Отчет на основните параметри на бюджета


Програма № 7 „управление на програми и проекти, съфинансиране от ес”страница12/26
Дата06.05.2017
Размер4.94 Mb.
ТипЗакон
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   26

Програма № 7 „управление на програми и проекти, съфинансиране от ес”


Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели
Дирекция ЕФК, е Управляващ орган (УО) по Оперативна Програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013. С междуинституционално споразумение УО е делегирал функции и задачи на ИАНМСП - Междинно звено по ОП „Конкурентоспособност”, Изпълняваните проекти и процедури са насочени към повишаване на производителността на българските предприятия, насърчаване на иновациите, внедряване на нови технологии, постигане на съответствие с международно признати стандарти. Предоставяната подкрепа през отчетния период е насочена към следните целеви групи: микро, малки и средни предприятия; големи предприятия; стартиращи иновативни предприятия; български висши училища; научно-изледователски организации; неправителствени организации; общини и областни администрации. Заложените цели в програмата се изпълняват в съответствие с планирания обхват на предоставяните продукти/услуги.

През отчетния период дирекция ЕФК, в качеството си на Изпълнителна агенция по програма ФАР (ИА ФАР) и Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия (ИАНМСП) като Звено за изпълнение на проекти (ЗИП), работят по осъществяването на последващ мониторинг на сключените договори с бенефициенти, финансово управление по процеса на възстановяване на дължими суми, регистриране на нередности и други дейности.Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне

1. Управление, изпълнение, мониторинг и оценка на оперативната програма.

 • Дефинира и разработва критерии за избор на проекти по отделните процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в рамките на приоритетните оси на Оперативната програма;

Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” разработва Критерии за избор на операции, които се представят за одобрение от Комитета за наблюдение (КН) на ОП. През отчетния период бяха одобрени от КН критерии за избор на операции по следните процедури: BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”, BG161PO003-2.3.01 „Инвестиции в „зелена индустрия“, „Подобряване на бизнес средата за българските предприятия”, „Енергийна ефективност и зелена икономика”, „Създаване на научно-технологичен парк”, „Създаване и развитие на регионални бизнес-инкубатори”. Изменения бяха внесени в следните Критерии за избор на операции: BG161PO003-1.2.04 „Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България”, BG161PO003-1.1.06 „Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия” и BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията".

 • Разработва подробни Насоки за кандидатстване и приложения към тях по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в рамките на приоритетните оси на Оперативната програма;

Съгласно Наръчника по ОПК, версия 10, Насоките за кандидатстване по процедурите за предоставяне на безвъзмездна помощ по приоритетни оси 1 и 2 на ОП „Конкурентоспособност” се разработват въз основа на одобрените от Комитета за наблюдение Критерии за избор на операции от Управляващия орган. През отчетния период са разработени Насоки за кандидатстване по следните процедури за подбор на проекти:

BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията", BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”, BG161PO003-2.3.01 „Инвестиции в „зелена индустрия“, BG161PO003-1.1.06 „Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия”, BG161PO003-1.2.04 „Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България”, „Подобряване на бизнес средата за българските предприятия”. • Обявява процедури за подбор на проекти по ОПК;

През отчетния период са обявени 7 процедури за подбор на проекти, както следва:

 • Процедура BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия” – обявена на 06 януари 2011 г., с няколко крайни срока за кандидатстване;

 • Процедура BG161PO003-1.2.03 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове” – обявена на 10 януари 2011 г., с няколко крайни срока за кандидатстване;

 • Процедура BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер”– обявена на 13 януари 2011 г., с няколко крайни срока за кандидатстване;

 • Процедура BG161PO003-2.1.12 "Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията" (29.06.2011 г. – 28.09.2011 г.);

 • Процедура BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” - обявена на 19.09.2011 г. с краен срок за кандидатстване 20.12.2011 г.;

 • Процедура BG161PO003-2.3.01 „Инвестиции в „зелена индустрия“ - обявена на 17.11.2011 г. с краен срок за кандидатстване 15.02.2012 г.;

 • Процедура BG161PO003-1.1.06 „Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия” - обявена на 09.11.2011 г. с няколко крайни срока за кандидатстване;

 • Сформира оценителни комисии по обявени процедури за подбор на проекти;

На база направените от ИАНМСП предложения за състав на оценителни комисии, дирекция ЕФК одобрява и предлага за включване в състава на комисиите необходимия брой външни експерти/ оценители.

През отчетния период 01.01.2011 г. – 30.06.2011 г. са сформирани оценителни комисии и/или са одобрени промени в състава на оценителните комисии по следните процедури: • Процедура BG161PO003/1.1.1-01 „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия”. Комисията стартира работа на 16.11.2009 г.

 • Процедура BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги” - Оценителната комисия по процедурата стартира работа на 03.05.2011 г.

 • Процедура BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия” - Оценителната комисия по процедурата стартира работа на 03.05.2011 г.

 • Процедура BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер” - Оценителната комисия по процедурата стартира работа на 03.05.2011 г.

 • Процедура BG161PO003-2.1.10 „Подкрепа за предприятия и кооперации на хора с увреждания” - Оценителната комисия по процедурата стартира работа на 15.04.2011 г.

 • Процедура BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” - Оценителната комисия по процедурата стартира работа на 12.04.2011 г.

 • Процедура BG161PO003-2.2.01 „Подкрепа за създаване и развитие на бизнес инкубатори” - Оценителната комисия по процедурата стартира работа на 19.05.2011 г.

 • Процедура BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитие на клъстерите в България” – Оценителната комисия по процедурата стартира работа на 29.03.2011 г.

 • Процедура BG161PO003-1.2.03 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове”- Оценителната комисия е стартирала оценка на постъпилите проектни предложения на 10.08.2011 г.

 • Процедура BG161PO003-2.1.12 "Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията" - Със Заповед РД 16-261/14.10.2011 г. е одобрен състава на Оценителна комисия за разглеждане, оценка и класиране на подадените по процедурата проектни предложения. Комисията стартира работа на 17.10.2011 г.

 • Осъществяване на предварителен контрол на оценителните доклади, отразяващи работата на оценителните комисии за извършване на оценка на проектните предложения по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;

През отчетния период дирекция ЕФК е осъществила предварителен контрол на оценителните доклади по следните процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

 • Процедура BG161PO003/1.1.1-01 „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия” - към дата 12.11.2010г. постъпилите по процедурата проектни предложения са общо 137 броя. Със заповед на заместник-министъра на икономиката, енергетиката и туризма № РД-16-1328 от 19.11.2010 г. е прекратено набирането на проектни предложения по процедурата. В края на отчетния период са представени за съгласуване от страна на Управляващия орган Оценителни доклади за 5-та и 6-та десетка проектни предложения; извършва се предварителен контрол по Оценителни доклади за 7 –ма и 8-ма десетка проектни предложения; приключила е оценката на етап „Техническа и финансова оценка” 9-та и 10-та десетка проектни предложения; в процес на оценка на етап „Техническа и финансова оценка” са проектни предложения от 11-та и 12-та десетка; приключила е оценката за етап „Оценка на административното съответствие” и „Оценка на допустимост” на 13-та и 14-та десетка проектни предложения;

 • oткрита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.1.06 "Технологична модернизация в малки и средни предприятия";

 • oткрита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.1.07 „Технологична модернизация в големи предприятия";

 • процедура BG161PO003-2.1.08 „Покриване на международно признати стандарти";

 • Процедура BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги” - Оценителната комисия по процедурата стартира работа на 03.05.2011 г.

 • Процедура BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия” - Оценителната комисия по процедурата стартира работа на 03.05.2011 г.

 • Процедура BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер” - Оценителната комисия по процедурата стартира работа на 03.05.2011 г.

 • Процедура BG161PO003-2.1.10 „Подкрепа за предприятия и кооперации на хора с увреждания” - Оценителната комисия по процедурата стартира работа на 15.04.2011 г.

 • Процедура BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” - Оценителната комисия по процедурата стартира работа на 12.04.2011 г.

 • Процедура BG161PO003-2.2.01 „Подкрепа за създаване и развитие на бизнес инкубатори” - Оценителната комисия по процедурата стартира работа на 19.05.2011 г.

 • Процедура BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитие на клъстерите в България” – Оценителната комисия по процедурата стартира работа на 29.03.2011 г.

 • Процедура BG161PO003-1.2.03 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове

 • Управление, контрол, мониторинг и отчетност на сключените договори за безвъзмездна финансова помощ и проверки на място по процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;

В изпълнение на функциите си по делегирани приоритетни оси 1 и 2 по ОПК, експертите от дирекция ЕФК са извършили следните дейности:

  • верифициране на 120 Искания за верифициране на средства от МЗ, което включва проверка на междинни/финални отчети, изпращане на коментари до МЗ и нова проверка на междинните/финални отчети, с оглед изпълнението на препоръките и забележките. Извършена е проверка на над 130 междинни/финални отчети;

  • участие в 12 месечни срещи по напредъка на изпълнението на ОПК;

  • организиране и провеждане на 4 обучения на експертите от МЗ по изпълнение на делегираните на МЗ правомощия;

  • извършване на 2 проверка на място на МЗ;

  • извършване на 4 проверки на място по приоритетни оси 1 и 2 на ОПК;

  • съгласуване на 5 броя Насоки за кандидатстване и пакета документи към тях;

  • участие в 8 одита и проверки на място, извършени от Сертифициращия орган, Одитния орган и дирекция „Вътрешен контрол” към МИЕТ;

  • изготвяне на писма до всички заинтересовани страни в отговор на получени от бенефициенти по програмата жалби.

През отчетния период експертите от МЗ са извършили следните дейности:

  • мониторингови визити на място – 480;

  • проверка на доклади от бенефициенти относно напредъка по изпълнението на договорите за безвъзмездна помощ – 358;

  • участие в 12 месечни срещи по напредъка на изпълнението на ОПК;

  • организиране и провеждане на 6 обучения на експертите от МЗ по изпълнение на делегираните на МЗ правомощия;

  • МЗ съвместно с УО организирана и проведе 8 обучения на бенефициенти, относно изпълнение на подписаните през 2011 г. делегирани приоритетни оси 1 и 2 на ОПК;

  • Общо разработени и коригирани (във връзка с изменения) оперативни ръководства за изпълнение на договорите към съответната процедура – 14 броя;

  • изготвяне на писма до всички заинтересовани страни в отговор на получени от бенефициенти по програмата жалби;

  • Извършен преглед или в процес на разглеждане на постъпили план – графици за провеждане на процедури за определяне на изпълнители от страна на бенефициентите –493;

  • Извършен преглед или в процес на разглеждане на постъпили тръжни документации за предварителен контрол, разработени от бенефициентите по процедури за под-договаряне над 300;

  • Извършен преглед или в процес на разглеждане на подадени искания за изменение на договора за безвъзмездна финансова помощ (съществени и несъществени) – 385.

Дирекция ЕФК е договарящ орган по 6 договора по приоритетна ос 4 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. За периода януари – декември 2011 г. са прегледани, одобрени и подписани общо 10 допълнителни споразумения. Провеждани са регулярни срещи с бенефициентите. Бяха проведени също 20 проверки на място, от които 12 извънредни и 8 съгласно Годишния план за проверки на място за 2011 г. утвърден от Ръководителя на УО. От общо 9 подадени междинни искания за плащане, придружени от междинни технически и финансови отчети са в процес на разглеждане са 5 и 4 са платени. Изготвени са справки за изпълнението на проектите във връзка с мониторингови посещения на представители на ЕК, доклади към Сертифициращия орган, запитвания от народни представители и др.

Дирекция ЕФК е договарящ орган по 3 договора по приоритетна ос 5 „Техническа помощ” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: • проект „Осигуряване на публичност и прозрачност на дейностите по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013”.

Договорените средства по проекта са в размер на 11 367 600 лв. Бенефициент е дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма. Проектът е в процес на изпълнение. През отчетния период е внесено 1 искане за съществено изменение. Искането е одобрено и е издадена заповед за изменението.

 • проект „Ефективно управление на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013”.

Договорените средства по проекта са в размер на 19 559 659 лв. Бенефициент е дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма. Проектът е в процес на изпълнение. През отчетния период са внесени 2 искания за съществено изменение. Исканията са одобрени и са издадени заповеди за измененията. Бенефициента е представил едно искане за междинно плащане по проекта, придружено от междинен технически и финансов отчет. Междинният отчет е верифициран от ДО и е изплатена сума в размер на 296 824.86 лева.

 • проект BG161РО003-5.0.01-0005-С0001 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект „Развитие на капацитета на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия за ефективно управление и изпълнение на Приоритетни оси 1 и 2 на ОП „Конкурентоспособност”.

Договорените средства по проекта са в размер на 5 931 117 лв. Бенефициент е Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия – Междинно звено по ОП „Конкурентоспособност”. През отчетния период с писмо с изх. № 12-00-514/13.04.2011 г. Договарящият орган по приоритетна ос 5 „Техническа помощ” на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 приема актуализиран план график за изпълнение на дейностите по договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Също така е одобрено едно искане за съществено изменение на договора за безвъзмездна финансова помощ, като е сключено допълнително споразумение (анекс) № 4 към договор от 29.04.2011 г. Изменението на договора касае промяна на екипа за управление и изпълнение на проекта на проекта, промяна на ръководителя на проекта и промяна на бюджета към договора. Към настоящия момент по договор BG161РО003-5.0.01-0005-С0001 е представено искане за междинно плащане придружено от междинен технически и финансов отчет. Mеждинният отчет е верифициран от ДО на дата 28.11.2011 г. и е извършено плащане в размер на 75 546.07 лева. През 2011 г. от УО са извършени 3 проверки на място.

 • Финансово управление и плащания по договорите за безвъзмездна помощ;

През отчетния период са извършени плащания на стойност 87 762 458.37 лв., като 5 142 425.20 лв. са в рамките на приоритет 1 ”Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационни дейности”, 80 060 404.56 лв. са в рамките на приоритет 2 ”Повишаване на ефективността на предприятията и насърчаване развитието на благоприятна бизнес среда” и 2 672 379.44 лв. са в рамките на приоритет 5 "Техническа помощ”. По приоритет 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика” са върнати суми за авансово плащане в размер на 1 220 972.34 лв. и са изплатени суми в размер на 1 108 221.51 лв.

 • Изготвя и координира годишни и окончателни доклади за изпълнението на оперативната програма и ги представя пред Европейската комисия;

Съгласно разпоредбите на чл. 67 от Регламент 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 година, относно определянето на общи разпоредби за Европейския регионален фонд, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (EO) № 1260/1999 до 30 юни всяка година, управляващият орган на всяка оперативна програма има задължението да изпраща на Европейската Комисия годишен доклад за отчитане на напредъка в изпълнението на оперативната програма.

В изпълнение на тези разпоредби, УО на ОПК съвместно с ИАНМСП, в качеството й на МЗ, подготви Годишен доклад за изпълнението на ОП „Конкурентоспособност” за 2010 г., който бе съгласуван от Съвета за управление на средствата от ЕС. Съветът съгласува доклада с някои коментари, които бяха взети под внимание от УО и отразени в текста на годишния доклад. Докладът бе представен за одобрение и на членовете на Комитета за наблюдение на ОПК и одобрен на неговото Осмото заседание на 11.05.2011 г.

Одобреният от КН доклад бе публикуван и изпратен на ЕК чрез системата SFC 2007 на 27.06.2011 г. Годишният доклад беше одобрен от ЕК.


 • Поддържане на интернет страница на ОПК - Поддържане на интернет страниците на Управляващия орган на ОПК www.opcompetitiveness.bg и на Междинното звено по Приоритетни 1 и 2 на ОПК www.ibsme.org

Интернет страниците на Управляващия орган и Междинното звено на ОП „Конкурентоспособност” www.opcompetitiveness.bg и www.ibsme.org се поддържат регулярно. На тях се публикуват новини, прессъобщения, документи, свързани с ОП „Конкурентоспособност“, обяви за откриване на процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПК, обявени през отчетния период, пакети документи и насоки за кандидатстване, както и оперативни ръководства за изпълнение на сключените договори по обявените процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПК, съобщения за предстоящи информационни събития, решения, уведомления, списъци с одобрени кандидати и списъци със сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, документи по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативната програма, които се публикуват за обществено обсъждане преди обявяването на процедурите, зададени въпроси и изготвени отговори. Дава се възможност за електронно подаване на възражения, жалби и сигнали и др. В допълнение, на интернет страницата на УО се поддържа секция “Общи въпроси и отговори”, където може да се получи информация за ОП „Конкурентоспособност” по принцип, за предстоящи схеми или други въпроси от компетенциите на дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" в МИЕТ; публикува се и информация за изпълнението на ОП “Конкурентоспособност” към определена дата, таблици с направени предложения и коментари в процеса на обществено обсъждане на проекти на насоки и пакети документи за кандидатстване по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативната програма, обяви и документация за откриване на процедури за възлагане на обществени поръчки, информация за покани за заявяване на интерес в рамките на Инициативата JEREMIE в България и др.

На 24 октомври 2011 г. стартираха двата нови интернет сайта на Управляващия орган и Междинното звено по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма „Конкурентоспособност“, които замениха старите такива на адреси www.opcompetitiveness.bg и www.ibsme.org. Сайтовете са създадени в рамките на проект BG161PO003-5.0.01-0004 „Осигуряване на публичност и прозрачност на дейностите по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013“ по Приоритетна ос 5 „Техническа помощ“ на Оперативната програма, по който Управляващият орган е бенефициент.

Предимствата на двата нови сайта на Управляващия орган и Междинното звено на ОП „Конкурентоспособност” са следните:


 • Двата сайта ползват един и същ дизайн, като се отличават един от друг въз основа на различни цветови схеми. Това допринася за по-лесното и бързо ориентиране и намиране на желаната информация на двата сайта от страна на потребителите;

 • Сайтовете се отличават с високо ниво на достъпност, полезност и простота. Те предоставят улеснен достъп до изчерпателна информация, представена по съвременен начин, с цел потребителите да получават актуална информация за ОП „Конкурентоспособност” и финансираните от програмата проекти.

 • Централното поле на началната страница е предназначено за актуални новини, процедури и важни съобщения, което ще улесни в максимална степен потребителите в намирането на най-актуалната информация;

 • Има бърза връзка, поставена на видимо място в дясната част на двата сайта, между сайтовете на УО и МЗ на ОП „Конкурентоспособност”;

 • Сайтовете дават възможност за автоматично изпращане на определена информация (на принципа e-mail) до определен регистриран потребител или група потребители с цел абонамент за новини и възможност за обмен на информация с външни информационни системи посредством RSS;

 • Сайтовете предоставят еднаква информация по Приоритетни оси 1 и 2, разположена на аналогични места (раздели) на сайтовете на УО и МЗ;

 • Предоставя се възможност за автоматично изпращане на отговори на зададени на сайта на УО въпроси до e-mail на подателя в момента на публикуване на отговорите на сайта.

 • Организиране и участие във фокус групи и работни групи по ОПК.

Със Заповед РД-16-599 от 01 юни 2011 г. бе сформирана Работна група за диалог с бизнеса по ОП „Конкурентоспособност” със задача обсъждане на идеи и въпроси от взаимен интерес, предоставяне на насоки и подкрепа на УО на ОПК, за осъществяване на ефективна комуникация с бизнеса с оглед ефективно изпълнение на целите и приоритетите на ОПК.

В рамките на реализацията на дейностите на Изпълнителя по Договор № 319 за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Междинна оценка на изпълнението на процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 1 "Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационни дейности" и Приоритетна ос 2 "Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда" на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013” бяха проведени три фокус групи.

На 25.07.2011 г. в МИЕТ бе проведена фокус група с представители на УО и МЗ на ОП „Конкурентоспособност”, целта на която бе да бъдат обсъдени в оперативен порядък въпроси, възникнали по отношение на процесите на програмиране на процедурите за безвъзмездна финансова помощ, процеса на оценка на проектни предложения, подхода на залагане и отчитане на индикатори, както по приоритетни оси, така и по отделни процедури и др.

На 29.07.2011 г. в МИЕТ бе проведена и фокус група с представители на търговските банки в България, целта на която бе да се идентифицират и обсъдят потенциални възможности за подобряване на процеса на кредитиране на бенефициенти по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, с оглед осигуряване на собственото съфинансиране на проектите, както и да се дискутират като цяло възможностите за принос на банковия сектор към ефективното управление на програмата. По време на фокус групата присъстваха и представители на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013.

Третата фокус група се проведе на 01.08.2011 г. с представители на Комитета за наблюдение по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013. Целта на Изпълнителя бе, посредством провеждането й, да се обсъдят становищата и позициите им по отношение на процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – доколко същите отговарят на реалните нужди на бенефициентите, какви проблеми са идентифицирани, фокусът им спрямо бюджет, дейности, изисквания към бенефициентите по всяка една процедура и пр. По време на фокус групата присъстваха и представители на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013.

Резултатите от проведените дискусии по време на провеждането на трите фокус групи бяха използвани за подпомагане на процеса на оценка на Оперативната програма.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   26


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница