противодействие срещу нелоялната конкуренция пред българските производители

Предприети са спешни действия от Агенция „Митници” за извършване на интензивни проверки в зоните на ГКПП и на територията на страната. Целта е пресичане контрабандните канали на акцизни стоки и засилени мерките за контрол в района на българо-турската граница.

От 3 юли 2013 г., с цел защита на българските производители на плодове и зеленчуци от нерегламентиран внос и нелоялна конкуренция се извършват съвместни и постоянни финансови и фитосанитарни проверки на плодове и зеленчуци, доставяни на територията на страната. Те се извършват от органите на НАП, Агенция „Митници”, Българската агенция по безопасност на храните и МВР. Проверки се извършват на ГКПП, в търговските вериги, в складовете и зеленчуковите борси и тържища.

Извършват се съвместни мероприятия със Специализираната прокуратура и правоохранителни органи за разкриване и пресичане на злоупотреби с ДДС от рискови стоки – захар, сухо мляко и зърно.

Осъществява се засилен мониторинг върху дейността на големите търговски вериги с оглед намаляване на загубите и предотвратяване на измами с ДДС при търговията с бързооборотни стоки с произход от вътрешнообщностни придобивания.

Извършват се съвместни проверки на органите на МВР и НАП за физически контрол на стоките придобити/доставяни от/за държави – членки на ЕС, а по отношение на акцизните стоки – с Агенция „Митници”

Предприети са спешни действия от Агенция „Митници” за интензивен контрол и цялостно проследяване движението на акцизни стоки.

В процес на разработване е концепция за оптимизиране на контрола върху производството и търговията с акцизни стоки чрез съвместна дейност на екипи от НАП и Агенция „Митници” за анализ и предотвратяване на фискалните рискове, свързани с производството и търговията на акцизни стоки.
Мярка: Реализация на мерките за ефективност на публичните финанси

Бюджетната процедура за 2014 г. е проведена съгласно разпоредбите на новия Закон за публичните финанси, една от целите на който е постигане на по-висока ефективност на публичните финанси. През периода са проведени консултации и срещи във формат Национален съвет за тристранно сътрудничество (комисии) и с Националното сдружение на общините в Република България. Проектите на бюджетни документи са публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите.

Фискалната политика е ориентирана към следване на премерени и балансирани стъпки за фискална консолидация с цел ограничаване въздействието на проциклична фискална политика върху икономиката. В Бюджет 2014 г. и в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза се наблюдава изместване на фокуса на фискалната политика от мерки за консолидация към мерки със стимулиращ ефект върху икономиката.С Бюджет 2014 г. правителството променя практиката всяка година да се добавя допълнителен ресурс към бюджетите. Политиката на правителството е насочена към промяна по отношение на разпределението на публичните ресурси и използването на държавния бюджет като ефективен инструмент за извеждане на икономиката на страната по пътя на устойчив растеж, насърчаване на инвестициите и заетостта и осигуряване на нужната социална закрила за уязвимите слоеве на обществото.

В средносрочен план са предвидени целенасочени мерки за въздействие върху няколко ключови политики, както и въвеждането на нов механизъм за финансиране на публични инвестиционни проекти и програми на конкурентен принцип. По този начин разходите ще се обвържат по-тясно с поетите в управленската програма ангажименти.
Мярка: Въвеждане на механизъм за обратно начисляване на ДДС при доставки на зърнени и технически култури, срок до 31.12.2013 г., с цел противодействие на данъчни измами

Съгласно приети промени в Закона за данък върху добавената стойност от


1 януари 2014 г. се въвежда механизъм за обратно начисляване на ДДС при доставки на зърнени и технически култури. Механизмът за обратно начисляване на ДДС е мощен инструмент за намаляване на данъчните измами с ДДС с потенциал едновременно с това да се ограничи нелоялната конкуренция в отрасъл производство и търговия със зърнени и технически култури и да се предостави значителен допълнителен финансов ресурс за търговците и преработвателите на зърнени и технически култури.

Представители на НАП провеждат срещи с търговци с цел разясняване на механизмите на данъчна измама и възможните мерки, които биха могли да предприемат търговците, за да се предпазят от въвличане в схеми на данъчна измама.


Мярка: Подобряване на ефективността на дейностите по обслужване, контрол и събиране на публичните вземания от приходните агенции

 • Национална агенция за приходите

Изготвени са анализ и оценка на ефективността на дейността по обслужване на клиентите, на ревизионната дейност, на дейността по извършване на проверки, включително оперативни проверки, и на дейността по принудително събиране.

Реорганизирана е дейността по събиране на публичните вземания чрез промяна на подхода от механично изпращане на покани за доброволно плащане на публични вземания и отчитане на доброволно платени суми като суми събрани по принудителен ред към индивидуален подход, ориентиран към длъжника, и управление на дълговете.Във връзка с повишаване на събираемостта на данъци и осигурителни вноски и изпълнението на Бюджет 2013 г. са проведени кампании за извършване на проверки/ревизии на:

 • Лица, за които е налице разлика в данните по декларация 1 „Данни за осигуреното лице“ и декларация 6 „Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 от ЗДДФЛ“ в периода 2008-2013 г.

 • Лица, които не са подали декларация 6 в периода 2008-2013 г.

 • На самоосигуряващи се лица, които не са подали декларация 6 за 2012 г.

От приходната агенция са предприети спешни мерки за повишаване на събираемостта на здравноосигурителни вноски. В резултат на предприетите мерки за 2013 г. са събрани допълнително приходи от здравноосигурителни вноски в размер 33,5 млн. лв., които са насочени към системата на здравеопазването.

От 01.01.2014 г. съгласно промени в Наредба Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица е унифицирано декларирането на данни с осигурителни декларации образец 1 „Данни за осигуреното лице“ и образец 6 „Данни за дължими вноски и данък“ чрез едновременно подаване на осигурителните декларации и съпоставяне на данните в тях.

Целта на мярката е намаляване на опитите за манипулиране на данните подавани в декларация образец 1, водещи до злоупотреби с фондовете на ДОО и средствата на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), повишаване събираемостта на задължителните осигурителни вноски и подобряване на взаимодействието между структурите на НАП, Националния осигурителен институт и НЗОК.


 • Агенция „Митници”

Предприети са законодателни мерки за намаляване на административната тежест за икономическите оператори – промени в Закона за акцизите и данъчните складове, Правилника за неговото прилагане и изготвяне на нова Наредба за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване на акцизните стоки.

С цел подобряване ефективността на цялостната дейност на Агенция „Митници” са изготвени анализи и оценки на дейността по обслужване на лицата, на ревизионната дейност и на дейността по извършване на проверки, включително проверки на мобилните екипи и групи.

Извършен е анализ и са предприети мерки за усъвършенстване на информационната система на Агенция „Митници” (БАЦИС) с цел намаляване на времето за обслужване на икономическите оператори.
Мярка: Възстановяване на процеса на фискална децентрализация, като поетапно се преотстъпват функции и ресурси от централната към местните власти

През септември 2013 г. е приета Програма за стартиране на процеса на финансова децентрализация.

Мерките са взаимно свързани и включват:


 • Анализ на възможностите за промяна на финансовия модел;

 • Стесняване на обхвата на делегираните дейности;

 • Разширяване на обхвата на местните приходи и съответно на размера на субсидиите;

 • Анализ на причините, довели до налагането на значителни по размер финансови корекции на бенефициентите по оперативните програми;

 • Трайно регламентиране на отговорностите по отношение на финансовите корекции, поемане на солидарна отговорност от Управляващите органи на оперативните програми.


Мярка: Публично обсъждане на макрорамката и политиките за Бюджета 2014 г.

Проведени са консултации и работни срещи във формат Национален съвет за тристранно сътрудничество (комисии) и с Националното сдружение на общините в Република България. Проектите на бюджетни документи са публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите и е проведена съгласувателна процедура по реда на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ


Мярка

Срок

Идентифициране на критичните проекти за програмния период 2007-2013 г.

15.08.2013 г.

Мониторинг на изпълнението на критичните проекти за програмен период 2007-2013 г.

31.08.2013 г.

Подготовка на списък с алтернативни проекти и етапи за тяхното реализиране

15.08.2013 г.

Изготвяне на План за действие с конкретни мерки по всяка оперативна програма

31.12.2013 г.

Приемане на План за изготвяне на необходимите документи и процедури, съгласно решение на ЕК от 20.03.2013 г. (създаване на условия за приключване на програмния период)

30.08.2013 г.

Изготвяне на ревизирана версия на Споразумението за партньорство за програмен период 2014-2020 г.

31.12.2013 г.

Одобряване на нормативни актове и други документи във връзка с програмен период 2014-2020 г.

31.12.2013 г.

Изготвяне на проекти на Оперативни програми за програмен период 2014-2020 г.

31.12.2013 г.

Изготвяне на финален вариант на системите за управление и контрол

31.08.2013 г.


Изпълнение:

Мярка: Идентифициране на критичните проекти за програмния период 2007-2013 г. и изготвяне на План за действие с конкретни мерки по всяка оперативна програма

Извършва се ежемесечният мониторинг на мерките, включени в „План за действие за минимизиране на риска от загуба на средства и ускоряване на усвояемостта по оперативните програми, съфинансирани със средствата от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз през периода 2007-2013 г.”, одобрен от правителството на 31.07.2013 г.

Отчита се съществено изпълнение, което директно рефлектира върху намаляване на риска от загуба на средства по програмите.


Мярка: Мониторинг на изпълнението на критичните проекти за програмен период 2007-2013 г.

Отчита се съществено изпълнение, което директно рефлектира върху намаляване на риска от загуба на средства по програмите, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фонд на Европейския съюз: • При програмите, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фонд (СКФ) на Европейския съюз за отчетния период, при верифицираните и реално изплатените суми ръстът възлиза на 14%, което представлява приблизително една четвърт от постигнатото от началото на изпълнение на програмите досега. Над 13% е и повишението по отношение на сертифицираните разходи. Стойността им се равнява на близо една трета от всички разходи, сертифицирани за целия програмен период.


Верифицираните и реално изплатените суми, съфинансирани от СКФ

Източник: АМС

Сертифицирани разходи по програмите, съфинансирани от СКФИзточник: АМС


 • При Програмата за развитие на селските райони и Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” през периода верифицираните разходи бележат около 14% повишение. С между 13% и 9% са повишени и реално изплатените суми по двете програми. Близо 5% е ръстът при сертифицираните средства по програмите.


Верифицираните и реално изплатените суми по Програмата за развитие на селските райони и Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница