Отчет на основните параметри на бюджета


Програма № 9 “преструктуриране и ефективно управление на държавната собственост”страница15/26
Дата06.05.2017
Размер4.94 Mb.
ТипЗакон
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   26

Програма № 9 “преструктуриране и ефективно управление на държавната собственост”


Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

През 2011 г. усилията на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма (Дирекция „Индустриални отношения и управление на държавното участие”) и на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол бяха насочени към изпълнение на заложените в програмния бюджет дейности. Като цяло може да се каже, че с извършеното се покриват заложените основни цели и очакваните резултати в областта на управление на държавното участие и на социалния диалог с представители на работодателите и синдикатите, което се илюстрира и от изложеното по-долу изпълнение на съответните продукти/услуги и показателите, които ги характеризират. По отношение дейностите по приватизация може да се каже, че през годината беше извършена значителна по обем работа в областта на предприватизационната подготовка и обявяването за продажба на пакети от акции от дружества с държавно участие в капитала и имоти - частна държавна собственост. За съжаление, като трайна тенденция се очертава липсата на инвеститорски интерес, особено по отношение на предлаганите за продажба миноритарни пакети, каквито в преобладаващата си част са останалите за раздържавяване. Така например, от предложените на три централизирани публични търга 62 пакета от акции, са реализирани само 7 сделки. Извършеният следприватизационен контрол показва задоволително ниво – реализиран е контрол за поетите от купувачите ангажименти по 156 договора, като при 149 от тях е констатирано изпълнение на поетите задължения.Описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за предоставяните продукти/услуги

1. Мониторинг върху дейността на предприятията с държавно участие

В сферата на дейността на министерството, свързана с управление на търговските дружества, за които Министърът на икономиката, енергетиката и туризма упражнява правата на собственост в капитала, беше отделено особено внимание на приемането на годишните финансови отчети и на изпълнението на бизнес-програмите за 2010 г. Бяха приети финансовите отчети за 2010 г. на 56 еднолични търговски дружества, в т.ч. 27 дружества в ликвидация. Прието бе изпълнението на утвърдените от Министъра на икономиката, енергетиката и туризма бизнес-програми за 2010 г. на 9 еднолични търговски дружества, а за 7 дружества беше утвърдена актуализация или нова бизнес-програма за периода 2011 г. - 2013 г. За и по повод провеждане на редовни и извънредни Общи събрания на търговските дружества с държавно участие в капитала, бяха подготвени решения, с което българската държава взе активно участие в стопанската дейност на тези дружества. За годината бяха проведени общо 31 общи събрания. На проведените редовни общи събрания на 16 търговски дружества, в които българската държава има дялово или акционерно участие, бяха приети годишните финансови отчети и свързаните с тях решения по отношения цялостната им дейност през 2010 г. За дружествата – еднолични и такива с държавно участие в капитала, за които бяха приети годишните финансови отчети за 2010 г., беше взето решение за разпределяне на дивидент, в резултат на което за българската държава, в качеството й на акционер/съдружник бе осигурен приход в бюджета от дивидент в размер на над 130 млн.лв.

Извършен беше цялостен анализ на финансово-икономическото състояние, търговската дейност през 2010 г. и на пазарните перспективи за 2011 г. на 31 търговски дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала, наблюдавани по реда на ПМС № 114/2010 г.

В оперативен порядък се извършваха и всички законово регламентирани дейности, свързани с непосредственото управление на едноличните търговски дружества, в т.ч. извършване на проверки и финансово-икономически анализи, издаване на разрешения за разпоредителни сделки с активи, избор на одитори и пр. Общо за 2011 г., бяха издадени 213 протоколни решения на министъра на икономиката, енергетиката и туризма, свързани с изпълняваните от него функции на представител на държавата като едноличен собственик на капитала на търговските дружества, в т. ч. 17 протоколни решения за извършване на разпоредителни сделки с дълготрайни активи на дружествата, 9 протоколни решения за одобряване избора на застраховател на имуществото на търговските дружества, 24 протоколни решения за избор на дипломирани експерт-счетоводители, които да проверят и заверят годишните финансови отчети за 2011 г., 7 протоколни решения за извършване на апортни вноски на притежаваните от българската държава акции, 3 протоколни решения за преобразуване на държавни фирми в търговски дружества, 1 протоколно решение за вливане на едно търговско дружество в друго и други актове (за приемане на нови устави на търговски дружества, за избор на актюер, за назначаване на Ръководител служба „Вътрешен контрол“ на „БАЕЗ“ ЕАД и пр.). През годината всички действия бяха насочени към осъществяване на ефективен контрол с цел повишаване ефективността на управлението на държавната собственост. В рамките на осъществявания текущ контрол върху дейността на едноличните търговски дружества, бяха извършени две проверки в „Мини Марица - Изток” ЕАД, като за резултатите от проверките бяха изготвени доклади до Министъра на икономиката, енергетиката и туризма с конкретни констатации и предложения. За констатирани нарушения, материалите от проверките бяха представени в АДФИ и на прокуратурата.

За дружествата от системата на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма с над 50 на сто държавно участие в капитала, бяха изготвени тримесечни анализи относно образуването на средства за работна заплата и относно формирането на възнаграждението на органите за управление и контрол.

2. Преструктуриране, приватизация, ликвидация, несъстоятелност и реституция

В резултат на извършения с цел преобразуване на неефективно работещи търговски субекти цялостен анализ на дейността на едноличните търговски дружества от системата на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, през годината, след получено от Агенция за приватизация и следприватизационен контрол съгласие, беше извършено преобразуване чрез вливане на 1 търговско дружество. Бяха прекратени с последваща ликвидация 5 търговски дружества. От търговския регистър беше заличено 1 търговско дружество. Засили се текущия контрол върху цялостния процес по ликвидация и се активизираха процесите по осребряване имуществото и покриване на задълженията на дружествата, обявени в ликвидация. В създадената през миналата година "Държавна консолидационна компания” ЕАД, която следва да се превърне в основен емитент на Фондовата борса на притежавани от държавата миноритарни пакети от акции, през годината бяха прехвърлени притежаваните от българската държава акции от 7 търговски дружества. В ход е подготовката по прехвърляне в консолидационната компания на притежавани от държавата пакети от акции от търговски дружества от системата на министерството, както и такива и от други министерства. Следва да се отбележи, че независимо от разпоредбата на РМС № 399 от 13.06.2010 г., съгласно която от всички министерства се изисква да предоставят за апортиране в консолидационната компания на пакети от акции от търговски дружества, в които те упражняват правата на собственост на държавата, до края на 2011 г., в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма не е постъпило нито едно конкретно предложение.

В резултат на реализираните реституционни процедури беше прехвърлена собственост върху акции/дялове от държавни предприятия, като през отчетния период приключиха процедурите за обезщетяване на реституционни претенции към 9 търговски дружества. На правоимащите лица бяха прехвърлени общо 50 455 бр. акции от общо 7 търговски дружества. За продажба по реда на ЗПСК бяха освободени общо 735 873 бр. акции. Издадени бяха компенсаторни записи на стойност 168 267 лв. по две партиди. Връчени бяха 8 бр. депозитарни разписки. За периода беше предоставена административната услуга „Удостоверяване и удовлетворяване наличието и/или липсата на реституционни претенции” на общо 44 лица. Постъпиха 62 бр. искания за предоставяне на документи, по които бяха издадени 2 078 бр. преписи от документи и общо 165 пъти беше предоставена информация относно преписките за обезщетяване и относно приватизационни сделки, сключени от министъра по реда на отменения ЗППДОбП. С цел предотвратяване на случаи на двойно обезщетение за едно и също имущество, се извърши текущ контрол на заявените претенции. Установени и предотвратени бяха 12 случая на двойно обезщетяване за едно и също имущество, като на държавата бяха върнати неоснователно получени компенсаторни записи на стойност 21 хил.лв.

През годината продължи дейността по извършване на непрекъснат мониторинг за законосъобразното развитие на производствата по несъстоятелност на дружествата от системата на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма. Бяха предприети действия по изясняване на обстоятелствата по влизане в сила на решенията за заличаване от Търговския регистър за дванадесет дружества от системата на министерството и за вписването на заличаването им в Търговския регистър. Прекратено беше производството по несъстоятелност на осем дружества от системата на министерството, за четири дружества беше открито производство по несъстоятелност, а за три дружества беше открито и едновременно с това спряно производството по несъстоятелност по реда на чл. 632 от Търговския закон. Осъществен беше и непрекъснат мониторинг върху обявленията за продажби на синдиците по отношение съответствието им с изискванията на Търговския закон, като за констатираните нередности бяха предприети своевременни мерки за отстраняването им. През 2011 г. в Бюлетина на продажбите, администриран от Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, бяха публикувани 765 обявления за продажби от синдици. В рамките на дейността по организиране на обучението на синдиците, съвместно с Министерство на правосъдието, беше изготвена и одобрена от двамата министри Програма на тематичните курсове и допълнителните форми за обучение на синдиците за 2011 г.

Продължи процеса по раздържавяване на притежаваните от българската държава пакети от дялове и акции, като допълнителен ресурс бе осигурен вследствие приетото през м. март 2010 г. изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, с което беше разширен кръга от дейности, които ще се извършват от Агенцията, като: продажба на имоти частна държавна собственост; продажба на участието на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала в други търговски дружества; продажба на обособени части от имуществото на търговски дружества, чийто капитал е собственост на други търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала. Част от притежаваните от държавата миноритарни пакети бяха раздържавени на фондовата борса. Извършен бе значителен обем от работа в областта на предприватизационна подготовка (изготвяне на правни анализи, приватизационни оценки, информационни меморандуми и др. документи, свързани с реализирането на приватизационния процес).

През отчетния период, със свое решение от 23.03.2011 г., Народното събрание на Република България одобри Стратегията за приватизацията на “ВМЗ” ЕАД, гр. Сопот. След приемането на Стратегията, работата по приватизационния проект започна, като бе проведен на ограничен конкурс за избор на оценителски колектив за изготвяне на разработки на анализ на правното състояние, приватизационна оценка и информационен меморандум на дружеството. Договорът с избрания оценителски екип беше сключен на 23.12.2011 г., а срокът за представяне на разработките е 20.02.2012 г.

За отчетния период бяха осъществени общо 12 приватизационни продажби (30% от планираните), като бяха осъществени 10 сделки за миноритарни пакети от акции, собственост на държавата в капитала на търговски дружества и две сделки за пакети от акции от дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала. По осъществените продажби са договорени плащания общо в размер на 319 460 192,70 лв., в т.ч. в парични средства – 315 606 791,70 лв. и компенсаторни инструменти по номинална стойност – 3 853 401 лв. Договорени са инвестиции в размер на 7 500 000 лева. Агенцията организира и проведе 25-ти, 26-ти и 27-ми Централизирани публични търга (ЦПТ). На търговете бяха предложени 62 пакета акции и се сключиха 7 сделки, като бе постигната продажна цена в размер на 2 285,12 лв. и 250 402,00 лв. - в непарични платежни средства (по номинал). След многократно предлагане за продажба и независимо от намаляването на цената, поради липса на инвеститорски интерес не бяха реализирани сделки за следните по-големи пакети от акции: 46,00 % от капитала на “Транзитна търговска зона” АД, гр. Варна; 19,45 % от капитала на “Свободна безмитна зона – Бургас” АД, гр. Бургас; 100% от капитала на “Монтажи” АД, гр. София; 100% от капитала на “Свободна зона – Свиленград” АД, гр. Свиленград, собственост на “Национална компания индустриални зони” ЕАД, гр. София; 7,58% от капитала на “Частно акционерно дружество Зографски” АД, собственост на “Държавна консолидационна компания” ЕАД.

През отчетния период, от областните управители, в АПСК постъпиха предложения продажба на 59 имота - частна държавна собственост. Във връзка с чл. 4, ал. 3 от ЗПСК предложенията бяха изпратени за съгласуване в МРРБ и МФ. Към 31.12.2011 г. е приключила съгласувателната процедура за 42 имота - частна държавна собственост, открита е приватизационна процедура за 30 имота - частна държавна собственост. За тези обекти е възложено изготвянето на правен анализ, приватизационна оценка и информационен меморандум, като за два от имотите (в Силистра и Търговище) са приети разработките.3. Следприватизационен контрол

Продължи работата по осъществяване на следприватизационен контрол върху изпълнението на поетите от купувачите по приватизационни договори ангажименти. През периода такъв контрол беше реализиран по отношение сключените договори за раздържавяване на 156 дружества (78% от планираното). Констатирано бе изпълнение на приватизационните задължения по 149 договора (82% от планираното), а за установените нарушения бяха начислени неустойки.4. Диалог с отрасловите работодателски и синдикални структури

Активно се поддържа социалния диалог с работодателските и синдикални структури както на национално, така и на отраслово ниво. Представители на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма взеха участие в работата на Националния съвет за тристранно сътрудничество, в Комисията по трудово законодателство към този съвет, в Националния съвет за насърчаване на заетостта, в Националния съвет по условия на труд и Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете. Същите участваха в разработването на Националния план за действие по заетостта през 2011 г., на Националния план за действие за насърчаване на равнопоставеността на половете за 2011 г., както и в изготвяне на проект на Отчет на този план за 2010 г., на Националната програма за безопасност и здраве при работа през 2011 г., както и изготвянето на проект на Отчет на тази програма за 2010 г., на Дългосрочната стратегия за заетост на хората с увреждания 2011 – 2020 г., както и в разработването на проект на План за действие по изпълнение на Стратегията за периода 2012-2013 г. Служители на дирекцията участваха в междуведомствени работни групи за разработване на проекти за изменение и допълнение на законови и подзаконови нормативни актове, свързани с интеграцията на хората с увреждания, както и за подготовката на РБългария за ратифициране на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, за изготвяне на проект на Тарифа за таксите за регистрация на предприятията осигуряващи временна работа.През годината бяха проведени 26 редовни заседания на ОСТС и ОСУТ. В оперативен порядък, на 10 неприсъствени заседания, са обсъдени: предложенията за включване в Националната програма за безопасност и здраве при работа през 2011 г. на социалните партньори - членове на ОСУТ, становищата по проекта на Наредба за определяне местата за трудоустрояване, както и консолидиране на мненията относно визията, целите и приоритетите за изготвяне на нова национална Стратегия по безопасност и здраве при работа в периода до 2020 г. Извън заседанията, бяха проведени над 42 срещи с представители на работодателски и синдикални структури за обсъждане и решаване на различни проблеми в отделни браншове и предприятия.

Отчет на показателите за изпълнение на програмата

Показатели за изпълнение

Мерна единица

План 2011 г.

Отчет 2011 г.

Търговски дружества с подобрени финансови резултати

Бр.

7

14

Разработени стратегии за дружества, които са от значение за националната сигурност

Бр.

1

1

Раздържавени дружества, които са от значение за националната сигурност

Бр.Раздържавени дружества (мажоритарни, миноритарни пакети, обособени части и имоти – частна държавна собственост)

Бр.

40

12

Дружества с извършен следприватизационен контрол

Бр.

200

156

Обекти с изпълнени приватизационни задължения

Бр.

180

149

Заличени от ТР неефективно работещи дружества

Бр.

4

9

Предприятия с приключили реституционни процедури

Бр.

9

9

Предприятия с приключило производство по несъстоятелност

Бр.

16

8

Публикувани обяви на синдиците за продажби на активи

Бр.

250

765

Дружества с извършен контрол по отношение на образуване на СРЗ и формиране възнагражденията на органите за управление и контрол

Бр.

40

45

Проведени заседания на ОСТС и ОСУТ

Бр.

36

36


Източници за информация за данните по показателите за изпълнение

Информацията за планирането и отчета на изпълнението по отделните показатели, свързани с управлението на държавната собственост се получава от официалните тримесечни и годишни финансови отчети, от отчетите на дружествата за изпълнение на бизнес-плановете и на програмите за финансово оздравяване на държавните предприятия, от постъпилите и издадени разрешения по реда на чл.11, т. 15 и т. 17 и чл. 12, т. 12 и т. 13 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала. Информацията за планирането и отчета на показателите, свързани с процеса на раздържавяване, се предоставя от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, на основата на осъществени приватизационни продажби и реализираните контролни действия по хода на изпълнение на поетите от купувачите ангажименти, а по отношение на показателите, свързани с ликвидацията, несъстоятелността, реституцията – от вътрешни източници за хода на тези процеси. Информацията за образуването на средствата за работна заплата и за формиране възнагражденията на органите за управление и контрол се получава от тримесечни справки и декларации на дружествата по реда на чл. 33, ал. 8 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала.Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените стойности

Като цяло може да се каже, че в рамките на отчетния период, заложените показатели са изпълнени, с изключение на тези, свързани с раздържавяването на търговските дружества. Причините за това неизпълнение са посочени по-горе.Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи

Приложение № 6 – Отчет на разходите по бюджетните програмиПрограма “Преструктуриране и ефективно управление на държавната собственост”

Закон

Уточнен план

Отчет

І.

Общо ведомствени разходи:

3 735

6 068

6 015

 

Персонал

2 836

2 214

2 195

 

Издръжка

799

3 854

3 820

 

Капиталови разходи

100

0

0

1

Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:

3 735

6 068

6 015

 

Персонал

2 836

2 214

2 195

 

Издръжка

799

3 854

3 820

 

Капиталови разходи

100

 

 

2

Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки

0

0

0

 

Персонал

 

 

 

 

Издръжка

 

 

 

 

Капиталови разходи

 

 

 

 

От тях за: *

 

 

 

 2.1

1.....................................

 

 

 

 2.2

2....................................

 

 

 

 

Администрирани разходни параграфи **

 

 

 

ІІ.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

0

0

 

1.....................................

 

 

 

 

2....................................

 

 

 

ІІІ.

Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки

0

0

0

 

1.....................................

 

 

 

 

2....................................

 

 

 

 

Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):

3 735

6 068

6 015

 

 

 

 

 

 

Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):

3 735

6 068

6 015

 

Численост на щатния персонал

140

138

129

 

Численост на извънщатния персонал

 

 

 

Отговорност за изпълнението на програмата

Дирекция “Индустриални отношения и управление на държавното участие” и Агенция за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК).


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   26


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница