Отчет на основните параметри на бюджета


Програма № 1 “ОБЛЕКЧАВАНЕ НА РЕГУЛАЦИИ, опростяване НА ПРОЦЕДУРИ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, анализи и прогнози”страница5/26
Дата06.05.2017
Размер4.94 Mb.
ТипЗакон
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

Програма № 1 “ОБЛЕКЧАВАНЕ НА РЕГУЛАЦИИ, опростяване НА ПРОЦЕДУРИ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, анализи и прогнози”


Степен на изпълнение на заложените в програмата цели
Програма “Облекчаване на регулации, опростяване на процедури по предоставяне на административни услуги, анализи и прогнози” цели усъвършенстване на нормативната рамка, облекчаване и намаляване на регулаторната и административна тежест за гражданите и бизнеса, публичност, прозрачност и предвидимост на законодателните инициативи, разходоориентиран размер на таксите за услуги, с цел предоставяне на лесно достъпни и качествени административни услуги и модерно и ефективно административно обслужване на бизнеса и гражданите . Провеждане на активен диалог с бизнес-организациите и НПО, за идентифициране на конкретни бариери пред бизнес и инвестиционната активност по места, с оглед реформиране на нормативната рамка на общинско ниво и достигане унифициране на изискванията за предоставяне на услугите от общинските и областните администрации.

През отчетния период дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол” изпълнява напълно тази цел.Основните отговорности на дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол” при изпълнението на Програма 1 от Програмния и ориентиран към резултатите бюджет на МИЕТ са в сферата на административното регулиране и контрол върху търговията с черни и цветни метали, легалната употреба на прекурсори на наркотични вещества, унищожаването на иззети в полза на държавата прекурсори, производството на оптични носители, производството на спирт, дестилати и спиртни напитки, вноса в ЕС на стоманени изделия, текстил, текстилни изделия и поташ от трети страни, за които има нормативно приети ограничения за внос чрез издаване на импорт лицензи и документи за наблюдение.
Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнение на дейности за тяхното предоставяне

1. Контрол върху стоковите борси и тържищата.

 • Издаване на лиценз за извършване на дейност като стокова борса;

През 2011 г. не са постъпили нови заявления за издаване на лиценз като стокова борса. Към момента в България са лицензирани три действащи стокови борси, търговията на които се извършва от 186 борсови члена, някои от които упражняват дейност на повече от една стокова борса, чрез акредитирани 158 брокера.


 • Издаване на удостоверение за организиране на стоково тържище и на пазар на производителите;

При заложени в годишния план за 2011 г. 3 броя издадени или прекратени удостоверения за стокови тържища и 3 броя удостоверения за пазари на производителите, за 2011 има извършени 5 регистрации за организиране на стоково тържище и 4 за пазар на производители. Същевременно има прекратени 3 регистрации на стокови тържища. Няма прекратени регистрации на пазари на производителите. Към края на 2011 г. регистрираните действащи стокови тържища в страната са 64, а пазарите на производителите са 10 броя.


 • Извършване на регистрация на брокер на стокова борса;

През 2011 г. са извършени 8 регистрации на брокери, осъществяващи дейност на стокова борса. Така към настоящия момент 230 лица имат правоспособност за упражняване на брокерска дейност на стокова борса.


 • Прекратяване извършването на дейност като стокова борса;

Няма прекратени лицензи на стокови борси.


 • Проверки на дейността на лицензираните стокови борси, регистрираните тържища и пазари на производителите, както и търговските обекти, извършващи подобна на тяхната дейност, без да отговарят на изискванията, поставени в ЗСБТ и без да имат издадено удостоверение от ДКСБТ;

В началото на 2011 г. беше приет работен план за извършване на проверки. В плана са заложени 1200 проверки на дейността на лицензирани стокови борси, регистрирани стокови тържища, пазари на производителите и на търговски обекти, извършващи подобна на тяхната дейност, неотговарящи на изискванията на ЗСБТ и без издадено удостоверение от ДКСБТ. Броят на извършените проверки за 2011 г. е 1978, с които са установени 822 нарушения. Резултатите са регистрирани в актове за административно нарушение и констативни протоколи. Образувани са 607 административно-наказателни преписки, като с тях са регистрирани следните видове нарушения на ЗСБТ:

  • Нарушаване на изискванията, определени със ЗСБТ по отношение на безопасност, качество, произход и собственост на стоките предназначени за продажба на стоково тържище и пазар на производители;

  • Неиздаване на касови фискални бонове и фактури;

  • Неспазване на регистрационните изисквания определени със ЗСБТ;

  • Неводене на специален тържищен дневник, съгласно изискванията на ЗСБТ.

С цел постигане на по–голяма ефективност и оперативност в последната фаза от процеса по принудителното изпълнение на административните наказания събирането на вземанията по влезлите в сила Наказателни постановления е възложено на частен съдебен изпълнител. За 2011 год. сумите постъпили общо в размер на 444 180 лв., както следва: от частен съдебен изпълнител по вземания възлизат в размер на 101 908 лв. т.е. 22,94 %, от НАП в размер на 16 689 лв. т.е. 3,76 % и постъпления от санкционирани лица в размер на 325 583 лв.т.е.73,30 %.

През 2011 г е намалял делът на нарушенията, свързани с регистриране на сключените на тържищата сделки в специален дневник. Беше засилен контролът върху дейността на организаторите на регистрирани стокови тържища и пазари на производители, както и на лица, управляващи складови бази и търговски площи, действащи като стокови тържища и пазари без регистрация от ДКСБТ. Обект на контрол бяха и неправомерно възникналите пазари за цветя, както и непрекъснато организираните пазари на производители на нерегламентирани места, а именно до пътни артерии, общински полски имоти и др. При установяване на нарушения, свързани с осъществяване на дейност като стоково тържище или пазар без регистрация, служителите разясняват на нарушителите какви следва да бъдат действията от тяхна страна, за да се изпълнят изискванията на ЗСБТ. Разясняват се измененията и допълненията на ЗСБТ.


 • Поддържане на база данни за цените на едро;

Съгласно чл.60 от Закона за стоковите борси и тържищата, ДКСБТ ежедневно събира и обобщава информация за вида, количеството и цените за сключените на стоковото тържище сделки. В изпълнение на това ДКСБТ, съвместно със стоковите тържища изгражда маркетингова информационна система. За целта е създадена методика, в която се определят вида и периодичността на информацията, която се предоставя на управлението на тържището, както и технологичното оборудване, необходимо за нейната обработка. Информационната Система (ИС) на ДКСБТ съществува и функционира реално от 1998 г.Във връзка с решение на Комисията беше разработено WEB – базирано приложение за актуализиране на ценовата информация от стоковите тържища в страната. Комисията изготвя и издава Седмичен бюлетин за движението на представителните за страната средни цени, равнището на цените по региони и тържища, динамиката на ИТЦ и седмични прогнози и анализи на някои хранителни стоки. Той се предоставя в хартиен вариант на Министерски съвет, Министерство на икономиката и енергетиката, Министерство на земеделието и храните, Комисия по защита на конкуренцията, Агенция митници. През 2011 г. ДКСБТ продължи да предоставя информация за цените на едро на българските плодове и зеленчуци на Национален статистически институт. Ежедневно се предоставят текущи цени на стоките за вечерната емисия на БНТ. Експерти от ДКСБТ изготвят подробни шестмесечни и годишни анализ чрез следене динамиката на цените на основни хранителни стоки, както и чрез основния индикатор, обобщаващ динамиката на стоките в Информационния фиш, илюстрирани чрез индекса на тържищните цени. Графика на индекса на тържищните цени се публикува в ежеседмичния бюлетин на ДКСБТ. Стоковите тържища, включени в ИС обработват и предават информацията за цените чрез WEB-базираното приложение.

През 2011 г. беше разработена нова интернет страница на Комисията, която стартира от месец април същата година. Работата в средата на новата WEB - базирана информационна система по същество запази логиката при процеса на ежедневното актуализиране на ценовата информация от стоковите тържища и пазарите на производителите. По отношение на администрирането на сайта и обработката и анализа на информацията новата WEB - базирана информационна система е на принципно ново, по-високо ниво, отговарящо на повишените изисквания на съвременните информационни технологии и цялостната дейност на маркетинговата информационна система на Комисията. Информацията от тържищата и пазарите постъпва в базата данни онлайн. За улеснение на потребителите и администраторите на новия сайт бяха изготвени и публикувани на страницата инструкции за работа в новата интернет среда на информационната система, както и образци на формуляри.

За наблюдаваните от Комисията стоки на страницата има банер с течащи актуални цени, които се обновяват онлайн.

Основната цел на ИС е да се достигне до пълна прозрачност на формираните на тържищата цени на едро на хранителните продукти. Чрез нея се осъществява: мониторинг на тържищната търговия в страната; събиране, обработка и съхранение на информация за анализ на пазара; предоставяне на информация, предназначена за държавните органи и организации в страната; осъществяване на обратна връзка с тържищата и предоставяне на информация за цените на организаторите им; подпомагане дейността на търговците, осъществяващи търговия на тържищата чрез актуална информация за страната и отделните региони; информиране на селскостопанските производители за равнището и движението на цените на хранителни стоки; информиране на крайния потребител за движението на цените на хранителните стоки от първа необходимост и тенденциите в тяхното изменение.
 • Включване на новорегистрирани тържища и пазари на производителите в Информационната система на ДКСБТ, във връзка с приемане на ЗИД на ЗСБТ;

Съгласно чл. 60 (1) и (2) от ЗСБТ, в сила от 03.06.2011г., за сключените на стоковото тържище и на пазара на производителите сделки организаторът на пазара на производителя ежедневно събира и обобщава информация за вида, количеството и цените на продадените стоки, съобразно качеството им.

С Протоколно решение № 21/16.06.2011 г. ДКСБТ, във връзка с § 29. (1) от Преходните и Заключителни разпоредби към ЗИД на ЗСБТ (03.06.2011г.) Комисията уведоми Пазарите на производителите, които към влизането в сила на този закон имат удостоверение за регистрация на пазар на производителя, че в 6-месечен срок от влизането му в сила са длъжни да приведат дейността си в съответствие с изискванията на чл. 60 (1) и (2).

Във връзка с § 29. (2) от Преходните и Заключителни разпоредби към ЗИД на ЗСБТ (03.06.2011г.) са предприети мерки пазарите на производителите, които са в процедура по извършване на регистрация, започнала по досегашния ред, да започнат да изпълняват изискванията на чл. 60 (1) и (2) от датата на получаване на удостоверение за регистрация. Във връзка с по-горе посочените изменения и допълнения на ЗСБТ, Комисията прие нова Методика за събиране и обработка на информацията за продажбите на стоковите тържища и пазарите на производителите.

Вписване на промяна на заявени обстоятелства и вписване на нововъзникнали обстоятелства за стокова борса, стоково тържище, пазар на производителите и брокер на стокова борса. През 2011 г. от лицензираните стокови борси и регистрираните стокови тържища и пазари на производителите в страната са постъпили искания за вписване на промени в заявени обстоятелства (вече вписани първоначално в Регистъра) по чл.14, ал.2 и 3 от ЗСБТ, както и уведомления за нововъзникнали такива, подлежащи на вписване в Регистъра на ДКСБТ. След Решение на Комисията бяха вписани 138 промени (41 за тържища и ПП, 97 за борси, борсови членове и брокери) на обстоятелства, подлежащи на вписване в Регистрите на ДКСБТ. Обработените комплекти от документи на заявители, касаещи процедури по ЗСБТ (регистрации, промени на обстоятелства и др., без контролната дейност), са 523. Тези писма с приложени към тях документи се преглеждаха в утвърдените административни срокове за произнасяне, които са в рамките на законовите изисквания.


2.Оптимизиране на регулаторните режими и контрол на регулаторната среда.
През отчетния период са издадени 63 бр. лицензи за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали. Прекратени са 14 бр. лицензи по желание на лицензоносителите. Вписани са промени в обстоятелствата и са извършени допълвания в 177 бр. издадени лицензи. Извършени са множество проверки на документацията и 35 бр. проверки на място на лица, притежаващи лиценз за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали. В резултат на извършените проверки от контролните органи са издадени 107 бр. наказателни постановления и са отнети 13 бр. лицензи. През периода са обработени и 1216 бр. отчети на лица, притежаващи лиценз за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали.

През 2011 г. е издадена 1 лицензия за дейности с прекурсори от І-ва категория, издадени са 5 нови удостоверения за регистрация за дейности с прекурсори от ІІ-ра и ІІІ-та категория и са направени допълнения в 7 удостоверения за регистрация. Издадени са 52 разрешения за внос и износ на прекурсори. Извършена е 1 проверка на място на оператор, притежаващ лицензия за дейности с прекурсори. Извършени са и 4 окачествявания на предадени за съхранение прекурсори от Комисията за контрол на прекурсорите на наркотични вещества.

През отчетния период, във връзка с осъществяването на контрола над вноса в Европейския съюз от трети страни на стоманени изделия, текстил, текстилни изделия и др. стоки, за които има нормативно приети ограничения за внос чрез издаване на импорт лицензи (Import License) и документ за наблюдение (Surveillance Document) са издадени 4457 импорт лиценза и документи за наблюдение.

През 2011 г., след получено потвърждение от SAE International, са издадени 8 световни кода за идентифициране на производители на ППС.

През периода не са издавани нови лицензи на производители на оптични дискове и матрици за тяхното производство. Издадени са 6 допълнения към лиценз на производител на оптични дискове и промени в обстоятелствата в лиценз на производител на оптични дискове. През периода са извършени 10 проверки на лицензирани производители на оптични дискове и матрици за тяхното производство и са съставени съответните констативни протоколи. При извършените проверки не са констатирани нарушения.

Благодарение на активната дейност на дирекция „РЛК” и участието в преговорите с американската страна, не бе допуснато България да бъде включена отново в списък „Special 301”. В годишния доклад на USTR’s Office, излязъл на 30.04.2011 г., България не фигурираше в списъка като страна, неосигуряваща адекватна защита на правата по интелектуалната и индустриална собственост.
 • Изпълнение на ангажиментите на Р България в областта на експортния контрол на оръжия и неразпространението на оръжия за масово унищожение (ОМУ) в рамките на ЕС и международните организации и режими за експортен контрол и неразпространение на ОМУ – участие в дейността на работните им органи и информационния обмен

I. Дейности в изпълнение на поетите от Р България ангажименти в областта на експортния контрол в рамките на Европейския съюз:

 • Участия в дейността на работните групи към Съвета на ЕС по износа на конвенционални оръжия (COARM) и на експортния контрол на изделия и технологии с двойна употреба (DUWP) – изготвяне и обсъждане на проекти на нормативни актове на ЕС в областта на експортния контрол на конвенционални оръжия и ИТДУ, както и на политиките, прилагани по отношение на определени държави извън ЕС;

 • Участия в срещи на Координационната група към Европейската комисия, създадена съгласно чл. 23 на Регламент 428/2009 на Съвета на ЕС – обсъждане на въпроси, свързани с прилагането на Регламент 428/2009 на национално ниво.

II. Дейности в изпълнение на задължения на Р България, произтичащи от членството на страната ни в международните организации и режими за експортен контрол:

 • Участие в дейността на работните органи на международните организации и режими за експортен контрол и неразпространение на оръжия за масово унищожение - Васенаарска договореност, Австралийска група, Режим за контрол на ракетните технологии, Група на ядрените доставчици и Комитет „Цангер”;

 • Участие в Десетата регионална среща на представителите на Националните органи на страните участнички в Организацията за забрана на химическото оръжие (ОЗХО) от Източна Европа, Талин, Естония – целта на срещата е обмен на опит между държавите-участнички в ОЗХО по прилагането на Конвенцията за забрана на химическото оръжие (КЗХО) чрез изнасяне на презентации и дискусии;

 • Участие в IVто партньорско посещение по въпросите на вътрешно-общностните трансфери, организирано от ЕК, Будапеща, Унгария – обмен на опит между държавите-членки при прилагането чл. 22 от Регламент 428/2009;

 • Участие в семинар на тема „Технически аспекти на експортния контрол”, Испра, Италия - целта на семинара е обмен на практически опит и информация между държавите-членки чрез изнасяне на презентации и дискусии;

 • Участие в двустранна среща, посветена на сътрудничеството между контролните органи на Р България и Р Македония – срещата е организирана с цел постигането на по-голяма прозрачност в дейността на контролните органи на двете страни. Представителите на контролните органи на Р Македония бяха запознати с актуалното законодателство на ЕС и Р България в областта на експортния контрол и функционирането на националната система за експортен контрол;

 • Участие в годишната Международна конференция по експортен контрол, организирана по програмата на Държавния департамент на САЩ за експортен контрол и свързаната гранична сигурност (ЕXBS), Сингапур - обмяна на опит в областта на експортния контрол;

 • Участие в регионален семинар „Митнически процедури и издаване на разрешения: Въвеждане на национални процедури за обмен на информация за изделия и технологии с двойна употреба и конвенционални оръжия”, Ракитие, Хърватска – целта на семинара е да насърчи взаимодействието и координацията между компетентните ведомства в областта на експортния контрол, както на национално, така и на регионално ниво в контекста на борбата с незаконното разпространение на изделия и технологии с двойна употреба и конвенционални оръжия;

 • Участие в XIIIта годишна среща на Националните органи на държавите-членки на Организацията за забрана на химическото оръжие, Хага, Холандия;

 • Участие в Vто партньорско посещение, организирано от ЕК, Варшава, Полша – дискусия между държавите-членки по приемането на „Зелената книга” на ЕС за експортен контрол на изделия с двойна употреба;

 • Участие в третото заседание на Комитета по изпълнение на Регламент на Съвета (ЕО) № 1236/2005 относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, м. ноември, Брюксел;

 • Участие в заседание в Комитета, създаден по силата на чл. 4.3 и 13 на Директива 2009/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 година за опростяване на реда и условията за трансфер на продукти, свързани с отбраната, вътре в Общността, с цел подпомагане правилното транспониране и изпълнение на Директивата;

 • Организиране и провеждане на семинар на тема “Оценка на крайния потребител и крайната употреба. Опознай външнотърговския си партньор – най-добри практики” през м.септември т.г. с над 60 фирми-участнички - посветен на партньорството „Правителство-индустрия” в областта на експортния контрол.

III. Изготвяне на проекти на нормативни актове:

 • Приет е Закон за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и изделия и технологии с двойна употреба във връзка с транспонирането в националното ни законодателство на Директива 2009/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета на ЕС от 6 май 2009 г. за опростяване на реда и условията за трансфер на продукти, свързани с отбраната, вътре в Общността. Закона е приет на 16.03.2011 г. и обнародван в ДВ, бр. 26 на 29.03.2011 г., в сила от 30.06.2012 г.;

 • Изготвен и приет проект за правилник за прилагане на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и изделия и технологии с двойна употреба (ЗЕКПСОИТДУ) с ПМС № 205 от 15.07.2011 г., обн., ДВ, бр. 57 от 26.07.2011 г., в сила от 30.06.2012 г.;

 • Изготвен и приет проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Списък на оръжията и Списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос. Постановление № 147 на МС е прието на 26.05.2011 г.
 • Набиране и обработка на информация и подготовка на нотификации, декларации и доклади за осъществени дейности с оръжия и ИТДУ и предоставянето им по линия на ЕС, ООН, ОССЕ, международните режими за експортен контрол, ОЗХО и др.

 • Изготвени и предоставени годишни нотификации в съответствие с международните ангажименти за износа и вноса на конвенционални оръжия през 2010 г. по линия на Регистъра на ООН за конвенционалните оръжия, за износа и вноса за и от страни-членки на ОССЕ през 2010 г. по линия на Международния обмен за малките оръжия и леките въоръжения (МОЛВ) по Документа на ОССЕ за МОЛВ и за осъществения износ на оръжия през 2010 г. по линия на ВД, както и годишната декларация съгласно Конвенцията за забрана на химическото оръжие за осъществени през 2010 г. дейности с контролирани химически вещества;

 • Изготвени и предоставени данни на Съвета на ЕС за осъществения през 2010 г. износ на оръжия по категориите от Общия списък на оръжията на ЕС и по стойности, които се включват в Консолидирания доклад на Европейския съюз в изпълнението на Обща позиция 2008/944/ОВППС на Съвета, определяща общи правила за режим на контрол върху износа на военни технологии и оборудване. Докладът се публикува ежегодно в „Официален вестник” на Европейския съюз;

 • Изготвен е Годишният доклад на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката, енергетиката и туризма за 2010 г. за изпълнението на задълженията по чл. 74 от ЗЕКОИТДУ.
 • Експертно, информационно и административно обезпечаване на дейността на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на ОМУ към министъра на икономиката, енергетиката и туризма, вкл. дейността й като национален орган по Конвенцията за забрана на химическото оръжие – подготовка и организиране на заседания, издаване на разрешения, регистрации и сертификати, водене на публичен регистър и др.

 • Организирани и проведени 12 заседания на Междуведомствената комисия, на които са разгледани заявления за издаване на разрешения за външнотърговски сделки с оръжия и изделия и технологии с двойна употреба (ИТДУ) съгласно ЗЕКОИТДУ и заявления за издаване на удостоверения за извършване на дейности съгласно Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори, както и други въпроси от нейната компетентност;

 • Регулярна дейност по издаване на становища за класифициране на изделия и регистриране на вноса на ИТДУ, съгласно разпоредбите на ЗЕКОИТДУ, в отговор на постъпили запитвания на фирми (издадени са 1 032 броя становища).
 • Поддържане на информационен обмен Правителство – Индустрия и участие в съвместни мероприятия с браншови организации и други ведомства от националната система за експортен контрол

 • Поддържане на актуална рубрика „Експортен контрол” на сайта на министерството на икономиката, енергетиката и туризма и специализираната интернет страница на Междуведомствената комисия – на български и английски език.


3. Подобряване качеството на дейностите в областта на производството на спиртни напитки.

В областта на подобряване качеството на дейностите при производството на спиртни напитки през 2011 г. е извършено следното:

В отдел „Регистриране, лицензиране и контрол на спирт, дестилати и спиртни напитки” към дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол” не са извършвани нови регистрирации на производители на спирт, дестилати и спиртни напитки. Издадени са 61 бр. изменения и допълнения към съществуващи Удостоверения за регистрация.

Служители на отдел „РЛКСДСН” са извършили 31 бр. проверки в предприятия за производство на спирт, дестилати и спиртни напитки. Взети са 20 бр. проби от различни асортименти за анализ в акредитирана лаборатория. Анализите не са показали нарушения на нормативната уредба.

През периода са проверени 589 бр. дневници на производители на спирт, дестилати и спиртни напитки и са заверени 570 бр. дневници. Извършена е проверка на дневниците за водене на технологичните процеси на всички регистрирани производители, за което са съставени 103 бр. протоколи.

Съставени са 2 бр. актове за нарушение, от които 1 бр. за непредставяне на декларации по чл. 43 и чл. 44 от Наредбата за условията и реда за регистриране и заличаване от регистъра, данните, подлежащи на вписване, начина на водене на дневниците, съдържанието и формата на декларациите на реколтата и стоковата наличност и контрола върху регистрираните лица и дейността им и 1 бр. за неспазване на нормативната уредба. В тази връзка е издадено 1 бр. Наказателно постановление. Издадени са и 7 бр. Заповеди за заличаване от регистъра по искане на производители.

През периода са извършени проверки и са заверени 97 бр. технически спецификации за производство на различни асортименти – спирт, дестилати и спиртни напитки.

През 2011 г. не са издавани Заповеди за утвърждаване на спиртни напитки с географско указание.


4. Провеждане на политика за пълноценно използване на възможностите за икономическо сътрудничество в рамките на членството в НАТО, в европейски структури за сигурност и за двустранно индустриално сътрудничество в сферата на сигурността и отбраната.


 • Осигуряване на ефективно национално представителство в дейността на органи и структури на НАТО и в европейски структури за сигурност:

 • Национално представителство в Групата по индустриалните ресурси и комуникационните услуги (IRCSG към Комитета на НАТО за гражданско планиране при извънредни ситуации (CEPC): Участие на националния представител в редовните заседания и годишния семинар на групата, както и на експерт от МИЕТ в конференция по новите предизвикателства пред сигурността, участие в дейността на Постоянната междуведомствена работна група на националните представители в планиращите групи към CEPC; предоставяне на старшия национален представител в CEPC на становища във връзка с дискусия за ролята и значението на гражданското планиране за извънредни ситуации в НАТО;

 • Национално представителство в Индустриалната консултативна група на НАТО (NIAG): Осъществено участието на зам. националния представител в трите редовни пленарни заседания на NIAG; проучване, подготовка на позиции и становища, запознаване на заинтересуваните индустриални и научноизследователски среди и отделни търговски дружества с постъпващи документи и предприети инициативи по линията на NIAG и други органи и структури на НАТО;

 • Организиране и разширяване на участието на българския бизнес, на браншовите и научноизследователските организации в международни процедури на НАТО, в проекти и програми за индустриално сътрудничество в областта на отбраната и сигурността:

 • Осигуряване на участието на български фирми в международни тръжни процедури на НАТО за осъществяване на проекти по Програмата за инвестиции в сигурността и в подкрепа на мисии и операции: поддържане на база от данни на потенциалните кандидати за участие в процедури на НАТО (включени 156 фирми от различни икономически сектори и дейности); извършена годишна актуализация на информацията в базата данни; проведени 12 заседания на експертната работна група в МИЕТ за разглеждане на документите на заинтересуваните фирми, обявени са 39 международни процедури; от министъра на икономиката, енергетиката и туризма са издадени Декларации за съответствие на 70 български дружества за участие в обявени търгове; консултиране и подпомагане на фирмите в процеса на участие съгласно процедурите на НАТО;

 • Осъществени целенасочени действия за разширяване на участието на българския бизнес в проекти на Агенцията на НАТО за поддръжка и снабдяване (NAMSA): организиран „Индустриален ден на България” в седалището на NAMSA в Люксембург с цел предоставяне на възможност на широк кръг български фирми от сферата на сигурността и отбраната да представят дейността си и да получат обратна информация за възможностите и перспективите за бизнес сътрудничество с най-голямата логистична агенция на НАТО; проведена работна среща с ръководителя на програма „Общи логистични услуги” за обсъждане на възможностите за участие на българската индустрия в актуални инициативи по програмата и организирани посещение и среща с ръководството на две дружества, изпълняващи договори с агенцията; изготвен съвместен доклад с МО до Междуведомствения съвет по ВПК и мобилизационната готовност на страната относно възможността за присъединяване на България като пълноправен член към инициативата „Партньорство за боеприпаси”, като предложението е прието с решение на съвета от 18.10.2011 г.;

 • Осигурено участието на представител на МИЕТ в ежегодната конференция „Индустриални дни” на Агенцията на НАТО за консултации, командване и управление (NC3A) и запознаване на заинтересуваните среди с резултатите и новостите в дейността на агенцията;

 • Номиниране, подготовка и координиране на участието на индустриални експерти и български фирми в пет от 8-те теми за индустриални проучвания на NIAG за 2011 г., като НАТО възстановява средствата на фирмите за работата им по темите, както и на продължаващото от 2010 г. участие по 2 проучвания;

 • Организиране на работни срещи с представители на заинтересувани фирми, работещи в сферата на сигурността и отбраната, и с научноизследователски и браншови структури с цел да бъдат обсъдени възможностите за активизиране на сътрудничеството и участието на повече индустриални представители в дейности и проучвания на NIAG и инициативи с индустриална насоченост на други органи на НАТО;

 • Проведени координационни срещи с представители на Министерството на отбраната и точката за контакт и подготовка на договорните отношения на 2 български фирми за изпълнение на индустриалните дейности по Програмата на НАТО за Съюзно земно наблюдение (AGS);

 • Организиране на среща с д-р Дейвид Фиске (директор, DECISIVE ANALYTICS Corporation) за запознаване с резултатите от проведено проучване на SG 151 на NIAG на тема „Индустриални измерения на териториалната противоракетна отбрана на НАТО” и дискусия с представители на потенциално заинтересуваните индустриални среди и експерти от Министерството на отбраната относно възможностите и перспективите за включване на българския бизнес в индустриалните дейности при реализацията на териториалната противоракетна отбрана (TBMD) на НАТО;

 • Идентифицирани са и включени 2 български фирми и организации със способности и технологични възможности в 5 тематични направления, като принос към инициативите на Групата по въоръженията на военноморските сили на НАТО в контекста на планираните дейности за развиване на способностите на НАТО за борба с пиратството и ефективното противодействие на проявите на въоръжени нападения, обири и отвличания на морска територия;

 • Представено в NIAG българско индустриално предложение за конкретен проект в контекста на инициативата за интелигентна отбрана (“Smart Defence”) и развиване на приоритетните способности на НАТО чрез прилагането на многонационални подходи и иновативни решения;

 • Проведена работна среща във връзка с българското участие в индустриалното проучване на NIAG „Cooperative Civil-Military Information and Intelligence Exchange in Support of Consequence Management Operations” за информиране на експертите от Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи и другите ведомствата, които имат отговорности и изпълняват задачи при съвместни гражданско-военни дейности, за целите и разработваните аспекти, които могат да бъдат полезни за повишаване на националния капацитет и подобряване на взаимодействието при обмена на информация между граждански и военни организации;

 • Включване на представители на бизнеса в конференцията на НАТО на високо ниво за оптимизиране на трансатлантическото отбранително индустриално сътрудничество (TADIC);

 • Изготвяне съвместно с индустрията на отговор на междинните етапи WP1 и WP2 от проучването на Европейската агенция за отбрана (дирекция „Индустрия и пазари”) „Precision and Guided Ammunition Road Map and Action Plan Study”;

 • Участие на представителя на МИЕТ в работата на междуведомствената комисия, създадена съгласно чл.19 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (ЗОБВВПИ);

 • Трансфер на информация и опит за повишаване на националния капацитет (механизми, законодателство, структури, политики) за взаимодействие и сътрудничество в рамките на НАТО и в европейските структури за сигурност:

 • Разработен проект на Стратегия за развитие на българската отбранителна технологично-индустриална база съвместно с МО и Сдружение „Българска отбранителна индустрия”, приет на заседание на МВС по въпросите на ВПК и МГС към Министерски съвет на 27.05.2011 г

 • Представяне на МИЕТ и българския бизнес в двустранното индустриално сътрудничество в областта на отбраната и сигурността:

 • Изготвена позиция по проекта на руската страна за урегулиране на отношенията за производство на отбранителна продукция по документация на СССР и Руската федерация и проект на Споразумение;

 • Подготовка и провеждане на 10-то заседание на ПРГ по ВТС;

 • Подготовка и участие в преговорите за урегулиране на отношенията за производство в България на отбранителна продукция по документация на СССР по време на 14-то заседание на междуправителствената българо-руска комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество, Москва;

 • Подготовка на позиция за разговорите на министрите на външните работи на България и Руската федерация по въпроси на производството в България на отбранителна продукция по руска документация;

 • Подготовка за провеждането на 15-то заседание на Смесения комитет в областта на отбраната с Република Индия;

 • Подготвен и подписан Меморандум за разбирателство за сътрудничество в областта на отбранителната промишленост между МИЕТ, СБОИ и МО на Държавата Израел.


5. Разработване на икономически анализи и прогнози.

 • Изготвяне на 12 месечни броя и един годишен брой на макроикономически бюлетин;

Разработени са 12 бр. на бюлетина „Макроикономически обзор”.


 • Изготвени са справки и аналитични материали за външната търговия на България. Ежемесечно са разработвани краткосрочни прогнози за износа и вноса на България - Разработени са и са публикувани на Интранет страницата на министерството 12 бр. прогнози за вноса и износа на България. Обобщени са и публикувани на Интранет страницата на министерството 11 бр. справки за външната търговия в стоков аспект.
 • Разработване на аналитични материали за секторите в българската икономика и възможностите за развитие на клъстери.

 • Секторни анализи по икономически дейности – краткосрочен – Изготвен е оперативен преглед на секторите по икономически дейности. Съдържа статистическа информация по отношение на производството, вноса, износа и др. икономически показатели по сектори и синтезирани изводи.

 • В „Клъстерен анализ на сектор „Дърводобив-дървопреработка–мебели” – са изследвани възможностите за формиране на клъстери във всички общини въз основа на специално създадени за целта критерии.

 • В „Анализ на преработващата промишленост през 2010г.” се съдържа информация за настъпилите изменения по различни показатели и сектори в сравнение с 2009 г.
 • Поддръжка и актуализация на бази данни, съдържащи информация за външнотърговския стокообмен на България - поддържани и актуализирани са локална база данни „Външна търговия” и „Митническа статистика” на Интранет страницата на МИЕТ.

Предвидените продукти/услуги се явяват основни мерки в Плана за действие по Националната Програма за реформи 2010-2013 г., приета от Министерския съвет с Решение №361 от 1 юни 2010г., както и за изпълнение целите на икономическата и фискална политика в периода 2010-2013 г. съгласно Средносрочната фискална рамка, приета с РМС 705/31.08.2009 г.*С Решение №361 на МС от 1 юни 2010г. е приета Програмата за по-добро регулиране 2010-2013г. (актуализация)
6. Облекчаване на регулаторни режими.

 • Участие в изпълнението на Програмата за по-добро регулиране 2010-2013г.; -изпълнение на мерки и дейности, предвидени за 2011г., изготвяне на обобщен отчет за 2010г. на изпълнените мерки по Програмата за по-добро регулиране 2010-2013г., отговорен изпълнител на които е МИЕТ, изготвяне на Годишен отчет за изпълнение на мерките от всички ведомства и органи за 2010г., внасяне Годишния отчет за одобрение от Министерски съвет – одобрен с Решение на МС от 31.08.2011г.

 • Извършване на периодичен анализ на нормативната рамка, въвеждаща регулации- Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност с който се разширява полето на мълчаливото съгласие при регистрационните режими, въвеждат с специални раздели за движението на постъпващите преписки към публичните регистри на органите, администриращи регулаторни режими, въвеждат се принципите за определяне на разходоориентиранразмер на таксите. Законът е в сила от 20 май 2011г.

В изпълнение на разпоредбите му е разработена и внесена в МС Методика към чл. 7а за определяне на разходоориентиран размер на таксите и разходването им. Методиката е приета с ПМС №1от 2012г.

 • Идентифициране на регулаторни и административни бариери пред бизнеса – проведени са 3 срещи с браншови организации и сдружения на бизнес оператори. Изготвени Анализ и проект на законодателна промяна – ЗИД на Закона за защита на конкуренцията, с цел разрешаване проблеми между производители и търговци на дребно и осигуряване на устойчива конкурентна среда на националния пазар и усъвършенстване на нормативната рамка.

 • Изготвяне на предварителна оценка на въздействието на нормативните актове - Възложено е изготвяне на 1 предварителна оценка на въздействието на проект на нормативен акт –проект на ЗИД на Закона за конкуренцията

 • Изготвяне на последваща оценка на въздействието на нормативни актове - Възложено е изготвяне на 1 последваща оценка на въздействието на въведен преди 3 години нормативен акт за аутсорсване на регулаторен режим на съсловна организация, а именно на Закона за независимите оценители.

Предвидените продукти/услуги се явяват основни мерки в Плана за действие по Националната Програма за реформи , приетата с РМС № 361/1.06.2010 г. Програма за по-добро регулиране 2010-2013 г. (актуализация); приетия с РМС № 560/2010 г. План за оптимизиране на Държавната администрация, както и за изпълнение целите на икономическата и фискална политика в периода 2010-2013 г. съгласно Средносрочната фискална рамка, приета с РМС 705/31.08.2009 г.*
7. Подобряване на бизнес средата.

 • Периодично анализиране на регулаторни режими – изготвени са 23 предложения до съответните административни органи за облекчаване на административни процедури за предоставяне на услуги на бизнеса и гражданите и три предложения за усъвършенстване на нормативната уредба – един закон и две наредби.

 • С изготвените законопроекти – ЗИД на Закона за занаятите и ЗИД на ЗОАРАКСД, приети от Народното събрание съответно през месеците април и май 2011г., административната тежест за бизнеса и предприемачите е намалена общо с 12% над приетата национална цел.

 • Анализът на съществуващите механизми за контрол на нормативните актове, въвеждани с актове на местната власт е прехвърлен за 2012г., предвид това, че ще се изготвя съвместно с дирекция „Стратегически анализи“ на администрацията на МС, по проект, финансиран по ОПАК.

 • Аналитичен преглед на действащата система на таксите, събирани за административни услуги в съответствие с променените обществени условия,за съответствие със закона за държавните такси и изготвяне на предложения за актуализация на такси по Тарифи- изготвена и приета от МС Методика за определяне на разходоориентиран размер на таксите и разходването им;


8. Подобряване на комуникацията между бизнеса и администрациите.

 • Съставена е програма за срещи по региони и браншове с участието на представители на бизнеса, неправителствения сектор и администрациите – за анализиране на бариерите и рисковете за развитие на бизнеса в конкретния регион-проведени са 3 семинара.

 • Изготвяне на предложения за предприемане на мерки за въздействие -на заседание на СИР, проведено през април 2011г. бяха анализирани проблемите, създавани от Агенцията по вписвания и бе прието предложението за свързване в една точка на контакт на АВ, НАП и НСИ, за подаване на Годишните финансови отчети, с оглед намаляване административната тежест и облекчаване на бизнеса.

 • Провеждане на срещи и семинари за представяне и обмен на добри практики- проведени 3 семинара на малки и микро предприятия, предоставящи услуги.

- Проведени са срещи с браншови организации и асоциации от преработващата промишленост за обсъждане на мерки, целящи подобряване на тяхната конкурентоспособност и справяне с конкурентния натиск на единния пазар на Европейския съюз.

Отчет на показателите за изпълнение на програмата

Показатели за изпълнение

Мерна единица

План 2011 г.

Отчет 2011 г.

Извършени проверки на дейността на регистрираните стокови борси, стокови тържища и пазари на производителите и на търговски обекти, извършващи подобна на стоковите борси и тържища дейност, неотговарящи на изискванията, поставени в ЗСБТ и без издадено удостоверение от ДКСБТ.

Бр.

850

1 978

Издаване /прекратяване/ отказ на регистрация за организиране на стоково тържище.

Бр.

3

8

Издаване/ прекратяване / отказ на регистрация за организиране на пазар на производителите.

Бр.

3

4

Издаване /прекратяване/ на регистрация за извършване на брокерска дейност.

Бр.

20

8

Извършване на процедурни действия по партидите на СБ, СТ, ПП, БЧ и ББ /вписвания, предписания и др./

Бр.

100

138

Превенция от нарушения, извършвани от организаторите на стоковите борси или тържища въз основа на констатациите и препоръките на контролните органи и специализираните звена в ДКСБТ.

%

50

56

Относителен дял на установените нарушения към извършените проверки в търговските обекти.

%

15

30,68

Степен на интегриране на информационните данни на тържищата в информационната система на ДКСБТ.

%

70

70

Извършени проверки на място във връзка с осъществяването на контрола, отговорност за който носи ДРЛК

бр.

60

77

Обслужени заявители във връзка с административните услуги, предоставяни от ДРЛК

бр.

500

4943

Издадени индивидуални административни актове

бр.

500

486+4457

Издадени импорт лицензи и документи за наблюдение при внос в Европейския съюз от трети страни на стоманени изделия, текстил и текстилни изделия и др. стоки

бр.

3 500

4457

Окачествяване състоянието на иззети прекурсори.

бр.

6

4

Унищожени прекурсори

кг.

10 000

-

Брой анализи на спиртни напитки по ЗВСН

бр.

20

20

Предоставяне на данни и обмен на информация с органите на ЕС, международните режими и организации за експортен контрол и неразпространение на ОМУ и контролните органи на страните членки

Бр.

7

12

Изготвяне на национален доклад за дейността на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на ОМУ към министъра на икономиката, енергетиката и туризма

Бр.

1

1

Участие в дейността на работните органи на ЕС, международните режими и организации за експортен контрол и неразпространение на ОМУ, международни форуми

Бр.

52

34

Провеждане на междуинституционални мероприятия и по линия на сътрудничеството Правителство -Индустрия с представители на бизнеса и академичната общност в областта на експортния контрол

Бр.

1

1

Национално представителство в органи и структури на НАТО и ЕС, които работят по икономическите аспекти на сигурността

Бр.

10

8

Участие в работата на органи по двустранно индустриално сътрудничество в областта на сигурността и отбраната

Бр.

7

7

Предложения по национални механизми, законодателство, структури, политики в сферата на сигурността и отбраната

Бр.

3

4

Бази данни, макроикономически анализ и програмиране

Бр.

13

13

Проведени регионални срещи за идентифициране бариерите пред бизнеса

Бр.

6

6

Анализирани административни режими

Бр.

2

5

Изготвени предварителни оценки на въздействие на нормативни актове

Бр.

1

1

Изготвени последващи оценки на въздействие на новоприети нормативни актове и препоръки

Бр.

1

2

Брой проведени обществени обсъждания

Бр.

3

5

Анализ на възможностите за аутсорсване на дейности на браншови организации

Бр.

0

1

Изготвяне на анализ за съответствие на Тарифите на таксите със Закона за държавните такси - Проект за регламентиране системата на таксите

Бр.

0

1

Организиране на срещи и семинари за представяне на добри бизнес практики и обмен на опит

Бр.

6

14

Брой организации, включени за участие в мрежата от организации за обмен на добри практики

Бр.

10

10


Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи

Приложение № 6 – Отчет на разходите по бюджетните програмиПрограма “Облекчаване на регулации, опростяване на процедури по предоставяне на административни услуги, анализи и прогнози”

Закон

Уточнен план

Отчет

І.

Общо ведомствени разходи:

1 637

1 710

1 660

 

Персонал

1 367

1 404

1 386

 

Издръжка

265

306

274

 

Капиталови разходи

5

0

0

1

Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:

1 637

1 710

1 660

 

Персонал

1 367

1 404

1 386

 

Издръжка

265

306

274

 

Капиталови разходи

5

 

 

2

Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки

0

0

0

 

Персонал

 

 

 

 

Издръжка

 

 

 

 

Капиталови разходи

 

 

 

 

От тях за: *

 

 

 

 2.1

1.....................................

 

 

 

 2.2

2....................................

 

 

 

 

Администрирани разходни параграфи **

 

 

 

ІІ.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

0

0

 

1.....................................

 

 

 

 

2....................................

 

 

 

ІІІ.

Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки

0

0

0

 

1.....................................

 

 

 

 

2....................................

 

 

 

 

Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):

1 637

1 710

1 660

 

 

 

 

 

 

Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):

1 637

1 710

1 660

 

Численост на щатния персонал

93

88

83

 

Численост на извънщатния персонал

 

 

 

Отговорност за изпълнението на програмата

Дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол”, Дирекция „Международно контролирана търговия и сигурност”, Дирекция „Бизнес среда и политика за МСП” и Държавна комисия по стоковите борси и тържищата


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница