Отчет на кзк за 2016 г. І. Общи положенияДата01.02.2018
Размер212.76 Kb.
К О М И С И Я З А З А Щ И Т А Н А К О Н К У Р Е Н Ц И Я Т А


ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

КЪМ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА КЗК

ЗА 2016 г.

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Комисия за защита на конкуренцията (КЗК) е независим специализиран държавен орган на бюджетна издръжка, чиято цел е да осигури защита и условия за разширяване на конкуренцията и на свободната инициатива в стопанската дейност, както и законосъобразно протичане на процедурите по възлагане на обществените поръчки и предоставяне на концесии.

Комисията е колегиален орган и се състои от 7 души – председател, заместник-председател и петима членове. Дейността на Комисията се осъществява с помощта на администрация, която се ръководи непосредствено от председателя и включва: 1. Главен секретар;

 2. Обща администрация;

 3. Специализирана администрация.

Функциите, структурата и организацията на работата на Комисията и на отделните структурни звена са подробно регламентирани в Устройствения правилник на КЗК.

Цялостното ръководство на Комисията се осъществява от председателя, който в изпълнение на правомощията си утвърждава вътрешни правила, наредби и заповеди. Дейността се осъществява при спазване принципите за законосъобразност, публичност и равнопоставеност на страните в производството.


ІІ. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
Бюджетът на КЗК е основен финансов план за набиране и разходване на парични средства. Приходната част се формира от бюджетна субсидия и собствени приходи, набрани от такси, дължими по Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК), Закона за обществените поръчки (ЗОП), Закона за концесиите (ЗК), както и събраните глоби и имуществени санкции по влезли в сила решения на КЗК. Държавните такси, които се събират от Комисията се утвърждават от Министерски съвет с постановление.

Бюджетът на КЗК е приет със Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г. (обн. ДВ бр. 96/09.12.2015 г.) в размер на 5 500 000 лв. приходи и 3 591 100,00 лв. за разходи. Приетият максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г. е 493 600 лв., и на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. – 566 500 лв.

За периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г. по бюджета на КЗК са извършени следните корекции:


 1. На основание чл. 110 ал. 4 от Закона за публичните финанси и във връзка с одобрен проект на министъра на външните работи „Софийски форум по конкуренция”, с писмо изх.№ 04-02-348/16.08.2016 г. министърът на финансите извърши промени по бюджета на Комисия за защита на конкуренцията и Министерство на външните работи за 2016 г., като разходите за издръжка и други текущи разходи на КЗК са увеличени с 80 000 лв. за сметка на получен трансфер от Министерство на външните работи;

 2. Във връзка с Постановление на Министерския съвет № 234 от 10 септември 2016 г., прието на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси и чл. 81, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г., по бюджета на Комисия за защита на конкуренцията са извършени промени със сумата от 94 800 лв. за изплащане на дължими обезщетения, за сметка на предвидените средства в централния бюджет за 2016 г.;

 3. На основание чл. 112 от Закона за публичните финанси, във връзка с чл. 78 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г., с писмо изх.№ ИЗР-1080/09.08.2016 г., КЗК уведомява министъра на финансите за извършени промени по бюджета на Комисията, като капиталовите разходи са увеличени с 30 000 лв. за сметка на разходите за издръжка;

 4. На основание чл. 112, ал. 2 от Закона за публичните финанси, във връзка с чл. 78 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г., с писмо изх. № ИЗР-2021/21.12.2016 г. КЗК уведомява министъра на финансите за извършени промени по бюджета на Комисията, като за сметка на разходите за издръжка са увеличени капиталовите разходи с 21 990 лв., а разходите за данъци, такси и административни санкции – с 1 210 лв. Със сумата от 1 210 лв. се намалява максималният размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г. и на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г.;

 5. На основание чл. 112, ал. 2 от Закона за публичните финанси, във връзка с чл. 78 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г., с писмо изх.№ ИЗР-2050/27.12.2016 г. КЗК уведомява министъра на финансите за извършени промени по бюджета на Комисията, като капиталовите разходи са увеличени с 3 550 лв. за сметка на разходите за издръжка.

В резултат на извършените промени разходите по бюджета на Комисията за защита на конкуренцията за 2016 г. са в размер на 3 765 900 лв., максималният размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г. е 572 390 лв., а на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. – 645 290 лв.

Към 31.12.2016 г. са усвоени 3 765 570,83 лева, което представлява 99,99 % от планираните разходи в бюджета за 2016 г.


ІІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЧЕТОВОДНАТА ДЕЙНОСТ
Годишният финансов отчет на КЗК за 2016 г. е изготвен в съответствие със Заповед № ЗМФ-1338/22.12.2015 г. на Министерство на финансите, указанията на МФ, дадени с ДДС № 20/14.12.2004 г., ДДС № 9/23.12.2016 г. относно годишното счетоводно приключване и представянето на отчетите за касовото изпълнение, оборотните ведомости и друга отчетна информация за 2016 г., както и публикуването на годишните финансови отчети за 2016 г.

Отчетността в Комисията е съобразена с изискванията на Закона за счетоводството, Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, Закона за устройство на държавния бюджет, Сметкоплана на бюджетните предприятия, Ръководството за неговото прилагане, Счетоводната политика на КЗК, утвърдени вътрешни правила и други нормативни актове, касаещи отчетността на бюджетните организации.

През 2016 г., със Заповед № ЗПО-207/28.12.2016 г. на председателя на КЗК, е утвърдена нова счетоводна политика, актуализирана в съответствие с промените в новия Закон за счетоводството, в сила от 01.01.2016 г. Счетоводната политика е съобразена с изискванията на Закона за счетоводството, Сметкоплана на бюджетните предприятия и ДДС № 20 от 14.12.2004 г. на Министерството на финансите за прилагане на Национални счетоводни стандарти за бюджетните предприятия, както и другите указания на Министерство на финансите. Финансовата информация, резултат от прилагането на счетоводната политика, осигурява предпоставки за достоверно представяне изпълнението на бюджета, за вземане на необходимите управленски решения при разпределянето и изразходването на бюджетните средства, както и възможност за икономически анализ и оценка на риска при изпълнение на бюджета.

Текущото счетоводно отчитане в КЗК се организира по реда, определен в Закона за счетоводството и утвърден от Председателя на КЗК индивидуален сметкоплан, съобразен с приетия от Министерство на финансите сметкоплан на бюджетните предприятия, разпределен по групи и сметки на синтетично и аналитично ниво.

Счетоводството се осъществява при спазване на задължителните основни принципи определени в чл. 26 от Закона за счетоводството и на основата на документална обоснованост на стопанските операции и факти, като се спазват изискванията за съставянето на документите, съгласно действащото законодателство. В Комисията се използват следните програмни продукти: ПП ”Спектър-заплати” за отчитане на месечните възнаграждения, данъци и осигуровки на служителите на КЗК, както и възнагражденията по граждански договори и ПП “Анонс” за счетоводната дейност. В Комисията за защита на конкуренцията се прилага мемориално-ордерна форма на счетоводство, която осигурява хронологично, аналитично и синтетично счетоводно отчитане.

Месечните, тримесечните и годишните отчети за касовото изпълнение на бюджета се представят пред Министерството на финансите в установените от него начини и срокове, придружени с обяснителна записка, задължителни форми и разшифровки.

Не се извършват корекции на счетоводни отчети за минали отчетни периоди след тяхното представяне. Допуснати грешки през минали отчетни периоди и открити през текущия, се коригират през текущия отчетен период.

Оборотната ведомост към 31.12.2016 г. е изготвена в отчетни групи „Бюджети и бюджетни сметки” и „Други сметки и дейности”. В първата група са отразени получените и извършени начисления и разплащания в лева и валута, финансирани с бюджетни кредити, а във втората група са отчетени оборотите и салдата, отнасящи се за постъпили и възстановени чужди средства по набирателната сметка.

В КЗК функционират вътрешни правила за финансово управление и контрол, двоен подпис и мониторинг, които включват политики и процедури за предварителен контрол във всички функции, процеси и на всички нива в организацията.

Предварителният контрол за законосъобразност на всички финансови документи, свързани с дейността на КЗК се осъществява от определен за целта служител, чрез проверки преди вземане на решение за поемане на задължение или извършване на разход, резултатите от които се документират с подписване на контролен лист.

Създадени са одитни пътеки и вътрешни правила, свързани със специализираната дейност на Комисията за защита на конкуренцията. В КЗК са осигурени адекватни вътрешни правила с отговорни длъжностни лица относно:


  • процедурите за разрешаване, одобряване и оторизиране;

  • процедурите за разделение на отговорностите;

  • процедурите за предварителен контрол при провеждане на обществените поръчки;

  • процедурите за предварителен контрол, двоен подпис и мониторинг;

  • процедурите за пълно, вярно, точно и своевременно осчетоводяване на всички операции;

  • антикорупционните процедури;

  • процедурите за достъп до активи и информация;

  • процедурите за контрол върху дейности, свързани с получаване на приходи в КЗК;

  • процедурите по документиране, архивиране и съхраняване на информацията;

  • процедурите за управление на човешките ресурси;

  • процедури за управление на риска.

Системата за двойния подпис е задължителна процедура, която се прилага в Комисията и се осъществява чрез полагане на подписите на Председателя и главния счетоводител след извършен предварителен контрол.Съгласно изискванията на чл. 28 от Закона за счетоводството през 2016 г. е издадена Заповед № ЗПО-135/03.10.2016 г. на Председателя на КЗК, с която е определена комисия за извършване на пълна годишна инвентаризация на активите и пасивите. Във връзка с издадената заповед, комисията е извършила проверка на наличните активи и пасиви в КЗК и е изготвила инвентаризационни описи и сравнителни таблици в указания срок, като липси и излишъци не са установени. В изпълнение на заповедта, през месец ноември е сключен договор с лицензиран оценител за извършване на преглед за обезценка на наличните ДМА и НДА. За резултатите от прегледа е съставен протокол за обезценка на дълготрайнте активи по съответните счетоводни сметки, съдържащи отчетна стойност и справедлива стойност след обезценката на съответните активи. На база на съставените протоколи, корекциите в стойността на отделните активи са осчетоводени като преоценка по счетоводна сметка 7801 “Преоценка на нефинансови дълготрайни активи“. Активите, чиято отчетна стойност след обезценката е под прага на същественост, са изписани чрез сметка 6992 “Намаление на нефинансови дълготрайни активи от други събития” и с оглед отчетността, са заведени задбалансово по сметка 9909 „Активи в употреба, изписани като разход“. Извършена е и инвентаризация на разчетите и са изпратени писма до контрагентите, както и до дружествата с наложени имуществени санкции и глоби, потвърдени с влезли в сила решения на КЗК.
ІV. ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
А. ПРИХОДИ
В Комисия за защита на конкуренцията се внасят приходи от глоби и имуществени санкции по Закона за защита на конкуренцията и Закона за обществените поръчки и държавни такси по Тарифата към Закона за защита на конкуренцията, Закона за обществените поръчки и Закона за концесиите.

 1. Приходи от държавни такси

Таксите за издаване на разрешения и за разглеждане на молби и искания се събират на основание Тарифа за таксите, които се събират от Комисията за защита на конкуренцията (приета с ПМС №180 от 10.08.1998 г. обн. ДВ. бр.95 от 14 Август 1998 г., изм. ДВ. бр.93 от 19 Октомври 2004 г., изм. ДВ. бр.54 от 4 Юли 2006 г.) и Тарифа за таксите, които се събират за производствата по глава двадесет и седма от Закона за обществените поръчки пред Комисията за защита на конкуренцията и пред Върховния административен съд (приета с ПМС № 73 от 5.04.2016 г., обн., ДВ, бр. 28 от 8.04.2016 г., в сила от 15.04.2016 г.). Отчитат се по § 2500 „Държавни такси” (§§ 2501 „Такси за административни и други услуги и дейности”) и счетоводна сметка 7051 „Приходи от такси в левове”. За всеки вид такса съгласно Тарифата, е открита отделна шестцифрена сметка. Към 31.12.2016 г. отчетените приходи от такси са в размер на 3 769 620,10 лв. С въвеждането на новата Тарифа за таксите, които се събират за производствата по глава двадесет и седма от Закона за обществените поръчки пред Комисията за защита на конкуренцията и пред Върховния административен съд, размерът на събраните държавни такси намаля значително, като отчетените суми през 2016 г. са с 2 600 433 лв. по-малко в сравнение с тези през 2015 г.

 1. Приходи от имуществени санкции

Приходите от глоби и санкции се отчитат на касова основа по § 28-00 Глоби, санкции и наказателни лихви (§§ 28-02 „Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети”) и на начислена основа по счетоводна сметка 7090 „Приходи от административни глоби и санкции”. В съответствие с чл.2 от Вътрешните правила за осчетоводяване и събиране на вземания от имуществени санкции и глоби, наложени с решения на КЗК, утвърдени със Заповед на председателя на КЗК №ЗПО-204/28.12.2016 г., на балансово осчетоводяване подлежат вземанията от имуществени санкции и глоби, установени по основание и размер с решения на КЗК, влезли в сила съгласно чл. 65 от Закона за защита на конкуренцията. Размерът на начислените през 2016 г. приходи от имуществени санкции и глоби е 1 391 246,70 лв., като спрямо предходната година увеличението е с 393 456,41 лв.

Събраните през 2016 г. приходи (в т.ч. събрани приходи от НАП), отчетени по параграф 28-00 „Глоби, санкции и наказателни лихви“ са в размер на 1 822 132,66 лв. което надхвърля с 322 132,66 лв. планираните по този параграф приходи за годината. 1. Коректив за касови постъпления

Съгласно т.74.2 от ДДС № 12/2009 г., т.49 от ДДС 9/2010 г. на МФ, т.т. 55-57 от ДДС № 09/2011 г., т. 63 от ДДС № 14/2013 г. и получена информация от ТД на НАП за преведени в Републиканския бюджет суми от наложени санкции от КЗК в размер на 350 135,71 лева,, тези суми са осчетоводени по сметка 7180 „Коректив за приходи” и в намаление на приходен § 36-18 „Коректив за касови постъпления“.

 1. Други текущи приходи

За 2016 г. по §§ 3619 „Други неданъчни приходи” и счетоводна сметка 7199 „Други приходи” са отчетени 14 303,38 лв. приходи от юрисконсултски възнаграждения, от брак, от преведени осигурителни вноски във връзка с извършени експертизи, от прехвърлени от набирателната сметка надвенесени суми с изтекла давност и др.

 1. Получени застрахователни обезщетения

През 2016 г. по сметката на КЗК са постъпили застрахователни обезщетения в размер на 1 779,74 лв. Приходите от тях са отчетени по §§ 36-11 „Получени застрахователни обезщетения за ДМА”.

 1. Приходи от дарения – заредено гориво на служебен автомобил с лични средства в размер на 107,92 лв.

Б. РАЗХОДИ


Разходите се отчитат като разходи за дейността по икономически елементи съгласно раздел ІІ “Разходи по икономически тип” от утвърдената Единна бюджетна класификация по параграфи, групи и функции за съответната година. Възстановени приходи и разходи, включително и от предходни години, се отчитат в намаление на съответния параграф, по който първоначално са били отчетени.

В начислените през 2016 г. разходи на КЗК са включени както следва: 1. Разходи за материали – 135 907,91 лв.

Сред тези разходи с най-голям относителен дял са разходите за вода, горива и енергия (55 057,69 лв.), за резервни части и консумативи за хардуер (13 376,87 лв.), за други материали (56 471,99 лв.).

 1. Разходи за външни услуги – 288 064,88 лв.

В сумата са отчетени разходите за телефони, пощенски разходи, абонаментно обслужване на асансьор и пожаро-известителна система, разходи за охрана, копирни услуги, абонаменти за преса, поддръжка на софтуер за програмни подукти, за текущ ремонт и др. По този параграф са планирани и отчетени и допълнителните разходи по бюджета на КЗК, свързани с ежегодното провеждане на проекта на КЗК „Софийски форум по конкуренция“ със страните от Западните Балкани. Разходите по проекта за 2016 г. възлизат на 90 758,15 лв. В сравнение с 2015 г. се наблюдава увеличение на разходите за външни услуги в размер на 58 028,20 лв., което се дължи най-вече на извършения през годината текущ ремонт на сградата.

 1. Разходи за възнаграждения на персонала – 2 465 214,82 лв.

Освен разходите за заплати на персонала на КЗК, в сумата са отчетени и изплатените суми с характер на възнаграждение за СБКО на персонала по трудови възнаграждения, изплатените суми за представително облекло на персонала по служебни правоотношения, обезщетения, възнаграждения по извънтрудови правоотношения и болнични за сметка на работодателя. В сумата се включват и начислените и сторнирани по реда на СС 19 и т.19.7 от ДДС № 20/14.12.2004 г. провизии за персонал във връзка с неизползваните отпуски. Оценява се обхватът на очаквания брой дни на отпуските и припадащите се осигурителни вноски за сметка на работодателя. За 2016 г. начислените провизии за персонал са в размер на 102 913,71 лв. Размерът на разходите през 2016 г. е по-висок спрямо 2015 г. поради изплатените обезщетения за неизползван отпуск при освобождаването на изборния състав на КЗК, както други обезщетения по Закона за държавния служител и Кодекса на труда при напускане и пенсиониране на служители.

 1. Разходи за осигурителни вноски – 621 427,35 лв.

 2. Разходи за данъци и такси – 1 146,51 лв.

Сумата включва платен данък МПС за служебните автомобили, закупени винетни стикери и плетни съдебни такси.

 1. Разходи за командировки – 77 796,45 лв.

Сумата включва отчетени разходи във връзка с командировки на служители на КЗК за участия в срещи на работни групи към Европейската мрежа по конкуренция, семинари, форуми и конференции, организирани от Главна дирекция „Конкуренция“ на Европейската комисия и т.н.

 1. Разходи за застраховане и други финансови услуги – 4 791,85 лв.

Разходите са извършени за застраховане на сградата и имуществото на Комисията, на леките автомобили на КЗК, за медицински застраховки на служителите при командировки в чужбина, както и за заплащане на банкови такси във връзка с извършени валутни преводи.

 1. Други нелихвени разходи – 194 884,34 лв.

В сумата са включени: вноската за членство на КЗК в Комитета по конкуренция на ОИСР за 2016 г. - 21 122,96 лв.; платени общински такси – 60,00 лв.; извършени представителни разходи – 5 990,52 лв.; начислени през 2016 г. задължения на КЗК по предявени изпълнителни листове в размер на 167 710,86 лв. Задълженията по изпълнителни листове възникват през 2016 г., пореди което размерът на разходите от тази група е значително по-висок в сравнение с предходната година.

 1. Разходи за провизии за вземания – (237 640,02) лв.

Провизии за вземания се начисляват в съответствие с указанията, дадени в т. 36.2 от ДДС № 20 от 14.12.2004 г. на МФ). Провизия за вземанията, начислени по с-ка 4301 „Вземания от данъци, осигурителни вноски, такси и административни глоби и санкции” се начислява на всеки шест месеца, като се прилага подход за определяне на обща провизия за цялата група вземания, групирани според периода, в който същите са осчетоводени по баланса на КЗК. Начисляването на провизията се определя в процент от общата (номинална) стойност на вземането. Вземанията, които се провизират в Комисия за защита на конкуренцията, се класифицират в две групи:

- вземания, които са просрочени с повече от 6 месеца се класифицират като трудносъбираеми и се провизират с 50 % от стойността;

- вземания, които са просрочени с повече от 12 месеца се класифицират като несъбираеми и се провизират със 100 % от стойността.

За 2016 г. начислените провизии са на стойност 223 300,46 лв., а са сторнирани провизии на стойност 460 940,48 лв.


В. ПРЕОЦЕНКИ И ДРУГИ СЪБИТИЯ
1. Преоценки на нефинансови активи – 637 594,67 лв.

През 2016 г. е сключен договор с лицензиран оценител за извършване на преглед за обезценка на наличните ДМА и НДА. За резултатите от прегледа е съставен протокол за обезценка на дълготрайнте активи по съответните счетоводни сметки, съдържащи отчетна стойност и справедлива стойност след обезценката на съответните активи. На база на съставените протоколи, корекциите в стойността на отделните активи са осчетоводени като отрицателна преоценка по счетоводна сметка 7801 “Преоценка на нефинансови дълготрайни активи“, като общата сума на преоценката е 637 594,67 лв.


2. Намаление на нефинансови активи от други събития – 86 966,47 лв.

Сумата се формира от: • бракувани ДМА

Съгласно заповед № ЗПО-14/02.02.2017 г. на Председателя на КЗК бе избрана комисия, която да извърши фактически брак на морално и физически изхабените дълготрайни материални активи. Общата стойност на бракуваните ДМА е 17 231,18 лв., в т. ч. по видове, както следва :

  • Компютри и хардуер 4 898,43 лв.

  • Други машини, съоръжения и оборудване 12 332,75 лв.

 • активи, чиято отчетна стойност след извършване на обезценка е под прага на същественост, изписани чрез сметка 6992 “Намаление на нефинансови дълготрайни активи от други събития” и заведени задбалансово по сметка 9909 „Активи в употреба, изписани като разход“ – общо 69 736,29 лв.


V. БАЛАНС НА КЗК ЗА 2016 г.

АКТИВ
А. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ


 1. Дълготрайни материални активи

Дълготрайни материални активи са установими нефинансови ресурси, придобити и притежавани от КЗК, за които са изпълнени следните условия:

а) да имат натурално - веществена форма;

б) да се използват за административни и други цели;

в) да се използват повече от един отчетен период.

Възприетият стойностен праг на същественост, под който материалните активи, независимо от факта, че са с дългосрочен характер не се признават за дълготрайни активи е 700,00 лв. (без ДДС). Материални активи, които са със стойност до 700,00 лв. (без ДДС) се третират като краткотрайни активи (материални запаси).

По отношение на компютърните конфигурации (компютър, монитор, клавиатура, мишка и др.), когато стойността на цялата конфигурация е над 500 лв.(без ДДС), те се завеждат като ДМА, независимо, че отделните съставни елементи са под прага на същественост. В тези случаи като ДМА се завеждат монитора и компютъра, а стойността на мишката и клавиатурата се включват в стойността на компютъра. При последваща подмяна на компонентите, които са несъществени елементи (клавиатура, колони, прилежащи кабели и мишка), не се променя стойността на вече признатия актив, а стойността на новозакупените клавиатура и мишка се изписват на разход.

Първоначалната оценка на всеки дълготраен материален актив на Комисията е по цена на придобиване, която представлява покупната цена (фактурната стойност, включително мита и невъзстановими данъци) и всички преки разходи по придобиването на актива. С последващите разходи, свързани с отделен дълготраен актив, се коригира балансовата стойност на актива, когато се увеличава икономическата изгода от използването му. Стойността на актива не се променя при текуща подмяна на неговите компоненти, които не са отчетени като разграничим актив. Всички останали разходи, които се извършват с цел поддържане на обичайното състояние на актива, се отчитат като текущ ремонт и се признават за текущи разходи в периода, в който са направени.

След първоначално признаване като актив всички ДМА се отчитат по цена на придобиване, намалена с натрупаната загуба от обезценка. Веднъж на две години се прави преглед за обезценка на ДМА по реда на т.36.1. от ДДС 20/2004 г.

Дълготрайни активи се отписват при продажба, безвъзмездно предоставяне на друга бюджетна организация или при извеждане при употреба, когато вече не се очаква никаква друга икономическа изгода.

Предвид разпоредбата на чл. 65 от Закона за счетоводството, амортизации в бюджетните предприятия се начисляват въз основа на акт на Министерския съвет.

Балансовата стойност на ДМА за 2016 г. възлиза на обща стойност 4 374 001,39 лв., като спрямо предходния отчетен период намалението е с 542 321,40 лв. Дълготрайните материални активи са разпределени по групи активи както следва:


  • Административна сграда – 4 120 241,21 лв.

Стойността спрямо 2015 г. е намалена с 55 025,09 лв. в резултат на извършена преоценка.

- Компютри, транспортни средства, оборудване – 231 496,15 лв., като спрямо 2015 г. има намаление с 441 626,97 лв. в резултат на: • закупени: компютрърна конфигурация, сървър и лаптопи на обща стойност 24 068,18 лв.;

 • закупупени: копирна машина, система за контрол на достъпа, система за видеонаблюдение, климатици и др. на обща стойност 21 037,72 лв.;

 • закупен лек автомобил на стойност 27 000,00 лв.;

 • намаление в резултат на извършена преоценка на активите – 435 281,14 лв.;

 • изписани активи след обезценка – 61 221,55 лв.;

 • бракувани активи на стойност 17 230,18 лв.

- Стопански инвентар – 22 264,03 лв., като намалението с 45 579,34 лв. спрямо 2015 г. е в следствие на:

 • намаление в резултат на извършена преоценка на активите – 37 064,60 лв.;

 • изписани активи след обезценка – 8 514,74 лв.
 1. Нематериални дълготрайни активи

Нематериалните дълготрайни активи (НДА) в КЗК включват програмни продукти и лицензи за програмни продукти на обща стойност 32 587,33 лв. Програмните продукти се признават балансово като НДА, независимо от стойността, по която те се придобиват.

Текущо изплащаните суми за поддръжка на патенти, лицензии и други подобни се отчитат като текущ разход.

През 2016 г. са придобити софтуер за системата за контрол на достъпа и софтуерен сертификат на обща стойност 3 426,37 лв., а в резултат на преоценка е извършено намаление в стойността на НДА в размер на 110 223,84 лв.


 1. Краткотрайни материални активи

Краткотрайните активи, които се ползват в КЗК са горива и други материали, предназначени за обслужване на дейността на Комисията. В баланса за 2016 г. краткотрайните материални активи са на стойност 211,10 лв., представляващи налично гориво в резервоарите на служебните автомобили.

3.1. Горива – закупените горива се осчетоводяват по дебита на с-ка 3020 „Материали”. В края на всеки месец изразходваното гориво се изписва на разход при спазване на утвърдените разходни норми на гориво за съответните марки автомобили. При изписването се използва метода на средно - притеглената стойност.

3.2. Работно облекло – закупено работно облекло за служителите по трудово правоотношение съгласно Наредбата за безплатното и униформено облекло се осчетоводява по дебита на с-ка 3020 „Материали” и се завежда със складова разписка. При предоставянето му се изписва на разход с искане за разход на материали.

3.3. Всички запаси и други материали, които имат характеристики на дълготрайни активи, но са с единична цена под прага на същественост, се отчитат като текущ разход по група 60 „Разходи по икономически елементи” при придобиването им, след което се завеждат задбалансово със складова разписка. Стоково-материални запаси се оценяват по цена на придобиване, която включва всички разходи по закупуването и доставката на актива. Методът за отписване на стоково-материални запаси при тяхното потребление е средно претеглена стойност.

Краткотрайните активи се инвентаризират всяка година, съгласно изискването на Закона за счетоводството и приетите Вътрешни правила за провеждане на годишни инвентаризации. По предложение на инвентаризационната комисия непотребни и обезценени активи, вследствие морално и физическо изхабяване, се бракуват или се даряват безвъзмездно на бюджетни организации.

Б. ФИНАНСОВИ АКТИВИ
1. Други вземания

Наличните към 31.12.2016 г. вземания са на обща стойност 538 231,14 лв. и са формирани от:  1. Публични държавни вземания – 497 749,06 лв.

Сумата е формирана от начислени вземания от имуществени санкции и глоби, установени по основание и размер с решения на КЗК, които са влезли в сила съгласно чл.65 от ЗЗК в размер на 2 657 546,25 лв., като от тях се приспадат определените към 31.12.2016 г. провизии в размер на 2 159 797,19 лв. Съгласно счетоводната политика на КЗК и вътрешните правила за осчетоводяване и събиране на вземания от имуществени санкции и глоби, наложени с решения на КЗК, тези вземания подлежат на провизиране за несъбираемост по определен подход и начин.

  1. Предоставени аванси - платени през 2016 г. аванси за доставки на услуги в размер на 27 833,19 лв., отчетени по дебита на сметки 4020 и 4040 както следва:

- застраховка на сградата и имуществото на КЗК - 1 750,79 лв.;

- застраховки „Гражданска отговорност“ и „Каско” на служебните автомобили – 2 218,68 лв.;

- абонамент преса – 1 356,45 лв.;

- годишен абонамент за информационна система „АПИС“ – 3 425,65 лв.;

- едногодишни софтуерни лицензи – общо 8 268,98 лв.;

- годишен абонамент за чуждестранни издания и он-лайн новини - 10 812,64 лв.;  1. Други вземания – обща стойност 12 648,89 лв., както следва:

  • дължими суми за консумативи (ел.енергия, охрана, асансьор и др.) от наематели в сградата, в която се помещава КЗК - 6 114,15 лв.;

  • дължима сума във връзка с получено кредитно известие – 1 392,00 лв.;

  • дължими суми, подлежащи на възстановяване от Европейската комисия, във връзка със задгранични командировки на служители на КЗК – 4 896,94 лв.;

  • депозит по договор във връзка с изградена наблюдателна система за нуждите на Форенсик офис - 185,80 лв.;

  • депозит, преведен в БК „Горна баня” за предоставени 2 автомата за топла и студена вода - 60,00 лв.
 1. Парични средства

  1. Парични средства в брой

Към 31.12.2016 г. няма налични парични средства в брой.

  1. Парични средства по банкови сметки

- по валутната сметка в БНБ Централно управление – наличните остатъци във валута по сметката са продадени, като левовата равностойност е отнесена по левовата бюджетна сметка, съгласно указанията, дадени в т.42 на ДДС 8/06.12.2016 г.

- по набирателната сметка 5013 „Текущи банкови сметки в лева” – сумата е в размер на 367 977,11 лв. В баланса тези средства се отразяват в отчетна група „Други сметки и дейности”, р-л Б „Финансови активи”, гр. ІV „Парични средства в банкови сметки”. Сумата по сметката е формирана от внесени депозити и гаранции и постъпили чужди средства (неправилно преведени суми и внесени суми за извършване на експертизи).


В. ЗАДБАЛАНСОВИ АКТИВИ
Общата стойност на задбалансовите активи е 68 136 257,60 лв. и включва:

1. Предоставена банкова гаранция на стойност 15 000 лв.;

2. Вземания от имуществени санкции и глоби, които не подлежат на балансово осчетоводяване съгласно чл. 2 от Вътрешните правила за осчетоводяване и събиране на вземания от имуществени санкции и глоби, наложени с решения на КЗК, осчетоводени по с-ка 9289 „Други дебитори по условни вземания” на стойност 67 715 952,03 лв.

3. Краткотрайни активи със стойност под стойностния праг с дълготраен характер, осчетоводени по сметка 9909 ”Други активи в употреба, изписани като разход”, на стойност 405 305,57 лв.

Увеличението на активите е свързано с издадени складови разписки за закупени материални запаси и заведени задбалансово активи под стойностния праг след преоценка. Намалението е в резултат на издадени искания и бракувани краткотрайни активи.
ПАСИВ
A. КАПИТАЛ
В Раздел А „Капитал в бюджетните предприятия” капитал в бюджетните предприятия” са отчетени 4 697 988,75 лв. в отчетна група „Бюджети”. Сумата съответства на информацията по сметки 1001 „Разполагаем капитал по бюджети и бюджетни сметки”, сметка 1101 „Акумулирано изменение на нетните активи” и нетното крайно салдо на сметките от раздели 6 „Сметки за разходи” и 7 „Сметки за приходи и трансфери” преди приключването им.

Б. ПАСИВИ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ
В Раздел Б „Пасиви и приходи за бъдещи периоди” са отчетени 615 019,32 лв. Сумата включва:

1. Краткосрочни задължения в размер на 512 105,61 лв. и формирани от:  1. Задължения към доставчици - начислени провизии за разходи, касаещи отчетната 2016 г., на стойност 13 684,30 лв., платени в началото на 2017 г. и отчетени по сметки 4971 „Коректив за задължения към доставчици – местни лица”;

  2. Задължения по предявени пред Комисията изпълнителни листове – 130 444,20 лв.;

  3. Получени временни депозити и гаранции от фирми във връзка със ЗОП на стойност 356 951,34 лв. (отразени в отчетна група „Други сметки и дейности”);

  4. Други надплатени или неправилно преведени суми във връзка със събираните от КЗК такси, както и преведени суми във връзка с извършване на експертизи - в размер на 11 025,77 лв. (отразени в отчетна група „Други сметки и дейности”);

 1. Провизии и отсрочени постъпления - начислени провизии за персонал на стойност 102 913,71 лв. представляващи начислени провизии за неизползвани отпуски на служителите на КЗК, отчетени по сметка 4230 съгласно т. 19.7 от ДДС № 20/2004 г. и ДДС № 9/23.12.2016 г.В. ЗАДБАЛАНСОВИ ПАСИВИ
В Раздел В „Задбалансови пасиви", отчетна група „Бюджети и бюджетни сметки" са отразени 76 970,47 лв., съответстващи на салдото по задбалансова сметка 9200 „Поети задължения за разходи – наличности”. Сумата отразява размера на непогасените към 31.12.2016 г. ангажименти по сключени договори.

Поетите ангажименти се отчитат съгласно дадените указания в ДДС № 04 от 2010 г. и ДДС № 14 от 2013 г. За 2016 г. размерът на поетите ангажименти за разходи и на новите задължения за разходи е в границите на утвърдените със ЗДБРБ максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г. и на новите задължения, които могат да бъдат натрупани през 2016 г.При изготвяне на годишния финансов отчет на КЗК за 2016 г. са спазени редът, сроковете и процедурите съгласно дадените указания на Министерство на финансите с ДДС № 9/23.12.2016 г. за годишното счетоводно приключване на бюджетните организации за 2016 г.


Главен счетоводител:……………….……
Кристина Станчева


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница