Отчет на основните параметри на бюджета


Преглед на изпълнението на Политика в областта на „устойчиво икономическо развитие и конкурентоспособност”страница2/26
Дата06.05.2017
Размер4.94 Mb.
ТипЗакон
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

Преглед на изпълнението на Политика в областта на „устойчиво икономическо развитие и конкурентоспособност”

Политиката за устойчиво икономическо развитие и конкурентоспособност следва да отчита и влиянието на система от фактори. През последните години България поддържа макроикономическа и финансова стабилност, което се оказа необходимо условие за успешно противодействие на негативните ефекти от световната финансова и икономическа криза. Така България понесе по-малки негативи в сравнение с много други страни. Въпреки това, несигурната международна среда оказва ограничаващ ефект върху растежа на нашата икономика. Тези предизвикателства, в сферата на макроикономическото развитие намират израз в следните данни за 2011 г.( предварителни), вкл. в сравнение с другите членки на ЕС:По данни на НСИ през третото и четвъртото тримесечие на 2011г. (експресни оценки) БВП отбеляза растеж съответно с 1.6% и 1.5% спрямо съответното тримесечие на предишната година. Така, БВП за 2011г., нараства с 1.7% спрямо 2010г. (по съпоставими цени от 2005г.).

Евростат прогнозира растеж на БВП за България за 2011г от 2.2%, при 1.6 % средно за страните от ЕС.

Според прогнозни данни на Евростат (от 15.02.2012г.) за 2011г. по показателя инвестиции (бруто образуване на основен капитал - gross fixed capital formation) като процент от БВП България се намира на 5-то място сред страните от ЕС с 21.8% (18.7% средно за страните от ЕС, при първо място за Чехия с 24.7%).

По данни на НСИ (експресни оценки от 15.02.2012г.) инвестициите в основен капитал за 2011г. са 22% от БВП, при 28.8 % за последното тримесечие на 2011 г. През него е отбелязан ръст от 4% по този показател, след спада от 13.5% през третото тримесечие спрямо второто тримесечие на 2011г.

По предварителни данни на БНБ преките чуждестранни инвестиции в страната за 2011г. са 1064.5 млн. евро (2.7% от БВП), при 1778.5 млн. евро (4.9% от БВП) за 2010г.

Равнището на производителността на труда за 2011г., определено като БВП на един отработен човекочас - индекс на физическия обем на един отработен човекочас спрямо съответния период на предходната година, по тримесечия е 105.3%, 105.8% и 105.7%. Производителността на труда за всяко от първите три тримесечия на 2011г. е най-висока в сектора на индустрията.

По предварителни данни на БНБ за 2011 г. текущата сметка е положителна – 743.7 млн. евро (1.9% от БВП), при дефицит от 475.6 млн. евро (1.3% от БВП) за януари – декември 2010 г. Основен фактор за увеличението на салдото по текущата сметка е по-ниският търговски дефицит (с 918.8 млн. Евро).

През периода януари – декември 2011г. износът нарастна с 29.1%, а вносът - с 19.7% в сравнение със същия период на 2010г.

Търговското салдо за януари – декември 2011 г. е отрицателно в размер на 1.85 млрд. евро (4.7% от БВП) при отрицателно салдо от 2.76 млрд. евро (7.7% от БВП) за януари – декември 2010 г.

По данни на НСИ, при инвестициите като разходи за придобиване на дълготрайни материални активи през деветмесечието на 2011г., спрямо същия период през 2010г., в общия обем инвестиции се наблюдава:

- увеличаване дела на инвестициите в индустрията (от 27% през 01-09/10г. на 28.3% през 01-09/11г.);

- увеличаване на дела и на размера на инвестициите в информационните технологии и създаването на творчески продукти (от 4.7% през 01-09/2010г. на 7.5% през 01-09/2011г.).

В общ план, запазването на макроикономическа и финансова стабилност беше фокус на икономическата политика за 2011г. Правителството продължи да акцентира върху поддържане на нисък бюджетен дефицит - според очакванаата оценка от Министерство на финансите, той се очаква да достигне 2% от БВП, което е под целта от 2.5% според Закона за държавния бюджет за 2011 г. и Конвергентната програма на България 2011-2014.

Moody's повиши кредитния рейтинг на България от Baa3 на Baa2 със стабилна перспектива на 22 юли 2011 г.

През 2011г. целите на Правителството бяха насочени към ориентиране на публичните разходи в посока на стимулиране на факторите, ускоряващи икономическия растеж в съответствие с обновената Лисабонска стратегия, както и подобряване на бизнес средата и на инвестиционния климат.

И през 2011г. България запази най-ниски данъчни ставки в Европа - 10% корпоративен данък, 0% за реинвестирана печалба в 142 общини с висока безработица, 10% данък върху личните доходи, 5% данък върху дивидентите.

Компютрите, софтуера, новите машини и съоръжения имат 50% годишна амортизация;

България се отличава с най-ниските оперативни разходи в ЕС.

Добрата квалификация на персонала в определени сектори на икономиката се оценява от местни и чуждестранните инвеститори.

Според проучването на ЕUROCHAMBRES (Асоциация на европейските търговски и индустриални камари) - Economic Survey 2012, България е на челно място сред европейските държави по увереност в бизнес климата, като освен това заедно с Румъния регистрира и най-голямо увеличение по този показател спрямо 2011 г. (на фона на по-песимистичните очаквания за цяла Европа).

Визията на министерството на икономиката, енергетиката и туризма включва провеждането на интегрирана политика за подобряване на конкурентоспособността на икономиката, с оглед на постигането на траен икономически растеж, повишаване на потенциала за растеж и преодоляване на социално-икономическите диспропорции с държавите - членки на ЕС, в това число и чрез ефективно усвояване на средствата от европейските фондове, значително подобряване на бизнес средата и инвестиционния климат и осигуряване на потоци от инвестиции, гарантиращи ускоряването на икономическия растеж в периода на излизане от глобалната финансова и икономическа криза. Тази интегрирана политика намери отражение предимно в изпълнение на Програмата за по-добро регулиране 2010-2013г. и Оперативната програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013 г”., както и в конкретни мерки финансирани от бюджета на МИЕТ по Закона за насърчаване на инвестициите и Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.

Резултатите от разглежданата политика са посочени в съответните програми.

Полза/ефект за обществото

Очакваните ползи/ефекти от изпълнението на политиката, могат да бъдат обобщени до няколко направления – подобрени бизнес среда, намалена административна тежест, ефективно управление на предприятията и държавната собственост, оптимизиране на регулаторните режими, усъвършенстване на нормативната уредба и въвеждане принципите на разходоориентираност на таксите за административните услуги; създадени условия за насърчаване на инвестициите, иновациите, високите технологии и предприемачеството; защита на икономическите и правни интереси на потребителите. Така посочените ефекти са пряко обвързани със създаването на по-високи нива на добавена стойност, респективно реален растеж на БВП в условията на нарастваща конкуренция, успешно интегриране на бизнеса в Единния европейски пазар, подобряване на състоянието на платежния баланс, увеличаване на заетостта, понижаване на безработицата и индиректно подобряване на благосъстоянието на живот.Други институции, допринесли за постигането на политиката

Част от цялостна правителствена политика с определящата роля на Министерство на финансите, при взаимодействие и с Администрацията на Министерския съвет, МТСП, МРРБ, МОНМ и др. централни и териториални органи на изпълнителната власт, с бизнес средите, академичната общност и др., представено и в съответните Програми.Отчет на показатели за полза/ефект

Показатели за изпълнение

Мерна единица

План 2011 г.

Отчет 2011 г.

Реален икономически растеж*

%

3,6%

1.6%*

Преки чуждестранни инвестиции*

млн.евро

2 626

1064.5

Инвестиции в основен капитал**

% от БВП

24%

22%

Нарастване на производителността на труда*

%

1%

Над 1%**

Подкрепа за повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия

млн. лв.

141

132

* по съпоставими цени от 2005г., експресни оценки на НСИ

** По данни на НСИ производителността на труда за 2011 г., определена като БВП на един отработен човекочас - индекс на физическия обем на един отработен човекочас спрямо съответния период на предходната година по тримесечия е 105.3, 105.8 и 105.7.

Информация за наличността и качеството на данните

  • Източник на информация за сравнение със средните показатели за Европейския съюз е Евростат, както и предварителни данни на НСИ и БНБ.Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница