Отчет на основните параметри на бюджетастраница18/26
Дата06.05.2017
Размер4.94 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   26

Програма № 12 „подобряване политиките и регулациите в сектора на туризма”


Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

 • Диверсификация на националния туристически продукт чрез развитие на интегрирани и специфични туристически продукти на базата на конкурентни и търсени атракции, насърчаване предоставянето на качествени услуги и защита правата и сигурността на потребителите;

Диверсификацията на националния туристически продукт е дългосрочен приоритет в развитието на българския туризъм. В контекста на Програма 12 целта е свързана със създаването на рамкови условия за разнообразяване на туристическия продукт и стимулиране качеството на туристическите услуги.

През 2011 г. приключи работата по изработването на нов Закон за туризма, което е ключовото действие за постигане на тази цел на програмата. Проектът на закона трябва да съобрази законодателната рамка на туризма с насоките на ЕК и Световната организация по туризъм за устойчиво развитие на туризма и устойчиво управление на дестинациите и да послужи като основа за прилагане на национална стратегия и продуктови стратегии и програми в туризма. Законопроектът е в съответствие и с Програма на Правителството на европейското развитие 2009-2013 и допринася пряко за поставените в нея цели в областта на туризма - Цел 22: Разработване на законодателна рамка за развитието на туризма и Цел 23 „Увеличаване дела на приходите от туризъм в националната икономика” и свързаните с тях мерки и действия. Законопроектът съдържа разпоредби, които ще доведат до подобряване на административното регулиране в изпълнение на Програма за по-добро регулиране 2010-2013 г.

Съвместно с Министерство на културата се прилага Стратегическия план за развитие на културния туризъм в България.

Продължава осъществяването на процедурите по категоризиране на туристическите обекти и регистрация на туроператорите и туристическите агенти, като основен инструмент за осигуряване на качество на туристическите услуги и защита на потребителите.

Продължи реализацията на 9 проекта по Оперативна програма „Регионално развитие”, като през годината бяха приключени 3 от тях. С тяхното осъществяване се провеждат конкретни мерки за директно промоциране на нови туристически продукти, което насочва потребителския и инвеститорски интерес към нови, по-слабо усвоени от гледна точка на туризма райони на страната. От друга страна проектите са ориентирани към въвеждане на доброволни системи за сертифициране на качеството, повишаване професионалната подготовка на заетите в туризма и генериране на туристическа информация, създаване на методики и процедури за анализ, проувания на пазара и т.н. като необходимо условие за повишаване информираността и качеството на управление в туризма.

За реализиране на ресурсния потенциал на страната да предложи нови туристически продукти в областта на културния и еко туризма се реализират 2 трансгранични проекта, подпомогнати от ЕК и чужди донори, като нови 4 предложения за проекти в областта на еко-, селски и пешеходен туризъм бяха представени в ЕК.

Предприети са мерки за промяна имиджа на страната от евтина дестинация към регионален туристически лидер и страна, ангажирана с устойчиво развитие на туризма. От ключово значение е активното членство на България в Световната организация по туризъм, по линия на двустранното сътрудничество с отделни държави и в рамките на общи туристически инициативи със съседните балкански държави и преди всичко осъществяваната дейност по реализацията на Стратегия на ЕС за Дунавския регион и ролята на МИЕТ като съкоординатор на Приоритетна ос 3 «Насърчаване на културата, туризма и контакта между хората», което пряко допринася за развитието на българското поречие на Дунав като туристическа дестинация и формирането на регионални туристически продукти..

Сериозен е интензитета и обхвата на взаимодействие органите, управляващи оперативни програми, които осъществяват мерки в областта на туризма, като Дирекция „ТП” осигурява експертно участие в комисиите за оценка на постъпилите предложения по действащи схеми на приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма” на ОПРР, схеми на ОП „Конкурентоспособност” и в Експертните комисиите за осигуряване на прозрачност по ПРСР. Със становища и информация дирекцията беше въвлечена и в разработването на предстоящата схема за подкрепа на регионалния маркетинг по ОПРР.

В рамките на процедурата по изработването на Националната програма за развитие на Република България: България 2020 дирекция „ТП” подготви предложенията за мерки в областта на туризма


 • Разработване на отговарящо на съвременните нужди туристическо райониране

С планирания за внасяне в НС и одобрение нов Закон за туризма ще се създаде законодателната основа за формирането на туристическите райони и регламентиране на тяхното управление.

На настоящия етап са проведени проучвателни и съгласувателни действия за установяване на нагласите на туристическия бранш, Национално сдружение на общините в Р България, отговорните институции и други заинтересовани групи. • Постигане на ефективна координация между институциите, ангажирани с определяне и осъществяване на политиката в туризма. Взаимодействието с туристическия бизнес.

През отчетния период се ускори процесът на въвличане и координация на всички заинтересовани страни и особено на туристическия бизнес в процесите на туристическо планиране и управление. Взаимодействието със сектора се осъществяваше на различни нива и в широк тематичен обхват:

  • Привличане на туристическия бранш за участие в изработването на нов Закон за туризма;

  • Осъществено посредничество и координация между туристическия бранш и съответните държавни администрации по визовите въпроси за туристите от Русия и Украйна, спазването на авторските права на музикалните продукции, въвеждането на единна ставка за ДДС в туризма и прилагането на новите разпоредби и др.;

  • Интензивно консултиране на необходими законодателни промени за стимулиране на ски-туризма, въвеждане на стандарт за качество в спа-туризма и т.н.

  • Партньорство при реализацията на инициативи на туристически организации в областта на еко- и спа-туризма, в т.ч. и при провеждането на 4 вътрешни туристически борси.

  • Реакция и взаимодействие с отговорните ведомства, застрахователи и туристически организации при кризисни ситуации - настъпилите инциденти с туристи по Черноморието и фалита на български туроператори;

Успоредно с взаимодействието с туристическия бизнес се осъществиха действия по съгласуване на нормативни актове и планови документи в областта на регионалното развитие, културата, концесионирането на плажовете, гражданското въздухоплаване, дейността на музеите, режимите за управление на природни паркове и т.н.

Предоставяни по програмата продукти/услуги – описание на постигнатите резултати и изпълнениете дейности за тяхното предоставяне

1. Усъвършенстване на нормативна уредба в туризма.

Проведено е обществено обсъждане на проекта на Закон за туризма в рамките на туристическите изложения „Ваканция”, София, Международна туристическа борса „Културен туризъм”, Велико Търново и Вашата Ваканция, Бургас. Изготвеният проект на закон е публикуван на интернет страницата на МИЕТ за общественно обсъждане, като постъпилите предложения са анализирани и отразени. Проведено е междуведомственно съгласуване на проекта. Осъществени са поредица срещи и консултации с представители на Национално сдружение на общините в Р България, с браншови, продуктови и регионални туристически организации, с МОМН и НАПОО.

 • изготвяне на проекти поднормативни актове;

Проведени са поредица от срещи с туристически организации, застрахователи, КФН и отделни туроператори във връзка с подготовката на ЗИД на Наредбата за условията и реда за сключване на задължителната застраховка, покриваща отговорността на туроператора

 • синхронизиране и усъвършенстване на нормативната уредба, касаеща туризма;

Изготвени са съгласувателни становища по редица актове на МС, в т.ч.:

- Проект на Решение на МС за приемане проект на План за управление на Природен парк „Златни пясъци”;

- Проект на Решение на МС за приемане проект на План за управление на природен парк „Шуменско плато”

- Национална програма за ограничаване на тютюнопушенето в Република България за периода 2011 – 2015 г.

- Проект на Постановление на МС за одобряване на Тарифа за таксите, които събират музеите, Националният институт за недвижимо културно наследство и Националната библиотека „Св.св.Кирил и Методий” за извършване на услуги и за издаването на документи и дубликати.

- Проект на Решение на МС за одобряване на национални програми за развитие на средното образование

- Проект на Решение на МС за одобряване на проект на ЗИД на Закона за пътищата

- Проект на Решение на МС за одобряване на проект на ЗИД на Закона за гражданското въздухоплаване

- Проект на Рeшение на МС за прекратяване на Договора за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица – морски плаж „Поморие-юг”, община Поморие, област Бургас

- Проект на Постановление на МС за предоставяне на допълни финансови средства от централния бюджет по бюджета на МВнР за 2011 г.

- Проекти на Решения на МС за одобряване на доклади за резултатите от междинните оценки на изпълнението на Регионалните планове за развитие на отделните планови райони;

- Проекти на Решения на МС за одобряване на Регионалните планове за развитие на отделните планови райони

- Приемане на Годишен доклад за изпълнение през 2010 г. на концесионните договори за морските плажове

- Проект на Решение на МС за приемане на ЗИД на Закона за горите

- Проект на Решение на МС за приемане на ЗИД на Закона меценатството

- Проект на Решение на МС за приемане на ЗИД на Закона устройство на територията

- Проект на Решение на МС за приемане на ЗИД на Закона за Черноморското крайбрежие

- Проект на Решение на МС за приемане на ЗИД на Закона за добавената стойност

- Проект на Решение на МС за одобряване на Проект на Закон за младежта


 • приемане на Концепция за туристическо райониране на страната и реализирането й на практика;

Формирането на туристическите райони ще бъде осъществено на базата на новия Закон за туризма.

На настоящия етап е проведен мащабен Анализ на териториалното развитие на туризма в България, който формулира конкретни аспекти на туристическото райониране и са проведени проучвателни и съгласувателни действия за установяване на нагласите на туристическия бранш и най вече на общинските администрации и НСОРБ..2. Оптимизиране на модела за развитие на българския туризъм и на туристическия продукт на България с оглед постигане на висок и устойчив икономически растеж.

 • актуализиране на Националната стратегия за устойчиво развитие на туризма в Р българия 2009-2013 г.

 • разработване на програми и планове за развитие на специализирани форми на туризъм – културен, селски, еко, СПА и уелнес, конгресен, голф туризъм;

Реализацията на дейностите по актуализиране на Националната стратегия и разработване на продуктови стратегии трябва да се осъществи през 2012-2014 г. на базата на новосъздадена законова рамка. На този етап действията по предоставяне на тези продукти са концентрирани осъществяването на подготвителни действия, свързани с:

- анализ на актуалното ниво и състояние на туристическо развитие – изготвен е Анализ на териториалното развитие на туризма;

- анализ на тенденциите в потребителското търсене по отделни продукти – изготвени са Проучвания на чуждестранните посетители в България през 2010 г. (културен, спа/балнеоложки, еко- и селски туризъм)

В процес на подготовка са следните програми и планове за развитие на отделни видове туризъм:

- Програма за сътрудничество с Български туристически съюз за стимулиране на пешеходния туризъм;

- Двугодишен план за действие за развитие на културния туризъм в България; • Взаимодействието с туристическия бизнес и подобряване на междуведомствената координация при формирането на туристическия продукт.

През отчетния период, с цел нормално протичане на летния туристически сезон, се реализираха поредица от срещи с различни представители на компетентни по темата институции, свързана с водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи – МРРБ, ДНСК, МЗ, БЧК, Водноспасителна служба.

Във връзка с безпроблемното протичане на летния туристически сезон, се проведе среща на МИЕТ и с ИА по безопасност на храните, на която се обсъдиха резултатите от проведените от страна на агенцията проверки по туристическите обекти по Черноморието.

През отчетния период са организирани и проведени 2 заседания на Националния съвет по туризъм, на които са обсъждани актуални въпроси в областта на туризма и туристическия маркетинг.

Реализирани са интензивни консултации със Българска федерация ски, Сдружение на ски-учителите в България и представители на ски-курортите и общините със ски-курорти по проблеми, свързани с развитието на ски-туризма. Идентифицирани са основни проблеми, свързани с изграждането и развитието на ски-пистите и предлагането на ски-услуги. Предстои оформянето на предложения за законодателни изменения до/с отговорните институции – МРРБ, МЗХ, МОСВ.

Дирекцията участва в изготвянето на позицията на МИЕТ в работната група към МРРБ по подготовката на стратегия за развитието на Северозападна България

Дирекция ТП участва с изготвянето на информации и презентации на българския туризъм и туристическите продукти в подготовката на представянето на България при участието на представители на българското правителство и институции на международни форуми, в т.ч. на Председателя на НС, министъра на МИЕТ и министъра на МРРБ

Дирекцията осъществи участието на МИЕТ с презентация във Форума за Югоисточна Европа и съпътвствашата конференция по транснационален проект “Datourway”;

В следствие на актуалните тенденции на туристическия пазар и спешната необходимост от оптимизиране на работата на българските консулски служби в чужбина по издаване на визи за България, беше осъществена интензивна комуникация с МВнР и съдействие при подготовката на Проект на Постановление на МС за предоставяне на допълни финансови средства от централния бюджет по бюджета на МВнР за 2011 г.

МИЕТ участва съвместно с МФ, МК и външни експерти в реализацията на инициативата („Чудесата на България”) за подбор, приоритетно финансиране за възстановяването и промоцията на 10 значими културно-исторически обекта, които да формират ядро на предлагане в областта на културния туризъм.

МИЕТ (чрез Дирекция „Туристическа политика”) взе участие, организира и бе домакин на Кръгла маса под надслов: “Българският олимпийски глас в подкрепа на SPA & Wellness културата”. Форумът бе част от програмата на Първата международна научна конференция на тема “Интердисциплинарни и иновативни подходи в SPA и WELLNESS индустрията” (7-8.04.2011 г.), чийто организатори бяха Национална спортна академия “В. Левски” /НСА/, катедра „Водни спортове”, Програмният Съвет на програма за ОКС “Магистър” по специалността “SPA култура, източни и аква практики”, НПО Международен SPA мениджъри клуб и „Европейски проекти”, със съдействието на Общинско предприятие „Туристическо обслужване” и МИЕТ.

Дирекцията организира работен семинар с директори на музеи от страната за обмен на добри практики в областта на популяризирането на културното наследство;

Разгледано е предложение на БСБСТ за въвеждане на знак за качество за обектите, ползващи минерална вода. На този етап предложението е върнато за доразвиване.

Осъществява се мащабно сътрудничество с Българския туристически съюз, целящо стимулиране на пешеходния туризъм и ученическия отдих. В рамките на периода са реализирани действия за промоциране на инициативата „100-те национални туристически обекта” сред училищата в България и е подкрепена организацията и провеждането на похода „По пътя на Ботевата чета”.

Сериозен е интензитета и обхвата на взаимодействие с отговорните институции – МРРБ, МЗХ, МОСВв качеството им на УО на ОПРР, ПРСР, ОП „Околна среда”, ОП „Конкурентоспособност”, като Дирекция „ТП” осигурява експертно участие в:

- оценителната комисия по мярка 3.1. «Развитие на туристическите атракции» на ОПРР

- оценителни комисии по ОП «Конкурентоспособност»

- експертните комисиите за осигуряване на прозрачност по ПРСР.

- комитет за наблюдение по ОП „Околна среда”

През годината Дирекция „Туристическа политика” организира неколкократно срещи с участието на МФ и представители на браншовите организации на туроператорите връзка с промените в Закона за данъка върху добавената стойност.

Дирекцията участва с представител и в международна конференция на тема „Религиозен туризъм”, проведена в Унгария;

През периода с финансиране по ОПРР беше стартиран новия национален туристически уеб-портал и първия за България мултимедиен каталог на туристически обекти, атракции и маршрути.

3. Позициониране на България, като туристическа дестинация в по-висок клас на световния туристически пазар като качество и добавена стойност, чрез реализиране на дейности по изпълнение на проекти с външно финансиране:

3.1. финансирани по ОП ”Регионално развитие” , операция 3.3. „Национален туристически маркетинг”:


 • изпълнение, мониторинг, контрол и докладване по ОП ”Регионално развитие” за одобрени проекти;

Като част от Средносрочна рамкова инвестиционна програма „Подкрепа за ефективен национален маркетинг на туристическия продукт и подобряване на информационното обслужване” (СРИП) МИЕТ реализира 9 проекта по ОП „Регионално Развитие”, операция 3.3. „Национален туристически маркетинг” на обща стойност над 43 млн.лв.

През отчетния период приключи изпълнението на 3 от проектите - “Маркетингови проучвания и оценка на ефективността на националния маркетинг”, договор BG161PO001/3.3-01/ 2008/001-1; - „Комуникационна кампания за насърчаване на вътрешния туризъм в Република България”, договор №BG161PO001/3.3-01/2008/001-3; - „Провеждане на целогодишна рекламна кампания на България по водещи паневропейски телевизионни канали” договор № BG161PO001/3.3-01/2008/001-6 като общата стойност на усвоените средства е над 11 млн.лв. В резултат от тяхната реализация:  • са проведени поредица проучвания на чуждестранния и българския туристопоток и анализи по видове туризъм,

  • са направени са проучвания на 10 чуждестранни пазара,

  • са изработени са методики за провеждане, мониторинг и оценка на маркетингови дейности;

  • е осъществена мащабна реклама на българския пазар чрез различни рекламни канали (електронни и печатни медии, външна реклама, информационни събития и т.н.),

  • е представена България с рекламни видеоклипове като туристическа дестинация на европейския пазар чрез Eurosport, Euronews, National Geographic Channel и Discovery Channel.

При реализацията на проектите по ОПРР през 2011 г. са:

   • усвоени средства в размер на над 17 млн.лв.

   • подготвени документации и са открити и/или проведени процедури за възлагане на 6 бр. обществени поръчки на обща индикативна стойност около 9 млн.лв.,.

 • разработване, одобряване, изпълнение, мониторинг, контрол и докладване по ОП ”Регионално развитие” за нови проекти.

В рамките на годината Дирекцията подготви и представи за одобрение проектните фишове за оставащите 5 проекта от Средносрочната рамкова инвестиционна програма на обща стойност над 20 млн.лв.

3.2. финансирани от други източници:

В партньорство с туристически сдружения и екологични организации от България и съседните държави МИЕТ осъществи проект „Развитие на дългосрочна стратегия и мрежи за промоция и изпълнение на пътя на Желязната завеса на Балканския регион”, финансиран от ГД”Предприятия” на ЕК и целящ подготовката на българския участък от трансевропейския велосипеден маршрут „По пътя на желязната завеса”. В рамките на проекта е изготвен анализ за реализируемостта, подбор на трасето, изградени са партньорски местни мрежи и е издадена рекламна брошура.

През 2011 г. са подготвени 4 проектни предложения до ЕК, които целят да насърчат развитието на специализираните форми на туризъм в България.

- Проектно предложение „Комуникационна кампания за популяризиране на дестинациите ЕДЕН в България” има за основна цел да промоцира и популяризира българските ЕДЕН-дестинации и да повиши общественото разбиране и съпричастност към инициативата ЕДЕН и принципите на устойчивото развитие. Предложението е одобрено и проектът стартира.

Проектни предложения в процес на оценка:

- Проектно предложение „Пешеходен туризъм по Дунав”, в партньорство с още 5 дунавски държави, предвижда разработване на маршрути за пешеходен туризъм по поречието на р. Дунав и развитие на мрежа от маршрути по дунавското крайбрежие във всички дунавски страни.- Проектно предложение “Преоткрийте корените на Европа”, разработено съвместно с български и чуждестранни туристически сдружения, цели да увеличи дела на международния туризъм в посещенията на селските райони на България и подпомогне тяхното развитие, като акцентира върху селски туризъм в следните направления: пешеходен туризъм, семейства и деца, преживяване във ферма, European Greenways, Натура 2000, традиционни храни и напитки, пътувания на третата възраст.

4. Подобряване на рамковите условия за стимулиране качеството на туристическия продукт, защитата на потребителите на туристически услуги и намаляване на клиентския риск на българските и чуждестранни потребители на националния туристически продукт.

 • осъществяване на процедурите по категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечение;

Част от действията за предоставяне на услугата са осъществяваните непрекъснато процедурите по категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечение, определени като ангажимент на МИЕТ, както и на плажове и ски-писти. За периода са:

 • разгледани 554 заявления за категоризиране (в т.ч. за плажове)

 • разгледани допълвания към приети заявления за категоризиране с констатирани нередовности за 388 бр. туристически обекти;

 • извършени проверки на място от експертни работни групи на определени туристически обекти от Експертната комисия за категоризиране на туристическите обекти (ЕККТО) - 543 броя;

 • издадени временни удостоверения за открита процедура по категоризиране - 447 броя туристически обекти (в т.ч. плажове);

 • издадени удостоверения за категория за средства за подслон, места за настаняване, заведения за хранене и развлечения – 485 броя

 • издадени заповеди за прекратяване на категорията на туристически обекти, заповеди за туристически обекти с отказ за определяне на категория, прекратени процедури по категоризиране на туристически обекти по молба на лицето – 344 броя.

 • изготвени уведомителни писма и удостоверителни писма във връзка с процедурата по категоризацията на туристически обекти и други – 2646 броя;

 • подготвени, административно обслужени и проведени 17 заседания на ЕККТО

 • консултирани лицата, кандидатстващи за категоризация на туристическите обекти, както и на служители в общински администрации и други лица по въпроси, свързани с нормативната уредба, регламентираща туристическите дейности

 • технически изготвени удостоверенията за категория на туристически обекти и временните удостоверения за открита процедура по категоризиране;

 • осъществяване на процедурите по регистрация на туроператори и туристически агенти;

В изпълнение на задълженията на МИЕТ като орган, извършващ регистрация на лицата, осъществяващи туроператорска и туристическа агентска дейност, Дирекция „ТП” е приела 208 броя заявления за регистрация за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност, като общият брой на разгледаните заявления за регистрация, допълвания към заявления за регистрация, служебни вписвания включително постъпили преди отчетния период, е 352 броя. В резултат на дейността са:

 • изработени удостоверения за туристически агенти /ТА/, туроператори /ТО/ и туроператори и туристически агенти /ТО, ТА/ - 211 броя

 • изготвени уведомителни писма във връзка с процедурата по регистрация и други - 1342 броя;

 • издадени заповеди за отказ за извършване на регистрация за туристическа дейност и заповеди за заличаване регистрацията на туроператори и/или туристически агенти - 94 броя.

 • подготвени, административно обслужени и проведени 14 заседания на Експертната комисия за регистрация на туроператори и туристически агенти

 • актуализиране и поддържане на Националния туристически регистър чрез събиране, обработване, съхраняване и предоставяне на информация за категоризирани туристически обекти, регистрирани туроператори, туристически агенти и туристически организации.

Като отговорна за водене, поддържане, съхраняване и актуализиране на регистъра, Дирекция туристическа политика извърши:

 • отразяване на постъпили застраховки по чл. 42 от Закона за туризма, покриващи отговорност на туроператора по отношение на 1348 лица;

 • разглеждане на постъпили заявления за отразяване на промени в обстоятелствата в регистъра на регистрираните лица153 броя, отразени промени в обстоятелствата в регистъра – 131 броя;

 • разглеждане постъпили заявления за отразяване на промени в обстоятелствата в регистъра на категоризираните туристически обекти – 489 броя, отразени промени в обстоятелствата в регистъра – 386 броя;

 • въвеждане и актуализиране в регистъра на предоставените от кметовете на общини в България данни за категоризираните от тях туристически обекти: получена информация от 261 броя общини.

 • разглеждане заявления за вписване и вписани 83 бр. туристически сдужения;

 • разглеждане заявления за вписване и вписани 8 бр. туристически информационни центрове;

 • Популяризиране на възможностите и стимулиране на доброволното сертифициране на качеството в туризма.

В изпълнение на ангажиментите си по качеството на туристическите продукти и услуги Дирекцията осъществяваше и редовно участие в Технически комитет ТК 89 “Туристически дейности” към Български институт за стандартизация и Експертната комисия по професионално направление ”Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг, пътувания, туризъм и свободно време” към Национална агенция за професионално образование и обучение;

Дирекцията участва с представител и в работна среща на ESCO референтна група «Хотелиерство и дейности, свързани с храненето и обслужването» в Брюксел, Белгия.

За предоставяне на горепосочения продукт от програмата продължава реализацията и на проект по ОПРР, целящ изработването на доброволни системи за качество на туристическите услуги и за устойчивост на туристическите предприятия.

Представители на Дирекцията участват в работна група за избор на услуги от определените в обхвата на директива 2006/123/ЕО, които следва да бъдат достъпни през Единното звено за контакт на доставчици на услуги и изготвяне на задание за разработване на софтуер за предоставянето им по електронен път.5. Подобряване международното и регионално сътрудничество и връзките с останалите балкански държави, активизиране участието в работата на международни туристически организации и смесени комисии, повишаване на административния потенциал на страните от региона в контекста на развитието на туризма.

 • участие в работата на Световната Организация по Туризъм към ООН;

В рамките на членството на България в СОТ дирекцията подготви позицията на МИЕТ по теми, свързани с приоритетите на организацията за 2012-2013г., повишаване на енергийната ефективност в рамките на програма за Интелигентна Енергия на Европа и използването на индустриалното наследство в европейските туристически политики;

С участието на дирекцията беше подготвено и представянето на България в Комитета по бюджет и финанси към СОТ, както и становището на МИЕТ по създаване на ЮИЕ инициатива в областта на туризма; • участие в работата на Главна Дирекция „Предприятия” към Европейската Комисия;

Дирекция „ТП” подготви българската позиция за неформалната среща на министрите по туризма от ЕС, в Краков, Полша, 05.10., която е одобрена от Съвета по европейските въпроси с протоколно решение на МС;

В рамките на периода беше осъществено активно участие в дейността на ЕК, в т.ч.

- участие в заседанието на Консултативния съвет по туризъм, м. февруари 2011г.;

- участие в семинар на тема „Европейска марка за качество в туризма”, м. март 2011г.;

- изпратено становище до ЕК относно изискванията на националната нормативна база за събирането на информация за настаняването на хора с намалена мобилност;

- участие в международна конференция на тема „Религиозен туризъм” в рамките на унгарското председателство на ЕС, май 2011г

- изготвено е становище относно работна програма „Предприемачество и Иновации 2012г.”

- изготвено е становище относно инициативата „Европейската марка за качество в туризма”;

- участия в туристическите мероприятия към ЕК по повод Европейски Ден на туризма, церемонията по награждаване на ЕДЕН дестинации и среща на мрежата от участници по инициатива ЕДЕН;

- изготвено е становище по Стратегията на ЕС за региона на Черно море;

Дирекцията разработи и представи Годишeн отчет до Европейската Комисия за туристическата политика на България през 2010 г.


 • участие в работата на Процеса на Дунавско сътрудничество;

През 2011 г. беше проведена изключително активна дейност по прилагането на Приоритетна ос 3: „Туризъм и междукултурен диалог” на Стратегията на ЕС за Дунавския регион, по която съ-координатор е МИЕТ., като резултатите са:

- изработена е основната структура на Приоритетната ос 3 – определени са членовете на групата на Координаторите по приоритетната ос; идентифицирани са членовете на Ръководната група (Steering Group); Определени са основните партньори и заинтересовани страни (stakeholders).

- изготвени са основните документи, които определят процедурите и начините за работа на Ръководната група и Работните групи по оста;

- изготвни и одобрени от ЕК са целите на Приоритетна ос 3

- изготвен е план за координация между България и Румъния и се осъществява ефективен диалог и сътрудничество на политическо и експертно ниво, като до този момент са подготвени и проведени 7 двустранни работни срещи с румънската страна като съ-координатор по Приоритетна ос 3

- Подготовен и одобрен от ЕК е проект за техническа помощ в рамките на координацията на Дунавската стратегия и е сключен договор за одобрение на изпълнението му;

- Дирекцията подготви и участва в провеждането на две срещи на Ръководната група по Приоритетна ос 3 през м.юни в Брюксел и през м.ноември в Букурещ, както и в представянето на България на среща на националните координатори и координаторите на приоритетни оси по Европейската стратегия за Дунавския регион в Гьодьоло, Унгария и в работна група и семинар, организирани от ИНТЕРАКТ (ЕК) относно изпълнението на Дунавската стратегия;


 • участие в работата на Европейската Туристическа Комисия;

Дирекцията участва в изготвянето на българската позиция по маркетинговата политика 2011-2012г., която ще провежда ЕТК.

 • работа по изпълнение на подписани двустранни правителствени споразумения и участие в работата на смесени комисии;

В рамките на отчетния период бяха подготовени материали, информации и съгласувателни становища за подписване на двустранни документи в областта на туризма с Черна гора, Палестина, Тайланд и Алжир, както и за междуправителствени срещи и постоянни работни комисии с Хърватска, Словения, Турция, Испания, Туркменистан, Саудитска Арабия, Йордания, Македония и др.

 • работа по оформянето и въвеждането на трансгранични и международни туристически продукти.

Съвместно със Сърбия, Румъния и Хърватия се разработва трансграничен туристически продукт в областта на културния туризъм - „По пътя на римските императори”, който ще свърже в общ маршрут културните паметници от тази епоха. За включване на България в проекта и подписването на Меморандум за разбирателство, е подготвено и прието Решение № 446 на Министерски съвет от 16 юни 2011 г. Предстои подписване на Меморандума.

МИЕТ е партньор с още 5 държави по трансграничен проект за развитие на туризма по средното и долното течение на Дунав чрез създаване на Дунавски компетентен център, финансиран от Германското дружество за техническо сътрудничество (GTZ). Проектът обхваща територията на Хърватска, Сърбия, България, Румъния, Украйна и Молдова и има за цел да стимулира развитието на туристически продукти по поречието – културен, еко, круизен и т.н.

В рамките на проекта МИЕТ беше съорганизатор на Дунавска плаваща конференция (юни,2011 г.) с участието на представители от ЕК, Европейския парламент и повече от 10 държави.

Дирекция ТП подготви и документация за участието на МИЕТ като асоцииран партньор в 2 проектни предложения по Съвместна оперативна програма на Черноморския басейн.Отчет на показателите за изпълнение на програмата

Показатели за изпълнение

Мерна единица

План 2011 г.

Отчет 2011 г.

Променени и приети нови подзаконови нормативни актове

Бр.

4

0

Актуализирана Националната стратегия за устойчиво развитие на туризма в Р България 2009-2025 г.

Бр.

1

0

Приети програми и планове за действие за специализирани видове туризъм

Бр.

1

0

Реализирани проекти по ОПРР

Бр.

6

3*

Реализирани проекти и инициативи за международно и регионално сътрудничество
2

3**

Категоризирани туристически обекти

Бр.

200

485

Регистрирани туроператори и туристически агенти

Бр.

140

211

* Оказан е броят на приключените проекти

** Оказан е общият брой на проектите, които са реализирани

Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените целеви стойности

Изпълнението на показателите „Променени и приети нови подзаконови нормативни актове”, „Актуализирана Националната стратегия за устойчиво развитие на туризма в Р България 2009-2025 г.” и „Приети програми и планове за действие за специализирани видове туризъм”е зависимо от приемането на нов Закон за туризма и е свързано с продължителен процес на нормотворчество, обществено обсъждане с туристическия бранш, съгласуване със заинтересованите страни и ведомства и т.н. Изпълнението на показателя „Приети програми и планове за действие за специализирани видове туризъм” е свързано и с осигуряване на финансиране по ОПРР, като процедурите по одобрение от страна на УО на съответния проект не са приключили.Отговорност за изпълнение на програмата

Директорът на дирекция „Туристическа политика”.Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи

Приложение № 6 – Отчет на разходите по бюджетните програмиПрограма “Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма”

Закон

Уточнен план

Отчет

І.

Общо ведомствени разходи:

1 196

651

586

 

Персонал

216

267

255

 

Издръжка

980

369

331

 

Капиталови разходи

0

15

0

1

Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:

1 196

651

586

 

Персонал

216

267

255

 

Издръжка

980

369

331

 

Капиталови разходи

 

15

 

2

Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки

0

0

0

 

Персонал

 

 

 

 

Издръжка

 

 

 

 

Капиталови разходи

 

 

 

 

От тях за: *

 

 

 

 2.1

1.....................................

 

 

 

 2.2

2....................................

 

 

 

 

Администрирани разходни параграфи **

 

 

 

ІІ.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

0

0

 

1.....................................

 

 

 

 

2....................................

 

 

 

ІІІ.

Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки

0

0

0

 

1.....................................

 

 

 

 

2....................................

 

 

 

 

Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):

1 196

651

586

 

 

 

 

 

 

Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):

1 196

651

586

 

Численост на щатния персонал

18

20

19

 

Численост на извънщатния персонал

 

 

 1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   26


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница