Отчет на основните параметри на бюджета


Програма № 6 "подобряване възможностите за участие в единния европейски пазар”страница11/26
Дата06.05.2017
Размер4.94 Mb.
ТипЗакон
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   26

Програма № 6 "подобряване възможностите за участие в единния европейски пазар”


Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

Компетентността на Дирекция „ТХПП” обхваща разделите „Свободно движение на стоки“ и „Право на установяване и свободно предоставяне на услуги“.

Продуктовите групи, попадащи в обхвата на компетентност са продукти, за които има нормативно определени изисквания за безопасност. От нехармонизираната област и хоризонталните въпроси, компетентността на Дирекцията обхваща обществени поръчки, енергийна ефективност на енергопотребяващи продукти, шум от машини и битови уреди, законова метрология и предварително опаковани продукти, акредитация и стандартизация. Във всички тези области до голяма степен е постигнато и се поддържа пълно съответствие с европейските политики и законодателство. Изпълнени са ангажиментите за своевременно докладване на информация по прилагане на европейските изисквания в случаите, предвидени от законодателството. Предприети са всички необходими мерки за осигуряване ефективното участие в подготовката, приемането и осигуряване на изпълнението на политиките и стратегиите на Европейския съюз в областите на компетентност. Както се вижда от показателите за изпълнение, програмата се изпълнява съгласно графика и се предвижда годишният план да бъде изпълнен.

При изпълнение на дейностите за постигане на целите на Програма № 6 “Подобряване възможностите за участие в единния европейски пазар” от програмния и ориентиран към резултатите бюджет на МИЕТ за 2011 г., дейността на Дирекция „Техническа хармонизация и политика за потребителите” (ТХПП) се фокусира в дейностите, предвидени за изпълнение на определените цели, а именно:Описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за предоставяните продукти/услуги

1. Разработване на политики и инструменти за тяхното провеждане в изпълнение на ангажиментите като държава - член на ЕС за осигуряване Свободното движение на стоки.

 • Извършван е непрекъснат анализ на обществените отношения, планиране на промени в нормативната уредба и в административния капацитет;

 • През юни 2011 г. приключи вторият етап от измерването на административната тежест, който обхваща 20 закона в шест приоритетни области и подзаконовата нормативна база към тях, които въвеждат както национални, така и европейски изисквания, и бе подготвено първоначално предложение за намаляване на административната тежест от измерените закони общо с 313 млн. лв., което включва 302 мерки в ресора на девет държавни институции. Към настоящия момент това предложение е в процес на междуведомствено съгласуване. Предвижда се одобрените предложения да бъдат включени като допълнение с нов срок до края на 2014 г. в настоящия План за действие за намаляване на административната тежест с 20% до края на 2012 г.

 • С участие на представители на Дирекцията е разработен Национален план за зелените обществени поръчки;

 • Работеше се в тясно сътрудничество и взаимодействие с второстепенни разпоредители с бюджетни кредити от инфраструктурата по качество (ДАМТН, БИМ, ИА „БСА“) при формулирането на национални политики за развитие на инфраструктурата по качество и за реалния икономически сектор като цяло, както и при изпълнението на национални политики, свързани с препоръки на ЕК;

 • Под ръководството и координацията на дирекцията са определени и се следи за изпълнението на мерките, залегнали в „Плана за действие за 2011 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз“. В изпълнение на предвидените дейности за своевременно изпълнение на мерките, заложени в Плана за действие за 2011 г., от страна на дирекцията са положени всички усилия, въпреки това са допуснати закъснения относно приемането на някои от предвидените в Плана за действие за 2011 г. нормативни актове, като най-съществено е при транспонирането на Директива 2009/81/ЕО. Предвид това, че от страна на Дирекция „ТХПП“ непрекъснато се настоява за нормализиране на комуникацията и координацията с останалите институции, очакваме проектите, по които се отчита закъснение, да бъдат приети в най-скоро време.

 • Изготвени са 23 проекта на нормативни актове за прилагане на европейското законодателство, които са публикувани в Държавен вестник: (бр. 38/17.05.2011 г.; бр. 12 от 08.02.2011 г.; бр. 31 от 15.04.2011 г.; бр. 41/31.05.2011 г.; бр. 43/7.06.2011 г.; бр. 23/22.03.2011; бр. 23/22.03.2011; бр. 39/20.05.2011 г.; бр. 29/08.04.2011 г.; бр. 29/08.04.2011 г.; бр. 46/17.06.2011 г.; бр. 36/10.05.2011 г.; бр. 36/10.05.2011 г.; бр. 36/10.05.2011 г.; бр. 36/10.05.2011 г.; бр. 36/10.05.2011 г.; бр. 32/19.04.2011 г.; ДВ., бр. 41 от 31.05.2011 г.; ДВ. бр. 52 от 08.07.2011 г.; ДВ., бр. 53 от 12.07.2011 г.; ДВ., бр. 58 от 29.07.2011 г.).

 • Не са възлагани оценки на въздействието на ново разработвано европейско законодателство в обхвата на глава 1 „Свободно движение на стоки“ с цел икономия на силно ограничения бюджетен ресурс.

 • Участието на Република България в процеса на вземане на решения в ЕС за осигуряване на ефективното функциониране на вътрешния пазар е обезпечено чрез участие в работните заседания на Работните групи и Комитетите на органите на ЕС при разработването, обсъждането и приемането на европейското законодателство. По всички досиета от раздел „Свободно движение на стоки” са изготвени рамкови позиции и указания за заседанията на Работните групи, Комитетите и КОРЕПЕР.

 • От страна на дирекцията текущо се извършва координиране участието на експерти от ведомството в работата на националния орган за стандартизация – БИС в подкрепа развитието на икономиката.

2. Информиране на бизнеса за изпълнение на изискванията за функциониране на ЕЕП.

 • С цел улесняване достъпа до бизнес информация на български и чуждестранни фирми е създадена организация за актуализиране на интернет страницата на МИЕТ. Дадени са отговори на всички въпроси, отправени от страна на фирми и браншови организации към МИЕТ в обхвата на разделите „Свободно движение на стоки“ и „Право на установяване и свободно предоставяне на услуги“, като за тази цел са използвани всички възможни комуникационни канали.

 • След 01.08.2011 г. по програмата са изпълнявани и нововъзложени функции по:

  • Информационен център за технически регламенти;

  • Българско звено за контакт относно продукти;

  • Секретариат на Съвета за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки към министъра на икономиката, енергетиката и туризма

3. Изпълнение на ангажиментите като държава - член на ЕС при провеждане на Общностната политика за развитие.

 • В отчетния период са изпълнявани дейности по 2 проекта по линия на предоставянето на Японска помощ. Подадени са 92 проектни предложения, от които 9 са одобрени. След съгласуване с японската страна, през м. септември 2011 г. са сключени договорите с деветте бенефициента, като проектите им се реализират. Предприети са действия за оценка на възможността за безвъзмездно финансиране и на още един проект. Другите активни проекти към момента са по линия на предоставяне на помощ от правителството на САЩ. В процес на приключване са няколко проекта по линия на Холандската помощ.

 • Съгласуван е проект на ПМС, разработен от Министерство на външните работи, във връзка със създаване на рамка за международна помощ за развитие.

 • Към момента не е искано становище от МИЕТ за различните форми на международно сътрудничество.

 • Все още не е стартирала работата по различните форми на международно сътрудничество, които биха попаднали в компетенциите на МИЕТ. Тези дейности са предстоящи и са в зависимост от Министерство на външните работи, което е водещо ведомство в международното сътрудничество за развитие.

4. Приемане на нов Закон за дейностите по предоставяне на услуги.

 • В обхвата на раздел „Право на установяване и свободно предоставяне на услуги“ се изпълняват дейностите, целящи постигане на пълно съответствие с европейските политики и законодателство в сферата на услугите на вътрешния пазар. В следствие на приетия през февруари 2010 г. Закон за дейностите по предоставяне на услуги, който въвежда разпоредбите на Директива 2006/123/ЕО за услугите в националното законодателство, възникна необходимостта и се пристъпи към подготовка на съответните подзаконови нормативни актове, както и законодателни промени в действащите закони в областта на услугите.

 • Изпълнени са задълженията за своевременно докладване на информация по прилагане на европейските изисквания в случаите, предвидени от законодателството. Същевременно се взема активно участие в процеса на взаимна оценка и проверка на ефикасността на законодателството в областта на услугите, който се извършва съвместно между всички държави членки и ЕК относно функционирането на единния пазар на услуги. В тази връзка е проведен систематичен и задълбочен анализ на националната правна уредба за нейното съответствие с европейското законодателство в областта на услугите.

5. Участие на България в Информационна система на вътрешния пазар на ЕС в областта на услугите.

 • През 2010 г. МИЕТ е регистрирано в системата заедно с 10 компетентни органа. С цел по-ефективно участие на страната в отдел „ППУ“ е разработена наредба за условията и реда за работа на координаторите на системата, която е приета с Постановление 299/13.12.2010 г. на Министерския съвет. С Решение 290/12.05.2011 на МС министъра на икономиката, енергетиката и туризма е определен за делегиран координатор в сферата на услугите на вътрешния пазар по системата, като изпълнението на неговите функции са възложени на отдел „ПУУ“. Със същото решение е приет Списъкът на компетентните органи в Република България, които подлежат на регистрация в Информационната система на вътрешния пазар. Към момента тече процес на определяне на съответните длъжностни лица и регистриране на компетентните органи в системата. В изпълнение на функциите на делегиран координатор в сферата на услугите се осъществява постоянно наблюдение на изходящите и входящи заявки за информации между компетентните органи, оказва се съдействие на регистрираните потребители и останалите координатори на системата. Длъжностните лица от новорегистрираните органи се запознават персонално с функциите на системата и възможностите за работа. Компетентните органи периодично биват информирани за софтуерните нововъведения.
Показатели за изпълнение

Мерна единица

План 2011 г.

Отчет 2011 г.

Изпълнение на ангажиментите, произтичащи от членството в ЕС по раздели “Свободно движение на стоки” и „Енергетика”

%

100

100

Участия в структури на ЕС по развитие на европейско законодателство

Бр.

110

110

Подготвени позиции по проекти на европейски актове

Бр.

100

65

Разработени проекти на хармонизирани нормативни актове

Бр.

40

35

Осъществени програми, проекти и дейности по линия на донорските програми

Бр.

25

2

Администрирани, координирани и мониторирани проекти

Бр.

4

2

Отговорност за изпълнението на програмата

Дирекция „Техническа хармонизация и политика за потребителите”Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи

Приложение № 6 – Отчет на разходите по бюджетните програмиПрограма “Подобряване възможностите за участие в ЕЕП”

Закон

Уточнен план

Отчет

І.

Общо ведомствени разходи:

877

701

647

 

Персонал

447

452

416

 

Издръжка

430

249

231

 

Капиталови разходи

0

0

0

1

Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:

877

701

647

 

Персонал

447

452

416

 

Издръжка

430

249

231

 

Капиталови разходи

 

 

 

2

Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки

0

0

0

 

Персонал

 

 

 

 

Издръжка

 

 

 

 

Капиталови разходи

 

 

 

 

От тях за: *

 

 

 

 2.1

1.....................................

 

 

 

 2.2

2....................................

 

 

 

 

Администрирани разходни параграфи **

 

 

 

ІІ.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

0

0

 

1.....................................

 

 

 

 

2....................................

 

 

 

ІІІ.

Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки

0

0

0

 

1.....................................

 

 

 

 

2....................................

 

 

 

 

Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):

877

701

647

 

 

 

 

 

 

Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):

877

701

647

 

Численост на щатния персонал

32

32

26

 

Численост на извънщатния персонал

 

 

 


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   26


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница