Отчет на дейността Име на проекта на български езикДата18.03.2017
Размер134.61 Kb.
Анекс C: Формуляр за отчет на дейността
Име на проекта на български език:

Органично животновъдство в полза на биоразнообразието и хората в Котленска планина

Име на проекта на английски език:

Organic Livestock Breeding in favor of Biodiversity and People in Kotel Mountain, BulgariaИме на организацията на български език:

Фонд за дивата флора и фаунаИме на организацията на английски език:

Fund for Wild Flora and FaunaИмена на партньорите по проекта:

Фонд за дивата флора и фауна - СофияПериод на проекта: (начална дата и крайна дата)

Юли 2010 – Юли 2011Отчетен период: (начална дата и крайна дата)

Юли 2010 – Март 2011


Финансиране на проекта:

Финансова информация

BGN

USD*

Размер на гранта на ПМП, съгласно договора

39782

26971

Размер на финансовия принос по проекта, съгласно договора

29170

19776

Размер на нефинансовия принос по проекта, съгласно договора

21000

14237

 

 

 

Получени средства от ПМП от началото на проекта до датата на отчета (моля, приложете банкови извлечения)

12830,74

8090

 

 

 

Похарчени средства от гранта на ПМП от началото на проекта до датата на отчета

16761,87

не се попълва

Похарчени средства финансов принос от началото на проекта до датата на отчета

6592,17

Похарчени средства нефинансов принос от началото на проекта до датата на отчета

0

 

 

 

Баланс - грант на ПМП

23020,13

не се попълва

Баланс - финансовия принос

22577,83

Баланс - нефинансовия принос

21000

 

 

 

Похарчени средства от гранта на ПМП за периода на отчета

16761,87

не се попълва

Похарчени средства финансов принос за периода на отчета

6592,17

Похарчени средства нефинансов принос за периода на отчета

0

 

 

 

Размер на исканата сума от ПМП (съответния транш, съгласно договор)

не се попълва

16180

Непохарчен остатък от гранта на ПМП

-3931,13

18881


Отчетът е разработен от: Лъчезар Бончев – Ръководител на проекта и Надя Вангелова- Администратор на проекта
Отчетът е внесен от: Емилиян Стойнов – Председател на УС на ФДФФ
Подпис:
Попълва се от служител на ПМП

Номер на договора: Номер на отчета:

Служител приел отчета: Подпис:

Дата на получаване:

I. ОТЧЕТ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО И ПОСТИГАНЕ НА КОНКРЕТНИТЕ ЦЕЛИ


 1. Въздействие и индикатори за въздействие


Основна цел на проекта:

Устойчиво ползване на природните ресурси в Котленска планина и подобряване местообитанията на застрашени видовеГрупа І

БИОРАЗНООБРАЗИЕ

Въздействие 1. Увеличаване на устойчиво управляваните територии със световно значимо биоразнообразие

Индикатор за въздействие: Брой защитени световно значими видове- 3 Речен рак Astacus astacus – IUCN Red List 2010 category – VU A2ad

Египетски лешояд Neophron percnopterus - IUCN Red List 2010 category - EN A2bcde+ 3bcde + 4 bcdeЛалугер Spermophilus cittelus – IUCN Red List 2010 category - VU A2bc

Индикатор за въздействие: Хектари устойчиво управлявани територии със световно значимо биоразнообразие – 95,7 ха

ДЕГРАДАЦИЯ НА ПОЧВИТЕ

Въздействие 3. Увеличаване на устойчиво управляваните земи

Индикатор за въздействие: Хектари устойчиво управлявани земи- 95,7 ха


Въздействие 4. Намалени емисии на замърсители в река Дунав, Черно и Егейско море

Индикатор за въздействие: Намалени емисии на азот в международни води

Индикатор за въздействие: Намалени емисии на фосфор в международни води
Група ІІ

Въздействие 1. Увеличение на приходите на хората, ангажирани в ПМП проекти

Индикатор за въздействие: Брой облагодетелствани домакинства - 28

Индикатор за въздействие: Брой облагодетелствани хора - 41

Индикатор за въздействие: Стойност на увеличения приход за облагодетелстваните хора в щатски долари – 12000
Група ІІІ: Индикатори, свързани с участие

Въздействие 1. Увеличаване на броя на хората, информирани по въпросите на опазване на глобалната околна среда

Индикатор за въздействие: Брой участвали/въвлечени жени- 25
Индикатор за въздействие: Брой участвали/въвлечени мъже - 60Въздействие 2. Развитие на сътрудничеството между заинтересованите страни в местата на изпълнение на ПМП проекти
Индикатор за въздействие: Две местни НПО – ФДФФ и ФДФФ- София, и една туроператорска фирма GoKotel.

Индикатор за въздействие: Един брой взаимовръзка с Община Котел – Организиране на ежегоден фестивал на подвижното овчарство със дегустация на биологични продукти – част от официалната културна програма на Община Котел.Въздействие 1. Развитие на сътрудничеството/ съдействието/ разбирането между НПО/ОО и Правителството в местата на изпълнение на ПМП проекти

Индикатор за въздействие: Брой ОО/НПО, които са участвали/привлечени - 3


 1. Конкретни цели и индикаториРЕЗУЛТАТИ

Индикатори

1. Ускорено развитие на екотуризма в територии със световно значимо биоразнообразие

Брой глобално защитени видове включени в продукти на екотуризма - 3
Брой на разработените продукти на екотуризма - 12. Ускорено развитие на устойчиво земеделие и производство на храни в територии със световно значимо биоразнообразие и проблеми/рискове, свързани със земитеБрой запазени редки домашни породи/сортове – 13

5 породи (каракачанска, котленска и медно-червена шуменска овца, дългокосместа балканска коза, сиво говедо) и 8 сорта от 6 култури (фасул, грозде, синя слива, домат, тиква, ръж) се наблюдават от ФДФФ и се отглеждат контролирано за създаване на по-големи количаства посадъчен материял и семена
Брой сертифицирани биологични продукти - 0
Брой хора, въвлечени в схеми за устойчиво земеделие – 19

Брой земеделски производители, въвлечени в схеми за устойчиво земеделие- сега- 2 местни земеделци, отглеждащи крави са заинтересувани да сертифицират кравите си за билогично отглеждане. В процес на преговори сме за сключване на договор със сертифицираща компания.
II. ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА


 1. Изпълнение на дейностите и спазване на времевата рамка

  1. Избор на площи от стопанисваните от ФДФФ земи за производство на био-фуражи (ливадно сено, люцерна, ръж, овес, ечемик и др.)- от 1 до 3 месец от началото на проекта.

В момента ФДФФ разполага с 1700 дка земи в Котленска планина. Повечето от тях вече се използват успешно като пасища, а други са оставени за гори. Разпокъсаността на земите на малки (<1 дка) до средни парчета ( до 50 дка)поражда необходимостта от внимателен избор на местата за отглеждане на фуражите, от гледна точка на запазване на екологичния баланс, но също и от страна на лесен достъп и близост на работна ръка.

700 дка естествени постоянно затревени пощи в Котленска планина се ползват от ФДФФ за пасища целогодишно. Над 200 дка ливади се косят за сено, което се използва за храна за животните в зимните месеци. Ливадите също не се облагородяват изкуствено и не се торят допълнително. Разчита се само на естественото наторяване от пашуващите след окосяването им животни. Косят се един път годишно, като се изчаква вегетацията (орхидеи и др.) и размножителния период (ливаден дърдавец и др.) на консервационно значими видове да премине, т.е. след 15-20 юли. Един парцел от около 10 дка е избран за екстензивно отглеждане на люцерна. Тя не се напоява и се тори веднъж на три години с оборски тор. При такива условия се коси три пъти годишно. 22 дка в три парцела са избрани за отглеждане на царевица. Семена от местни производители са събрани и се очаква царевицата да няма нужда от растителна защита. 16 дка в два парцела са избрани за отглеждане на житни култури. Първата година ще бъде засят овес. Три парцела по три декара ще бъдат засяти с тикви от адаптиран към местните условия сорт.
  1. Стартиране сертифицирането на площите и стадата на ФДФФ за производство на органични животински продукти- от началото до края на проекта.

Сертифицирането е въпрос и дейност изцяло свързана със сертифициращата фирма, която ще осъществява дейността. Задължението на екипа на ФДФФ и ФДФФ-София ще бъде да предостави документи и достъп до цялото си стопанство на фирмата, както и да следва нейните препоръки. Но тъй като и до момента нашите ферми и стада са отглеждани по биологичен начин, макар и не сертифицирани, то тази дейност ще бъде едно продължение на всичко което сме правили досега, с повече административна работа. Дейността е зададена като стартиране, защото продължителността й не зависи от екипа на проекта.

Екипът на проекта се свърза с четири сертифициращи фирми, за да провери условията им. Оказва се, че сертифициращата фирма само проверява, дали стопанството отговаря на националното и/или европейското законодателство за биологично производство, но не консултира клиента си. Това прави нещата по-трудни, защото нашият екип има редица въпроси, които си задава, а отговорите им не са описани във въпросните законови актове, нито пък са от компетенцията на сертифициращите фирми. Такива въпроси са например: При сезонна паша на естествени пасища в НП Централен Балкан, нужно ли е да се сертифицират пасищата в Парка, на които пашуват нашите (кандидат органик овце)? Ако трябва да се заплати сертифицирането на тези пасища, ние как можем да си гарантираме, че ще ги ползваме поне няколко години, когато парковата администрация отдава пасищата за ползване за по една година.

Eкипът на проекта се спря на офертата на „Балкан Биосерт” и беше направено плащане и сключен договор. Първа проверка се очаква през пролетните месеци на настоящата година.


  1. Оборудване на доилна зала и малка мандра- от 1 до 5 месец.

Две стаи- част от фермата на ФДФФ в местността „Буйков дол” край град Котел са оборудвани, като малка мандра. Ремонтът отне три месеца, докато течеше изработката на оборудването за мандрата. Мандрата представлява стая облицована с фаянс, тоалетна и малка баня, две мивки, и инсталирани вана за мляко и многофункционален съд от неръждаема стомана с капацитет 200 литра. Предстоио закупувване на необходимите по-малки прибори, които ще се използват за направата на бяло саламурено сирене.

Вместо стационарна доилната зала, екипът на проекта реши да закупи първоначално три мобилни доилни агрегати (по един за доене на овце, кози и крави). Мобилните доилни агрегати дават възможност доенето на животните да става на различни места, спрямо сезона и най-добрите условия за паша.

ФДФФ работи по снабдяването на фермата в местността „Буйков дол” с вода от градския водопровод и електричество от официалната електропреносна мрежа, за да успее да изпълни изискванията поставени по наредбата за директни продажби на продукти от фермите.  1. Закупуване на техника за производство на фураж и събирането му (косачка, ремарке)- от 1 до края на проекта.

Досега беше закупено ремарке за превоз на фуражи между фермите. За косенето на сеното предстои закупуването на бавнооборотна косачка. Тя ще бъде закупена непосредствено преди сезона на косене не сеното – Юни 2011.


  1. Закупуване на сиви крави- от 1 до 9 месец.

ФДФФ има 4 бика от породата българско сиво говедо, както и три получистопородни юници от същата порода. Все още продължава търсенето на крави от породата. Един аборигенен екземпляр е открит в близост до град Котел и уговорка за неговото закупуване е направена. Направени са проучвания и за закупуване на бракувани животни от бившия конезавод „Кабиюк” Шумен.

Породата е много рядка и реално предлагане на женски животни почти липсва. Те ще бъдат транспортирани до гр. Котел с камион. В Котленска планина те ще бъдат отглеждани свободно около фермите на ФДФФ.
  1. Създаване на сдружение на производителите и потребителите на биологична продукция в Котленска планина- от 9 месец до края на проекта.

Предстои.
  1. Издаване на наръчник за възможностите и начините за биологично производство в Котленска планина съобразено със специфичните особености на района- в края на проекта.

Предстои.

Събрани са по-голяма част от снимковия материал и литература, която ще бъде цитирана.
  1. Развитие на жълъдосъбирането, като био фураж за животните и едновременно създаване на алтернативен доход на най-бедното и ниско квалифицирано население в района- от 1 месец до края на проекта.

Плодоносенето при дъбовете не е ежегодно обилно. През есента на 2010 в Котленска планина за съжаление нямаше много дъбов жълъд. Това зависи от природните условия през годината – влажност, повратни студове, засушаване и др. През 2010 имаше обилие на буков жълъд, който се ползва като храна за преживни животни предоставяйки им възможност да пашуват в букови гори, но не може да се събира, както дъбовия.

Все пак експериментално беше организирано изкупуване и бяха събрани около 100 кг дъбов жълъд. Беше установено, че очакваните целеви групи (събирачи и изкупвачи) са заинтересувани от възможността и при „жълъдови години” този начин на снабдяване с биологично чист фураж е възможен.


Практиката ще продължи да се доразвива и изпълнява през следващите години.


 1. Произведени продукти (моля, докладвайте само онези произведени в рамките на отчетния период.)

Дка обработвани земи- ливади, ниви и пасища- 957 дка

Брой закупени съоръжения- 5. Многофункционален съд за мандра, вана за мандра, три броя агрегати за доене.

Брой извършени строителства-1

Брой регистрирани сдружения-0

Брой хора нововъведени в биологичното производство-2

Брой хора нови потребители на местна биологична продукция -0

Брой хора до които са достигнали печатните материали-0
III. ОТЧЕТ НА НАУЧЕНИТЕ УРОЦИ, ПОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМИ


 1. Научени уроци

Сертифицирането на биологична продукция се оказва дълъг и скъп процес, който при дребните производители се превръща по-скоро в бреме, отколкото във възможност за по-добра реализация. Вероятно е несъвместимо произвеждането и предлагането на продукти произведени по биологичен и природосъобразен начин с масово производство, което изисква формална сертификация в настоящия й вид.

Ако ФДФФ би могло да си го позволи, получавайки подкрепа, като сдружение с нестопанска цел, то много стопански ориентирани субекти не биха могли да си го позволят.Вероятно най-добрия начин за производители и потребители на биологична продукция би бил директният дългосрочен контакт между тях, без намесата на трета страна – сертифициращ орган.


 1. Принос към устойчивостта

Настоящият проект не е основополагащ за дейността на ФДФФ при прилагане на екологосъобразни земеделски практики в района на град Котел. Той е една огромна крачка във вече стартирала програма на ФДФФ преди десет години. Като такъв той стъпва върху огромен потенциал от собствени земи, стада, квалифициран екип и сгради, които вече функционират. Но проектът дава важен тласък на така изградената система на ФДФФ от екстензивно отглеждани стада овце, поддържане на пасищни екосистеми в състояние за най-добро развитие на богато биоразнообразие, помощ на световно застрашени видове в района, работа с ниско квалифицирани хора от различен етнически и социален произход, изградени и облагородени ферми и др. За момента, и със сериозната помощ оказана ни от различни донори, сред които и ПМП на ГЕФ с осъществените проекти за развитие на трансхуманцията и компенсаторната програма за щети от хищници, ФДФФ и ФДФФ-София постигнаха финансова устойчивост при поддържане на четири стада от овце и сезонното им мигриране. Още повече, в района на град Котел има изградени две ферми, официално регистрирани като животновъдни обекти и с потенциал за производство на вторични продукти от стадата- сирене, кашкавал и др.

 1. Срещнати проблеми и мерки за преодоляването им

Дългоочакваната наредба за директни продажби от фермерите се оказа не толкова полезна, колкото се надявахме. В нея са заложени изисквания, на които няма как да отговорят дребни производители, а именно те трябваше да бъдат стимулирани и дейността им подпомогната с този нормативен акт. Вероятно в рамките на този проект ФДФФ няма също да успее да отговори на изискванията, но е възможно това да стане до една година, всъщност докато тече и прехода от конвенционално към биологично производство на фермата.
IV. ПРОМЕНИ
Беше удължен първият отчетен период на проекта, поради забавяне в изборът на доставчик за мандраджийското оборудване. Промяната беше съгласувана с ръководителя на ГЕФ- ПМП България, г-жа Абаджиева.
Каталог: doc
doc -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
doc -> Програма за развитие „България 2020 8 Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 8
doc -> Лична информация
doc -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
doc -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
doc -> Провеждане на общинските състезания от ученически игри – 2015 г. Гр. Стара загора
doc -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница