Отчет на основните параметри на бюджета


Програма № 17 „насърчаване производствата и потреблението на енергия от веи, аеи и биогорива”страница24/26
Дата06.05.2017
Размер4.94 Mb.
ТипЗакон
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26

Програма № 17 „насърчаване производствата и потреблението на енергия от веи, аеи и биогорива”


Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

 • Осигуряване диверсификацията на енергийните доставки и сигурността на енергоснабдяването;

Увеличен е дела на енергията от възобновяеми източници в крайното брутно енергийно потребление на страната, което е фактор за постигане на целта

 • Мониторинг на изпълнението на Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници до 2020 г. (НПДЕВИ).

Заложените в НПДЕВИ мерки са в процес на изпълнение, изготвен е първият Национален доклад за напредъка на България в насърчаването и използването на енергията от възобновяеми източници, който на 30.12.2011 г. беше изпратен в ЕК. Докладът е изготвен в изпълнение на чл. 22 на Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и чл. 13 от Закона за енергията от възобновяеми източници и обхваща периода 2009-2010 г. Той съдържа информация за общото количество на потребената енергия от възобновяеми източници през периода, изпълнените и планираните мерки за насърчаване, производството и потреблението на енергията от възобновяеми източници, постигнатия напредък при провеждането на административните процедури от гледна точка на отстраняване на регулаторни и нерегулаторни пречки, свързани с реализацията на проекти за производство  на енергия от възобновяеми източници.

 • Подобряване на условията за развитие на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) и биогоривата;

Изготвена е нормативна уредба, с която да бъдат оптимизирани условията за развитието на ВЕИ и биогоривата

В доклада е отчетено, че делът на енергията от възобновяеми източници в крайното потребление се повишава

 • Ефективно оползотворяване потенциала на възобновяемите енергийни източници и биогоривата;

Заложените в Програмата дейности допринасят за постигането на целта.

 • Изпълнение на целите, съгласно индикативната крива в Националния план за действие за енергията от възобновяеми източници за осъществяване на задължителната цел за 16% дял на енергията от ВИ в крайното енергийно потребление до 2020 г., включително 10 % дял на енергията от ВИ в транспорта – институционална и законова подкрепа на проекти във ВЕИ сектора.

Изпълнението на целите се докладва пред ЕК на всеки две години до 2021 г.

 • Намаляване на енергийния интензитет на единица БВП и диверсификация на енергийните източници, използвани от предприятията – изграждане на инсталации и съоръжения за производство на енергия то ВИ в индустрията;

Увеличен е делът на енергията от възобновяеми източници в крайното брутно енергийно потребление на страната, което е фактор за постигане на целта.

Заложените цели в програмата се изпълняват в съответствие с планирания обхват на предоставяните продукти/услуги.1. Разработване и провеждане на държавната политика за увеличаване дела на произведената енергия от ВИ и биогоривата.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

 • Разработване на нормативна уредба, осигуряваща изпълнението на приоритетите и мерките за постигане на националните цели енергийната политика на ЕС.

През 2011 г. са изготвени следните нормативни документи, транспониращи Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници:

 • Закон за енергията от възобновяеми източници;

 • За да се стимулират инвестициите в технологии за възобновяеми източници и производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници през октомври 2011 г. се създаде единен координиращ административен орган в областта на ВЕИ – Агенция за устойчиво енергийно развитие (АУЕР)1. АУЕР е правоприемник на Агенцията по енергийна ефективност, като се променя административната организация с отделянето на дирекция обща администрация от две специализирани дирекции, съответно за енергийна ефективност и за ВЕИ. Със създаването на АУЕР се цели оптимизиране на дейностите по начин, който да отговаря на нарастващото значение на енергийната ефективност и използването на енергия от възобновяеми източници, както в европейски така и в национален мащаб; ясно разграничаване на функционалните отговорности на звената в специализираната администрация в съответствие с изискванията на ЗЕЕ и ЗЕВИ и обособяване на звена с ясно формулирани дейности

 • Наредба за изчисляването на общия дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия и потреблението на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта.

 • Постановление на МС за изменение и допълнение на Наредба относно съдържанието, структурата, условията и реда за предоставяне на информацията, предвидена в правото на Европейските общности в областта на енергетиката, на институции на ЕО.

 • Наредба за условията и реда за издаване, прехвърляне, отмяна и признаване на гаранциите за произход на енергията от възобновяеми източници.

 • Разработване и въвеждане на инструменти за насърчаване производството и потреблението на енергия от ВИ от стопанските субекти и домакинствата и на енергия от ВИ в транспортния сектор.

В приетия през 2011 г. Закон за енергията от възобновяеми източници (Обн ДВ бр. 35 от 03 май 2011 г.) са регламентирани насърчителни механизми при използване на ВЕИ в административни и промишлени сгради и в жилищното строителство, чрез:

 • Финансиране на дейности и проекти за производство на енергия от възобновяеми източници, както и за използване на енергия от възобновяеми източници при крайното потребление на енергия от фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници” и други финансови институции;

 • Въвеждане на облекчени административни процедури при присъединяването на малки мощности за производство на енергия от ВИ в бита (30 kW) и малките и средни предприятия (покривни и фасадни конструкции - 200 kW; производство на електрическа енергия от биомаса с инсталирана мощност до 1 MW в урбанизирани територии, селскостопански обекти или производствени зони).

 • Координиране на проекти/схеми в областта на ВЕИ с Оперативните програми за конкурентоспособност, опазване на околната среда, регионално развитие и селско стопанство към Националният план за икономическо развитие /НПИР/ за периода 2007-2013, кредитни линии за ВИ, Иновационен Фонд, и др. финансови институции; създаване на допълнителни схеми за подкрепа на производството на енергия от ВЕИ и биогоривата.

 • През 2011 г. експерти от Дирекция „Енергийна ефективност и опазване на околната среда” участва в дейността на Комитета за наблюдение на ОП "Развитие на конкурентноспособността на българската икономика" 2007-2013, оценителни комисии по процедура BG 161PO003-1.1.05 и процедура BG 161PO003-2.1.1;

 • Горепосочените и други съществуващи към момента финансови схеми за подкрепа са заложени като мярка в НПДЕВИ, който е представен и одобрен от ЕК;

 • Регламентирана е дейността на фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници” /ФЕЕВИ/.

 • Разработване и въвеждане на схеми за подпомагане на производството на електрическа и топлинна енергия от възобновяеми енергийни източници;

 • В приетият през 2011 г. Закон за енергията от възобновяеми източници са оптимизирани съществуващите и са въведени нови, подходящи мерки за насърчаване производството на енергия от ВИ. Заложените мерки са съобразени с развитието на сектора през последните години и новите насоки по отношение постигането на общите цели в енергийната политика на ЕС. Регламентирани са мерките за подпомагане на производството на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане от ВИ;

 • В НПДЕВИ са заложени мерки за насърчаване на производството на енергия от ВИ.

 • Изготвяне на доклади, отчети и анализи за изпълнение на националните цели и задачи в областта на ВЕИ и биогоривата към Европейски институции.

 • Изготвен и представен в ЕК актуализиран Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници с отразени бележки на ЕК.

 • Изготвен и представен в ЕК Доклад за постигане на националните индикативни цели за потребление на електрическа енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници през 2010 г. в изпълнение на Директива 2001/77/ЕО за насърчаване производството на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници;

 • Изготвен и представен в ЕК Доклад за изпълнението на националните индикативни цели за потреблението на биогорива и други възобновяеми горива в транспорта през 2010 г., в изпълнение на Директива 2003/30/ЕО за насърчаване използването на биогорива и други възобновяеми горива в сектор „Транспорт”;

 • Изготвен и представен в ЕК Доклад за напредъка на България в насърчаването и използването на енергия от ВИ по чл. 22 от Директива 2009/28/ЕС;

 • Съвместно с МОСВ е представен в ЕК коригиран Доклад за емисиите на парникови газове от отглеждането на земеделски култури, използвани като суровина за производството на биогорива в изпълнение на Директива 2009/28/ЕС и Директива 2009/30/ЕС;

 • Отчет за изпълнение на мерките от Плана за действие към НПР;

 • Изготвила информация за разделите „Енергетика” и „Промишленост” от Националния доклад за състоянието и опазването на околната среда на МОСВ;

 • Участие в работни групи и съвети към български институции, ЕС, ЕК и др. международни организации по въпросите, свързани с ВЕИ:

Представители на Дирекция „ЕЕООС” през 2011 г. са участвали в множество работни групи и съвети по въпроси свързани с изпълнението на политиката по ВЕИ и устойчивото развитие, основните от които са:

 • Работна група 20 "Околна среда" към Съвета по Европейските въпроси;

 • Работна група 14 "Енергетика" към Съвета по Европейските въпроси;

 • Работна група 31 "Европа 2020” към Съвета по Европейските въпроси;

 • Координационно звено от област "Климат. Околна среда и устойчива енергетика" към ЦЕИ;

 • Комитет за наблюдение на Оперативна програма "Развитие на конкурентноспособността на българската икономика" 2007-2013;

 • МРГ за изготвяне на проект на Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда;

 • МРГ за координиране изпълнението на Националния план за разпределение на квоти за търговия с емисии на ПГ за периода 2008-2012 г. и разпределение на квоти за нови участници в ЕСТЕ към МОСВ;

 • РГ „Предприятия, околна среда и енергийна политика” към ЕК;

 • Участие в дейности, произтичащи от членството в Международната агенция за възобновяема енергия (IRENA);

 • Участие в дейностите по разработването и актуализация на Националната програма за реформи на Република България и Плана за действие към нея, както и тримесечно отчитане на изпълнението на целите и мерките, заложени в НПР;

 • Участие в дейности по разработване на програмен приоритет 7 „изграждане на адекватна енергийна инфраструктура, подкрепа за повишаване на ресурсната ефективност и намаляване на енергийната зависимост” от Национална програма за развитие „България 2020”;

 • Участие в дейности на ЕК по Проект „Съгласувани действия за транспониране и изпълнение на Директива 2009/28/ЕО;

 • Координиране изпълнението на Програма „Енергийна ефективност и ВЕИ” по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство /Норвежка програма/.

 • Създаване на национална публична информационна система по ЗЕВИ за разполагаемите ресурси на възобновяеми енергийни източници и биогорива, производителите на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива.

Дейността не е реализирана, поради липса на финансов ресурс, предвидена е за реализация до 2015 г.

 • Информационни и обучителни кампании за популяризиране на ВЕИ и биогоривата (семинари, кръгли маси, разяснителни кампании, обучения, разпространение на добри европейски практики, разпространение на медийни продукти и др.)

Изпълнение:

Дирекция „ЕЕООС” е участвала в подготовката на материали и в множество форуми, конференции, кръгли маси, дебати, семинарии, медийни изяви, публикации в пресата и интернет страницата на МИЕТ, посветени на политиката по ВЕИ, „зелената енерия” и устойчивото развитие. • Процедури за предоставяне на безвъзмездна помощ за въвеждане на енергоспестяващи технологии и оползотворяване на ВЕИ от предприятията. Интервенциите ще бъдат насочени към оценка, предпроектни проучвания и подобряване на енергоспестяването, както и към финансиране производството на енергия от вятър и слънце.***

Целеви стойности по показателите за изпълнение

Показатели за изпълнение

Мерна единица

План 2011 г.

Отчет 2011 г.

Дял на енергията от възобновяеми източници в секторите на енергията за топлинни и охладителни цели, електроенергията и транспортния сектор (съгласно индикативната крива от Националния план за действие за енергията от възобновяеми източници)

%

10.72

-*

Крайно потребление на електроенергия от ВИ

ktoe

348

-*

Крайно потребление на енергия от възобновяеми източници в транспортния сектор

ktoe

51

-*

Разработени нормативни документи, въвеждащи инструменти за насърчаване на производството на енергия от ВЕИ, АЕИ и биогоривата

бр
4

Изготвени доклади, отчети, анализи в областта на ВЕИ

Бр.

3

6

Участие в инициативи за популяризиране на производството на енергия от ВЕИ, алтернативни енергийни източници и биогорива

Бр.

2

Над 50

Участие в международни проекти по програмите на ЕК в областта на възобновяемите енергийни източници

Бр.

1

2

Брой подкрепени проекти за ВЕИ и ЕЕ по ОП „Конкурентоспособност”

Бр.

60
* Показателят ще бъде отчетен след представяне на Енергийния баланс за 2011 г.от Националния статистически институт;

** Показателят е коригиран, съгласно заложеното в актуализирания Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници

*** Показателят се отчита от Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”;

Информация за наличността и качеството на данните

Изпълнението и отчитането на показателите по програмата ще се базират на информация на МИЕТ, НСИ, както и от други ведомства, имащи отношение към въпросите на устойчивото развитие.Отговорност за изпълнението на програмата

Дирекция “Енергийна ефективност и опазване на околната среда” и Дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност”.Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи

Приложение № 6 – Отчет на разходите по бюджетните програмиПрограма “Насърчаване на производството и потреблението на енергия от ВЕИ, АЕИ и биогорива”

Закон

Уточнен план

Отчет

І.

Общо ведомствени разходи:

148

203

157

 

Персонал

89

122

118

 

Издръжка

59

81

39

 

Капиталови разходи

0

0

0

1

Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:

148

203

157

 

Персонал

89

122

118

 

Издръжка

59

81

39

 

Капиталови разходи

 

 

 

2

Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки

0

0

0

 

Персонал

 

 

 

 

Издръжка

 

 

 

 

Капиталови разходи

 

 

 

 

От тях за: *

 

 

 

 2.1

1.....................................

 

 

 

 2.2

2....................................

 

 

 

 

Администрирани разходни параграфи **

 

 

 

ІІ.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

0

0

 

1.....................................

 

 

 

 

2....................................

 

 

 

ІІІ.

Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки

0

0

0

 

1.....................................

 

 

 

 

2....................................

 

 

 

 

Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):

148

203

157

 

 

 

 

 

 

Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):

148

203

157

 

Численост на щатния персонал

5

5

5

 

Численост на извънщатния персонал

 

 

 

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”

  1. Въвеждане на енергоспестяващи технологии в предприятията.

  По отношение на процедура “Енергийна ефективност и зелена икономика” на 2 март 2011 г. бе подписан Меморандум с ЕБВР за нейното изпълнение. Процедурата се реализира в рамките на Приоритетна ос 2 по ОП „Конкурентоспособност”. В изпълнение на Меморандума в началото на месец юни 2011 г. бе избран Консултант, който разработи цялостния механизъм на изпълнение на процедурата, включително Насоки за кандидатстване, формуляри за кандидатстване, критерии за оценка на проектните предложения, маркетинг на процедурата, задания за избор на Асистент по проекта и Асистент по верификацията., както и дизайн на интернет страница на процедурата. Изготвени и одобрени бяха Критерии за избор на операции по процедурата. Обявяването й е предвидено за първото тримесечие на 2012 г.  2. Въвеждане на възобновяеми енергийни източници.

Процедура „Въвеждане на възобновяеми енергийни източници в предприятията”, планирана за обявяване през второто тримесечие на 2011 г., бе заменена от процедура „Инвестиции в зелена индустрия”

Новата процедура бе обявена на 17.11.2011 като целта й е да се окаже подкрепа за преодоляване на негативното влияние върху околната среда чрез насърчаване изпълнението на проекти, пряко свързани с производство на продукти, подлежащи на рециклиране, когато станат отпадъци, по-ефективно използване на отпадъчните продукти и намаляване на енергоемкостта. С оглед постигане на по-значителен ефект в резултат от изпълнението процедурата е насочена към големи предприятия, при които проблемите, свързани с енергоемкостта на производството и негативното въздействие върху околната среда, са застъпени в най-висока степен.


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница