Отчет на основните параметри на бюджета


Управление, мониторинг и контрол на проекти, съфинансирани със средствата по програма ФАРстраница13/26
Дата06.05.2017
Размер4.94 Mb.
ТипЗакон
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   26

2. Управление, мониторинг и контрол на проекти, съфинансирани със средствата по програма ФАР.

 • Ефективен последващ контрол на сключените договори с бенефициенти.

С цел отчитане устойчивостта на изпълнените проекти, както и задълженията на бенефициентите да запазят закупените ДМА за период от 5 години след приключване на проекта, договорите,финансирани по програма ФАР подлежат на последващ контрол. Последващият контрол се осъществява от ИАНМСП, в качеството й на Звено за изпълнение на проекти и дирекция ЕФК, в качеството й на Изпълнителна агенция. През отчетния период са проведени общо 143 посещения на място.

 • Поддържане на интернет страница и информационна система за управление по програма ФАР.

Интернет страницата по програма ФАР се намира на адрес http://iaphare.org и се поддържа регулярно.

 • Финансово управление и отчитане на възстановени суми по нередности.

 • BG 2004/016-711.11.04 “Подкрепа за повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия” - Фаза 1 – Изпълнението на проекта е отчетено през 2009 г., но по проекта има суми, подлежащи на възстановяване. За отчетния период върнатите суми възлизат на 103 818.45 лв.

 • BG 2005/017-353.10.04 “Подкрепа за повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия” - Фаза 2 – Изпълнението на проекта е отчетено през 2009 г., но по проекта има суми, подлежащи на възстановяване. За отчетния период върнатите суми възлизат на 113 784.69 лв.

 • BG 2006/018-164.05.01 “Подкрепа за повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия” - Фаза 3 – Изпълнението на проекта е отчетено през 2010 г., но по проекта има суми, подлежащи на възстановяване. За отчетния период върнатите суми възлизат на 222 524.01 лв.

  3. Мониторинг на проектите по програма ФАР от Сектор „Икономическо развитие”.

Секретариатите на Секторните подкомитети за наблюдение (СПКН) организират и провеждат месечни срещи с участието на ръководителите на проектите, експерти от Звената за изпълнение на проектите, представители на Националния координатор на помощта (НКП).

 • През месец февруари 2011 г. на НКП беше предоставена информация от страна на ИА ФАР към МИЕТ във връзка с подготовката на Доклад за състояние на изпълнението на програма ФАР и Преходния финансов инструмент за периода 1 юли – 31 декември 2010 г. за ХVІІ-то заседание на Съвместния комитет за наблюдение (СКН).

 • През месец април 2011 г., в изпълнение на решенията на ХVІІ-то заседание на СКН, проведено на 24 февруари 2011 г., от страна на ИА ФАР – МИЕТ бе изпратен отговор на въпросите и коментарите на ГД „Разширяване” на ЕК във връзка с дискусиите по време на заседанието на СКН, касаещи изпълнението на проекти по програма ФАР, за които Министерство на икономиката, енергетиката и туризма е Изпълнителна агенция по програма ФАР.

 • През месец юли 2011 г., в изпълнение на решенията на ХVІІ-то заседание на СКН, проведено на 24 февруари 2011 г. бяха получени допълнителни въпроси и коментари от ЕК, касаещи изпълнението на проекти по програма ФАР, за които Министерство на икономиката, енергетиката и туризма е Изпълнителна агенция по програма ФАР. От страна на ИА ФАР – МИЕТ бе изпратен отговор на допълнителните въпроси на ГД „Разширяване” на ЕК чрез структурите на Националния координатор на помощта

Организационни структури, участващи в програмата

Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” - Управляващ Орган на ОПК и Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия - Междинно звено на ОПК.Отговорност за изпълнението на програмата

Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” и ИАНМСП.Целеви стойности по показателите за изпълнение

Показатели за изпълнение

Мерна единица

План 2011 г.

Отчет 2011 г.

Оперативни заключения/Доклади от проведени срещи по последващ контрол по Програма ФАР

Бр.

4

4

Мониторингови посещения на място

Бр.

530

655

Подписани договори с бенефициенти/ изпълнители

Бр.

400

635

Проведени информационни събития

Бр.

55

64

Обявени процедури

Бр.

7

7

Направени оценки на ОП

Бр.

2

2

Годишен доклад за изпълнението на ОП

Бр.

1

1

Източници на информация за данните по показатели за изпълнение

Отчитането се базира на информация от участниците в програмата, придобита в хода на нейното осъществяване.Отчет_на_разходите_по_програмата_с_разпределение_на_ведомствени_и_администрирани_разходи__Приложение_№_6'>Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи

Приложение № 6 – Отчет на разходите по бюджетните програмиПрограма “Управление на програми и проекти, съфинансирани от ЕС”

Закон

Уточнен план

Отчет

І.

Общо ведомствени разходи:

2 487

2 028

2 010

 

Персонал

2 477

1 993

1 984

 

Издръжка

10

35

26

 

Капиталови разходи

0

0

0

1

Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:

2 487

2 028

2 010

 

Персонал

2 477

1 993

1 984

 

Издръжка

10

35

26

 

Капиталови разходи

 

 

 

2

Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки

0

0

0

 

Персонал

 

 

 

 

Издръжка

 

 

 

 

Капиталови разходи

 

 

 

 

От тях за: *

 

 

 

 2.1

1.....................................

 

 

 

 2.2

2....................................

 

 

 

 

Администрирани разходни параграфи **

 

 

 

ІІ.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

0

0

 

1.....................................

 

 

 

 

2....................................

 

 

 

ІІІ.

Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки

4 850

4 850

2 672

 

1.ОП "Конкурентоспособност"

4 850

4 850

2 672

 

2....................................

 

 

 

 

Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):

4 850

4 850

2 672

 

 

 

 

 

 

Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):

2 487

2 028

2 010

 

 

 

 

 

 

Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):

7 337

6 878

4 682

 

Численост на щатния персонал

254

254

206

 

Численост на извънщатния персонал

 

 

 

Дейности, финансирани по Техническа помощ на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013”

1. Управление, изпълнение, мониторинг и оценка на оперативната програма. • Разяснителни и информационни кампании в страната за запознаване на обществеността с проектите по процедури по ОПК.

В периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. във връзка с ОПК са организирани следните разяснителни и информационни мероприятия за потенциалните бенефициенти, бенефициентите и обществеността и са предприети следните действия за предоставяне на информация и публичност:

А) В периода от 01.02.2011 г. до 09.02.2011 г. в 6 града на страната се проведе Национална информационна кампания за представяне и разясняване на десет отворени процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013. Кампанията бе организирана от Управляващия орган на Оперативната програма - дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" в МИЕТ, съвместно с ИАНМСП, в качеството й на Междинно звено (МЗ) по приоритетни оси 1 и 2 на Програмата. Представянето на процедурите премина при засилен интерес от страна на бизнеса и научно-изследователските среди.

Информационната кампания обхвана шест големи града на страната – Русе, Варна, Бургас, Пловдив, Враца и София.

В рамките на всеки информационен ден лектори от Управляващия орган и от Междинното звено по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативната програма представяха насоките за кандидатстване, финансовите условия, формулярите за кандидатстване и цялостната процедура за подаване и оценка на проектни предложения по следните десет процедури за подбор на проекти по Оперативната програма:

1)  BG161PO003-2.1.11 "Технологична модернизация в малки и средни предприятия";

2)  BG161PO003-2.1.10 "Подкрепа за предприятия и кооперации на хора с увреждания";

3)  BG161PO003-2.2.01 "Подкрепа за създаване и развитие на бизнес инкубатори";

4)  BG161PO003-1.1.05 "Разработване на иновации от стартиращи предприятия";

5)  BG161PO003-1.1.04 "Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги";

6)  BG161PO003-1.2.02 "Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер";

7)  BG161PO003-1.2.03 "Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове";

8)  BG161PO003-2.4.01 "Подкрепа за развитието на клъстерите в България";

9)  BG161PO003-1.1.03 "Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги";

10)BG161PO003-1.2.01 "Подкрепа за създаване на технологични паркове".

След всяка презентация участниците имаха възможност да задават въпроси, свързани с конкретната процедура и насоките за кандидатстване, на които лекторите даваха конкретни отговори, разяснения по насоките за кандидатстване и препоръки към кандидатите. Посочени бяха често допускани грешки и пропуски от страна на кандидатите, с оглед тяхното избягване при бъдещо подаване на апликационни формуляри. Участниците получиха и информация за функциониращите приемни за граждани в УО и МЗ, имащи за цел провеждане на работни срещи и предоставяне на конкретна информация от експерти в съответната област.

Анализ на информационната кампания

Въз основа на анализираните от ИАНМСП попълнени регистрационни списъци на участниците в информационните дни може да се направи извод, че информационните дни са протекли при повишен интерес от страна на потенциалните кандидати, и по-конкретно:

·    С най-висока активност са предприятията от административни области София, Варна и Пловдив. С по-нисък процент на активност са предприятията от административни области Враца, Бургас и Русе.

·    В рамките на кампанията е регистрирано най-продължителното събитие от началото на провеждане на информационните кампании по Оперативната програма досега. Събитието в София е било с продължителност повече от осем часа, поради изключително високия интерес от страна на потенциалните бенефициенти по Програмата.

·    Общият брой на участниците в кампанията, в сравнение с информационната кампания през септември 2010 г., е увеличен с над 26%, като следва да се има предвид, че през септември 2010 г. са проведени 10 информационни дни. Информационната кампания във всеки един от шестте града е привлякла интереса на около два пъти повече кандидати - предприемачи, представители на научни звена, консултанти и др., сравнена с кампанията, проведена през септември 2010 г.

·    Над 51 % от участниците са представители на предприятия - потенциални или настоящи кандидати по процедурите за подбор на проектни предложения, около 22 % са представителите на консултантски фирми и организации, 13 % - на научни институти и 6% - на НПО.

Високата степен на интерес към информационните дни се дължи, както на увеличения брой на процедурите за кандидатстване с проектни предложения по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, така и на спецификата на отделните процедури, респективно на целевата група и възможностите за получаване на допълнителни разяснения по условията за кандидатстване.

Най-голям интерес от страна на присъстващите, е проявен към следните процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: • Технологична модернизация в малки и средни предприятия;

 • Покриване на международно признати стандарти;

 • Разработване на иновации от стартиращи предприятия;

 • Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги;

 • Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги.

Проведената информационна кампания за представяне на обявените десет процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 се оценява като успешна от УО и МЗ. Предоставените подробни разяснения от лекторите са внесли яснота по отношение на изискванията в Насоките за кандидатстване и са дали възможност за единното им тълкувание от страна на кандидатите. Информационните дни са широко отразени в голям брой регионални и местни медии - преса, телевизионни репортажи и интернет медии. Интересът от страна на бизнеса също е висок - присъствали около 870 потенциални бенефициенти и консултанти, което е предпоставка за получаване на релевантен брой качествени проектни предложения по обявените процедури по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013.

Б) От 13.06.2011 г. до 22.06.2011 г. в 8 града на страната - Пловдив, Бургас, Варна, Русе, Габрово, София, Благоевград, Враца се проведоха информационни дни по шест отворени процедури за подбор на проекти по Приоритетна ос 1: „Развитие на икономика базирана на знанието и иновационни дейности" на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 – 2013, както следва:

1.  BG161PO003-1.1.03 "Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги";

2.  BG161PO003-1.1.04 "Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги";

3.  BG161PO003-1.1.05 "Разработване на иновации от стартиращи предприятия";

4.  BG161PO003-1.2.01 "Подкрепа за създаване на технологични паркове";

5.  BG161PO003-1.2.02 "Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер";

6.  BG161PO003-1.2.03 "Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове".

Лектори бяха експерти от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, която е Междинно звено по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативната програма. Участие взеха и експерти от дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма – Управляващ орган на Оперативната програма. Общ брой участници в информационните дни: 444.

В) В периода 31.08.2011 г. до 02.09.2011 г. в 3 града на страната - Варна, Пловдив и София, ИАНМСП, в качеството си на Междинно звено по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативната програма, съвместно с Управляващия орган - дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност” в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, организираха провеждането на информационна кампания за представяне на процедура BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията” по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013. Представянето на процедурите премина при засилен интерес от страна на бизнеса. Регистрирано е участие на 249 потенциални бенефициенти.

Г) В периода 01.12.2011 г. до 05.12.2011 г. в 5 града на страната: Варна, Велико Търново, Плевен, Пловдив и София се проведе Национална информационна кампания за представяне на процедури за подбор на проекти BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“, BG161PO003-1.1.06 „Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия”; BG161PO003-2.3.01 „Инвестиции в „Зелена индустрия” на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013.

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, в качеството на Междинно звено по Оперативната програма, съвместно с Управляващия орган - дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, организираха провеждането на информационната кампания. Представянето на процедурите предизвика силен интерес от страна на бизнеса и в частност фирмите, предлагащи консултантски услуги. Общ брой участници в информационните дни: 412.

Д) На 15.02.2011 г., като част от политиката на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за откритост и прозрачност по ОП "Конкурентоспособност", целяща подобряване информираността на бенефициентите, улесняване на достъпа до финансиране и по-висока усвояемост на средствата от Структурните фондове на ЕС, бе проведен семинар, на който бяха представени следните презентации:


 • Промени, направени по ОП „Конкурентоспособност" до момента, намаляване на бариерите и прозрачност на процедурите;

 • Основни грешки при кандидатстване по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ - 2010 г.: BG161PO003-2.1.06 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия", BG161PO003-2.1.07 „Технологична модернизация в големи предприятия", BG161PO003-2.1.08 „Покриване на международно признати стандарти";

 • Промени, които Управляващият орган на ОП „Конкурентоспособност" обмисля да направи, за преодоляване на констатираните проблеми или неразбиране от страна на кандидатите по процедури по ОП „Конкурентоспособност".

Е) На 22 февруари 2011 г. ръководството на ИАНМСП проведе пресконференция на тема „Усилия и трудности на ИАНМСП при насърчаване на бизнеса” в присъствието на 13 журналисти от водещи медии.

Ж) Продължава работата на откритата Приемна за граждани по ОПК, която работи ефективно от 1 ноември 2010 г. в сградата на МИЕТ на ул. „Славянска" № 8, ет. 1. Приемната е отворена всяка сряда от 14,00 до 16,00 ч., като целта й е да се осигури възможност на гражданите да се срещнат с експерти от дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" в МИЕТ и да поставят своите въпроси, свързани с обща информация относно възможностите, които предоставя ОП „Конкурентоспособност”, информация относно предстоящи процедури по ОП „Конкурентоспособност”, информация относно източниците, от които могат да получат по-подробна и изчерпателна информация по въпроси за предстоящи процедури и възможностите, предоставяни от програмата. Записването за посещение на Приемната и задаването на въпроси към Управляващия орган се извършва всеки ден по телефон или чрез попълване и изпращане по електронна поща на типово заявление.

З) В периода 8.03-10.03.2011 г. ИАНМСП, в качеството си на Междинно звено по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативната програма, съвместно с Управляващия орган - дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” в МИЕТ, организираха обучение за бенефициенти по процедура BG161PO003-2.1.06 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”, в което участваха 210 представители на фирми, сключили договори по посочената процедура, както и 72 служители на МЗ (от РС и ЦА).

И) На 29.03.2011 г. ИАНМСП, в качеството си на Междинно звено по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативната програма, съвместно с Управляващия орган - дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” в МИЕТ, организираха обучение за бенефициенти по процедура BG161PO003-2.1.07 "Технологична модернизация в големи предприятия", в което участваха 39 представители на фирми, сключили договори по посочената процедура.

Й) В периода от 14 до 17 юни 2011 г. ИАНМСП, в качеството си на Междинно звено по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативната програма, съвместно с Управляващия орган - дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” в МИЕТ, организираха обучение за бенефициенти по процедура BG161PO003-2.1.08 „Покриване на международно признати стандарти”, в което участваха 247 представители на фирми, сключили договори по посочената процедура, както и 17 служители на МЗ (от ЦА).

К) На 27 октомври 2011 г. ИАНМСП, в качеството си на Междинно звено по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативната програма, организира обучение за бенефициенти по процедури 2007BG161PO003/1.1.1-01/2007 „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия”, BG161РО003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги" и BG161PO003 – 2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”, в което участваха 16 представители на фирми, сключили договори по процедура 2007BG161PO003/1.1.1-01/2007 „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия”, 3 представители на фирми, сключили договори по процедура BG161РО003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги" и 13 представители на фирми, сключили договори по процедура BG161PO003 – 2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”.

Л) В периода от 1 до 2 ноември 2011 г. ИАНМСП, в качеството си на Междинно звено по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативната програма, организира обучение за бенефициенти по процедура BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия", в което участваха 152 представители на фирми, сключили договори по горепосочената процедура.

М) На 7 декември 2011 г. ИАНМСП, в качеството си на Междинно звено по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативната програма, организира обучение за бенефициенти по процедура BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги", в което участваха 16 представители на фирми, сключили договори по горепосочената процедура.

Н) УО на ОП „Конкурентоспособност” взе участие в Международно изложение за проекти по европейски и международни програми „Европа за нас”, проведено в периода 13 - 15 май 2011 г. в градинката зад НДК. В изложението участваха всички оперативни програми в България, Програмата за развитие на селските райони, Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство", както и редица бенефициенти по европейски програми. От страна на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма в събитието участие с презентация взе г-жа Жулиета Хубенова, съветник по европейските програми и проекти на министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 бе представена с информационен  щанд в шатра № 3, където гражданите имаха възможност да получат отговор на своите въпроси, както и най-актуална информация за възможностите, които Оперативната програма предоставя, като щандът бе посетен от над 600 заинтересовани лица.

Специално за изложението бяха изработени 1500 печатни информационни материали, раздадени по време на събитието, със следните заглавия:


 • „Отворени процедури за набиране на проектни предложения по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013”;

 • „Примери за успешни проекти, финансирани по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013”;

 • „Напредък по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013”.

О) В периода 29 – 30 юли 2011 г. в к.к. Боровец се проведе семинар за журналисти, посветен на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, организиран от МИЕТ, в който участие взеха министърът на икономиката, енергетиката и туризма г-н Трайчо Трайков, заместник-министърът на икономиката енергетиката и туризма г-н Евгени Ангелов, съветникът по европейски програми и проекти на министъра г-жа Жулиета Хубенова, експерти от УО на ОП „Конкурентоспособност“ и журналисти от водещи електронни и печатни медии. В рамките на семинара бе организирано и посещение на проект, финансиран със средства на Оперативна програма „Конкурентоспособност” в гр. Самоков.

П) УО, със съдействието на МЗ, поддържа и разширява базата си данни с успешно изпълнени проекти по ОП „Конкурентоспособност“ (добри практики) с цел популяризиране и разпространяване на добри практики, като същата се използва при подготовка на печатни издания, организиране на събития и други медийни изяви.

Примерите за добри практики се публикуват на сайта на УО в раздел „Успешно изпълнени проекти по ОП „Конкурентоспособност“, както и в обособената секция „Добри практики” на единния информационен портал за обща и специализирана информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС в България www.eufunds.bg, поддържан от дирекция „Информация и системи за управление на средствата от ЕС” в Министерски съвет.

За участието на УО на ОП „Конкурентоспособност” в Международното изложение за проекти по европейски и международни програми „Европа за нас“ в периода 13-15 май 2011 г. бе изработена брошура със заглавие: „Примери за успешни проекти, финансирани по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013”.

Р) По покана на бизнеса, неправителствени и други организации експерти от УО и МЗ взеха участия като лектори или презентатори в над 30 различни информационни събития, като МЗ участва в 18 от тях.

През отчетния период с цел повишаване на информираността, прозрачността и публичността относно операции и мерки за подкрепа на българските предприятия и за повишаване на тяхната конкурентоспособност, експерти от Междинното звено по Приоритетни оси 1 и 2 на ОПК - ГД „Конкурентоспособност и иновации” в ИАНМСП, са организирали и провели общо 1756 /хиляда седемстотин петдесет и шест/ работни срещи с представители на бенефициенти и потенциални бенефициенти по Оперативната програма. • Подкрепа на заседанията на Комитета за наблюдение по ОПК. Разходи за експерти и други участници в Комитета, включително участници от трети страни;

На 11 май 2011 г. се проведе Осмото редовно заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013. На заседанието беше обсъден Годишният доклад за изпълнението на ОП „Конкурентоспособност” за 2010 г. Докладът беше одобрен с направените по време на заседанието предложения за изменения и допълнения в текста. Управляващият орган на оперативната програма представи информация за финансовото изпълнение и мерки за оптимизиране на процеса на управление и изпълнение на програмата. Бяха представени анализ на изпълнението на процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 1 „Развитие на икономика базирана на знанието и иновационни дейности” и по приоритетна ос 2 „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда” на оперативната програма и анализ на получените жалби по време на оценителния процес от кандидати по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.1.06, BG161PO003-2.1.07 и BG161PO003-2.1.08, обявени през лятото на 2010 г. На заседанието беше прието предложението на УО на ОПК за увеличаване на общия бюджет на процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок на кандидатстване BG161PO003-2.1.07 „Технологична модернизация в големи предприятия” с 1 333 814 лв. и беше взето решение предложените промени в критериите за избор на операции по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията” да бъдат представени на КН за одобрение чрез писмена процедура за вземане на решение.

Подготовката и организацията на заседанието на КН бяха осъществени съгласно договор с хотел „МАКСИ-І” АД за предоставяне на услуга с предмет „Подготовка и организация на пролетното заседание на КН на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, финансирана по Приоритетна ос 5 “Техническа помощ” на оперативната програма.

На 13 декември 2011 г. се състоя Деветото редовно заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г.

На заседанието беше представен доклад за напредъка в изпълнението на ОП „Конкурентоспособност” през 2011 г., както и резултатите от междинната оценка за изпълнение на процедурите по приоритетна ос 1 „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационни дейности" и приоритетна ос 2 „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда" на програмата. Комитетът за наблюдение одобри представеното предложение на Управляващия орган за промени в ОП „Конкурентоспособност”. Основните изменения са свързани с разширяване на обхвата на инструментите за финансов инженеринг в рамките на приоритетна ос 3 ”Финансови ресурси за развитие на предприятията” чрез въвеждане на нов финансов продукт „Инструмент за предоставяне на финансиране чрез поделяне на риска” (FRSP – Funded Risk Sharing Product), включване на нова индикативна операция към Приоритетна ос 2 „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда”. В рамките на тази операция се предвижда да бъде осигурено финансиране в размер на 48 млн. евро за изграждане на междусистемна газова връзка България – Сърбия. Операцията е насочена към подобряване на енергийната инфраструктура.

Одобрена бе и Индикативна годишна работна програма за предстоящите процедури по оперативната програма през 2012 г.

Обсъдени и приети бяха критерии за избор на операции по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Създаване и развитие на регионални бизнес инкубатори”, „Създаване на научно-технологичен парк” и „Енергийна ефективност и зелена икономика”.

Представена бе информация за изпълнението на Годишния комуникационен план за 2011 г. и беше приет Годишен комуникационен план за 2012 г. към Комуникационния план на оперативната програма. Участниците в заседанието бяха запознати и с резултатите, заключенията и препоръките от извършени одити по програмата през 2011 г. • Обучение на персонала на Управляващия орган и Междинното звено;

През отчетния период в Управляващия орган са проведени 34 обучения, от които 24 в сферата на управление на средствата от структурните фондове на ЕС. Броят на участниците в обученията е 95. Обученията са в рамките на годишния план за обучение на служителите в дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”. Част от обученията са организирани от дирекция „Национален фонд” в Министерство на финансите. Броят на проведените обучения в чужбина от европейски институции и на участията в международни форуми, финансирани по Приоритетна ос 5 “Техническа помощ” на ОП „Конкурентоспособност” са 13.

През отчетния период в Междинното звено са проведени 9 обучения на експерти от централна администрация на ГД „Конкурентоспособност и иновации” и Териториалните звена. Броят на участниците в обученията е 86. Проведени са 7 работни срещи, включващи и обучения на служителите на МЗ по теми, свързани с оптимизиране на изпълнението на делегираните дейности и подобряване на взаимодействието и контрола по приоритетни оси 1 и 2 на оперативната програма, с решаването на казуси при прилагане на ПМС 55/2007 за провеждане на процедури за избор на изпълнители по договори за безвъзмездна финансова помощ на бенефициенти по приоритетни оси 1 и 2 на оперативната програма и др. В работните срещи са взели участие общо 611 служителите на МЗ (от регионалните структури и централната администрация).

С докладна записка № 93-00-2328/21.11.2011 г. е предложено стартирането на подготовка на обществена поръчка с предмет: „Усъвършенстване на квалификацията на служителите на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 във връзка с управление на средствата от Структурните фондове”. Предстои издаването на заповед за назначаване на комисия за подготовка на необходимите документи.


 • Оценка на ОП;

На 01.06.2011 г. между Министерство на икономиката, енергетиката и туризма и ДЗЗД Консорциум „Икап Глобал 2”, формиран от четирима партньори („Икап Груп” АД – Гърция; „Икап България” ЕАД; „Глобал Адвайзърс” АД и Фондация „Глобални Балкани”) е сключен договор за обществена поръчка № 319 за предоставяне на услуга с предмет: „Междинна оценка на изпълнението на процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 1 „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационни дейности” и Приоритетна ос 2 „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда” на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013”, в изпълнение на проект № BG161РО003-5.0.01-0003 „Ефективно управление на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013” по Приоритетна ос 5 „Техническа помощ”.

На 7 юни 2011 г. се проведе Стартираща среща по изпълнението на договора, по време на която бяха обсъдени целите и насоките на бъдеща работа, идентифицираните основни рискове и допускания за успешното изпълнение на договора, възможностите и начините за оказване на съдействие от страна на Възложителя, план-графика за изпълнение на оценката, както и други въпроси във връзка с изпълнението.

Сформирана бе комисия от представители на всички отдели в дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” за мониторинг на изпълнението на дейностите по договора и приемане на етапите.

На 30.06.2011 г., по инициатива на Атанасиос Софос - програмен мениджър за България от ГД Регионална Политика на ЕК, в МИЕТ се проведе среща по изпълнението на договора. На срещата освен представители на Изпълнителя по договора, присъстваха още представители на УО на ОП „Конкурентоспособност” и ЦКЗ.

На 25.07.2011 г. бе проведена фокус група с представители на УО и МЗ, целта на която бе да бъдат обсъдени възникнали въпроси. На 29.07.2011 г. бе проведена и фокус група с представители на търговските банки в България, целта на която бе да се идентифицират и обсъдят потенциални възможности за подобряване на процеса на кредитиране на бенефициенти по ОПРКБИ. Трета фокус група се проведе на 01.08.2011 г. с представители на Комитета за наблюдение. Целта бе да се обсъдят становищата и позициите по отношение на процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – доколко отговарят на реалните нужди на бенефициентите, какви проблеми са идентифицирани, фокусът им спрямо бюджет, дейности, изисквания към бенефициентите по всяка една процедура и пр.

На 08.08.2011 г. бе представен работен вариант на финален доклад за преглед и коментари от страна на Възложителя, който даде писмени коментари. На 31.08.2011 г. бе проведена и работна дискусионна среща, на която присъстваха отговорни експерти от страна на Възложителя.

На 21.09.2011 г. Изпълнителят представи финален доклад по Договора за възлагане на обществена поръчка, който бе одобрен в необходимия срок с подписан между страните приемо-предавателен протокол.

Основните изводи, становища и препоръки, представени в доклада, бяха представени и на вниманието на представители на ЕК, на Министъра по управление на средствата от ЕС, както и по време на заседание на хоризонталната мрежа от експерти за оценка на НСРР и Оперативните програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС, както и на членовете на Комитета за наблюдение. Резюме от доклада е публикувано на Единния информационен портал за обща и специализирана информация за Структулните фондове в България с цел запознаване на обществеността с резултатите от извършената оценка.

Резултатите от представения доклад ще бъдат ползвани при предприемане на необходимите мерки за оптимизиране на процедурите по ефективно изпълнение на Оперативната програма като цяло.

От сектор „Анализ и оценка” на отдел ПИП се извърши и вътрешна оценка-анализ на процедурите в процес на изпълнение по Приоритетни оси 1 и 2 на ОПК, към 28.02.2011 г., като резултатите бяха представени на вниманието на членовете на Комитета за наблюдение. Същите са ползвани при предприемане на необходимите мерки за оптимизиране на процедурите по ефективно изпълнение и управление на Оперативната програма. • Подпомагане на оценката на проекти – извършване на експертизи (вкл. външна), проучвания, оценка, формиране на лотове от експерти и други.

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, чрез дирекция ЕФК е сключило договори с външни оценители и външни експерти за участие в комисии за оценка на проектни предложения по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Конкурентоспособност”.

С докладна записка № 93-00-2444/02.12.2011 г. е предложено стартирането на подготовка на обществена поръчка с предмет: „Избор на външни експерти за извършване на оценка на проектни предложения и технически експерти за осъществяване на мониторинг на сключените договори, включително проверки на място по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Енергийна ефективност и зелена икономика”, изпълнявана по Област на въздействие 2.3. „Въвеждане на енергоспестяващи технологии използването на възобновяеми енергийни източници” в рамките на Приоритетна ос 2 „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда” на ОП „Конкурентоспособност”. Предстои подготовка на необходимата документация.

През отчетния период в МЗ в качеството му на бенефициент по проект по приоритетна ос 5 „Техническа помощ” на ОП „Конкурентоспособност” се изпълняват подписаните договори с независимите експертите за:

- извършване на мониторинг (оперативен и технически) на изпълнение на операциите и отделните договори, включително за извършване на проверки на място по проекти по Приоритетна ос 1 „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности” на ОП „Конкурентоспособност” за периода 2007 – 2013 г., и

- извършване на технически мониторинг на съответствието на изпълнените строително-монтажни работи със заложените по договорите от Приоритетна ос 2 „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда” на ОП „Конкурентоспособност” за периода 2007 – 2013 г.

Във връзка с изпълнение на дейностите по договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с идентификационен номер BG161PO003-5.0.01-0005-С0001 по Проект „Развитие на капацитета на ИАНМСП за ефективно управление и изпълнение на Приоритетни оси 1 и 2 на ОП „Конкурентоспособност”” и с цел повишаване на административния капацитет на служителите, отговарящи за изпълнението на делегираните оси на Оперативната програма от ръководството на ИАНМСП са организирани и извършени обучения и работни срещи на служителите от ГД „Конкурентоспособност и иновации”, ИАНМСП. Целта на проведените обучения на работното място е повишаване на административния капацитет на служителите на ИАНМСП, чрез придобиване на нови и развитие на съществуващи знания, във връзка със задълженията им по изпълнението на делегираните дейности по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013. Също така се провеждат регулярно, работни срещи между експерти от МЗ, във връзка с мониторинга по изпълнението на договорите за безвъзмездна финансова помощ по Приоритетни оси 1 и 2 на ОП „Конкурентоспособност”.

Управлението на проекта от страна на Бенефициента се фокусира върху напредъка при постигането на целите и използването на ресурсите, включително управлението на риска и осигуряване на устойчивост. Основните трудности в изпълнението на проекта са свързана с изготвяне на документацията и провеждането на обществените поръчки, генерираното закъснение, относно одобрение на внесен междинен отчет по договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-5.0.01-0005-С0001, както и преместването на ИАНМСП в нова сграда.


 • Ресурсно обезпечаване на Управляващия орган на ОП „Конкурентоспособност”

През отчетния период са проведени обществени поръчки и съответно сключени договори с предмет:

 • договор № 366/24.08.2011 г. с предмет: „Предоставяне на права за ползване на софтуерни продукти при условията на MICROSOFT SELECT PLUS AGREEMENT (SPA) или еквивалент. Доставка на лицензи”;

 • договор № 453/27.09.2011 г. с предмет: „Осигуряване на външни специалисти в областта на информационните и комуникационните технологии с необходимата професионална и техническа квалификация за изграждане и оптимизация на информационни системи за нуждите на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013";

 • договор № 530/23.11.2011 г. с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници при служебните пътувания на служители в чужбина във връзка с управление и изпълнение на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013”

Определен е изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на Управляващия орган по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013”.

Със Заповед № РД-16-1312/25.11.2011 г. на главния секрета на МИЕТ е определена комисия за изготвяне на необходимите документи за избор на изпълнител за изпълнение на дейности по архивиране на документи в архива на УО на ОП „Конкурентоспособност”. Предстои събиране на оферти. • Дейности по осигуряване на публичност и прозрачност на ОП „Конкурентоспособност”

Във връзка с изпълнението на дейности по осигуряване на публичност и прозрачност на ОП „Конкурентоспособност” с докладни записки е предложено стартирането на следните обществени поръчки:

- обществена поръчка чрез провеждане на открита процедура по реда на Закона за обществени поръчки, с предмет: „Разработване на информационни инструменти за изпълнение на Комуникационния план на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспо­собността на бъл­гар­ската иконо­мика” 2007 – 2013” - към 31.12.2011 г. е изготвена документация за участие в процедурата;

- малка обществена поръчка чрез открит конкурс по Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки с предмет: „Изработване на комуникационна стратегия за изпълнение на Комуникационния план на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013” - към 31.12.2011 г. е обявена, тече оценка на оферти; 

- обществена поръчка чрез провеждане на открита процедура по реда на Закона за обществени поръчки, с предмет: „Работа с медиите във връзка с Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013” - към 31.12.2011 г. е обявена, тече срок за събиране на оферти;

- на обществена поръчка чрез провеждане на открита процедура по реда на Закона за обществени поръчки, с предмет: „Изработване на информационни и рекламни материали за изпълнение на Комуникационния план на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013” – към 31.12.2011 г. е разработен проект на документация, тече предварителен контрол;

- обществена поръчка чрез провеждане на открита процедура по реда на Закона за обществени поръчки, с предмет: „Социологически проучвания за изпълнение, мониторинг и оценка на Комуникационния план на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013” - към 31.12.2011 г. е изготвена документация за участие в процедурата;

- обществена поръчка чрез провеждане на открита процедура по реда на Закона за обществени поръчки, с предмет: „Организиране и провеждане на събития, свързани с Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013” – към 31.12.2011 г. е разработен проект на документация, тече предварителен контрол.
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   26


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница