Отчет на дейността Име на проекта на български език: Развитие на екотуризма, като основно средство за опазване на биоразнообразието на Западните гранични планиниДата19.07.2018
Размер0.56 Mb.
ТипОтчет
Анекс C: Формуляр за отчет на дейността
Име на проекта на български език: Развитие на екотуризма, като основно средство за опазване на биоразнообразието на Западните гранични планини
Име на проекта на английски език: Ecotourism development as a main tool to preserve the biodiversity of the Western Border Mountains

Име на организацията на български език: Българска Фондация Биоразнообразие

Име на организацията на английски език: Bulgarian Biodiversity Foundation

Имена на партньорите по проекта: Българска Фондация Биоразнообразие (Клон Петрич), Фондация Къща за книги и приключения, Биосферa, Община Струмяни, Сдружение Байкария

Период на проекта: (25.04.2008 – 15.04.2009 )

Отчетен период: (05.11.2008 – 30.05.2009)

Финансиране на проекта: 114 213 лв.


Финансова информация

лева

USD

Сума от ПМП за проекта

57 195,00

46 125,00

Финансов принос за проекта

33 568,00

27 070,97

Нефинансов принос за проекта

23 450,00

18 911,29


Сума получена от ПМП до момента

57145,80

46085,32


Сума от ПМП, похарчена до крайната дата на отчетния период

37295,81
Финансов принос до крайната дата на отчетния период

40547,08
Нефинансов принос до крайната дата на отчетния период

9920,00

Баланс на средствата от ПМП до крайната дата на отчетния период

19889,19
Баланс на финансовия принос до крайната дата на отчетния период

-6979,08
Баланс на нефинансовия принос до крайната дата на отчетния период

13530,00

Сума от ПМП, похарчена през отчетния период

17387,88
Финансов принос за отчетния период

3997,96
Нефинансов принос за отчетния период

0,00

Непохарчен остатък от гранта на ПМП

2511,31


2025,25
Отчетът е разработен от: (Боряна Михова, Координатор)
Отчетът е внесен от: (Боряна Михова, Координатор)
Подпис:
Попълва се от служител на ПМП

Номер на договора: Номер на отчета:

Служител приел отчета: Подпис:

Дата на получаване:

I. ОТЧЕТ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО И ПОСТИГАНЕ НА КОНКРЕТНИТЕ ЦЕЛИ


 1. Въздействие и индикатори за въздействие


Основна цел на проекта:
Опазване на биоразнообразието на Западните гранични планини (Осогово, Влахина, Малешевска и Огражден) чрез създаване на условия за развитие на екотуризъм.
Група І

БИОРАЗНООБРАЗИЕ

Въздействие 1. Увеличаване на устойчиво управляваните територии със световно значимо биоразнообразие

Индикатор за въздействие: Брой защитени световно значими видове

В резултата от работата ни по проекта са разработени два маршрута за пешеходен туризъм, два веломаршрута и два маршрута за водни спортове. Те са локализирани в планините Малешевска, Огражден и Влахина. Разработването им влияе благоприятно върху опазването на характерните местообитания и световно застрашените видове в тях и по-специално ще облагодетелства горите от чинар (99% от всички чинарови гори в България), дървовидната хвойна (100%), горите от питомен кестен, както и крайречните гори от елша. Маршрутите следват съществуващи черни пътища, и са напълно съобразени с необходимостта от намаляване на натиска върху срещащите се тук световно застрашени видове. В разработения интернет базиран пътеводител на района има секция за биоразнообразието на района, в която в по-популярен стил са представени важните за опазване видове, като южен гребенест тритон, двата вида сухоземни костенурки, блатната костенурка, леопардовият и ивичестият смок, видрата, вълка, мечката, пъстрият пор и осемте вида прилепи. Освен това от тази секция ще може да се сваля в pdf. формат по-подробна и по-научна информация за флората, фауната, защитените територии, Натура 2000 зоните, почвите и геоморфологията на района.

В основния фокус на проекта е видрата като вид-чадър, чието опазване води и до запазването на много други видове, които обитават по-малки жизнени пространства (напр. безгръбначните) или пък по-ограничен кръг екологични ниши. При проектирането на водните маршрути са взети предвид всички известни местообитания на видри и спирките по маршрутите са предвидени така, че да избягват тези места и влизанията и излизанията от реката да се случват максимално далеч. Подготвена е информация, представяща видрата като световно застрашен вид и информация за правилното поведение на туристите, което да ограничи до минимум възможността за безпокойството на вида.

Индикатор за въздействие: Хектари устойчиво управлявани територии със световно значимо биоразнообразие

При работата по проекта, се оказа, че няма възможност за интегриране на територията на община Невестино в общата схема на маршрутите. При това положение посоченият индикатор за устойчиво управлявани територии със значимо биоразнообразие: 110 284 ха, е изпълнен 86%.


ВСИЧКИ СФЕРИ

Въздействие 2. Разширяване приложението на нови технологии в областите енергийна ефективност и ВЕИ, устойчиво управление на земи и води и избягване на УОЗ

Индикатор за въздействие: Брой разработени/ прилагани нововъведения или нови технологии

През април месец бяха избрани и монтирани две системи за енергийна ефективност на информационен център Струмяни. Поставени бяха моно блок за топла вода и соларен заряден комплект, които осигуряват топла вода за центъра и средно два часа алтернативно захранване на работното място на служителя в центъра.Индикатор за въздействие: Брой местни политически документи, отчитащи тематичната област биоразнообразие.

В рамките на проекта се разработи доклад за потенциала на района за развитие на устойчив туризъм с конкретни препоръки и идеи към общинските администрации. Докладът е предоставен на общините Струмяни, Кресна и Невестино за интегриране в общинските им стратегии за развитие. В рамките на теренната работа по проекта са осъществени шест срещи със служителите и кметовете на Общините Струмяни и Кресна, две срещи със служителите и кметовете на Общините Невестино и Петрич и по пет срещи с кметовете на селата през които минават маршрутите. Кметовете на селата участваха много активно в самото приложение на проекта и на практиха "легитимираха" неговата важност и полезност пред другите местни хора.


Група ІІ

Въздействие 1. Увеличение на приходите на хората, ангажирани в ПМП проекти

Индикатор за въздействие: Брой облагодетелствани домакинства

При предварителното проучване и последващата теренна работа за определяне и маркиране на маршрутите са установени 12 домакинства готови да се включат в предлагането на туристически услуги като създадат къщи за гости, участват в предлагането на храна или членовете им се подготвят за работа като водачи по маршрутите.Индикатор за въздействие: Брой облагодетелствани хора

В консултации с местните кметове и кметски наместници бяха идентифицирани подходящите за обучение местни хора. За съжаление при стартиране на проекта се оказа, че има сериозно разминаване между публикуваната демографска характеристика на района и реалната ситуация та. Района е много сериозно обезлюден и обитаван от предимно възрастно население. Поради тази причина привлечените хора са 22, което е 25% от планираните 90 човека. Този факт обаче прави проекта още по-значим, защото за момента е единствената алтернатива за развитие на някакъв устойчив поминък в района.Индикатор за въздействие: Стойност на увеличения приход за облагодетелстваните хора в щатски долари
Група ІІІ
Въздействие 1. Увеличаване на броя на хората, информирани по въпросите на опазване на глобалната околна среда

Местните общности бяха информирани за природозащитната стойност и туристическия потенциал на територията в която живеят, за заплахите срещу нея и за алтернативите за опазването и чрез няколко основни метода – информационни срещи за представяне на проекта, работни срещи с интересуващите се от развитие на селски туризъм, срещи с местните хора при разработването на маршрутите, учебно пътуване.


Индикатор за въздействие: Брой участвали/въвлечени жени


Територия

брой

Осогово/Невестино

10

Влахина/Кресна, Крупник, Брезница

20

Малешевска

35

Огражден

15


Индикатор за въздействие: Брой участвали/въвлечени мъже


Територия

брой

Осогово/Невестино

4

Влахина/Кресна, Крупник, Брезница

23

Малешевска

40

Огражден

12


Въздействие 2
Индикатор за въздействие: Брой ОО/НПО, които са участвали/привлечени – 5 В дейности по проекта се включиха следните неправителствени организации - Пирински туристически форум, Българско дружество за защита на птиците, За Земята, Сдружение Добърско, СДП Балкани, СКОПС.

Индикатор за въздействие: Брой и тип подкрепящи взаимовръзки, установени с местните власти - 4
Проектът постигна тясно сътрудничество с Общинските администрации на Невестино, Кресна и Струмяни. Съдействие оказа и Община Петрич. Кметовете на селата, през които преминават маршрутите се включиха изключително активно в дейностите по избора на маршрути, предоставяне на информация за интерпретирането им и подбора на подходящи местни хора за обучение. Особено тесни контакти се осъществиха с кметовете на селата Никудин, Крънджилица, Игралище, Цапарево, Гореме и Седелец.

 1. Конкретни цели и индикатори
РЕЗУЛТАТИ

Индикатори

1. Ускорено развитие на екотуризма в територии със световно значимо биоразнообразие

Брой глобално защитени видове включени в продукти на екотуризма - 22

Брой на разработените продукти на екотуризма

1 цялостен туристически пакет „Загадъчните планини”Брой общини, включващи екотуризма в плановете си за развитие

3


 • Община Кресна;

 • Община Струмяни; • Община Петрич
Брой открити центрове
Брой създадени екопътеки

7 маршрута • два пешеходни маршрута

 • два велосипедни маршрута • три водни маршрута
Брой хора, участващи в дейности, свързани с екотуризма

22


 • с.Каменица - 1 човек;

 • с.Кърпелево - 3 души;

 • с. Нукудин - 4 души;

 • с.Цапарево - 1 човек;

 • с.Дреново - 1 човек + един, който строи малко хотелче в момента;

 • с.Яково - 1 човек;

 • застава Полтава;

 • застава Клепало;

В района има още около 10 души, които декларират готовност да посрещат туристи, ако те започнат да посещават района.


5. Най-малко 20 малки семейни или МСП бизнеси (включително туризъм и земеделие) използват мерки за ЕЕ и ВЕИ предимно слънчева, геотермална и енергия от биомаса

Брой инсталации


 • слънчева система за топла вода;

соларна фотоволтаична система
 • Инсталирана мощност, kW

 • слънчева система за топла вода – 3 kW/ден

 • соларна фотоволтаична система – 15 вата/ден
Произведена енергия за времето на проекта, kWh ( за два месеца – от поставянето им)

 • слънчева система за топла вода – 90 kWh

 • соларна фотоволтаична система – 7,2 kWh
 • Развитие на екотуризма в района на Западните гранични планини чрез разработване на моделни продукти.

Всички разработени маршрути (водни, велосипедни и пешеходни) са маркирани. Поставени са информационни табла в началото и края на всеки маршрут, на "Ханчетата" преди Кресна където се наблюдава концентрация на туристопотока и на хотел Бриони, който е основния хотел в района. От следващия сезон – 2010 година, фирмите, предлагащи водни спортове по Струма ще започнат да предлагат продуктите, които включват елементи разработени по проекта - рафтинг от Кресна до Струмяни и връщане с колелета по велосипедния маршрут, преминаващ по дигата.

Поради граничния си характер районът имаше много особена характеристика - той никога не е бил посещаван от туристи и туризма като цяло е много далечна тема за местните хора. След една година работа по проекта тази тенденция силно се промени. Две от съществуващите застави са превърнати в "хижи", в село Дреново местен жител е започнал строеж на малък семеен хотел, в село Никудин местен човек преустроява къщата си и си купува колела и кон за ползване от туристи, в село Цапарево кметът планира да направи наличната леглова база на горското стопанство за ползване от туристи.

Когато процесът на осигуряване на места за настаняване и хранене в района напредне, ще бъде възможно предлагането на цялостния туристически пакет. Още с появата на първите къщи за гости, което предвиждаме да стане до края на годината, тур-операторът на Пирински туристически форум "Greentale" ще започне да предлага двудневни почивки в района с различни комбинации за ползване на разработените маршрути.


 • Прилагане на иновативен модел за публично-частно партньорство за опазване на биоразнообразието и поддържане на разработените туристически продукти

С цел устойчивост на резултатите постигнати в района е създаден Фонд за натрупване на средства, който основно цели :

 • Опазване на биоразнообразието и устойчиво развитие на районите на граничните планини Влахина и Малешевска;

 • Развитие и популяризиране на селски и приключенски туризъм в тези планини;

 • Създаване, поддържане и развитие на система от водни, велосипедни и пешеходни маршрути в западните гранични планини, като средство за привличане на туристи в района.

Фондът не е юридическо лице и представлява обособено имущество, в това число парични средства, движими и недвижими вещи, които са отделни от другото имущество на Страните и които са предназначени за осъществяване предмета и постигане целите на Фонда. Страната, която осигурява съхранението на имуществото на Фонда и отчетността на приходите и разходите, е Фондация “Къща за книги и приключения”. Фондът се управлява от Съвет за упрвление, който се състои от по един представител на всеки от партньорите. Натрупаните във Фонда средства са общи за всички партньори и разходването им се извършва само за целите, които Фонда си е поставил и от Съвета за управление на Фонда. • Укрепване на местния капацитет за оползотворяване на природното и културно-историческото наследство на Западните гранични планини.

Проведено е учебно пътуване за 28 заинтересованите местни хора - кметове, учители и собственици на къщи.
При поставянето на компонентите за енергийна ефективност на информационен център Струмяни, представители на Сдружение За Земята проведоха кратко представяне на концепцията за енергийна ефективност и конкретните ползи за домакинствата или обществените сгради пред представители на общините Струмяни и Кресна. В допълнение към компонентите са поставени информационни табла обясняващи функционирането им, устойчивостта на използването им и контакти при проява на интерес за закупуване, които могат да се четат от хората посещаващи информационния център и сградата на Общината.
II. ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА


 1. Изпълнение на дейностите и спазване на времевата рамка

Развитие на туристическите услуги и инфраструктура

1.1. Подробно проучване на потенциала на района за развитие на екотуризъм

(месеци І и ІІ)
Проведени са 10 теренни проучвания на четирите планини, обходени са всички предвидени в проекта села:


 • В община Невестино: селата Чеканец, Раково, Ветрен, Илия, Църварица, Тишаново, Страдалово, Смоличано, Ваксево, Длъхчево-Сабля, Пелатиково, Друмохар, Еремия, Рашка Гращица, Згурово, Неделкова Гращица, Четирци, Пастух, Мърводол

 • В община Благоевград: селата Логодаж, Падеш, Габрово, Дебочица, Лешко     

 • В община Симитли: селата Брестово, Тросково, Докатичево, Сушица, Полена, Крупник

 • В община Кресна: селата: Горна Брезница и Будилци

 • В община Струмяни: селата Вракуповица, Горна Крушица, Клепало, Раздол, Горна Рибница, Гореме, Кърпелево, Каменица, Цапарево, Добри лаки, Колибите, Никудин, Седелец, Махалата, Игралище, Велющец, Палат

 • В община Петрич: селата Боровичане, Гега, Долене, Долна Рибница, Чуричане, Яково, Иваново, Крънджилица

В допълнение са обходени и селата Лиляч, Селище, Обел, Клисура, Покровник, Падеш, Сухострел, Кукурахцево, които не бяха включени в проектните документи. За всички обходени села са изготвени паспорти, които ги описват подробно в светлината на възможностите за развитие на туризъм. Информацията от паспортите е интегрирана в разработения доклад с анализи и препоръки по отношение на развитието на устойчив туризъм в района.

Описани са подробно културните паметници, природните забележителности и потенциалното наличие на заинтересовани хора в районите, за да се подберат най-подходящите места за развитие на селски туризъм.

Екипът на проекта избра като най-перспективен за пилотни действия за развитие на устойчив туризъм района на планините Влахина и Малешевска по следните причини:


 • Съществува добро партньорство с общините Струмяни и Кресна, които проявяват про-активно отношение към проекта, което пък е гаранция за бъдещата устойчивост на усилията ни;

 • Съществуването на работещ информационен център в град Струмяни, който е основно средство за популяризиране на маршрутите и ще се превърне във фокусна точка за разпространение на информация за възможностите за туризъм в района на планините Огражден, Малешевска и Влахина.

 • Създадения вече туристо-поток в следствие на развитието на рафтинга по Струма.

 • Съществуващата достоверна информация, от групите развиващи водните спортове в района на Кресна, за засиления интерес на туристите за диверсификация на предлаганите туристически услуги.

На базата на всички проучвания е изготвен доклад с анализи и препоръки по отношение на развитието на устойчив туризъм в района. Докладътще бъде допълван до края на проекта за да може най-пълно да обхване потенциала на района и да даде възможно най-практически съвети на общинските администрации (Виж Приложение 2). Първият вариант на доклада беше приложен към предишният отчет по проекта.
1.2. Разработване на два маршрута за пешеходен туризъм

(месеци ІІІ до V)
Разработени са и са маркирани с лентова маркировка два маршрута - един в Малешевска планина и един на границата между планините Огражден и Малешевска. Маршрутите следват съществуващите черни пътища, свързващи селата. Смятаме, че това е начинът да насочим потока от туристи към ползване на услугите предлагани от местните хора - настаняване и хранене. За пешеходните маршрути са следвани, установените в България изисквания за туристическата маркировка. Това е и начин, да се избегне насочването на големи групи хора към „по-дивите” части на района, което влияе на запазването на богатото биоразнообразие.

Маршрутите бяха маркирани с участието на 48 доброволци от цялата страна.

Изработени са информационни табла за подходите към маршрутите и метални стрелки според изискванията за маркировка на БТС.1.3. Разработване на един маршрут за велосипеден туризъм

(месеци ІІІ до V)
След провеждането на теренните проучвания специалистите по планинско колоездене от Сдружение Байкария препоръчаха да се създадат два велосипедни маршрута - един за подготвени велосипедисти (разположен във Влахина планина) и един по-лек, преминаващ по дигата на р. Струма от гр. Кресна до гр. Струмяни.

И двата маршрута са маркирани със специализирана маркировка по време на споменатата по-горе маркировъчна бригада през ноември.

Поставени са информационни табла за подходите към маршрутите и метални стрелки, като допълнение към маркировката за да показват, че през населеното място преминава велосипеден маршрут.

1.4. Разработване на два маршрута за воден туризъм

(месеци ІІ до V)

Разработени са два водни маршрута - един екстремен в Кресненското дефиле и един по-лек, насочен към семейства с деца в участъка от гр. Кресна до гр. Струмяни. Маршрутите са планирани така, че да намалят до минимум безпокойството на видрите.

В реката бяха поставени специални указателни табели според световната система за маркиране на водни маршрути

1.5. Изработване на дигитална карта на маршрутите в района

(месеци VІ до VІІІ)


При теренните проучвания са снети GPS координати на всички маршрути. Изработени са карти на маршрутите, базирани върху Google Earth. Тези карти ще бъдат достъпни на интернет страниците на БФБ и Сдружение Байкария, както и на специализираните сайтове за туризъм.
Информация за района, проекта, представяне на новосъздадените маршрути и предложение за организиране на демонстрационно пътуване беше изпратено на следните туроператорски фирми:


 • Бранта – Турс ЕООД

info@branta-tours.com

 • Експлорър 2000 ЕООД

explorer@mail.bol.bg

 • Неофрон ЕООД

neophron@dir.bg

 • Туристическа агенция Русана

russanna@dir.bg

 • ET – Пандион-Д

pandiond@einet.bg

 • Българска асоциация за алтернативен туризъм

 • Асоциация Планини и хора

 • Еко Монд ЕООД

 • Болкан Трек ООД

office@balkantrek.bg

 • Спация Уайлдлайф ЕООД

office@wildlife.com

1.6. Включване на разработените маршрути за пешеходен туризъм в официалната система на БТС

(месеци І до Х)
Описанието на всички маршрути и дигиталните им карти са предоставени на БТС за популяризиране на района сред членовете им и за включване на информацията при разработване на туристическа карта на района.
1.7. Предоставяне на информация за маршрутите на фирми, предлагащи екотуризъм, за включване на маршрутите в техните оферти

(месеци ІХ до Х)

За популяризиране на района на Западните гранични планини, маршрутите и условията за туризъм в него е разработен електронен пътеводител, който ще е достъпен на сайтовете на Къща за книги и приключения, Байкария, БФБ и Община Струмяни. От него ще може да печат описанията на маршрутите като брошура.

2.1. Организиране на срещи с основните фирми, частни лица и организации, предлагащи туристически услуги в района

(месеци І до ІІІ)

Проведена е среща с фирмите Къща за книги и приключения, Adventure, Xtreme Venturing, предлагащи воден туризъм в района, защото на практика за сега те са единствените туристически фирми с изявен и траен интерес от развитието на туристическата инфраструктура в района. Обсъдихме ползите от създаването на Фонд за опазване на природата и общата отговорност към съхраняването на създадените маршрути и информационната им система. Беше взето решение да се създаде устав, който да регламентира постъпването и управлението на средства от Фонда.


2.2. Разработване на правилник и устав за работата на Фонд за опазване на природата на Западните гранични планини

(месеци ІІІ до V)

Разработи се Споразумение за създаването на Фонда в което подробно са разписани отговорностите на партньорите и правилата за работа на Фонда. ( В приложение)
2.3. Съгласуване на правилника и устава за работа на Фонда със заинтересованите страни

(месеци VІ до VІІІ)

Идеята за Фонда се представи през заинтересованите страни, участвали в заключителната среща по проекта. Обсъди се необходимостта на местно ниво да се осигури поддръжка за вече създадената инфраструктура и ползата от нея за фирмите и местните хора, които се занимават с туризъм. Голяма част от участниците изразиха сериозно желание да подкрепят Фонда и да отделят от приходите си за попълване на Фонда.
3.1. Срещи за повишаване на информираността и мотивацията на местните общности

(месеци І и ІІ)

Проектът беше представен чрез специалнии презентации пред Общинските администрации на Струмяни, Невестино и Кресна, както и пред кметовете на селата по избраните маршрути с цел повишаване на разбирането им за ползите от съхранената природа за развитието на малък устойчив бизнес.

Проектът беше представен и на среща на Югозападните общини (в България и Македония) за да се обсъдят потенциалните възможности за сътрудничество. В срещата участваха около 40 представители на общинската власт в Общините в Югозападна България и съседните им македонски общини.

По време на учебното пътуване проекта беше представен пред участниците в три други проекта финансирани от ГЕФ - Беласица, Добърско и Драгоман.
3.2. Обучения за екотуризъм и енергийна ефективност

(месеци V до VІІІ)


След провеждането на теренните проучвания за оценка на потенциала на района за развитие на екотуризъм и идентифицирането на заинтересованите местни хора, експертите по проекта решиха, че процеса на развитие на туризъм в района е в толкова начален стадии, че по-голям ефект би имало учебно пътуване отколкото лекционно обучение. Обучението се проведе в периода 2-4 април 2009 год. като в него участваха 28 души, сред тях бяха четирима кмета на села в Малешевска планина, през които преминават маршрутите и хора, интересуващи се от това да предлагат къщите си за нощувки. Сред партньорите от проекта на СДП Балкани имаше представители на общинска администрация, учители и собственици на къщи за гости. Поради малката сума предвидена в проекта се потърси партньорство с друг проект финансиран от ПМП, който има предвидена същата дейност. Експертите по проекта разработиха съвместна програма за учебно пътуване по проектите за Западните гранични планини и Драгоманско блато. Идеята беше да се покажат на местните хора близки до тях примери и затова отново бяха избрани райони с финансирани от ГЕФ проекти - Добърско и Беласица. Структурирано по този начин обучението имаше два ефекта - демонстрираха се добри примери на малък, селски туризъм, започнал неотдавна и прилаган от същите такива хора, каквито бяха участниците в пътуването. Другата полза беше, че хората от два различни района, в които се прилагат проекти на ГЕФ можаха да общуват и обменят информация и съвети.

И на двете места участниците в обучението нощуваха и се хранеха в местните къщи за гости, така че да могат като туристи да наблюдават условията, обслужването и да общуват със стопаните.

Отново с учебна цел им беше демонстрирано как местните общности са се организирали и предлагат като атракции за туристите места кухня, фолклорни програми и демонстрация на занаяти.

Групата участва и в официалното откриване на рафтинг сезона на Струма на 4 април 2009 год. и се срещна с част от собствениците на фирми, предлагащи воден туризъм.

3.4. Създаване на модел за повишаване на енергийната ефективност чрез инсталиране на модули за енергийна ефективност на Информационен център – Струмяни

(месец VІ)
Бяха отправени запитвания за оферти до няколко фирми, предлагащи слънчеви бойлери за топла вода и фотоволтаични системи, захранвани от слънчева енергия: BNNS Solar Systems LTD, Преста Термал, Хелиотех, Екопроект, Апекс Солар ООД, Ермакс ООД, Солекстра, Solareco Systems.
Получихме оферти от фирмите Хелиотех, Апекс Солар и Лист Прес. Голяма част от тях значително надхвърляха предвидения в проекта бюджет. След допълнителни преговори се спряхме на фирмата Лист Прес, която предложи най-ниска оферта и се показа най-заинтересована и въвлечена в популяризирането на системите за енергийна ефективност.

Те поставиха Слънчева термосифонна пасивна инсталация със 80 литра вместимост от неръждаема стомана с облъчваем акумулатор за сезонна употреба и Демонстрационна фотоволтаична инсталация състояща се от 10 Вата колектор от поликристален силиций и самообслужващ се оловен акумулатор 60 Ампч. Фотоволтаичната инсталация може да осигури автономно захранване на компютър с мощност 120 Вата до 5 часа седмично или непрекъснато захранване на диодна крушка 12 волта. Инсталацията е портативна и преносима, а не е трайно монтирана на открито. Това позволява инсталацията да се мести с по-добра демонстративна цел и да се удължи живота на компонентите й. Предстои поставяне на информационни табла към двете инсталации, които да популяризират възможностите им и ползите от тях.
4. Анализ, оценка и извличане на научените уроци чрез провеждане на самооценка на екипа на проекта и ключови партньори в края на проектния период

(месеци ХІ и ХІІ)
През септември се проведе заключителна среща по проекта в Осогово. В нея участваха представители на основните партньори, зам.кметовете на Кресна и Струмяни, еколога на община Невестино, трима от кметовете на селата през които минават маршрутите. Основната цел на срещата беше да се обобщят постигнатите цели и да се набележат следващите стъпки. Като основно решение се взе подготвянето на съвместен проект с акцент върху опазването на биоразнообразието чрез развитие на устойчив туризъм към ТГС България - Македония през декември.


 1. Произведени продукти (моля, докладвайте само онези произведени в рамките на отчетния период.)
 • Проведено учебно пътуване за 28 души

 • Два пешеходни маршрута - информационни табла и стрелки

 • Два велосипедни маршрута- информационни табла и стрелки

 • Два водни маршрута - информационни табла и знаци в реката

 • 2 Системи за енергийна ефективност

- Фотоволтаична система - 12 V, 15 W; Преобразува енергията от слънчевата светлина в електричество с напрежение 15 V, което зарежда акумулатор. Панелът с мощност 15 Вата зарежда акумулатора с ток с 1,2 Ампера, което в случай на 44 Амперчаса акумулатор при 8 ч слънцегреене зарежда акумулатора за около 4 дни.
- Слънчева инсталация за топла вода – тип колектор-водосъдържател - този тип система е свързана директно с водопроводната мрежа. Студената вода нахлува в долната част на водосъдържателя от мрежата и изтласква по-леката топла вода в горната му част. Топлата вода отива директно към смесителната батерия в банята. Внестимостта е 80 литра и осигурява температура до 60 градуса.

 • Четири табла за пешеходни маршрути;

 • Четири табла за велосипедни маршрути;

 • Пет табла за водни маршрути;

 • Две табла за енергийна ефективност;

 • Две големи табла, представящи района и всички типове маршрути.

 • Интернет пътеводител „Западни гранични планини” http://www.trips.biodiversity.bg/


III. ОТЧЕТ НА НАУЧЕНИТЕ УРОЦИ, ПОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМИ


 1. Научени уроци

Важно е да се отбележи, че като цяло проектът е планиран доста реалистично и като времева рамка и като необходими ресурси. Една от причините за забавяне при изпълнението на дейностите се дължи на недостатъчните познания и експертиза в рамките на екипа на проекта по въпросите, свързани с използването на ВЕИ. Именно това е и причина за наложилите се допълнителни проучвания и разговори, свързани с параметрите на слънчевия бойлер и фотоволтаичната система, които планирахме да монтираме. За бъдеще е важно подобни проучвания да се организират още на ниво планиране, което съответно ще подобри ефективността на изпълнението на поетите ангажименти.

Другата причина за забавянето се дължи на решението на екипа да използва за изработването на таблата на маршрутите местни хора, а не да ги изработи или закупи в София. Целта беше проекта да има, макар и малък принос към местната икономика. Намирането на подходящ човек обаче се оказа по-бавен и труден процес от предвиденото.


 1. Принос към устойчивостта

За основен принос към устойчивостта на проекта смятаме въвличането на общинските кметове и кметовете на по-малките населени места в дейността. Общинските кметове бяха въвлечени още по време на планирането на проекта и по този начин се чувстваха лично ангажирани с изпълнението му. Подробните препоръки за развитие на екотуризма в района са продукт, очакван с голям интерес и изявена готовност за включването му в общинските стратегии и планове за развитие. Със засилените възможности за финансиране чрез фондовете на ЕС това дава гаранция за бъдещото развитие на устойчивия туризъм в района.

Организираната мащабна маркировъчна бригада, в която участваха 48 души от цялата страна ще допринесе за разгласяване на резултатите от нашия проект и за популяризирането на района като дестинация за устойчив туризъм. Общото впечатление у доброволците е, че районът е изключително интересен и привлекателен, както за аматьори, така и за хора с по-специализирани интереси, а създадените маршрути са едно много добро начало за задоволяване на интересите и на двете групи. Тази безценна реклама – част от доброволците се занимават професионално с туроператорска или водаческа дейност, ще осигури първоначалния интерес към създадените маршрути.

Постигнатото съгласие с БТС за включване на пешеходните маршрути в официалната туристическа маркировка на страната, както и въвличането на единствената организация, професионално занимаваща се с развитие на велотуризма – Байкария, е гаранция за поддържането на тези маршрути в бъдеще. Участието и на голяма част от операторите на водните маршрути по Струма също осигурява устойчивостта на резултатите ни.
 1. Срещнати проблеми и мерки за преодоляването им

Основният проблем, с който се сблъска екипа на проекта е изключителното обезлюдяване на района и застаряването на населението в него. При подготовката на проекта се направи справка за демографската характеристика, но на практика ситуацията се оказа още по-неблагоприятна по отношение на намирането на активни, заинтересовани и сравнително млади местни хора, които да бъдат обучавани и подпомагани в стартирането на малък семеен бизнес. От друга страна този факт прави района още по-интересен, непознат и съхранен. Така, че екипът на проекта се опита да превърне недостатъка в предимство и да изгради имидж на района като "тайнствените гранични планини", където времето е спряло и хората са непосредствени и гостоприемни.

Друг проблем беше получаването на оферти за системи за енергийна ефективност, многократно по-високи от предвидените в бюджета. Намери се разрешение с форма Лист Прес, която се интересува от популяризирането на съоръженията за енергийна ефективност и запознаването на хората с нея много повече отколкото от печалбите си от тази дейност.Взе се решение да се проведе учебно пътуване, вместо предвидени лекции за местните хора и бюджета от 300 лв. беше напълно недостатъчен. Затова се обединиха средствата предвидени за обучение (300 лв.) с тези за провеждане на срещи на екипа за обсъждане на Фонда (300 лв.) и се потърси партньорство с проекта за Драгоманско блато. Така с общи усилия и средства се проведе пътуване за 28 участника от двата района.
IV. ПРОМЕНИ
Моля изредете всички промени, за които искате разрешение по отношение на изпълнението на проекта, включително изменение в бюджета.Каталог: doc
doc -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
doc -> Програма за развитие „България 2020 8 Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 8
doc -> Лична информация
doc -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
doc -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
doc -> Провеждане на общинските състезания от ученически игри – 2015 г. Гр. Стара загора
doc -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница