Отчет на основните параметри на бюджета


Преглед на изпълнението на Политика в областта на „устойчиво и конкурентоспособно енергийно развитие”страница4/26
Дата06.05.2017
Размер4.94 Mb.
ТипЗакон
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

Преглед на изпълнението на Политика в областта на „устойчиво и конкурентоспособно енергийно развитие”1. Изпълнение на стратегическата цел „Създаване на условия за сигурна, ефективна и екологосъобразна енергетика” на политика „Устойчиво и конкурентоспособно енергийно развитие” и оперативните цели

Изпълнението на стратегическата цел „Създаване на условия за сигурна, ефективна и екологосъобразна енергетика” е пряко свързанo с изпълнението на мерките от Програмата на правителството на европейското развитие на България.В областта на енергетиката, за изтеклия период, приоритетно се работеше по:

 • Подготовката на Енергийна стратегия на България до 2020 година, която бе приета с Решение на Народното събрание на 01 юни 2011 г.

 • Осигуряване и усвояване на средства от ЕС за финансиране на значими проекти и дейности;

 • Законодателни промени за въвеждане изискванията на Третия либерализационен пакет с цел създаване на ефективен енергиен пазар, прозрачност на държавните енергийни дружества, съчетани със засилена защита на правата на потребителите;

 • Проекти за диверсификация на източниците и маршрутите за доставка на природен газ;

 • Актуализиране на законовата база с оглед привеждане на националното законодателство в съответствие с изискванията на ЕС.

Следва да се отбележи и извършената значителна работа в областта на инвестиционните решения в сектор Енергетика, целяща:

 • да гарантира сигурността на енергийните доставки не само за България, но и за региона на Югоизточна Европа (ЮИЕ) и ЕС като цяло;

 • да осигури възможност за реално функциониране на конкурентни енергийни пазари (национални, регионални и Европейски).

Провеждана е активна политика за ускоряване изпълнението на стратегическите енергийни проекти и оптимизиране на финансовите модели така, че да се сведат до минимум ангажиментите на държавата.

2. Изпълнение на оперативните цели към стратегическа цел „Създаване на условия за сигурна, ефективна и екологосъобразна енергетика”

 • „Гарантирана сигурност на доставките в конкурентни енергийни пазари”

 • НС прие Енергийна стратегия на Р България до 2020 г.;

 • Подготвени са промени в Закона за енергетиката, налагащи се от новото европейско енергийно законодателство. Разработеният през 2011 г. проект на ЗИД на ЗЕ е внесен и приет с Решение на Министерския съвет и предстои разглеждане и приемане в Народното събрание;

 • Осъществена е координация между отговорните институции на национално и европейско ниво и е оказана институционална подкрепа при изпълнението на големи енергийни инфраструктурни проекти.


3. Изпълнение на показателите полза/ефект за обществото


 • Изпълнение на ангажиментите на България като държава - членка на ЕС и принос към постигане на целите на ЕС в областта на енергетиката и опазването на околната среда:

    • Осигурено е българското участие в работата на институциите на ЕС, като са подготвени позиции, информации и документи по теми от областта на енергетиката, свързани с насоките за развитие в краткосрочна и дългосрочна перспектива, по-специално – Нова Енергийна стратегия на ЕС (2011-2020 г.), нов инструмент за изграждане и развитие на енергийната инфраструктура в ЕС; рамка за безопасното управление на ОЯГ и РАО в ЕС; теми от областта на енергийната ефективност; външно измерение на енергийната политика на ЕС и др.;

    • Осъществена е необходимата координация и участие в разработването на мерки и действия в енергетиката за гарантиране на енергийната сигурността на доставките на природен газ, както и реализирането на инвестиционни проекти за енергийна инфраструктура;

    • Изготвени и предоставени на ЕК са документи и информации, в изпълнение на изисквания, произтичащи от енергийното законодателство на ЕС.
 • Изграждане на конкурентен енергиен пазар, като път за постигане на приоритетите за конкурентоспособност, енергийна сигурност и устойчиво развитие

    • Делът на свободно договорените количества електрическа енергия на вътрешния пазар от общо реализираните количества за краен потребител в страната достигна 33%.

    • В ход е изготвяне на предложения за промени в нормативни актове свързани с дейностите в енергетиката, целящи облекчаване на административните процедури при реализация на инвестиционните действия в енергийния сектор.
 • Разширяване на физическата инфраструктура и подобрено функциониране на регионалния енергиен пазар

 • В изпълнение на ангажименти, произтичащи от законодателството на ЕС и с цел гарантиране енергийната независимост на страната са подготвени, съгласувани и предоставени на институциите на ЕС изисканите от нас документи и информации и са реализирани действия, в резултат на които се водят преговори за реализация на проекти за доставки на природен газ от нови източници.
 • Оптимизирано оползотворяване на съществуващите възможности за финансиране на проекти в горепосочените направления със средства от европейски фондове и програми, включително – Международен фонд „Козлодуй” /МФК/, оперативните програми към Структурните и Кохезионния фонд на ЕС, Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации, Рамковата програма за научни изследвания и демонстрации в част „Енергетика.”

 • Оказана е институционална подкрепа и координация и се осъществи мониторинг и оценка на напредъка при изпълнението на приоритетните програми и проекти в областта на енергетиката;

 • Взето е активно участие в процеса на преговори и подготовката на документи за продължаване на предоставяната помощ от Европейската Комисия за Международен фонд „Козлодуй” за периода 2014-2020 г.;

 • Изготвен е Стратегически документ във връзка със Съобщение на Европейската комисия, относно планиране на бюджетна процедура на Европейския съюз за следващия програмен период 2014-2020 г. и предложения за продължаване на финансирането на мерки по МФ „Козлодуй”.

 • Предоставени са отчети, доклади и писма за подкрепа на проектите. Проведени са срещи с цел ускоряване реализацията на големите инвестиционни проекти в сектор Енергетика.


4. Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката

Изпълнението на политиката се осъществява във взаимоотношение с МФ, МОСВ, МРРБ, МТСП, МОМН, ДКЕВР, НСИ, АЯР, енергийните дружества, държавни предприятия и др.


5. Информация за наличността и качеството на данните

Наличните данни в МИЕТ, НСИ, АУЕР, енергийните дружества и други български и чуждестранни източници на информация.


Показатели за полза/ефект и целеви стойности

Показатели за изпълнение

Мерна единица

План 2011 г.

Отчет 2011 г.

Дял на свободно договорените количества електрическа енергия на вътрешния пазар

%

24

33%

Сигурност на снабдяването с енергия – възникване на ситуации за въвеждане на ограничителни режими

Бр.

0

0

Дял на енергията от ВИ в брутното крайно енергийно потребление

%

10,72

*

Национална индикативна цел за енергийни спестявания*

%

1

отчита се годишно

Крайна енергийна интензивност

koe/€00p

0,153

отчита се годишно (чрез годишните отчети на АУЕР)

Крайно енергийно потребление **

ktoe

12 744

отчита се годишно

Забележка:

1.*показателят ще бъде отчетен след представяне на Енергийния баланс за 2011 г. от НСИ;

2.**стойностите на крайното енергийно потребление са след реализирани мерки от плана за действие по енергийна ефективност;

3. Данните за 2011 г. по т.3, т. 4 и т. 6 ще се отчитат след 31 март на следващата година;

4. Поради особеностите на статистическото отчитане след 31 март 2011 г. може да бъде отчетено изпълнението на индикатора по т. 5
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница