Отчет на дейносттаДата28.04.2017
Размер187.39 Kb.
Анекс C: Формуляр за отчет на дейността
Име на проекта на български език: Опазване на царския орел – флагов вид и туристическа атракция в защитена зона „Сакар”

Име на проекта на английски език: Conservation of the Imperial Eagle – flag species and tourist attraction in Natura 2000 site “Sakar”

Име на организацията на български език: Съюз за възстановяване и развитие

Име на организацията на английски език: Recreation and Development Union

Имена на партньорите по проекта:

Община Тополовград

Българско дружество за защита на птиците

Местна инициативна група – Тополовград

Природозащитно Сдружение „Биосфера”

РИОСВ - Стара Загора

“Експлорър” ООД

“Неофрон” ООДПериод на проекта: 10.04.2008-30.10.2009.

Отчетен период: 10.04.2008-30.10.2008

Финансиране на проекта:

Финансова информация

лева

USD

Сума от ПМП за проекта

61515

47575.41

Финансов принос за проекта

157884

122106.7

Нефинансов принос за проекта

1900

1469.451


Сума получена от ПМП до момента

17608


13617.94Сума от ПМП, похарчена до крайната дата на отчетния период

19725.37
Финансов принос до крайната дата на отчетния период

34933.92
Нефинансов принос до крайната дата на отчетния период

0

Баланс на средствата от ПМП до крайната дата на отчетния период

41789.63
Баланс на финансовия принос до крайната дата на отчетния период

122950
Баланс на нефинансовия принос до крайната дата на отчетния период

1900

Сума от ПМП, похарчена през отчетния период

19725.37
Финансов принос за отчетния период

34933.92
Нефинансов принос за отчетния период

0

Искана следваща сума от ПМП
14200Отчетът е разработен от: Иванка Душкова

Отчетът е внесен от: Иванка Душкова

Подпис:
Попълва се от служител на ПМП

Номер на договора: Номер на отчета:

Служител приел отчета: Подпис:

Дата на получаване:

I. ОТЧЕТ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО И ПОСТИГАНЕ НА КОНКРЕТНИТЕ ЦЕЛИ


 1. Въздействие и индикатори за въздействие


Основна цел на проекта: Да допринесе за опазване на световно значимо биологично разнообразие в защитена зона „Сакар” чрез развитие на екологичен туризъм и прилагане на устойчиви консервационни, земеделски и образователни практики.

Група І БИОРАЗНООБРАЗИЕ

Въздействие 1. Увеличаване на устойчиво управляваните територии със световно значимо биоразнообразие Индикатор за въздействие: Брой защитени световно значими видове

Чрез консервационните и образователни дейности проектът допринесе за опазването на 20 вида включени в новата версия на Световния червен списък на IUCN: царски орел (Аquila heliaca), лалугер(Spermophilus citellus), шипобедрена костенурка (Testudo graeca), шипоопашата костенурка (Testudo hermanni), обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis), ловен сокол (Falco cherug), вечерна ветрушка (Falco vespertinus), египетски лешояд (Neophron percnopterus), синявица (Coracias garrullus), ливаден дърдавец (Crex crex), пъстър пор (Vormela peregusna), голям креслив орел (Aquila clanga), белошипа ветрушка (Falco naumanni), мишевиден сънливец (Myomimus rachi), малък подковонос (Rhinolophus hipposideros), голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum), южен подковонос (Rhinolophus euryale), пещерен дългокрил (Miniopterus schreibersii), видра (Lutra lutra), сляпо куче (Nannospalax leucodon).Индикатор за въздействие: Хектари устойчиво управлявани територии със световно значимо биоразнообразие

Изготвено е предложение за актуализиране на Общинския план за развитие на община Тополовград, и Областната стратегия за развитие на Хасковска област което допринася за устойчивото управление на 125 707,12 ха от защитена зона “Сакар”ВСИЧКИ СФЕРИ

Въздействие 2. Разширяване приложението на нови технологии в областите енергийна ефективност и ВЕИ, устойчиво управление на земи и води и избягване на УОЗ

Индикатор за въздействие: Брой разработени/ прилагани нововъведения или нови технологии

В проекта са включени следните индикатори: 1. Технология за използване на слънчева енергия за получаване на топла вода

 2. Прилагане на пилотен за Сакар модел за възстановяване на крайречни горски екосистеми на база ГИС анализи, индивидуален подход за всеки участък и опазване на биологичното разнообразие

Слънчевите колектори ще бъдат монтирани след завършване на строежа на Центъра на царския орел, което се очаква да стане през декември.

Възстановяването на крайречните гори е планирано за края на месец ноември.Индикатор за въздействие: Брой хора, ползващи се от разработените/ прилаганите нови технологии

Индикатор за въздействие: Брой местни политически документи, отчитащи тематичната област изменение на климата

Индикатор за въздействие: Брой местни политически документи, отчитащи тематичната област биоразнообразие

 1. Общинският план за развитие на община Тополовград бе анализиран и бе изготвено предложение за актуализирането му.

 2. Изготвено предложение за промени в Областната стратегия за развитие

 3. В подготовка е предложение за промени в Националния план за опазване на царския орел.


Индикатор за въздействие: Брой местни политически документи, отчитащи тематичната област деградация на земите

 1. В актуализацията на Общинския план за развитие на община Тополовград са предложени дейности за опазване и възстановяване на крайречната растителност. Актуализацията предстои да бъде внесена за одобрение от ощинския съвет.


ДЕГРАДАЦИЯ НА ПОЧВИТЕ

Въздействие 3. Увеличаване на устойчиво управляваните земи

Индикатор за въздействие: Хектари устойчиво управлявани земи

 1. Предвиденото залесяване на 20 декара крайречни гори ще бъде извършено в края на месец ноември.


Група ІІ

Въздействие 1. Увеличение на приходите на хората, ангажирани в ПМП проекти

Индикатор за въздействие: Брой облагодетелствани домакинства

 • 11 домакинства са увеличили доходите си в резултата на изпълнението на Проекта. Проведената международна конференция ангажира 5 хотела и доведе до увеличаване на оборота на минимум още 4 магазина. Туроераторът “Неофрон” вече настанява групите си да нощуват в Тополовград. Трима фермери са консултирани да кандидатстват за субсидии от Националната агроекологична програма.


Индикатор за въздействие: Брой облагодетелствани хора

 • Минимум 44 човека са облагодетелствани

Индикатор за въздействие: Стойност на увеличения приход за облагодетелстваните хора в щатски долари

 • В резултат на изпълнението на проекта през 2008 в община Тополовград са направени минимум 300 нощувки. Общия приход заедно с приходите от храна е минимум 15 000 долара.


Група ІІІ

Въздействие 1. Развитие на сътрудничеството/ съдействието/ разбирането между НПО/ОО и Правителството в местата на изпълнение на ПМП проекти

Индикатор за въздействие: Брой ОО/НПО, които са участвали/привлечени

В изпълнението на проекта са участвали - 4 НПО (СВР, БДЗП, Местна инициативна група Тополовград и сдружение „Биосфера”), община Тополовград, РИОСВ – Стара Загора, РИОСВ – Хасково и Неофрон ООД.
 1. Конкретни цели и индикатори (изредете конкретните цели и съответните индикатори от Документа по проекта и докладвайте точните цифри по всеки от тях в края на този отчетен период)
Конкретни цели на проекта

Индикатори за измерване

постигането на конкретните цели

Начална

стойност

Източник на данни и очакван

резултат

Постигнат резултат през отчетния период

1. Опазване и възстановяване на приоритетни местообитания и видове


Висок гнездови успех на популацията на царския орел
Запазване на високата численост и плътност на царския орел в Сакар планина

Проведено сателитно проследяване на царски орли

Площ на възстановени местообитания

Брой хора, въвлечени в схеми за устойчиво земеделие

Проучено разпространението на лалугера и идентифицирани райони където нанася щети

Повишена екологична култура на младите и хора и населението като цяло


0,97

9

0


0
0


0
-

Гнездови успех минимум средно 1 излетяла малко на двойка.

Източник: Резултати от мониторинга, Годишните доклади по проекта

9 гнездящи двойкиИзточник: Резултати от мониторинга, Годишните доклади по проекта
Идентифицирани места за заселване на млади птици, ключови местообитания и заплахи

Източник: Докладите по проекта

5 ивици с обща площ 20 декараИзточник: Докладите по проекта, снимки,

3 фермера подпомогнати да участват в агроекологични схеми благоприятстващи опазването пасищата и лалугераИзточник: Докладите по проекта
ГИС база данни и карта с най-големите колонии и проблемните места

Източник: Докладите по проекта, ГИС база данни

Действащ екоклуб с 20 участника, провеждащи 2 сбирки/излети месечно.


Информационните материали (интернет страница, плакат и книжка) са достигнали до 4000 души.

Източник: Докладите по проекта,

Данни от брояча на интернат страницата0.88 малки на двойка. По ниско от очакваното поради природни причини. Няма данни за безпокойство и загиване на птици
10 двойки. Не само е запазена високата численост, но е и постиганото увеличение с една нова млада двойка, която загнезди за първи път.

За първи път се използват сателитни ГПС предаватели. Определен е маршрутът и местата за пребиване на един млад царски орел излюпен в гнездо в община Тополовград.

Залесяването ще се проведе в края на ноември

Консултирани са 3 фермери от селата Левка и Горска поляна.Те ще кандидатстват през следващата година в съответствие със сроковете.


Идентифицирани са най-значимите колонии и определени местата където нанася щети.


Създаден еко-клуб с 20 деца и провеждани по две сбирки или излети месечно


Информационните материали не са разпространени все още

2. Развитие на екологосъобразен туризъм, носещ приходи в местната икономика, базиран на биологичното разнообразие

Брой хора, участващи в дейности, свързани с екотуризма


Брой общини, включващи екотуризма в плановете си за развитие
Брой на разработените продукти на екотуризма

Увеличаване на потока туристи в местата на изпълнение на ПМП проекти (община Тополовград)

0

1


0

15


1 управител на Информационен център, 10 собственици на хотели и ресторанти и техните семейства

Източник: Докладите по проекта

Статистически данни от общината,


1 Община Тополовград

Източник:План за развитие на община Тополовград
Създаден 1 действащ Информационен център посветен на царския орел. Идентифицирани и популяризирани сред туроператорските фирми на 3 места за безопасно наблюдение на птици в община Тополовград

Източник: Докладите по проекта

Минимум 1500 на годинаИзточник: Статистически данни от общината, Данни за броя на посетителите събрани в Информационния център, данни от туроператорските фирми за броя на туристите посетили Сакар планина.

10 хотелиери

Идентифицирани 3 места за наблюдение на царския орел. Осъществено сътрудничество Туристическа Асоциация “Астрея” за поставяне на табели на местата с финансиране от програма ФАР. Местата популяризирани сред 3 тур операторски фирми.

150 туристи са посетили община Тополовград за наблюдение на птици


3. Промяна на политики и практики влияещи върху опазването на световно застрашени видове

Брой общини привлечени да включат опазването на биологичното разнообразие в плановите си документи

Брой планове за развитие, включващи глобални цели на околната среда


Брой планове за действие подобрени в резултат на изпълнението на проекта

0
0

1 община

Източник:План за развитие на община Тополовград

1 - Планът за развитие на община Тополовград включва цели насочени към опазване на световно застрашени видовеИзточник:План за развитие на община Тополовград

1 - Проектът ще допринесе и за подобряването на Плана за опазване на царския орел в България.Източник:План за действие за опазване на царския орел

Изготвено предложения за актуализация на Плана за развитие на община Тополовград и Областната стратегия за развитие на област Хасково

Изготвено епредложения за актуализация на Плана за развитие на община ТополовградПредложение за промени в плана е в подготовка
II. ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА


 1. Изпълнение на дейностите и спазване на времевата рамка

Дейност (отбележете номерът и названието на дейността и кой партньор отговаря за изпълнението й)

Изпълнение

 1. Изграждане на информационен и природозащитен център посветен на царския орел.

Изграждането на Центъра започна по късно от планирането поради трудности със строителното разрешение, неясноти по начина на провеждане на търга и изискванията на Програма ФАР. През октомври и ноември забавянето беше преодоляно и сградата на Центъра беше построена. В момента вървят довършителни работи. Очаква се Центърът да бъде готов през декември както е планирано. Дейността се изпълнява от Съюза за възстановяване и развитие, община Тополовград, Местна инициативна група “Тополовград”

 1. Определяне на места за безопасно наблюдение на птици и представянето им на туроператорите
Безопасни места за наблюдения на царския орел бяха посочени на фирмите “Неофрон” “Експлорър” и “Пандион”. Осъществено сътрудничество Туристическа Асоциация “Астрея” за поставяне на табели на местата с финансиране от програма ФАР. Изпълнител: БДЗП

 1. Проследяване на 3 млади царски орли, чрез сателитни ГПС предаватели
Поставени са 3 сателитни предавателя. Получена е информация за маршрута на мигриране и местата на пребиваване на една птица, (виж приложената карта). Дейността се извърши от СВР, БДЗП със съдействието на WWF- Гърция и РИОСВ –Стара Загора

 1. Включване на дейности по опазване на царския орел в местни и регионални планови документи (Общинска програма за развитие, Областна стратегия за развитие)

Изготвено предложения за актуализация на Плана за развитие на община Тополовград. Изпълнител: СВР, община Тополовград


 1. Възстановяване на ивици от крайречни гори по поречието на 5 реки и потоци /с обща площ 20 дка/
Залесяването ще се извърши в края на месец ноември, както е планирано.

 1. Изследване на разпространението и вредите оказвани от лалугера /световно застрашен вид и важна храна на царския орел / чрез полево изследване и анкета сред фермери.
Проучването обхвана общините Тополовград, Свиленград, Елхово и Болярово. Идентифицирани бяха най- големите колонии. Анкетирани бяха 44 фермери. Участници: СВР, Местна Инициативна Група, Сдружение “Биосфера”. Оказа се, че лалугерите нансят значими щети най-вече на собственици с малко земя. Най-засегнати са култури са дини, пъпеши и тикви. Собствениците правят опити да решът проблема, като излавят лалугерите. Не беше попучена информация за използването на отрова, макар че това не е изключено. Уловените с помоща на вода лалугери в повечето случаи се убиват. Само един фермер ги е преместил на друго място. Необходимо е да се намери начин за решаване на проблема, тъй като в някои случаи засегнатите собственици търпят значими финансови загуби.

 1. Пилотни мерки за смекчаване на конфликта между фермери и лалугера.
Тествани бяха пилотни мерки за намаляване на щетите чрез използване на ограда. Използвана беше рабицова мрежа, с която бяха заградени площи засята с дини и пъпещи. Преди нашата намеса собственика беше правил опити да излови лалугерите с вода, както и да огради нивите си, но с мрежа от найлон. След поставянето на оградата щетите намаляха драстично, тъй като тя не позволява на лалугери, които имат дупки около нивите да навлиат в тях. Допускахме, че лалугерите могат да изкопаят дупки под оградата, но това не се случи или ако се случи ще бъдат единични животни. Щети нанасят само лалугерите, които останаха в заграденото пространство, но техният брой е пренебрежимо малък (1-2). Методът се оказа успешен и препоръчваме използването му и на други места, както и финансирането на подобни дейности от Националната програма за развитие на селските райони. Участници: СВР, “Биосфера”

 1. Построяване на изкуствени гнезда.

Построени бяха 4 изкуствени гнезда. Участници: БДЗП

 1. Проучване на популацията на царския орел.
Всички известни гнезда бяха посещавани поне веднъж месечно за определяне на гнездовия успех. След излитането малките бяха събрани хранителните остатъци и погадки във всяко гнездо. БДЗП, СВР. Извършени бяха проичвания на територията на Турция където бяха открити 15 гнезда.

 1. Разработване на ГИС модел.
Разработен беше ГИС модел с наличната информация за разпространението на царския орел, лалугра, горите, местообитанията и защитените зони. Включена бяха и данните от сателитното проследяване. СВР, БДЗП

 1. Изготвяне на предложение за актуализиране на Българският план за действие за опазване на царския орел.
Предложението ще бъде готово в края на месец ноември както е планирано.

 1. Създаване на детски Еко клуб.
Създаден е еко-клуб с 20 деца и провеждани по две сбирки или излети (в зависимост от времето) месечно. Ръководител на клуба е г-жа Диана Георгиева, учител по биология от Тополовград. По врме на излетите са провеждани наблюдения на птици и определяне на растения. У децата е формиран задълбочен интерес към природата. Най-показателен факт за добрата работа на клуба е, че Христина Тодорова от село Радовец стана победител в Нациналната олимпиада по орнитология в конкуренция с деца от Пловдив, Хасково, Бургас и Кърджали. Участници СВР, Община Тополовград


 1. Изработване и разпространение на информационни материали – плакат, книжка, интернет страница.

Издаването на информациите материали беше забавено поради проблеми с турските партньори (забавяне на превода) по проекта финасиран от ФАР. Към момента материалите вече са подготвени за печат. Предстои да излязат до края на месеца. СВР, БДЗП 1. Произведени продукти (моля, докладвайте само онези произведени в рамките на отчетния период.)

В отчетния период бяха произведени следните продукти :

    1. Трима фермери консултирани да кандидатстват за субсидии свързани с опазването на пасищата и лалугерите.

    2. Построени 4 изкуствени гнезда

    3. Един царски орел е проследен с помощта на сателитен предавател

    4. ГИС база данни за лалугера и царския орел

    5. Изготвено предложение за подобряане на общинския план за развитие на община Тополовград

    6. Действащ еко-клуб с 20 участникаIII. ОТЧЕТ НА НАУЧЕНИТЕ УРОЦИ, ПОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМИ


 1. Научени уроци (моля, анализирайте изпълнението на проекта и постиженията за този отчетен период и изредете най-важните научени уроци)

За успешното изпълнение на комплексни проекти е необходимо добро сътрудничество между всички партньори. Без доброто сътрудничество с община Тополовград основната дейност по проекта (Изграждането на Център за царския орел) не би могла да бъде реализирана. От ключово значение се оказа и помощната от друг местен партньор - Местната инициативна група Тополовград.

Изпълнението на проекти с Финансиране от програма ФАР е свързано с огромни бюрократични трудности, които застрашават постигането на резултатите, особено на тези зависими от природни процеси с фиксирано време.

 1. Принос към устойчивостта (моля изредете всички приноси към устойчивостта на проекта, ако има такива постижения за този отчетен период. Това е ключова част от отчет за дейността по проекта за последни отчетен период.)

Туристи от 3 туроператорски фирми посещават община Тополовград за наблюдение на птици и остават да нощуват в района.


 1. Срещнати проблеми и мерки за преодоляването им

Издаването на разрешително за строеж се оказа трудна задача и отнеме повече време от предвиденото. Наложи се да се смени парцела. Поставянето на сателитните предаватели стана в последния възможен момент поради закъснение в процедурата по ФАР.
IV. ПРОМЕНИ
Моля изредете всички промени, за които искате разрешение по отношение на изпълнението на проекта, включително изменение в бюджета.
Каталог: doc
doc -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
doc -> Програма за развитие „България 2020 8 Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 8
doc -> Лична информация
doc -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
doc -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
doc -> Провеждане на общинските състезания от ученически игри – 2015 г. Гр. Стара загора
doc -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница