Отчет изпълнение на управленската програма на правителствотостраница6/18
Дата09.08.2018
Размер2.69 Mb.
ТипОтчет
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Към 01.01.2014 г. по ПРСР 2007-2013 г. са сключени договори с общ размер на публичните средства 5 979 730 623,44 лв. (96,51% от бюджета на ПРСР). В размера на договорените средства са включени и поетите правни ангажименти по Ос 2 от ПРСР 2007-2013 г. Договорените средства през 2013 г. са в размер на
929 074 768, 47 лв.


Мярка

Брой договорени проекти

Стойност на договорената субсидия

111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания“

6

8 209 885,64 лв.

112 „Създаване на стопанства на млад фермер“

6

1 917 747,00 лв.

114 „Използване на консултантски услуги от фермери и собственици на гори“

25

49 041,60 лв.

121 „Модернизация на земеделски стопанства“

670

185 404 252,81 лв.

123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“

204

168 016 164,40 лв.

141“Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране“

1422

20 858 607,00 лв.

223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи“

45

11 337 876,91 лв.

226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности“

50

16 353 567,23 лв.

311 „Разнообразяване към неземеделски дейности“

0
312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“

0
313 „Насърчаване на туристическите дейности“

40

11 068 887,57 лв.

321 „Основни услуги за икономиката и населението на селските райони“

179

402 211 216,85 лв.

322 „Развитие и обновяване на селата“

158

103 647 521,46 лв.

Общо

2805

929 074 768,47 лв.

Източник: ДФЗ

Изплатените на бенефициенти публични средства по програмата възлизат на 3 835 млн. лв., от които 236,8 млн. лв. са за „Национален Гаранционен Фонд” ЕАД. Европейското участие в извършените разходи е 3 087 млн. лв., коетозаедно с получения от ЕЗФРСР аванс от 357 млн. лв. води до усвояване на бюджета в размер на 69%.Изплатените средства през 2013 г. за бюджет 2011 г. по правилото n+2 са в размер 967 777 585,12 лв. (при бюджет за разплащане в размер на 960 млн. лв.) общо публични, като за пръв път от три години бюджетът е изцяло изплатен и не са отчетени загуби.

Изплатените средства през периода 01.01.2013 – 31.12.2013 г.

Мярка

ЕЗФРСР – лева

НБ – лева

Общо – лева

111

2 146 703,95 лв.

536 675,98 лв.

2 683 379,93 лв.

112

29 764 779,47 лв.

7 441 198,41 лв.

37 205 977,88 лв.

121

78 817 844,82 лв.

19 375 840,16 лв.

98 193 684,98 лв.

122

4 429,17 лв.

1 107,29 лв.

5 536,46 лв.

123

61 605 391,93 лв.

15 343 243,79 лв.

76 948 635,72 лв.

141

18 267 532,80 лв.

4 566 883,20 лв.

22 834 416,00 лв.

143

1 666 339,22 лв.

416 584,80 лв.

2 082 924,02 лв.

211

45 461 306,64 лв.

9 979 315,97 лв.

55 440 622,61 лв.

212

14 723 598,46 лв.

3 232 011,34 лв.

17 955 609,80 лв.

213

24 927 874,87 лв.

5 471 973,50 лв.

30 399 848,37 лв.

214

224 385 604,99 лв.

49 255 377,18 лв.

273 640 982,17 лв.

223

3 386 079,69 лв.

743 285,79 лв.

4 129 365,48 лв.

226

6 316 015,28 лв.

1 386 442,40 лв.

7 702 457,68 лв.

311

22 646 073,06 лв.

5 530 575,25 лв.

28 176 648,31 лв.

312

28 568 028,24 лв.

6 971 872,61 лв.

35 539 900,85 лв.

313

3 342 691,69 лв.

835 672,92 лв.

4 178 364,61 лв.

321

154 968 294,17 лв.

38 397 921,18 лв.

193 366 215,35 лв.

322

44 567 050,42 лв.

11 141 762,53 лв.

55 708 812,95 лв.

411

1 009 516,23 лв.

252 379,06 лв.

1 261 895,29 лв.

412

19 321,45 лв.

4 452,28 лв.

23 773,73 лв.

413

3 316 314,93 лв.

829 078,71 лв.

4 145 393,64 лв.

431

3 058 900,78 лв.

764 725,22 лв.

3 823 626,00 лв.

511

9 756 052,24 лв.

2 439 013,08 лв.

12 195 065,32 лв.

611

107 559,05 лв.

26 888,92 лв.

134 447,97 лв.

Общо

782 833 303,55 лв.

184 944 281,57 лв.

967 777 585,12 лв.

Източник: ДФЗ
Само за периода 9-31.12.2013 г. са разплатени 623 млн. лв. по ПРСР, от които 269,5 млн. лв. по мярка „Агроекологични плащания” и 51 млн. лв. по мярка 211 „Плащания за земеделски стопани за природни ограничения в планинските райони”.

Предстои разглеждането на проекти по следните мерки:  • Мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери”, по която трябва да бъдат усвоени около 20 млн. лв.;

  • Мярка121 „Модернизиране на земеделските стопанства”, където ще бъдат договорени средства в размер около 88 млн. лв.;

  • Мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности’, където ще бъдат договорени около 90 млн. лв.;

  • Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”, като се очаква да се договорят около 50 млн. лв.

  • Структуриране на новата Програма за периода 2014-2020 г.

Разработен е първият вариант на ПРСР 2014-2020 г. с включени първи варианти на мерки. Предвижда се подкрепа за преструктуриране и модернизация на стопанства в чувствителни сектори, като зеленчукопроизводство, трайни насаждения, етерично-маслени и лекарствени култури и животновъдство, които имат затруднен достъп до пазара.

Бюджетът на ПРСР 2014-2020 г., финансиран от Европейския съюз, възлиза на 2 338 783 966 евро (съгласно Приложение 1 към Регламент 1305/2013 относно подпомагането на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони).В новата програма са включени мерки за предоставяне на стартова помощ за млади фермери, за нови неземеделски дейности на земеделски производители и микропредприятия в селските райони.

В съответствие с възможностите, които дава реформата на Общата селскостопанска политика за „скъсяване” на веригата на доставки на земеделски продукти, са разработени мерки за създаване на т.н. фермерски пазари за директна реализация на плодове и зеленчуци и пазари за малки количества суровини и храни от животински произход. Предвижда се изграждането на общински помещения за съхранение на млякото с цел подпомагане на малките ферми с 1-2 млечни крави.

За животновъдите ще бъдат изключително важни мерките за подкрепа на развъдната дейност и за създаване на пазари за живи животни.

Акцент в новата програма е поставен и върху стимулиране на трансфера на знания и иновациите в областта на селското и горско стопанство. С цел по-висока устойчивост на проектите с приоритет ще бъдат подпомагани интегрираните проекти, включващи подкрепа в няколко направления.

Икономическото и социалното значение на малките стопанства и незаменимата им роля за развитието на българското земеделие за запазване на екологичното равновесие и на жизнеността на селските общности обуславят необходимостта от разработване на Тематична подпрограма за малките стопанства в рамките на ПРСР 2014-2020 г. Тя е насочена към подпомагане на малките стопанства с потенциал за развитие с цел предотвратяване на оттеглянето им от земеделието и насърчаване тяхното развитие.

Паралелно с разработване на новите мерки е изготвeна и подобрена версия на анализа на програмата с отчитане на препоръките на Европейската комисия.

В края на ноември и началото на декември 2013 г. са проведени поредица фокус групи с партньорските организации, на които са представени и обсъдени вариантите на мерки. Включването на гражданското общество в подготовката на новата програма доведе до значително подобряване качеството на ПРСР 2014-2020 г.

Първият вариант на ПРСР 2014-2020 г. с включен анализ, стратегия и мерки е представен и обсъден на Годишната техническа среща с Европейската комисия, състояла се на 4 декември 2013 г. в Брюксел. Разисквани са бележките на ГД „Земеделие”, свързани с ПРСР и Споразумението за партньорство. Набелязани са и следващите стъпки в разработването на Програмата – договорено е до края на месец януари 2014 г. на Европейската комисия да бъде изпратен пълен вариант на ПРСР 2014-2020 г. за неформални консултации.
Мярка: Представяне на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

В края на ноември 2013 г. в ЕК е внесен първият работен вариант на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

Тематичната работна група по разработване на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. (ПМДР) стартира работата си през август 2013 г. В състава й са включени представители на държавната администрация, неправителствени организации, научни организации, представители на бранша, представители на местните инициативни рибарски групи (МИРГ). Участие вземат и представители на DG MARE на ЕК. До средата на декември 2013 г. са проведени 7 заседания на ТРГ за ПМДР 2014-2020 г., в рамките на които са представени и обсъдени работни варианти на Многогодишен национален стратегически план за аквакултурите в България (2014-2020), SWOT анализ на Програмата за морско дело и рибарство (2014-2020), ПМДР и др.

На 10.12.2013 г. по време на седмото заседание на ТРГ е обсъден индикативният бюджет на ПМДР 2014-2020 г. и нейният втори работен вариант. През 2014 г. предстои провеждането на допълнителни заседания за повторно обсъждане на бюджетното разпределение по ПМДР, представяне на окончателен вариант на Екологична оценка, обсъждане на получени коментари на Европейската комисия по втори работен вариант на Програмата, обсъждане на окончателна еx-ante оценка, както и одобряване на окончателен вариант на ПМДР.

На интернет страницата на Оперативната програма за развитие на сектор Рибарство 2007-2013 г. са публикувани всички подготвени към момента документи, свързани с разработването на проекта на ПМДР (2014-2020 г.), както и проект на самата Програма.

Чрез мерките на ПМДР 2014-2020 г. ще бъдат стимулирани иновациите, повишаването на конкурентоспособността и адаптивността в рибния сектор. Важни приоритети са преработката и запазването на рибните ресурси. Основен елемент за повишаване на конкурентоспособността е подобряването на инфраструктурата в рибарските пристанища, разработване на кейове за разтоварване и покрити лодкостоянки. Специално внимание ще се обърне на работата с местните инициативни групи.


Мярка: Подготовка на програма за изграждане на хидромелиоративната инфраструктура на селското стопанство

В изпълнение на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и Световната банка Министерството на земеделието и храните подготви проект на споразумение за предоставяне на консултантски услуги за укрепване на конкурентоспособността на селското стопанство и изготвяне на стратегия за устойчиво управление в хидромелиоративния сектор, включително опазване от вредното въздействие на водите.

В ход е процедура за съгласуване на проекта за споразумение, техническото задание, финансовия план и съответната времева рамка. Предстои подписването на споразумението и изготвяне на Стратегия за устойчиво управление в хидромелиоративния сектор, включително опазване от вредното въздействие на водите.
Мярка: Насърчаване развитието на биологичното земеделие

В началото на ноември 2013 г. са приети промени в Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС) в следните насоки:  • Биологично произведените земеделски продукти и храни да се предлагат в търговските обекти на отделно обособено място (щанд или рафт) и/или означени на място с лого или надпис, указващи че са биологично произведени;

  • Биологично произведените земеделски продукти и храни да се съхраняват в складовете на търговските обекти на специално означено място, а непакетираните – на отделно обособено и означено място;

  • Забрана за използването на знака и означенията за биологично производство, включително на чужд език, на земеделски продукти и храни, които не са произведени по правилата за биологично производство, съгласно изискванията на Регламент (ЕО) 834/2007.

Измененията в ЗПООПЗПЕС в областта на биологичното земеделие дават допълнителни гаранции на потребителите по отношение на етикетирането и предлагането на биологичните продукти в търговската мрежа.

С цел популяризиране на ползите от биологично произведените храни и продукти за човешко здраве, както и на биологичния метод на производство като щадящ околната среда и запазващ природните ресурси са проведени 8 срещи и семинари със земеделските производители.

В хода на подготовката на ПРСР и ПМДР за новия програмен период 2014-2020 г. са заложени специални мерки за приоритетна подкрепа на развитието на биологичното земеделие и на създаването и поддържането на биологични аквакултури.

До момента биологичното земеделие в България се подпомага по мярка 214 „Агроекологични плащания” от ПРСР за периода 2007-2013 г. с направления биологично растениевъдство и биологично пчеларство. През новия планов период 2014-2020 г. биологичното земеделие ще се подпомага като самостоятелна мярка от ПРСР, като правителството има амбицията да разшири обхвата на мярката, като към досегашните две направления добави едно ново – биологичното животновъдство.


Мярка: Прилагане на мерки, насочени към повишаване дела на директните доставки на малки количества суровини и храни от животински произход от производителя до крайния потребител

В изпълнение на тази мярка е изготвен проект на Наредба за изменение на Наредба № 26 от 14 октомври 2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход, която е на етап съгласуване с Европейската комисия.

Разработен е идеен проект за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход. С този проект се цели създаване на условия за производители и сдружения на производители да предлагат директно малки количества животинска продукция на обособени места на съществуващи пазари и на пазари, които ще бъдат специално изградени и оборудвани за целите на този тип продажби. Проектът ще се реализира чрез подкрепа за инвестиции по новата ПРСР (2014-2020 г.). Целта е да се предостави възможност на повече малки ферми в икономически уязвимите, необлагодетелстваните, полупланинските и планинските райони да излязат на пазара, което ще доведе до по-добра икономическа стабилност в сектора и поминък на населението.
Мярка: Опазване на българската гора от незаконни практики чрез подобряване на дейностите, свързани с осъществяването на контрола и опазването на горите от страна на Изпълнителна агенция по горите (ИАГ)

За подобряване на дейностите по опазване на горите от незаконни практики правителството предприе действия за укрепване на капацитета за контрол.

Изготвен е План за преназначаване на горските инспектори от ИАГ в Регионалните дирекции по горите с краен срок на изпълнение 10.01.2014 г. Предприети са стъпки за трансформиране на длъжности в дирекция „Опазване на горите и лов” и „Инвентаризация и промени в горските територии”, както и преназначаване на горските инспектори от ИАГ в Регионалните дирекции по горите.

Предложението е горските инспектори, работещи към посочените по-горе дирекции, да бъдат назначени в регионалните дирекции по горите, като с тази промяна ще се повиши ефективността на тяхната работа – ще реагират по-бързо на подадени сигнали за нарушения в съответните региони и ще бъдат намалени финансовите средства, свързани с командировките им.

За освободените длъжности „горски инспектор” и „специалист-горски инспектор” след трансформирането им съответно в длъжности „старши експерт” и „главен експерт” в дирекции „Опазване на горите и лов” и „Инвентаризация и промени в горските територии”, ще бъде обявен конкурс, съответно ще бъдат назначени служители с висше лесовъдско образование (магистърска степен), с практически опит по специалността не по-малко от две години, които да имат възможност да упражняват всички права и задължения по чл. 197 от Закона за горите, в т. ч. да извършват експертизи, анализи и оценки на извършените лесовъдски дейности в горските територии.
Мярка: Подобряване на контрола върху дейностите в горите чрез разработване и внедряване на система за издаване на превозни билети от временни складове и обекти за преработка и търговия на дървесина чрез system.iag.bg

Дърводобивът е една от основните дейности в горските територии на България. Всяка година в страната се добиват около 5 млн. кубически метра дървесина. За законното транспортиране на дървесината и доказването на нейния произход се издават съответните документи. Към настоящия момент документите за дървесината, добита по реда на Закона за горите (ЗГ) – чл. 211 и Закона за опазване на селскостопанското имущество (ЗОСИ), са превозни билети (ПБ). Предвижда се в бъдеще ПБ да са единствените документи за транспортиране на дървесина на територията на страната независимо откъде и по какъв ред е добита.

Разработени са задания за разработка на софтуер, като по отношение на обектите по чл. 206 от Закона за горите (обекти за преработка и търговия на дървесина) е подаден проект за финансиране по Оперативна програма „Административен капацитет”. Предвижда се разработването на софтуера за издаване на превозни билети от временни складове да бъде възложено за изпълнение чрез процедура по обществена поръчка през 2014 г.

В ПБ се въвежда информация за количеството и вида транспортирана дървесина, мястото на натоварването и мястото на доставка на дървесината, данни за собственика и получателя на дървесината, за транспортното средство, неговия водач и др.

В момента има два вида превозни билети. Единият вид са т. нар. „електронни” ПБ, които се издават чрез касови апарати с вграден софтуер за издаване и запис на данните в паметта на касовите апарати. Другият вид са т. нар. „хартиени” ПБ, които се издават по утвърден образец на бланки, които се попълват на ръка, а кочаните се предоставят от регионалните дирекции по горите (РДГ).

Превозният билет е документът, доказващ законния произход на транспортираната дървесина и разработването и прилагането на софтуер за издаване на електронен превозен билет и съответната регистрация при издаването му в сървъра на ИАГ ще доведе до един по-добър контрол на отсечената, продадената и транспортираната дървесина.


Мярка: Извършване на първи етап на национална инвентаризация на горските територии

За целите на провеждане на национална инвентаризация на горските територии е изготвено примерно задание за Национална инвентаризация и са проведени разговори с Норвежката горска група за съвместна работа и търсене на възможности за финансиране.

Националната инвентаризация на горските територии съгласно Закона за горите се извършва по решение на Министерския съвет по предложение на министъра на земеделието и храните. Извършването на националната инвентаризация на горските територии се възлага от ИАГ и се финансира от държавния бюджет.

Ежегодно по метода на класическата инвентаризация се инвентаризират около 400 000 ха, което е една десета от горските територии.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница