Отчет на дейността Име на проекта на български езикДата11.02.2018
Размер323.14 Kb.
Анекс C: Формуляр за отчет на дейността
Име на проекта на български език: Опазване на околната среда, екологичното образование и възможности за здравословното хранене чрез „зелен” туризъм

Име на проекта на английски език: Environmental protection, environmental education and possibility for healthy food via “green” tourism.

Име на организацията на български език: ГРАЖДАНСКО ДРУЖЕСТВО ЗЗД “МОДЕЛИ ЗА УСТОЙЧИВИ ПРАКТИКИ”

Име на организацията на английски език: Civil Group Models for Sustainable Practices

Имена на партньорите по проекта: ТА "Хестия", "ТУЛС ТРЕЙД"ООД

Период на проекта: (начална дата и крайна дата): м.юни 2009г.-м.май 2010г.

Отчетен период: (начална дата и крайна дата): м.септември 2009г.-м.октомври 2010г.
Финансиране на проекта:

Финансова информация

BGN

USD*

Размер на гранта на ПМП, съгласно договора

74200,00

50000

Размер на финансовия принос по проекта, съгласно договора

63503,00

42792

Размер на нефинансовия принос по проекта, съгласно договора

14200,00

9569


Получени средства от ПМП от началото на проекта до датата на отчета (моля, приложете банкови извлечения)

61 800

45000


Похарчени средства от гранта на ПМП от началото на проекта до датата на отчета

68 942

не се попълва

Похарчени средства финансов принос от началото на проекта до датата на отчета

76369,50
Похарчени средства нефинансов принос от началото на проекта до датата на отчета

12698,00

Баланс - грант на ПМП

5257,73

не се попълва

Баланс - финансовия принос

-12866,5
Баланс - нефинансовия принос

1502

Похарчени средства от гранта на ПМП за периода на отчета

48784,53

не се попълва

Похарчени средства финансов принос за периода на отчета

67914,34
Похарчени средства нефинансов принос за периода на отчета

10 500,00

Размер на исканата сума от ПМП (съответния транш, съгласно договор)

не се попълва

5000

Непохарчен остатък от гранта на ПМП

-7 142

5000


Отчетът е разработен от: Павел Ангелов-ръководител на проекта, тел.066 803037,

e-mail hotelbalani@abv.bg


Отчетът е внесен от: (директор на проекта)
Подпис:
Попълва се от служител на ПМП

Номер на договора: Номер на отчета:

Служител приел отчета: Подпис:

Дата на получаване:

I. ОТЧЕТ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО И ПОСТИГАНЕ НА КОНКРЕТНИТЕ ЦЕЛИ


 1. Въздействие и индикатори за въздействие

Основна цел на проекта:
Демонстриране на енергийна ефективност, използване на слънчева енергия за производство на топла вода, провеждане на екологично образование и предлагане на здравословна храна чрез създаване на интегриран модел за „зелен туризъм”.

ИЗМЕНЕНИЕ НА КЛИМАТА

Въздействие 2. Разширяване приложението на нови технологии в областите енергийна ефективност и ВЕИ
Индикатор за въздействие: Количество (в тонове) въглероден диоксид (СО2) намалено или избегнато чрез технологии за енергийна ефективност или възобновяеми енергийни източници или прилагане на екологосъобразни практики в транспорта

Емисионния фактор за електроенергия за условията на България през 2008

е EFco2 = 1.059 t co2/MWh или за производството на 1000kWh електроенергия в България в атмосферата се отделят 1,059 тона въглероден диоксид .Това е според енергйния одит и редица европейски директиви, цитирани в него. При положение че слънчевите колектори на годишна база ще произведат 15 300 киловатчаса ел.енергия или 15 мегавата, то спестените газове са 15,885 тона. Ако за два месеца сме произвели 2 500 киловата, сме спестили 2,647 тона въглероден диоксид. Ако енергоспестяващите крушки спестяват по 500 киловата на месец, а за година 6000 киловата или 6 мегавата, то спестените газове са 6,354 тона.

ВСИЧКИ СФЕРИ

Въздействие 2. Разширяване приложението на нови технологии в областите енергийна ефективност и ВЕИ, устойчиво управление на земи и води и избягване на УОЗ

Индикатор за въздействие: Брой разработени/ прилагани нововъведения или нови технологии

4 броя нововъденеия в енергоефективното управление на хотела: слънчева система за БГВ, фотоволтаично парково осветление, енергоспестяващо осветление в хотела и К-стъкла


Група ІІ: Индикатори, свързани с намаляване на бедността

Въздействие 1. Увеличение на приходите на хората, ангажирани в ПМП проекти

Индикатор за въздействие: Брой облагодетелствани домакинства

-за целия проект е 6
Индикатор за въздействие: Брой облагодетелствани хора

-за целия проект е 15


Индикатор за въздействие: Стойност на увеличения приход за облагодетелстваните хора в щатски долари :12000 щ.д.
Група ІІІ: Индикатори, свързани с участие

Въздействие 1. Увеличаване на броя на хората, информирани по въпросите на опазване на глобалната околна среда

Индикатор за въздействие: Брой участвали/въвлечени жени: 550Индикатор за въздействие: Брой участвали/въвлечени мъже :500
Въздействие 2. Развитие на сътрудничеството между заинтересованите страни в местата на изпълнение на ПМП проекти
Индикатор за въздействие: Брой ОО/НПО, които са участвали/привлечени : 5

Индикатор за въздействие: Брой и тип подкрепящи взаимовръзки, установени с местните власти1 (община Габрово)

Индикатор за въздействие: Брой и тип подкрепящи взаимовръзки, установени с националните власти


ПП”Българка”, НП”централен Балкан”


 1. Конкретни цели и индикатори :

 • Да се демонстрира система за енергийна ефективност и оползотворяване на слънчевата енергия за топлина и осветление в хотелска база с капацитет до 100 легла.

-Брой инсталирани различни елементи на системата. 4 (соларни 3 бр +К-стъкла)

-Инсталирана мощност за топла вода, кW - 16,5

-Брой инсталирани фотоволтаични осветителни тела - 26

-Добита топлинна енергия, kWh - 2580

Постигната температура в конферентната зала без допълнително отопление в зимен период, oC 18-Спестени пари от електричество спрямо 2008г. - 1800 щ.д.

Площ, отоплявана с използване на пасивна слънчева енергия (инвенторни стъкла): 60 м2 конферентна зала1. Брой разработени интегрирани туристически продукти: 5

2. Брой клиенти на продуктите: 1300 (1200 деца и 100 туристи)

3. Приход от продуктите, лева 15000
* Да се промотират добрите практики, финансирани под формата на проекти от ПМП на ГЕФ

1. Брой практики, изложени в хотела

2. Брой заинтересовали се клиенти.

Не е реализирана

РЕЗУЛТАТИ

Индикатори

1. Ускорено развитие на екотуризма в територии със световно значимо биоразнообразие

Брой глобално защитени видове включени в продукти на екотуризма:

10 типа хабитати по директива 92/43 ЕЕСБрой на разработените продукти на екотуризма 5
Брой създадени екопътеки : 2
Брой хора, участващи в дейности, свързани с екотуризма 4


5. Най-малко 20 малки семейни или МСП бизнеси (включително туризъм и земеделие) използват мерки за ЕЕ и ВЕИ предимно слънчева, геотермална и енергия от биомаса

Брой инсталации 3
Инсталирана мощност, kW 16,5
Произведена енергия за времето на проекта, kWh 2580


II. ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА
Дейност № 1

Организация и управление на проекта

Продължителност и период на изпълнение

12 месеца - от месец №1 до месец № 12 вкл.

Описание на дейността

На заседание на дружеството от Септември 2009г беше приет

подробен времеви график за втория транш от проекта.Плани-

ран беше бюджета и координацията на строителните работи.

Ръководителят на проекта Павел Ангелов беше натоварен да

отговаря пряко за координиране на действията на строител-

ната фирма”Ламерит”ЕООД. На ежемесечни заседания бяха

разглеждани текущите въпроси по СМР и бяха решавани въз-

никналите затруднения.В хода на проекта се установи, че поради голямата разлика в курса на долара се налага прераз-

глеждане на първоначалния бюджет. Взе се решение за отпа-

дане на някои от дейностите, а на други да бъде намалено фи

нансирането.Организацията взе решение, част от дейностите

с намален бюджет да се завършат със собствени сили и сред-

ства. Действията по редуцирането на бюджета бяха съгласу-

вани с ръководството на ПМП на ГЕФ.

Поради влошено здравословно състояние Спасимир Маринов

пожела да бъде освободен от задълженията си в дружеството. С протокол на общо събрание от 20.05.2010г, молбата му беше удовлетворена.

Дейност № 2

Преустройство покрива на хотела и интегриране на инсталация за производство на БГВ от слънчева енергия

Продължителност и период на изпълнение

5 месеца - от месец №2 до месец № 6 вкл.

Описание на дейността

Направено беше обсъждане по събрани оферти за фирма –изпълнител на СМР на покрив и слънчеви колектори.Събирането на оферти беше трудно, защото обекта е 4-та категория строеж, което изисква лицензирана фирма, регистрирана в Строителната камара на България и фирма за строителен надзор. Все пак след серия от проучвания, направихме всичко възможно да изберем фирма от региона, от гр.Априлци. На 14 септември 2009г стартира дейността по подмяна на покривната конструкция.

Още в началото изникнаха някои технически трудности. Изместения център на билната линия, с което целяхме постигане на 30% наклон, за да можем да постигнем ефекта на слънчевия покрив, усложни монтажните работи. Наложи се наемането на 80-тонен кран със стрела 25 метра.Това забави строителните работи и оскъпи проекта с 15 000 лв.

Разликата беше поета от “Тулс Трейд” ЕООД . След успешното монтиране на металната конструкция, върху нея бяха монтирани термопанели с дебелина 5см.и бяха покрити с “Бардолин”. Планките на слънчевите колектори се монтираха върху термопанела и се захванаха в металната конструкция,като колекторите се отдалечават от покрива на 10 см.Отдалече погледнати, изглеждат като вградени.

Термопанелите предлагат най добра изолация и спомагат да се постигне ефекта на“пасивната къща”,в която разходите за отопление през зимата силно намаляват.

Дейностите по монтажа на покривната конструкция приключиха в средата на месец декември.

-дейността в момента е реализирана съгласно приложената Строително-сметна документация, ценови оферти за доставка и монтаж, за реконструкция, протоколи за възлагане и задания.

Обекта е реконструиран и е въведена система за ползване на ВЕИ с пълен набор от изискуеми документи както следва:

1.Разрешителни и съгласувателни- част Архитектура.

2.Разрешителни и съгласувателни-част Конструкции.

3.Разрешителни и съгласувателни-част ЕЛ и ВИК.

4.Разрешителни и съгласувателни- част Енергийна ефективност.

5. Строително разрешение за обекта.


Монтирани са 10 броя слънчеви колектори със селективно покиритие българско производство на фирмата“SUNSYSTEM”. Колекторите са модел SELECT”NEW LINE” с площ 2,7 кв.м всеки. Рамките на колекторите са от екструдиран алуминиев профил, покритието е от соларно стъкло, термозакалено с ниско съдържание на желязо и дебилина 4 мм. Специално полимерно покритие на носещата конструкция намалява топлинните загуби. Материала на абсорбера е медна ламари- на с TINOX покритие с коефицент на поглъщане 95% и отражателна способност 5 %.Степента на преобразуване е 600 кWh/кв.м годишно.Топлоносителят Пропилен гликол се предвижва от колекторите до бойлерите по вградени в стените медни тръби с термоизолация. В котелното е монтиран бойлер 1000 л от хромникел с две серпентини, в които се затопля БТВ. Втори бойлер от 1000 л е последователно свързан с първия и с помоща на циркулация помежду им, температурата в двата бойлера се изравнява.Това позволява максимално генериране на слънчева енергия. Целия процес се контролира от дигитално управление и помпена група.

Общата абсорбираща площ на слънчевите колектори е 27кв.м. Очакваната годишна икономия на ел.енергия е в размер на 15 300 kWh. Това представлява 51% от общата консумирана електроенергия от хотел “Балани “ и според енергийня одит ще доведе до намаляване на вредните емисии от СО2 в размер на 35 тона /год. Очакваният икономически ефект е около 3580 лв. годишно.

Дейност № 3

Разширяване на Конферентна зала и преустройването й за използване на пасивна слънчева енергия

Продължителност и период на изпълнение

3 месеца - от месец №4 до месец № 6 вкл.

Описание на дейността

Работата по тази дейност стартира в средата на месец Януари 2010г. В процеса на работа и след консултации с ТА”Хестия” и други туроператори се взе решение вместо една голяма конферентна зала , в рамките на съществуващия бюджет, да се направят две по малки зали за обучения и игри. По този начин децата могат да бъдат разделени на групи и да се занимават по интереси. Освен това, учителите /лектори, ани-матори/ ще работят с по малки групи от деца в една зала и по-лесно ще създават контактна и непринудена атмосфера, по-лесно ще се провеждат дискусии и не на последно място, дисциплината ще бъде по-добра. На двете зали беше поставена нова дограма с ниско емисионно К-стъкло. Беше сменено подовото покритие,стените бяха шпакловани и боядисани. Доставено беше ново оборудване. В едната зала монтирахме телескоп и табла с упътване за наблюдение на небесни тела. Ефектът на нискоемисионния стъклопакет се усети веднага. През пролетта и есента температурата в залите не падаше под 18 градуса ,а през лятото беше прохладно. Постигнатият ефект е отопление с пасивна слънчева енергия на 60 кв.м. зали.
Дейност № 4

Поставяне на енергоспестяващо осветление вътре в хотела

Продължителност и период на изпълнение

2 месеца - от месец №4 до месец № 5 вкл.

Описание на дейността

Подмяната на старите крушки с нажежена жичка стартира

през месец юли 2009г.Закупени бяха 120 енергоспестяващи

крушки с мощност 11 и 15 вата.Те замениха старите с мощност 75 вата и бяха поставени във всички помещения на

хотела.В общите помещения /коридори и фоайета/ ел.инстала

цията беше преработена и монтирахме датчици за движение.

По този начин субективният фактор за преразход на електроенергия , като ненужно осветление, беше ликвидиран. Ефекта от тази мярка се отрази светкавично на сметките за ток. Месечната икономия варира между 150 и 200 лв. в сравнение със същите периоди от предходни години.

Единствения недостатък се оказа слабото осветление в баните, което наложи крушките да бъдат сменени с такива от

18 вата. Икономията на годишна база е в размер на 9000 кWчаса.


Дейност № 5

Поставяне на енергоспестяващо градинско и парково осветление

Продължителност и период на изпълнение

2 месеца - от месец №4 до месец № 5 вкл.

Описание на дейността

Изборът на ново градинско осветление не беше лесно.На пазара нямаше голям избор на фотосоларни осветителни тела

с подходящ интензитет на светлоотдаване.Основния проблем

беше, че се предлагат тела с един диод, които светят прекалено слабо. Въпреки всичко, намерихме такива с три диода, които да отговарят на очакванията ни за градинско осветление.Телата са с пласмасова конструкция и възмож-ност за регулиране на наклона на светене. Снабдени са

с един комплект слънчев панел,батерия и три диода с бяла

светлина. Всяко тяло има вградена фотоклетка, която автоматично включва и изключва осветлението. Слънчевият панел е с диаметър 10 см, произвежда между 3 и 8 вата и зарежда 9 волтова батерия. Лампите работят интензивно 7-8 часа.

Дейност № 6

Въвеждане на екологосъобразни подходи в управлението на хотелската база

Продължителност и период на изпълнение

7 месеца - от месец №6 до месец № 12 вкл.
Описание на дейността

В хода на проекта бяха приети мерки, които допринасят за

екологосъбразното управление на базата:

-започна използването на биоразградими перилни и почист-

ващи препарати /суперкомпактни/,които не съдържат сул-фати

-ограничено е до минимум използването на опаковки от пласмаса

-въведено е разделно събиране на боклука

-в общите помещения са поставени фотоклетки които намаляват разхода на ел.енергия

-всички казанчета на тоалетните са снабдети с бутон ½

- душовете в баните са с редуциран дебит и генерират 30%

по малко отпадни води

-в зелените площи на хотела не се използват хербициди и

пестициди, причиняващи остатъчно замърсяване

-направихме опит да въведем няколко ястия от биологично

чисти продукти, но срешнахме сериозен проблем с доставки-

те. В близост до хотела няма селскостопански производите-ли,така че трябваше да се разчита на търговската мрежа.В нея обаче, те са прекалено скъпи и не винаги ги има,така че по този въпрос ще се работи и след края на проекта. В ресторанта сега се предлага екологично чист мед, произведен

от пчелар в селото и чай от местни билки, които се събират в

региона.

Дейност № 7

Създаване на съоръжение за дейности на открито - пикник място в близост до хотел Балани

Продължителност и период на изпълнение

4 Месеца - от месец №4 до месец № 7 вкл.

Описание на дейността

При провеждането на няколкото зелени училища, в заслона беше разположена галерия от плакати и снимки на всички представители на флората и фауната в региона. Изложбата беше реализирана с активното участие на НП”Централен Балкан” и ПП”Българка”, които предоставиха част от мате-риалите. Снимковият материал е част от доклада за биоразнообразието в региона на хотел”Балани”. Децата можаха да сравнят, събраните от тях билки и растения, с тези от изложбата и да научат повече за тях и лечебните им свойства. Бяха проведени беседи за биоразнообразието в региона и запознаване със защитените видове растения и животни. Вечерите завършваха с голям лагерен огън. Изложбата остана в заслона през цялото лято и много индивидуални туристи проявиха интерес към нея.
Дейност № 8

Разработка и внедряване на нови продукти за „Зелен туризъм”

Продължителност и период на изпълнение

4 месеца - от месец №4 до месец № 7 вкл.

Описание на дейността

В рамките на проекта са разработени 3 програми за зелено училище с продължителност 5 дни (4 нощувки) с деца от 1-ви до 4-ти клас.

Разработените програми са промотирани в училищата в България. Експериментално и с цел реклама, продуктът е представен на пресконференция в БТА на 3 юни 2010г. пред медии и клиенти.

В периода 16-21 юни 2010, продуктът за деца «Зелен туризъм в Централен Балкан» е тестван с група ученици от 45 деца от София и Трявна. (приложени снимки и програма)
Бяха проучени два маршрута за целите на екологичното образование. Първият е х.Балани - с.Фърговци - „Заслона” -х.Балани, с дължина 2650м. Вторият е х.Балани - с.Костадини - Маторски дол – Бърдото – Етъра, с дължина 5780 м. По първия маршрут бяха извършени дейности по почистване на паднали дървета, отсраняване на храсти и други препятствия. По целия маршрут са разположени указателни табели а на местата с характерни растителни и животински видове са поставени интерпретативни табла. Поради ограничения в бюджета, дейностите по втория маршрут се ограничиха само до маркиране.

На следващ етап този маршрут може да бъде доблагоустроен, защото има интерес от гостите на хотела.

Разработени са четири варианта за зелени учелища с различни програми, включващи преходи по двата маршрута,

както и лекции и обучение на открито. Рекламирането на

тези продукти става чрез сайта на сдружението

www.green-tour.eu, в който са предложени множество сним-ки, характеризиращи биоразнообразието в региона и възмож-ностите за екологичен туризъм.Дейност № 9

Проучване на възможностите за получаване на екологичен сертификат или екомаркировка за х. Балани и/или туристическите продукти/услуги

Продължителност и период на изпълнение

10 месеца - от месец №3 до месец № 12 вкл.

Описание на дейността

Не е реализирана. Поради ограничения в бюджета, тази дейност отпадна.
Дейност № 10

Мерки за информация и публичност

Продължителност и период на изпълнение

12 месеца - от 1 до м.12 вкл.

Описание на дейността

Тук са включени два пакета дейности:

- за информиране на клиентите на хотела

- За информиране на широката общественост
Разработена е малка информационна брошура за приложените

в хотела енергоспестяващи практики и предстои нейното отпечатване.Листовките ще са изложени в стаите на хотела и на рецепция.Започна регулярно събиране на информация за потреблението на ел.енергия в хотела, което ще се сравни с разхода на същата в предходни периоди под формата на сравнителна таблица.Тази информация ще се разпространява

и чрез интернет сайта на сдружението и на хотела.

За двата месеца, през които работи слънчевата инсталация

са добити близо 2500 кWh електроенергия , което във финан-сово изражение представлява около 400 лв.или 200лв. за месец.

Като се има предвид, че месеците септември и октомври неса с най-голяма слънчева активност, очакванията са през по- слънчевите месеци, от март до август, ефекта да е поне два пъти по-голям.
 1. Произведени продукти (моля, докладвайте само онези произведени в рамките на отчетния период.)
Резултат/продукт

Мерна ед.

Количество по проект

Количество по отчет

Инсталирани слънчеви панели

Кв. м

27

27

Енергоспестяващи крушки

Бр.

120

140

Осветителни тела с фотоволтаичен елемент

Бр.

26

26

Преустроена конферентна зала с използване на пасивна слънчева енергия

1

1

2

Пресконференции

Бр.

2

1

Интерпретативни табла

Бр.

2

2

Пикник място

Бр.

1

1

Маршрути

Бр.

2

1

Информационен материал за посетителите за екологосъобразните практики в хотела

Бр.

1

1

Здравословни ястия

Бр.

3

2

Интернет сайт

Бр.

1

1

Разработени „зелени” туристически продукти (3 за деца и 5 за възрастни)

документ

8

4


 • Създадена 1 бр. Галерия с актуални снимки на растения и видове, вкл.и защитени, идентифицирани по време на проучването.

 • 2 бр. нововъдения в енергоефективното управление на хотела.

 • Брой хора, ползващи се от разработените/ прилаганите нови технологии за първи етап от проекта – 500 човека -клиенти на хотела, 10 човека-персонал на хотела и семейството на хотелиера

 • Проведена 1 бр.пресконференция


III. ОТЧЕТ НА НАУЧЕНИТЕ УРОЦИ, ПОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМИ


 1. Научени уроци


Когото се работи в добър екип всички трудности са преодолими.
Всяка инвестиция в щадящи природата технологии се възвръща многократно.


 1. Принос към устойчивостта :


Хотелската част вече потребява за своите нужди и нуждите на своите клиенти гореща вода, добита от инсталацията за ВЕИ.

-принос към околната среда: намаляване на вредните емисии;

-принос към качеството на услугата: повишено качество и конкурентноспособност на предлаганите туристически услуги в обекта;

-принос към възможността повече клиенти да ползват услугите: по-ниска себестойност на предлаганите услуги и по-достъпни цени;

-иновативност: силен демонстрационен ефект на въведената система за ВЕИ в хотела 1. Срещнати проблеми и мерки за преодоляването им:


НЯМА

IV. ПРОМЕНИ

Анекс E: ФИНАЛЕН ОТЧЕТСтрана по договора
Име на организацията, която внася отчета: ГРАЖДАНСКО ДРУЖЕСТВО ЗЗД “МОДЕЛИ ЗА УСТОЙЧИВИ ПРАКТИКИ”
Адрес: гр.Габрово, ул.”Ал.Стамболийски” 29

Име на отговорното лице за финалния отчет: Павел Иванов Ангелов


Данни за проекта
Име на проекта: Опазване на околната среда, екологичното образование и възможности за здравословното хранене чрез „зелен” туризъм
Номер на договора: 161

Тип на проекта (стратегически, проект, подготвителен):

Местонахождение: с.Балани обл.Габрово
Начална дата: м.юли 2009г. Крайна дата: м.октомври 2010г.
[Участници/бенефициенти Укрепване на капацитет/Обучение]
Брой жени: 2 Брой жени: 550

Брой мъже: 4 Брой мъже: 500

Брой деца: Брой деца:
Бюджет и финанси
Обща сума на проекта, лева: (сума от всички данни по-долу) 158 213 лв

Сума, получена по този договор от ПМП, лева: 61 800

Финансов принос от други източници, лева: (моля дайте по отделно за всеки източник като добавите редове)

ТУЛС ТРЕЙД” ЕООД 76 372 ЛВ.

Нефинансов принос от други източници, лева: (моля дайте по отделно за всеки източник като добавите редове)

ЗЗД”МУП”- 8 500 лв

Тулс Трейд” ЕООД -4 000 лвТА „Хестия” - 800 лв

Финансов принос на водещата организация, лева:

ЗЗД”МУП”-6 741 лв

Нефинансов принос на водещата организация, лева:


Дейности
Дейности изпълнение по този договор:

1.Организирате и управление на проекта

2.Преустройство на покрива на хотела и интегриране на инсталация за БТВ от слънчева енергия

3.Разширяване на конферентна зала и преустройството и за използване на пасивна слънчева енергия

4.Поставяне на енергоспестяващо осветление в хотела

5.Поставяне на енергоспестяващо градинско осветление

6.Въвеждане на екологосъобразни подходи в управлението на хотела

7.Създаване на съоръжение за занимания на открито-пикник място

8.Разработване на нови продукти за зелен туризъм

9.Мерки за публичност
Резултати:
Опишете до каква степен са постигнати основната и конкретните цели по този договор:
1.Инсталирани слънчеви панели 27 кв.м.

2.Поставени енергоспестяващи крушки 140 бр.

3.Поставени осветителни тела с фотоволтаичен елемент 26 бр.

4.Преустроени конферентни зали 2 бр.

5.Пикник място 1 бр.

6.Еко маршрути 1 бр.

7.Интернет сайт 1 бр.

8.Пресконференции 1 бр.

9.Здравословни ястия 2 бр.

10.Разработени „зелени”туристически продукти 4 бр.


Опишете конкретните ползи към този момент за участниците в проекта и/или общностите:
1.Понижаване на себестойноста на предлаганите услуги

2.Разработване на нова пазарна ниша в туристическите услуги

3.Реклама на региона чрез популяризирането на възможността за екологичен туризъм

4.Популяризиране на хотелската база като демоцентър за ВЕИ технологии

5.Нови атракции за туристите.

Опишете дългосрочните ползи:


1.Намаляване вредните емисии от въглероден диоксид

2.Повишаване качеството и конкурентоспособността на туристическите услуги

3.По-ниска себестойност на туристическите услуги

4.Силен демонстрационен ефект на въведените ВЕИ технологии


Нови постижения и неочаквани трудности/проблеми:
Нови постижения и неочаквани трудности/проблеми по време на изпълнението на проекта:

Действия за преодоляването им:
Забележки/научени уроци:


Постигната устойчивост:
1.Удължаване на активния туристически сезон с четири месеца

2.Запазване на съществуващите и разкриване на нови работни места

3.Увеличаване на приходите от предлаганите услуги

4.Принос към опазването на околната средаДата: 20.10.2010 г. Внесен от: Павел Ангелов


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница