Отчет на основните параметри на бюджета


преглед на изпълнението на Политика в областта на „устойчиво развитие на туризма и ефективно външно икономическо сътрудничество”страница3/26
Дата06.05.2017
Размер4.94 Mb.
ТипЗакон
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

преглед на изпълнението на Политика в областта на „устойчиво развитие на туризма и ефективно външно икономическо сътрудничество”Стратегическа цел „Подобряване на експортния потенциал”/ оперативна цел „Утвърждаване на експорта, като ключов фактор за икономически растеж”.
През 2011 г. външната търговия на България се характеризира с устойчиво увеличение на обемите на износ, в условия на забавен икономически растеж и свито вътрешно потребление сред основните търговски партньори от ЕС. Експортно ориентираните предприятия се опитват да преодолеят свитото търсене в Европа с преориентиране на търговията към традиционни в миналото пазари от Близкия изток и към страни с растящи икономики като Русия и Турция. Основен дял в износа заемат суровините и стоките с ниска степен на преработка, които нарастват с по-висок темп в сравнение с темпа на растеж на инвестиционните и потребителските стоки. Причина за това е както увеличения обем на експорта, така и изменението на международните цени. Ръстът на експорта на стоките с по-висока добавена стойност – машини, уреди и апарати, електрически машини, резервни части и оборудване – също е значителен, но въпреки това те запазват дела си почти непроменен спрямо предходната година. Експортните доставки за страните-членки на ЕС се увеличават с темп над средния за общия обем на българския износ, при по-нисък темп на растеж на вноса, но отново над ръста на общия внос. Обемът на търговията с трети страни нараства значително, но с по-ниски темпове в сравнение с общите нива на износа и вноса. Въпреки признаците за забавяне на европейската икономика и свиването на пазарите, експортната насоченост във външната търговия утвърждава европейската ориентация на страната.

През годината са предприети редица стъпки на държавно, институционално и бизнес ниво за разширяване на икономическото сътрудничество на България с други страни, което допринася за популяризиране на търговско-икономическия потенциал на страната и увеличаване обхвата на пазарното присъствие на български стоки и услуги на международния пазар. Продължава активната работа към подобряване интегрирането на българската икономика към единния пазар, чрез прилагане на Общата търговска политика на ЕС и координиране изпълнението на задълженията на българската страна по сключените от ЕС търговски споразумения. Положителен е приносът на България в рамките на СТО, при подготовката на позиции и воденето на преговори от ЕС, в рамките на провежданите в СТО търговски преговори. На национално ниво са реализирани множество дейности, насочени към подобряване условията за бизнес в страната, за повишаване конкурентоспособността на българските фирми и насърчаване на техния експортен потенциал.Стратегическа цел „Устойчиво развитие на туризма” / оперативна цел „Утвърждаване на туризма, като ключов за икономиката отрасъл”.

Възстановяването на туристическия сектор от икономическата криза беше повлияно от националната маркетинговата политика като инструмент за подобряване конкурентоспособността на отрасъла. Действията в областта на маркетинга бяха ориентирани към изграждане на имидж на България като целогодишна туристическа дестинация чрез промяна на пазарното позициониране на основни и нови пазари, както и чрез активно рекламното присъствие на вътрешния пазар.

За формиране имидж на страната като регионален туристически лидер и страна, ангажирана с устойчиво развитие на туризма, беше насочено и активното международното присъствие, като през 2011 г. усилията бяха съсредоточени основно в дейността на България като съкоординатор на Приоритетна ос 3 „Туризъм и междукултурен диалог” на Стратегията на ЕС за Дунавския регион. Активното членство в Световната организация по туризъм, инициативите по линия на двустранното сътрудничество с отделни държави и в рамките на общи туристически продукти със съседните балкански държави допринасят не само за популяризиране на страната като туристическа дестинация, но и чрез формиране на нови трансгранични продукти за усвояване потенциала на нови региони, балансирано регионално развитие и подобряване пазарните позиции на българския туризъм.

През 2011 г. завърши и подготовката на нов Закон за туризма, което е ключовото действие за устойчивото развитие на отрасъла. Проектът съобразява законодателната рамка на туризма с насоките на ЕК и Световната организация по туризъм за устойчиво развитие на туризма и устойчиво управление на дестинациите, като подобрява системата за управление на туризма на всички нива, осигурява взаимодействието между туристическия бранш и администрацията и регулира осъществяването на различните видове туристически дейности.Описание на степента на достигане на очакваната полза/ефект за обществото от постигането на стратегическата цел за съответната област на политика

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

Показатели за изпълнение

Мерна единица

План 2011 г.

Отчет 2011 г.

Дефицит по текущата сметка

% от БВП

7,5

1.9

Дефицит по търговско салдо

% от БВП

12

-4.7

Салдо по услугите

% от БВП

2,6

6.1

Износ на стоки

%

3,4

30

Ръст на броя чуждестранните туристи

%

1

4,6

Ръст на приходите от туризъм

%

0

3,8

** Предварителни данни. Източник: НСИ и БНБ

*** Предварителни данни за 2011 г. спрямо същия период на 2010 г. Източник: БНБ

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница