Отчет на основните параметри на бюджетастраница10/26
Дата06.05.2017
Размер4.94 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   26

Технически надзор на съоръжения с повишена опасност (СПО):

 • Съгласуване на инвестиционни проекти на строежите, в които ще функционират СПО и на проекти за производство и ремонт на СПО – 782 бр.;

 • Регистриране и поддържане на регистър на СПО – поддържане на регистри на видовете СПО, подлежащи на технически надзор от ДАМТН;

 • Съставяне и поддържане на технически досиета на СПО;

 • Извършване на първоначални, периодични и внезапни технически прегледи, проверки и изпитвания на СПО – 16203 бр. и 4703,136 км (газопроводи и въжени линии);

 • Издаване на разрешения за пускане на СПО в експлоатация – 200 бр.;

 • Извършване на проверки на предприятия, сгради и други обекти, в които се експлоатират СПО – 2207 бр.;

 • Извършване на проверки за издаване на разрешения по чл. 104, ал. 1 от ЗООС за изграждане и експлоатация на предприятия и/или съоръжения с висок рисков потенциал и извършване на контролни проверки по чл. 157а, ал.2 от ЗООС на операторите на тези предприятия и съоръжения – 140 бр.;

 • Обследване и анализиране на причините и условията за възникване на аварии и злополуки със СПО и предприемане на мерки за недопускането им - обследвани и анализирани са причините за възникнали 16 аварии със СПО, при които са нанесени материални щети на 11 обекта, пострадали са 12 души и 4 души са загинали;

 • Участие в държавни приемателни комисии на обекти, в които ще функционират СПО – 345 бр.;

 • Разрешаване на провеждането на курсове за придобиване на правоспособност за упражняване на професии по обслужване на СПО и участие в изпитните комисии–издадени са разрешения за провеждането на 370 курса;

 • Участие в съвместни проверки с представители на Д ОИТ, РИОСВ, ОД ПБС, НС ГЗ и др. държавни контролни органи - 3219 бр.;

 • Издаване на предписания на ползватели, длъжностни лица и обслужващ персонал за отстраняване на нарушения - издадени са 439 бр. предписания;

 • Издаване на разпореждания за спиране на експлоатацията на СПО, които не съответстват на нормативните изисквания – издадени са 376 бр. разпореждания и са спряни от експлоатация 426 бр. съоръжения с повишена опасност;

 • Предприемане на последващи мерки при нарушаване изискванията на законодателството - съставяне на актове за установяване на административни нарушения – 1555 бр. и издаване на наказателни постановления – 1220 бр.

  1. Контрол за спазване на Закона за измерванията (ЗИ) за защита интересите на държавата и потребителите от неверни измервания и несъответстващи на изискванията предварително опаковани количества продукти:

 • Планови и извънредни проверки на лица, коитоизползват и ремонтират СИ - през отчетния период са извършени 8921планови и извънредни надзорни проверки на лица, използващи СИ в законовата област. 600 от надзорните проверки са във връзка с постъпили сигнали и жалби от граждани и фирми и по искане на други органи. За съответствието им със законовите изисквания, техническа изправност и правилна употреба са инспектирани 23684 СИ - везни, бензиномерни и газколонки, разходомери за газ, разходомери за течности, различни от вода, използвани в данъчни складове и при производството на акцизни стоки, манометри в съоръжения под налягане, електромери, топломери, радарни скоростомери, таксиметрови апарати с фискална памет и др.

Извършена е извънредна проверка на електроразпределителните предприятия ”Е.ОН България” ЕАД, ”ЕВН България ЕС” АД и ”ЧЕЗ България” ЕАД с цел установявяне спазването на задълженията им, произтичащи от ЗИ. Това наложи инспектиране на по-голям брой СИ в употреба от планираните. Извършени са 1944 проверки в обекти на трите дружества. Обхванати са 9100 броя СИ - 19% от тях не отговарят на изискванията поради неспазване на периодичността на последващите проверки. Представени са програми за изпълнение на задълженията на дружествата по ЗИ, като ДАМТН ще следи за изпълнението им.

Във връзка с писмо на Върховна административна прокуратура по публикации в средствата за масова информация, на територията на цялата страна през второто тримесечие на 2011 г. са извършени проверки на всички сектори „Пътна полиция“ при ОД на МВР, както и СДВР - София. Инспектирани са 440 СИ - радарни скоростомери, мобилни и стационарни системи за видеоконтрол, анализатори за алкохол в дъха. Съставени са 6 протокола за задължителни предписания, от които 5 са за липса на пломби, поставени на определените за целта места на радарните скоростомери.

В изпълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, съвместно с Агенция „Митници”, са извършени инспекции на 350 СИ за регистриране и отчитане на акцизни стоки в 152 обекта. В резултат на участието на ДАМТН са предприети допълнителни действия за правилно пломбиране на разходомерите за разделен монтаж, с цел изключване на нерегламентирана намеса върху техните показания;


 • Проверки на лица, които произвеждат, внасят или предлагат за продажба предварително опаковани количества продукти (ПОКП) и контрол на тези продукти:

Метрологичният надзор е осъществен чрез 79 проверки, извършени на място при производители/вносители на ПОП, както и в 903 обекта от търговската мрежа. Проверките в търговската мрежа включват и кампанийни тематични проверки за проследяване съответствието на пуснатото на пазара брашно, кисело мляко, сухи перилни препарати и месни ПОП. При проверките са подложени на контрол общо 1995 партиди ПОП с еднакви количества и 6016 бр. ПОП с различни количества. Общо от разпространение са спрени 42790 бр. ПОП с еднакви и различни количества – брашно, олио, месо и колбаси, кисело мляко, сирене, кашкавал, боб, сладкарски изделия, ядки и др, от които 1811 бр. поради несъответствие на нетното количество на обявеното, 940 бр. заради променено от търговците съответствие на количеството и 298 бр. без обозначено количество.

Кампанийните проверки водят до проверката на по–голям брой ПОП с еднакви и различни количества от планираните, но са ефективно средство за наблюдение на конкретен вид продукти в търговската мрежа и затова ще се провеждат и през следващите години. • Надзорни проверки на лица, оправомощени за проверка на средства за измерване по реда на ЗИ - през отчетния период са извършени 48 планови и 4 извънредни надзорни проверки на лица, оправомощени за проверка на средства за измерване, за спазване на задълженията им по чл. 52 от ЗИ и съответствие на внедрените системи за управление с изискванията по БДС ISO/IEC 17025.

Проверени са 52 стационарни и 2 подвижни лаборатории и са инспектирани използваните в тях при извършване на проверките 743 технически средства – 380 еталона, 318 спомагателни СИ и 45 броя сертифицирани сравнителни материали. Извършен е преглед на записите по качеството, както и на техническите записи (заявления за проверка, входящо-изходящи дневници, протоколи и свидетелства за проверка), свързани с проверката на 6456 средства за измерване. За установените несъответствия са съставени 17 протокола за задължителни предписания, които са изпълнени в срок.

 • Предприемане на административно-наказателни действия:

За установените при надзорните проверки нарушения са предприети предвидените административно-наказателни действия. Съставени са 1034 протокола за задължителни предписания и 843 АУАН. Издадени са 802 наказателни постановления. Влезли в сила са 752 наказателни постановления, обжалват се 11 от тях.


 1. Администриране на регулаторни режими по ЗТИП, ЗИ и ЗАвП, ЗДДС и ЗДВДФЛ, водене на регистри:

 • Проверка на кандидати за получаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на СПО – издаване на 39 бр. лицензии;

 • Поддържане и публикуване на регистър на издадените и отнетите лицензии за осъществяване на технически надзор на СПО - периодично;

 • Проверка на лицата, получили лицензии за осъществяване на технически надзор на СПО – проверени са 256 лица, отнети са 19 лицензии на лица по чл. 34а от ЗТИП и е ограничен обхвата на 5 лицензии;

 • Проверка на кандидати за вписване в регистъра на лицата, които извършват дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на СПО - 152 лица са вписани са в регистъра по чл. 36, ал. 1 от ЗТИП и е отказано вписване в регистъра на 20 лица;

 • Поддържане и публикуване на регистър на лицата, които извършват поддържане, ремонтиране и преустройване на СПО - периодично;

 • Проверка на лицата, които извършват поддържане, ремонтиране и преустройване на СПО – проверени са 692 лица, обезсилени са 26 удостоверения за вписване в регистъра по чл. 36, ал. 1 от ЗТИП и лицата са заличени от регистъра;

 • Издаване на разрешения за провеждане на курсове за придобиване на правоспособност за упражняване на професии по обслужване на СПО, издаване на документи за правоспособност и поддържане на регистър на правоспособните лица – издадени са 370 разрешения за провеждане на курсове за придобиване на правоспособност за упражняване на професии по обслужване на СПО, в които са преминали обучение 4043 души;

 • Оправомощаване и контрол на лица за извършване на проверка на средства за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, осъществено от служители на ДАМТН - участвали в 46 комисии за преглед на документи и в 31 комисии за проверка на място, вкл. 25 изпита за проверка на практическите умения за прилагане на методите на проверка на СИ, оправомощени са 13 лица за проверка на средства за измерване и са издадени 18 изменения на заповеди за оправомощаване и 3 заповеди за отнемане на оправомощаване;

 • Регистриране и контрол на сервизи за тахографи в изпълнение на разпоредбите на Закона за автомобилните превози (ЗАвП) - извършен е преглед на документи по 53 преписки по подадени заявления за издаване на удостоверения за регистрация на нови сервизи; за подновяване на регистрация и за изменение на регистрация. Във връзка с процедурата по регистрация на сервизите са осъществени 24 проверки на място. Издадени са 20 удостоверения и 33 изменения към удостоверения за монтаж или монтаж и ремонт на тахографи, 3 заповеди за прекратяване действието на регистрацията и 2 заповеди за временно прекратяване на действието на регистрация;

 • Регистриране на сервизи за фискални устройства по Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. - 1144 удостоверения за регистриране на лица за ремонт на фискални устройства и 30 заповеди за заличаване на фирми от регистъра;

 • Лицензиране на сервизи за електронни таксиметрови апарати с фискална памет (ЕТАФП) по Наредба № 35 от 03.11.1999 г. – издадена е 1 лицензия на фирма за сервиз на ЕТАФП и 2 изменения и допълнения към издадени лицензии.

 1. Контрол на качеството на течните горива при тяхното пускане на пазара, разпространение, транспортиране и използване.

 • Проверки на обекти, разпространяващи течни горива на територията на страната – 509 бр. (238 вериги бензиностанции, 253 малки бензиностанции, 15 петролни бази, 1 промишлено предприятие, 1 петролна рафинерия и 1 автоцистерна), от тях планови – 154 бр., извънпланови и по сигнали на граждани, на органи на МВР и други контролни органи – 152 бр. (52 проверки са по искане на органите на МВР и Агенция “Митници”, 25 проверки по сигнали на граждани и 75 проверки съвместно с ГД „Метрологичен надзор”);

 • Вземане на проби от течни горива – 980 бр. (автомобилни бензини – 473 бр., гориво за дизелови двигатели–500 бр., биогорива и други течни горива–7 бр.);

 • Изпитване на проби гориво в акредитирани лаборатории и издаване на протоколи от изпитване – 2070 бр., издаване на констативни протоколи –1179 бр., експертни заключения – 917 бр. и 54 бр. експертизи след изпитване на арбитражни проби;

 • Контрол за спазване изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух, Наредбата за изискванията за качество на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол и Закона за енергията от възобновяеми източници;

 • Предприемане на последващи мерки при нарушаване изискванията на законодателството - съставяне и връчване на актове за установяване на административни нарушения – 106 бр.и на наказателни постановления–135 бр.;

 • Спрени от разпространение 28 партиди горива и издадени задължителни предписания за изтегляне за 22 партиди горива за дизелови двигатели с общо количество 57303 л.
 1. Контрол на сервизи за монтаж и ремонт на тахографи

На основание на чл. 91, ал. 6 от Закона за автомобилните превози (ЗАвП) са извършени планови надзорни проверки на регистрираните сервизи за тахографи за спазване на задълженията им по този закон и по Наредба № РД-16-1054 от 10 октомври 2008 г. във връзка с изискванията на Регламент (ЕИО) № 3821/85 и последните му изменения и допълнения. Проверени са 127 сервиза и е извършен преглед на 34232 протокола от проверки на тахографи. За констатирани несъответствия и пропуски на 8 сервиза са съставени протоколи за задължителни предписания и указания за спазване на изискванията на Наредбата.

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Целева стойност

Програма № 5 „Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на икономиката”
Показатели за изпълнение

Мерна единица

План

2011 г.

Отчет 2011г.

Осъществяване на оценки за акредитация, преакредитация, разширяване на обхвата и поддържане на акредитацията

бр.

300

305
Проведени форуми за популяризиране дейността по акредитация, вкл. и за обучения в областта на акредитацията

бр.

10

11
Участия в мероприятия, свързани с членството на ИА БСА в ЕА

бр.

12

18
Резултат от обратна връзка от органи за оценяване на съответствието (ООС)

%

83

84.29
Поддържани (изследвани, усъвършенствани)/ утвърдени, като национални еталони

Бр.

29/2

29/2
Регистрирани участия в международни сравнения/публикувани доклади (с натрупване)

Бр.

47/30

46/32
Поддържане на система за управление на ГД НЦМ

Приет отчет от ТК „Качество” EURAMET

1

1
Публикувани възможности за измерване и калибриране, СМС в базата данни на BIPM (с натрупване)

Бр.

189

189
Представени в EURAMET възможности за измерване и калибриране, СМС, нови/модифицирани

Бр.

3/8

25/10
Участия на контактни лица на БИМ в ТК и ПК на EURAMET

Бр.ТК/ПК

12/7

9/0
Калибрирани от ГД НЦМ еталони и СИ

Бр.

2 100

3 679
Охарактеризирани и сертифицирани сравнителни материали

Бр.

5

24
Калибрирани от ГД МИУ еталони и СИ

Бр.

1200

7448
Одобрени типове СИ

Бр.

20

61
Участия на експерти от БИМ в РГ на WELMEC и в РГ „СИ” на ЕК

Бр. РГ

5

4
Изпитани игрални съоръжения

Бр.

200

209
Изпитани фискални устройства

Бр.

100

339
Извършени първоначални проверки на СИ

Бр.

5 000

12 919
Извършени последващи проверки на СИ

Бр.

145 000

196 268
Извършени първоначални проверки на игрални съоръжения

Бр.

2 200

2 317
Извършени метрологична експертиза на СИ

Бр.

2 000

8 556
Изпитани продукти за електромагнитна съвместимост (ЕМС)

Бр.

30

88
Извършени процедури „Изследване на типа”

Бр.

3

0
Извършване на процедура „Проверка на продукт” и „Проверка на единичен продукт”

Бр.

20

11
Извършени процедури „Осигуряване качеството на производство”/ надзор

Бр.

1

1
Издадени справки от регистър за одобрените за използване в страната типове СИ

Бр.

120

281
Проведени курсове по метрология и видове измерване

Бр.

12

13
Проведени консултации по въпроси, свързани с измервания

Бр.

4

4

Информационни трансфери във връзка с нотификацията на органи за оценяване на съответствието

Бр.

106

148

Извършени проверки на органи за оценяване на съответствието в т.ч.

  • Проверки на кандидати за нотифицирани органи

  • Надзорни проверки за спазване изискванията към нотифицираните органи

  • Проверки по сигнали

Бр.

140

129

67


61
1

Проведени съвещания на националните работни групи и Форума на нотифицираните органи

Бр.

22

10

Брой извършени проверки на гориво

Бр.

500

509

Брой изпитани проби от течни горива

Бр.

960

980

Брой издадени протоколи по ЗЧАВ и ЗЕВИ

Бр.

1210

1179

Проверки на лица, които използват средства за измерване

Бр.

6300

8921

Инспектирани СИ в употреба

Бр.

12500

23684

Проверки на производители, вносители и лица, които предлагат за продажба ПОКП

Бр.

850

982

Подложени на контрол ПОКП

-партиди с еднакви количества

-продукти с различни количества


Бр.

950

4300


1995

6016


Проверки на лица, оправомощени за проверка на СИ

Бр.

50

52

Контролни проверки на сервизи за тахографи

Бр.

90

127

Проверени СИ по ЗТИП

Бр.

3700

4922

Видове изпитани продукти

Бр.

40

28

Извършени проверки на отделни групи продукти от различни видове (планови и извънпланови) при надзор на пазара за спазване на ЗТИП

Бр.

7500

9389

Видове продукти, към които са предприети мерки (издадени заповеди)

Бр.

40

16

Съгласувани инвестиционни проекти и проекти на строежи и проекти за производство и ремонт на съоръжения с повишена опасност (СПО)

Бр.

650

782

Извършени първоначални и внезапни технически прегледи на СПО

Бр.км

1800

1964

Извършени периодични технически прегледи и изпитвания по СПО (включително на въжени линии, в km)

Бр.

km


14500

14239

4703,136Издадени разрешения за пускане на СПО в експлоатация

Бр.

500

200

Извършени съвместни проверки на оператори на предприятия и/или СПО по чл. 157, ал. 2 от ЗООС

Бр.

100

140

Извършени проверки на лица, получили лицензия за осъществяване на технически надзор на СПО по чл.34а от ЗТИП или вписани в регистъра лица, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране или преустройство на СПО по чл. 36, ал. 1 от ЗТИП

Бр.

800

948

Проверени при надзор на пазара продукти, които не се пускат директно е търговската мрежа

Бр.

2000

3601

Извършване на проверки на предприятия, сгради и други обекти, в които се експлоатират СПО

Бр.

2300

2207

Участие на експерти в РГ на на WELMEC, CEOC и в РГ и групи за административно сътрудничество на ЕК

Бр.

25

23

Проверки по сигнали и жалби и по искане на други контролни органи

Бр.

% от пос-тъпилите-

100


908

100Изпълнение на процедури по подадени заявления и издадени заповеди за оправомощаване, лицензии и регистрации по ЗИ, ЗАвП, ЗДДС и ЗОДФЛ

Бр.

250

1442


Брой подкрепени лаборатории

Бр.

10

20

Брой нови или подобрени услуги за бизнеса, предоставени от националната инфраструктура по качеството

Бр.

4

19
Източници на информация за данните по показатели за изпълнение

Отчитането се базира на информация от бенефициентите и участниците в програмата, придобита в хода на нейното осъществяване.


Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи

Приложение № 6 – Отчет на разходите по бюджетните програмиПрограма “Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на икономиката”

Закон

Уточнен план

Отчет

І.

Общо ведомствени разходи:

11 960

12 252

12 201

 

Персонал

8 697

9 003

8 980

 

Издръжка

3 146

3 184

3 159

 

Капиталови разходи

117

65

62

1

Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:

11 960

12 252

12 201

 

Персонал

8 697

9 003

8 980

 

Издръжка

3 146

3 184

3 159

 

Капиталови разходи

117

65

62

2

Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки

0

0

0

 

Персонал

 

 

 

 

Издръжка

 

 

 

 

Капиталови разходи

 

 

 

 

От тях за: *

 

 

 

 2.1

1.....................................

 

 

 

 2.2

2....................................

 

 

 

 

Администрирани разходни параграфи **

 

 

 

ІІ.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

0

0

 

1.....................................

 

 

 

 

2....................................

 

 

 

ІІІ.

Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки

7 524

7 524

-963

 

1. ОП "Конкурентоспособност"

7 524

7 524

-963

 

2....................................

 

 

 

 

Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):

7 524

7 524

-963

 

 

 

 

 

 

Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):

11 960

12 252

12 201

 

 

 

 

 

 

Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):

19 484

19 776

11 238

 

Численост на щатния персонал

747

747

700

 

Численост на извънщатния персонал

 

 

 


Отговорност за изпълнението на програмата

Изпълнителна агенция “Българска служба за акредитация”; Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/ и Български институт по метрология /БИМ/, Дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност”.1. Подкрепа за националната инфраструктура по качеството. Проект по ОП „Конкурентоспособност”.

В рамките на процедурата на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 4, процедура BG161PO003-4.3 „Подобряване на националната инфраструктура по качеството" в процес на изпълнение са 3 договора с бенефициенти: Български институт за стандартизация за изпълнение на проект „Усъвършенстване на системата за стандартизация в България” на стойност 4 445 418.30 лв., Български институт по метрология за изпълнение на проект „Подобряване на инфраструктурата по качеството и на предлаганите от Българския институт по метрология услуги - фактор за повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия” на стойност 12 718 460.00 лв. и Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" за изпълнение на проект „Подобряване на достъпа до услугите, предоставяни в областта на акредитацията” на стойност 2 170 190.00 лв. Договорът с Държавната агенция за метрологичен и технически надзор на стойност 5 748 908.11 лв. е прекратен, считано от 13.09.2011 г.

Общата сума на платените средства към 31 декември 2011 г. е в размер на 4 054 047.61 лева. От тях авансовите плащания възлизат на 3 866 813.36 лева, а междинните са на стойност 187 234.25 лева.

БИМ През отчетния период Българският институт по метрология се подготви за акредитация като провайдър; изготви план за подобряване на услугите, които БИМ предоставя на бизнеса; 9 експерти от БИМ са взели участие в 7 международни конференции и семинари; извършени са доставки на еталонно оборудване към състава на еталона за вискозитет, водороден показател–рН и еталона за специфична електрическа проводимост, на електролити и на 2 специализирани тежкотоварни автомобили за изпитване и проверка на везни с неавтоматично действие; разработени са информационни, маркетингови и рекламни материали, като брошури и дипляни, изработени са папки и информационни табла; актуализирана е уеб страницата на БИМ; разработени са обучителни материали за представители на бизнеса за 13 курса и са проведени 9 обучителни курса, проведена е процедура по чл. 2 НВМОП и предстои сключване на договор за ремонт на помещенията на Център за обучение и информация; сключен е договор за извършване на одит при условията на чл. 2 от НВМОП.

БИС - През 2011 г. Българският институт за стандартизация е обявил 10 обществени поръчки за избор на изпълнители по следните дейности: 3 „Подготовка и отпечатване на информационни и рекламни материали“; 4 „Подготовка и провеждане на кампания за популяризиране ролята и дейността на БИС, представяне на услугите на БИС и популяризиране ролята на стандартите“; поддейности 5.7 „Доставка на обзавеждане и оборудване“, 5.8 „Доставка на ІТ оборудване“, 5.10 „Организиране на електронен фонд от стандарти“; 7 „Разработване на стратегически план и мерки за развитието на БИС за периода до 2017 г.“; 9 „Усъвършенстване предоставянето на услуги за бизнеса с високо качество чрез комуникационно обезпечаване на БИС“ и 13 „Подпомагане участието на представители на бизнеса в процеса на разработване на европейски и международни стандарти и интегриране на БИС в европейските и международни организации по стандартизация“.

Към 31.12.2011 г. в процес на изпълнение са 11 дейности свързани с изграждане на бизнес информационен център, участие на представители на БИС и бизнеса в България в работни срещи на международни органи по стандартизация и провеждане на информационни събития за популяризиране ролята на стандартите.

През 2011 г. е приключило изпълнението на три дейности от проекта. В резултат от изпълнението на дейност 1 „Проучване на нуждите на предприятията и бизнеса в България по отношение на дейността по стандартизация и услугите, предоставяни от БИС“, са идентифицирани нуждите на предприятията в България и срещаните от тях проблеми при прилагане на изискванията за качество. Изготвен е анализ на настоящото състояние на предоставяните от БИС услуги и са очертани мерки за тяхното подобряване. Завършило е изпълнението и на дейност 12 „Въвеждане на система за управление на качеството в БИС в съответствие със стандарт БДС EN ISO 9001:2008“, в резултат от което на бенефициента е издаден сертификат за съответствие на СУК с изискванията на стандарт БДС ЕN ISO 9001:2008. През втората половина на годината приключи и изпълнението на дейност 7 „Разработване на стратегически план и мерки за развитието на БИС за периода до 2017 г.“. В резултат от това са анализирани състоянието на стандартизационната система в България и маркетинговата политика на БИС и е разработена политика за развитие на института до 2017 г. Изготвен е анализ на нуждите от специализирани обучения, предназначени за повишаване квалификацията и професионалните умения на служителите от БИС.

Дейностите от проекта се изпълняват в съответствие с одобрения от УО план-график.БСА През 2011 г. е приключило изпълнението на осем дейности по договора за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициент БСА. Доставена е и е изградена структурна кабелна система за 100 работни места доставена е и е монтирана нова телефонна централа.

Извършени са поддейности за подобряване на дейността по акредитация, чрез създаване на база от еталонни средства. Извършени са СМР в сградата на ИА БСА, като в резултат са създадени приемна за клиенти на ИА БСА и обучителен център.

Изготвени са анализи, целящи усъвършенстване на дейността по акредитация - Анализ на свързаните лица с органа по акредитация, Анализ на заинтересованите от процеса по акредитация страни, Разработване на въпросник за удовлетвореността на клиентите на агенцията и провеждане на проучване.

Извършено е проучване и е направен анализ на новото законодателство в областта на акредитацията.

По дейността Оптимизиране на услугите, предоставяни от ИА БСА по интернет и на място е разработена нова систематично подредена интернет страница с портал за вътрешен и външен достъп, създадена е база данни (с капацитет за минимум седемстотин клиенти), извършена е доставка на терминал и е разработен софтуер за този терминал,

Извършени са Консултации и обучения за ИА БСА с цел повишаване компетентността на експертите, ангажирани в процеса по акредитация – проведении са четири обучения с участието на лектори - чуждестранни експерти от национални органи по акредитация на Полша, Чехия и Холандия. Осъществени са четиринадесет участия в работни групи и конференции.ДАМТН Договорът, сключен с Държавна агенция за метрологичен и технически надзор за изпълнение на проект „Укрепване на надзорните и контролни органи в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор като елемент от националната инфраструктура по качеството” на стойност 5 748 908.11 лв. е временно спрян от Договарящия орган (с писмо № 91-00-263 от 16.11.2010 г.).във връзка с Решение № 560 от 29.07.2010 г. на Министерски съвет за приемане на план за изпълнение на мерките за оптимизация на държавната администрация. С Постановление № 182/30.06.2011 г. на Министерски съвет се изменят функциите на ДАМТН, което има пряко отражение върху проекта. Предвид гореизложеното, договорът за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициент ДАМТН, е прекратен, считано от 13.09.2011 г. Предстои обявяването на нова процедура по приоритетна ос 4 на ОП „Конкурентоспособност”, област на въздействие 4.3 „Подобряване на националната инфраструктура по качеството“ с конкретен бенефициент ДАМТН и с индикативен бюджет от 3 млн. евро. Към 31.12.2011 г. проектната документация е финализирана и се очаква процедурата да бъде обявена в началото на 2012 г.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   26


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница