Отчет изпълнение на управленската програма на правителството


Източник: АМС Сертифицирани разходи по Програмата за развитие на селските райони и Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”страница5/18
Дата09.08.2018
Размер1.43 Mb.
ТипОтчет
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Източник: АМС
Сертифицирани разходи по Програмата за развитие на селските райони
и Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”
Източник: АМС


 • Налице е и значителен напредък по отношение на минимизирането на риска от загуба на средства при автоматично освобождаване:

 • По отношение на програмите, съфинансирани от СКФ, по данни към 31 декември 2013 г. опасността от загуба е минимизирана до по-малко от 7,7 млн. евро (по Оперативна програма „Техническа помощ” и Оперативна програма „Административен капацитет”). По Оперативна програма „Околна среда” все още съществува риск от загуба на средства в размер на 27 млн. евро. Така максималната обща стойност на загубите може да варира между 7,7 и 35 млн. евро.

За сравнение към 31 май 2013 г. прогнозната стойност на средствата, под заплаха от автоматично освобождаване е над 272 млн. евро (по всички програми с изключение на Оперативна програма „Транспорт”).

В същото време се очаква да няма загуба на средства по Програмата за развитие на селските райони. В началото на отчетния период прогнозите са за над 100 млн. евро. Загубата на средства по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” е сведена до 4 млн. евро (4 134 075 евро).

Очаквани загуби от автоматично освобождаване на средства по програмите, съфинансирани от СКФИзточник: АМС


 • В момента програмите, финансирани от ЕСФ в България (Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси и Оперативна програма „Административен капацитет”), са на първо място сред всички държави членки по усвояване на средства от Фонда за 2013 г. с 23% възстановени междинни разходи през тази година при средно ниво за ЕС от 14%.

 • Предприети са корективни мерки във връзка с изпълнението на отправените препоръки в становището на Главна дирекция „Регионална и селищна политика” на Европейската комисия по спрените плащания по Оперативна програма „Околна среда”. Причината са операции от 2012 г., при които са установени нередности по проведени обществени поръчки. Основните критики са свързани с регистрирано неравностойно третиране на участници, наличие на дискриминационни изисквания, смесване на критерии за подбор и допустимост на кандидати. Оправените препоръки са по отношение на системите за управление и контрол на програмата.

Приложение № 1 – Таблица „Изпълнение на Оперативните програми към 31.12.2013 г.”


Мярка: Изготвяне на ревизирана версия на Споразумението за партньорство за програмен период 2014-2020 г.

През ноември 2013 г. са получени коментарите на Европейската комисия по последната версия на Споразумението за партньорство за програмен период 2014-2020 г. Приложение към Споразумението е и планът за изпълнение на предварителните условия. Комисията намира последната версия за много по-качествена и зряла, но има и конкретни предложения. В момента се работи по отразяване на препоръките. Новата версия ще бъде изпратена на Европейската комисия до края на януари 2014 г. Официалните преговори по Споразумението за партньорство се очаква да започнат през февруари 2014 г.


Мярка: Одобряване на нормативни актове и други документи във връзка с програмен период 2014-2020 г.

В процес на разработване е нормативната база, която да регулира процесите по управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Основните постановления – за предоставяне на безвъзмездна помощ, избор на изпълнител, национални правила за допустимост, регулиране на процеса по наблюдение, се разработват с основните участници в процесите, включително и неправителствения сектор и общините. Фокус при разработването на правилата са опростените разходи, използването на интегрирани проекти и съвместни планове за действие.


Мярка: Изготвяне на проекти на Оперативни програми за програмен период 2014-2020 г.

Проектите на Оперативни програми за следващия програмен период са в процес на разработване, като проектите на Оперативни програми „Региони в растеж“, „Човешки ресурси“, „Околна среда“ и „Иновации и конкурентоспособност”, “Транспорт” и Програмата за развитие на селските райони вече са изпратени за първи коментари на Европейската комисия.На 11 декември 2013 г. Министерският одобри решение за определяне на органи, отговорни за управлението, контрола, координацията и одита на Европейските структурни и инвестиционни фондове и други инструменти и инициативи на Европейския съюз през периода 2014-2020 г.
Мярка: Изготвяне на финален вариант на системите за управление и контрол

 • Въведен е електронен обмен на данни между Управляващите органи, Междинните звена и бенефициентите в процеса на заявяване на средства и отчитане по проекти, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз. По този начин се постига опростяване на процедурите и намаляване на административната тежест за бенефициентите.

 • Започна подготовката за създаване на мобилно приложение на Единния информационен портал www.eufunds.bg, което ще спомогне за увеличаване на осведомеността и разбирането в обществото относно ефективното и ефикасно използване на СКФ на Европейския съюз в България.

СПАСЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА ЕНЕРГЕТИКА


Мярка

Срок

Актуализиране на Националната стратегия за развитие на енергетиката и предлагане за обществено обсъждане

31.12.2013 г.

Подготовка на анализ на технико-икономическите характеристики на проекта „Белене”, прогнозите за електропотреблението в региона и България и финансовата структура на проекта

31.12.2013 г.

Преговори с „Росатом” с оглед решаване на проблемите, възникнали по проекта „Белене”
Възстановяване на доверието на гражданите в системата за регулиране на енергетиката чрез включване на представители на гражданското общество в ДКЕВР

31.10.2013 г.

Възстановяване на условията за износ на електроенергия за по-добро натоварване на мощностите и на въгледобива

30.09.2013 г.


Изпълнение:

Мярка: Актуализиране на Националната стратегия за развитие на енергетиката и предлагане за обществено обсъждане

Правителството разработва нова Енергийна стратегия на България до
2030 г.,
с цел създаване на трайна рамка за провеждане на политика за енергийна сигурност и ниски цени на енергията като важен фактор за конкурентоспособността на българската икономика и жизненото равнище на гражданите.

Към момента се анализира състоянието на сектор „Енергетика” – изследват се проблемите при производството, преноса и разпределението на електрическа енергия, анализират се договорите за доставка и продажби, анализира се подсектор „Топлоснабдяване” и др.
Мярка: Подготовка на анализ на технико-икономическите характеристики на проекта „Белене”, прогнозите за електропотреблението в региона и България, и финансовата структура на проекта. Мярка: Преговори с „Росатом” с оглед решаване на проблемите, възникнали по проекта „Белене”

Предстои да бъде подготвен анализ на технико-икономическите характеристики и на финансовата структура на проекта „Белене”, и на прогнозите за електропотреблението в региона и в България.

Същевременно е в ход и дело пред Арбитражния съд, заведено от ОАО „Атомстройекспорт“. Съгласно указанията от адвокатската кантора White&Case, наета да защитава интересите на българската страна, всяко действие или изказване, свързано с проекта „Белене“ би могло да окаже влияние върху изхода на арбитражното дело.

Мярка: Възстановяване на доверието на гражданите в системата за регулиране на енергетиката, чрез включване на представители на гражданското общество в ДКЕВР

Действията за засилване на контрола върху естествените монополи са свързани както с промяна на нормативни документи, така и със засилване на административния и финансов капацитет на администрацията към ДКЕВР, която е натоварена с това правомощие за осъществяване на контрол.

В края на ноември 2013 г. е приет нов Устройствен правилник на ДКЕВР и на нейната администрация, където е регламентирана нова организационна структура. Създадена е нова Главна дирекция за осъществяване на контрол и решаване на спорове, в която са пренасочени голяма част от експертния потенциал на специализираната администрация в ДКЕВР.

През 2013 г. от ДКЕВР са извършени множество проверки върху дейността на електроразпределителните дружества, включително е извършен втори регулаторен одит върху дейността им. Съставени са редица наказателни постановления и са наложени имуществени санкции в общ размер над 4 млн. лв.

Възстановяването на доверието в системата за регулиране е дълъг процес, който изисква общи усилия и действия. Повишаването на независимостта и прозрачността в работата на ДКЕВР е първата стъпка от този процес. В процеса на обсъждане на необходимите промени в Закона за енергетиката от ДКЕВР е направено предложение в три посоки:


 • Записване на конкретни текстове на изискванията за независимост на енергийните регулаторни органи;

 • Законово регламентиране за задължително оповестяване на информация във връзка с процедурите по обсъждане на цените в ДКЕВР;

 • Създаване на Обществен съвет към ДКЕВР, който задължително да има право на участие в процеса по разглеждане и установяване на регулираните цени.


Мярка: Възстановяване на условията за износ на електроенергия за по-добро натоварване на мощностите и на въгледобива и мярка: Ускорено изграждане на междусистемни газови връзки

Преките ефекти от прилагането на мерките са: • Намаление на цената на електроенергията с 5%, както за битовите, така и за индустриалните потребители;

 • Допълнително намаление на крайните тарифи за бита и малкия бизнес на ниско напрежение в сила от 30.12.2013 г. – средното намаление е с около 1% на дневната тарифа и с 10% намаление на нощната тарифа. Промяната на тарифната структура има за цел стимулиране потреблението на електрическа енергия през нощните часове.

 • Гарантира се натоварване на всички мощности и работа за всички производители на електроенергия.

Осъществена е стъпка в посока балансиране на енергийната система чрез промяна в Закона за енергетиката:

 • Промяната в ценовия модел създаде благоприятни условия за развитие на либерализирания пазар;

 • Освободен е износът на електроенергия.

Чрез приетите законови промени износът на електроенергия е освободен от добавките в цената за пренос (за зелена и кафява енергия, и за невъзстановяеми разходи). Такса пренос и достъп за износ е променена от 34,26 лв. на 12,47 лв. през август 2013 г., а от
30 декември 2013 г. на 7,26 лв., което създаде възможност за стимулиране, респективно увеличаване на износа на елктроенергия от България. Износът на електрическа енергия през август 2013 г. е увеличен с 54% спрямо предходния месец. За сравнение при действието на стария модел на ценообразуване износът на електроенергия през месец юли 2013 г. е по-нисък с 28% спрямо месец юли 2012 г.

Тази мярка е въведена в съответствие с препоръката на Европейската комисия за анализиране на тарифите за достъп до мрежите, преглед на съществуващите добавки, за да се гарантира, че те не са дискриминационни, икономически нецелесъобразни и че не предизвикват изкуствени бариери за износа.След промяната в тарифната структура, износът на електроенергия с произход от страната се движи средночасово 1300 МВт, което спрямо май 2013 г. е в пъти повече. През месец май 2013 г. износът е 128 Мтв.

 • С определянето на квотите за изкупуване на електроенергия от Обществения доставчик се предвижда енергията, произвеждана от заводски централи, да се потребява първо за собствените нужди на съответното предприятие и за собственото потребление, а остатъкът се изкупува от обществения доставчик.

От 01.09.2013 г. цената на въглищата, добивани в „Мини Марица Изток” ЕАД, е повишена до 75,00 лв. за тон условно гориво (ТУГ). До преди това цената на добиваните в „Мини Марица-изток“ ЕАД въглища е 71,50 лв/ТУГ. Тази промяна оказа благоприятно влияние върху приходите на дружеството, в едно с увеличеното производство на въглища, на база повишените продажби от Централите в „Маришкия басейн“, с което напълно задоволява техните потребности.

Новият подход за намаляване на разходите в системата създава предпоставки за развитие на либерализирания пазар. Създадени са условия за предотвратяване на рязко увеличаване на крайните цени. Това благоприятства развитието на промишлеността в страната. Осигурени са условия за конкурентоспособност на големите български производители спрямо производителите в съседните държави. Привлечен е външен финансов ресурс чрез реалното увеличение на експорта на електроенергия.

Взето е решение за разделянето на Националната електрическа компания (НЕК) и Електросистемния енергиен оператор (ЕСО), което разделяне е одобрено от ДКЕВР.Даден е стартът на стратегическия за България икономико-енергиен (и екологичен) проект „Южен поток“.

С цел осигуряване на по-евтин газ за българските производители и подобряване на тяхната конкурентоспособност и особено с цел гарантиране на енергийната независимост и сигурността на доставките на природен газ са предприети активни действия по всички инфраструктурни проекти: • Южен поток“

Предоговорени са условията за участие на българската страна в проекта, като са гарантирани националните интереси и са постигнати значително по-изгодни параметри за страната ни по отношение на финансирането, финансовото гарантиране и приходите от работата на газопровода. Финансирането от страна на Българския енергиен холдинг е чрез заем, равняващ се приблизително на 620 млн. евро, при лихвен процент от 4,25%. Българската компания ще получава дивидент от първата година, когато се запълни капацитетът на газопровода – от 2018 г., който се равнява на приблизително 715 млн. евро до 2035 г. Общият размер на приходите за България до 2043 г. се очаква да бъде близо 2,8 млрд. евро. Постигната е договореност на територията на България голяма част от работата да се извършва от български фирми, което ще осигури заетост, особено в области с висока безработица и сериозни икономически затруднения.

 • Правителството на България работи и по изграждане на междусистемни газови връзки на страната със съседните държави:

 • По проекта за изграждане на междусистемната газова връзка с Румъния (IBR) е изградена наземна част на българска територия с успешно преминати хидравлични изпитания на плътност и якост; в процес на изграждане е ГИС – Русе Изток;

 • Изпълнява се преходът под река Дунав;

 • В процес на финализиране е Споразумение за развитие на проекта – JOINT DEVELOPMENT AGREEMENT;

 • По проекта за изграждане на междусистемната газова връзка със Сърбия (IBS) е финализирана документацията по обществената поръчка за “Проектиране, упражняване на авторски надзор и консултантски дейности на строеж междусистемна газова връзка България – Сърбия на българска територия”.

 • Азербайджан – „Шах Дениз“

Изключително важно е България и страните от региона на ЦЮИЕ в краткосрочен и средносрочен план да създадат конкуренция между различни източници и производители при доставките на природен газ, т. нар. „gas to gas competition”. Това ще стимулира договарянето на конкурентни цени за икономиките на страните членки от ЦЮИЕ. В изпълнения на тази цел на 19 септември 2013 г. в Баку от страна на „Булгаргаз” ЕАД е подписан с Консорциума „Шах Дениз“ първият дългосрочен договор за доставка от 2019 г. през Гърция (чрез IGB) на около 1 млрд. куб.м./год. алтернативен на руския природен газ от втората фаза на едноименното находище. Единственото изключение, извън страните по трасето на TAP, е направено за България, която ще получава договорените обеми природен газ от „Шах Дениз 2“ през Гърция чрез TAP и IGB.

На практика след избора от Консорциума „Шах Дениз“ на TAP за пренос на азербайджански газ през Гърция и Албания за Италия и съответно неизбирането на проекта Набуко Запад, единствената реална алтернатива за диверсификация на източниците за България и региона на ЦЮИЕ остава изграждането на необходимата инфраструктура за междусистемна свързаност между страните от региона.Българската страна успя да аргументира и защити пред Европейската комисия важните проекти за диверсификация на региона на ЦЮИЕ, които са включени в списъка на Проекти от общ интерес за ЕС (PCI) в новия регламент за европейската енергийна инфраструктура, като: IGB заедно с проекта за Рехабилитация, модернизация, разширение на националната газопреносна мрежа; ITB; IBS; разширението на ПГХ Чирен; изграждане на ново газохранилище и разширение на транзитния капацитет на съществуващата инфраструктура за Гърция.

Тези нови междусистемни връзки в страните от региона на ЦЮИЕ в дългосрочен план биха осигурили доставките за региона на „по-късните” обеми природен газ от новооткритите находища в Азербайджан след 2022 г.
 • Уестингхаус

Westinghouse Electric Company, Toshiba Corporation и „Български енергиен Холдинг“ (БЕХ) подписаха споразумение за започване на преговори за развитието на възможността за изграждане на седми блок в АЕЦ „Козлодуй“ с ядрен реактор с вода под налягане, използвайки технологията AP1000. През следващите месеци Westinghouse и Toshiba Corporation, заедно с експерти от БЕХ, ще започнат работата по определяне и уточняване на параметрите и подробностите за потенциалния проект. С решението си да разреши на министъра на икономиката да даде мандат за преговори на БЕХ, правителството се фокусира върху изпълнение на три ключови съставни на енергийната политика – развитие на ядрената енергетика в перспектива, осигуряване на реална диверсификация и решаване на важния въпрос за безопасността на прилаганите ядрени технологии.


УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО И НАСЪРЧАВАНЕ
НА ДРЕБНИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ


Мярка

Срок

Минимизиране на риска от загуба на средства по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. и структуриране на новата Програма за периода 2014-2020 г.

30.09.2013 г.

Представяне на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

31.12.2013 г.

Подготовка на програма за изграждане на хидромелиоративната инфраструктура на селското стопанство

31.12.2013 г.

Насърчаване развитието на биологичното земеделие

30.11.2013 г.

Прилагане на мерки, насочени към повишаване дела на директните доставки на малки количества суровини и храни от животински произход от производителя до крайния потребител

31.12.2013 г.

Опазване на българската гора от незаконни практики, чрез подобряване на дейностите, свързани с осъществяването на контрола и опазването на горите от страна на ИАГ, в т. ч. чрез децентрализация в няколко региона на страната на горски инспектори към отдел ОПКГТ в ИАГ

31.12.2013 г.

Подобряване на контрола върху дейностите в горите чрез разработване и внедряване на система за издаване на превозни билети от временни складове и обекти за преработка и търговия на дървесина чрез system.iag.bg

31.12.2013 г.

Извършване на първи етап на национална инвентаризация на горските територии

31.10.2013 г.

Изпълнение:

Мярка: Минимизиране на риска от загуба на средства по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР) и структуриране на новата Програма за периода 2014-2020 г.

 • Изготвен е План за действие за ускоряване прилагането на ПРСР 2007-2013 г. до края на 2013 г., включващ мерки свързани с: нотифициране на 11-ото изменение на ПРСР; откриване на приеми по мерки, сключване на договори с одобрени бенефициенти, изплащане на плащания, в т. ч. авансови; издаване на гаранции за бенефициенти със сключени договори по мерки 121 („Модернизиране на земеделските стопанства”),122 („Подобряване на икономическата стойност на горите) и 123 („Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”); преструктуриране на Гаранционния фонд. Планът за действие се изпълнява в съответствие с предвидените стъпки и срокове.

Правителството увеличи размера на средствата по ПРСР, които могат да бъдат договорени над бюджета на програмата. Максималният размер на бюджета е увеличен от 244 475 000 лв. (125 000 000 евро), представляващи 18 на сто от размера на договорената финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за икономиката и населението в селските райони”, на 370 768 829 лв. (189 574 000 евро), или 27 на сто от размера на одобрената до момента финансова помощ по мярката.

Увеличението ще позволи да бъдат договорени максимален брой заявления за подпомагане, приети в периода 9-20.09.2013 г., както и да се намали рискът от автоматично отчисление на средства по ПРСР. По този начин ще се постигне максимално усвояване на определения за програмата бюджет, отчитайки намаленията на вече договорени средства в процеса на изпълнение на поетите ангажименти от крайните бенефициенти, и ще се постигне в по-голяма степен изпълнение на количествените цели по мярката.С Постановление на Министерския съвет срокът за предоставяне на безлихвени заеми на общините по ПРСР 2007-2013 г. е удължен до 10.12.2013 г. Целта е да се осигури максимално дълъг период от време за общините – бенефициенти по мерки от ПРСР, за извършване на финални плащания към изпълнителите по проекти.Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница