Отчет на основните параметри на бюджетастраница6/26
Дата06.05.2017
Размер4.94 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

Програма № 2 “насърчаване на предприемачеството и иновациите”Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

През 2011 г. мерките за изпълнение на заложените в програмата цели са насочени към активиране на връзките между наука и предприятия; стимулиране на пазарно ориентирани научно-приложни изследвания, предназначени за индустрията и създаване на условия за привличане на частни капитали за финансиране на иновации; подобряване на условията за достъп до финансирането в предприятията; увеличаване на иновативните решения на етап научноизследователска и развойна дейност (НИРД); увеличаване на разходите за НИРД в предприятията; увеличаване броя иновативни решения с пазарна цел; увеличаване броя нови/иновативни продукти/услуги на пазара; увеличаване броя регистрирани патенти и полезни модели от подкрепените предприятия; подобряване на бизнес средата, вкл. проиновативната инфраструктура; модернизация на технологиите и управлението в предприятията; осигуряване на съответствие на българските продукти с международните стандарти за качество; предоставяне на лесно достъпни и качествени консултантски услуги на бизнеса; осигуряване на финансиране за високорискови инвестиции, основно за иновационни дейности.

През 2011 г. основният инструмент за финансиране е ОП „Конкурентоспособност”, по която се изпълняват процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по операциите на Приоритетни оси 1 и 2.

В изпълнение на Национална цел 2 за достигане на частните инвестиции в НИРД в размер на 1,5 от БВП са реализирани ред мерки.

През последните години се наблюдава значително нарастване на инвестициите на частния сектор в иновации. Особено показателен е размерът на инвестициите на частния сектор в НИРД през 2010 г., който възлиза на 210.6 млн. лв. и е близо два пъти повече от инвестициите през 2009 г. Освен това инвестициите на частния сектор през 2010 г. са по-големи от държавните, макар и с малко (около един милион лева). Положителната тенденция означава, че необходимостта от инвестиции е осъзната от фирмите.


 • Организиране и провеждане на Национален етап на европейския конкурс „Европейски награди за предприемачество”-проведен при висок интерес .

 • Организиране и координиране на проявите в национален мащаб, свързани с провеждането на „Европейската седмица на МСП 2011”- проведена.

 • Изготвяне на проект ЗИД на Закона за малките и средните предприятия, осигуряващ нормативна регламентация за въвеждането на алтернативна доброволна административна процедура за оздравяване на МСП.

 • Работа по проекта за създаване и развитие на Центрове за насърчаване на предприемачеството във висшите училища. Целта на проекта е насърчаване на предприемачеството сред студентите от техническите университети за оценка на собствени технологични идеи и стартиране на бизнес.

 • Реализация на проекти, насочени към обучение по предприемачество и насърчаване на предприемаческия дух и подкрепа към учебно-тренировъчните фирми със създаването на конкурса „Брандико”, целящ да насърчи познанията относон защитата на интелектуалната собственост

През периода 1 януари – 31 декември 2011 г. предприетите мерки за изпълнение на заложените в програмата цели са насочени основно към повишаване конкурентоспособността на българската икономика чрез стимулиране на пазарно ориентирани и практически приложими научни изследвания в малките и средни предприятия (МСП). Реализираните мерки са насочени към стимулиране на създаването и развитието на иновативни предприятия и подобряване на про-иновативната бизнес среда в страната; към създаване на предприятия, базирани на иновативни идеи и стимулиране на научно-изследователската и развойна дейност в МСП; към модернизация на технологиите и управлението в предприятията, осигуряване на съответствие на българските продукти с международните стандарти за качество, предоставяне на лесно достъпни и качествени информационни услуги на бизнеса. Продължава процеса по осигуряване на финансиране за високорискови инвестиции, основно за иновационни дейности и други, включително с нови средства като инструментите за финансов инженеринг.

Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне

1. Интегрирана информационно – консултантска мрежа в подкрепа на бизнеса по програма CIP на ЕК (Enterprise Europe Network).

Enterprise Europe Network е инициатива на ЕК, която ще осигури подкрепа на малките и средни предприятия да развият своя пълен потенциал и иновативен капацитет. Чрез предлагане на висококачествени услуги се цели тези фирми да станат по-конкурентноспособни. Силата на тази мрежа се състои в това, че обединява за първи път две измерения: региони и иновации. Мрежата е поредния пример на значението, което ЕК придават на създаването на бизнес среда, в която малките предприятия ще могат да се адаптират към промяната и да преуспяват. Техният успех ще допринесе ползи както за отделните предприемачи, така и за техните служители, клиенти и доставчици, за местните общности и цялата Европейска икономика.

Дейности, извършени през 2011 г:


 • Участници в местни или регионални събития – 100

 • Първи фирмени срещи – 18

 • Клиенти, получаващи интернационална и иновационна подкрепа - 3

2. Национален иновационен фонд (НИФ)

Националният иновационен фонд (НИФ) е единственият финансов инструмент в подкрепа на високорисковите инвестиции за изследователска и развойна дейност на иновативните фирми. НИФ насърчава взаимодействието между науката и бизнеса като стимулира пазарно ориентираните научно-приложни изследвания. С дейността на НИФ се подобряват условията за достъп до финансиране за модернизация на технологиите и заемане на нови пазарни ниши.

Със средствата на Националния иновационен фонд се реализира финансова схема за подкрепа на иновативни предприятия за реализация на научно-изследователски и развойни проекти с цел: повишаване на конкурентоспособността им, привличане на частни капитали при финансирането на собственото им развитие, чрез разработване на нови продукти, услуги и/или въвеждане на нови енергоспестяващи, екологосъобразни технологии.;насърчаване сътрудничеството между предприятията и изследователските организации.

През 2011 г. в процес на изпълнение са ІV и V конкурсна сесия на НИФ. Нова сесия през текущата календарна година не е обявявана. Извършен е технически и финансов мониторинг, и са платени субсидии, съгласно издадени решения, по всички етапи, за които са представени отчети и са одобрени субсидии. През 2011 г. от бюджета на Агенцията реално са изплатени 2 944 961,29 лв. субсидии. Субсидиите на длъжниците за 2011 г. възлизат на 58 630 95 лв.

През 2011 г., е извършен технически и финансов мониторинг и са одобрени разходи и субсидии, в т. ч. и по отделни сесии както следва:

Статус на проектите по ІV конкурсна сесия към 31.12.2011 г.: • сключени договори – няма;

 • прекратени договори – няма;

 • приключили договори – 20 ;

 • договори в изпълнение – 23;

Извършен е или е приключил технически и финансов мониторинг на 34 етапа. По ІV сесия продължителността на всеки етап е 6 месеца.

Статус на проектите по V конкурсна сесия към 31.11.2011 г.: • сключени договори – няма;

 • прекратени договори – няма;

 • приключили договори – 32 ;

 • договори в изпълнение – 39;

Извършен е или е приключил технически и финансов мониторинг на 52 етапа. По V сесия продължителността на етапа се определя от бенефициента, при задължително отчитане поне веднъж годишно.
3. Промоция на иновационната система

С бюджета за 2011 г. не е предоставено финансиране за стартиране на дейности по проекта.


4. Развитие на Центрове за насърчаване на предприемачеството във ВУЗ

Усвоената сума от центровете към 31.12.2011 година възлиза на 210 938,41 лв., в т.ч както следва:

1. Лесотехнически университет София -53 865,42 лв.

2. Висше училище “Международен колеж” Албена, гр.Добрич –97 003,92 лв.

3. Технически университет София-филиал Пловдив – 18 162 лв.

4. Технически университет Габрово – 41 907,07 лв.Начислена през 2011г, но неплатена е единствено сумата от 18 137,33лв по ф-ра 4800/14.12.2011г, издадена от Лесотехническия университет, която е прехвърлена за плащане от бюджет 2012г.

Оперативният контрол по изпълнението на обществената поръчка се осъществява на всеки четири месеца чрез отчети за изпълнените дейности от Стратегическия план и програма за дейността на Центъра по предприемачество към ВУ. Неразделна част към него е Финансовият отчет за изразходваните средства, който следва структурата на Финансовия план (Бюджет) на участника.

Резултатите показват последователност и реализация на заложените дейност от стратегическия им план. По-важните задачи изпълнени през 2011 година са:


 1. Раздаване на награди от “Университетския фонд за стимулиране на предприемачеството” във вид на оборудване на 5 стартиращи фирми на студенти от Лесотехническия университет и 1 стартираща фирма от Техническия университет в Габрово.

 2. Обучени студенти, преминали през различни курсове по предприемачество – над 500бр.

 3. Консултации на студентите и на малки фирми на завършили студенти за условията за усвояване на средства по Еврофондовете, най-вече по ОП “Конкурентоспособност”.

 4. Създаване на една студентска учебно-тренировъчна компания в ЛТУ.

 5. Организиране на конкурси за “Най-добра бизнес идея за стартираща фирма” и за “Най-добър млад предприемач”.

 6. Изработване и отпечатване на 2бр.учебни помагала – “Наръчници за предприемача” от ЛТУ.

 7. Провеждане на анкетни проучвания на студентите за нагласата им за започване на собствен бизнес.

 8. Закупуване на офис техника за оборудване на Центровете по предприемачество и други.

 9. Създадени са публично-частни партньрства (между ВУЗ и бизнеса и общини) и други.


5. „Фабрика за знания” - младежка технологична платформа.

С бюджета за 2011 г. не е предоставено финансиране за стартиране на дейности по проекта.


6. „Ваучерна схема”.

С бюджета за 2011 г. не е предоставено финансиране за стартиране на дейности по проекта.


7. Европейска инициатива ЕВРИКА и съвместна програма ЕВРОСТАРС

ЕВРИКА е европейска инициатива за създаване на мрежа, обслужваща транс-граничното сътрудничество между научноизследователските институти, висшите учебни заведения, производствените предприятия и финансовите институции. Тя подпомага конкурентоспособността на европейските фирми чрез развиването на международно сътрудничество, което води до създаването на контакти и изграждането на мрежи за иновации. Целта й е да постигне пазарна реализация на резултатите от висококачествената научноизследователска и развойна дейност и да използва ефекта от съвместната работа за подобряване на качеството на живота.

В началото на 2011 г. бе приет Закона за ратификация на Меморандума за разбирателство на Секретариата на ЕВРИКА между членовете на инициативата. С този акт бяха финализирани действията по пълноправното членство на страната ни към инициативата.

Националните координатори за ЕВРИКА и ЕВРОСТАРС участваха в работни срещи, организирани от Секретариата на инициативата.

Целта на програма ЕВРОСТАРС е да се подкрепят тези МСП, които интензивно използват знанията и чиято дейност е изградена на основата на технологиите/иновациите. Целевата група на тази Програма са тези малки и средни предприятия, които се характеризират с изявена насоченост към клиентите на пазара, желаещи да постигнат силни международни позиции чрез реализацията на пазарно-ориентирани проекти с висока добавена стойност.

Финансирането на участващите в тази Програма се реализира, съгласно правилата за финансиране на участващите национални програми. За България това е Националния иновационен фонд (РМС 306/2010).

С Решение № 596/3.08.2011 г. Министерският съвет одобри Споразумението между правителството на Република България и Секретариата на инициативата ЕВРИКА, подписано на 27 април 2011 г. в Брюксел и предложи на Народното събрание да ратифицира със закон споразумението. Споразумението е ратифицирано от Народното събрание на 14.09.2011 г., като Законът за ратификация е обнародван в ДВ бр. 75/27.09.2011 г.

През 2011 година бяха предприети и мерки за популяризиране на информацията за участието на български организации в съвместна програма Евростарс, като за целта бяха направени презентации по време на „Европейската седмица на МСП 2011”, организирана от МИЕТ, СУ „Св. Климент Охридски” и Столична община в периода 26-27.09.2011 г. и в рамките на Българо-японския бизнес форум на 16.11.2011 г. В допълнение, на интернет страницата на ИАНМСП бяха публикувани подробна информация и пълен набор от документи за кандидатстване на българските организации.

Разработени са както необходимите промени в Правилата за управление на средствата на НИФ с оглед финансиране на проекти по програма Евростарс, така и Наръчник за изпълнение на съвместна програма Евростарс, отнасящ се до финансирането на българските участници в такива проекти, които бяха утвърдени със Заповед № РД-16-1389/15.12.2011 г. на Министъра на икономиката, енергетиката и туризма.


Отчет на показателите за изпълнение на програмата

Показатели за изпълнение

Мерна единица

План 2011 г.

Отчет 2011 г.

Стартирали микро и малки предприятия/ одобрени за финансиране/

Бр.

до 100
Стартирали младежки технологични фирми

Бр.

до 10

6

Създадени “учебни компании”

Бр.

11

1

Сключени договори с иновативни предприятия по конкурсни сесии на НИФ

Бр.

60

62

Реализирана “Ваучерна схема” за трансфер на знания към предприятията/ сключени договори

Бр.

0

0

Развитие на създадени центрове за насърчаване на предприемачеството към ВУЗ

Бр.

4

4

Създадени партньорства между компании и ВУЗ

Бр.

1

1

Брой инвестиционни проекти за ТМ в предприятията (МСП и големи)

Бр.

100

330

Брой подкрепени проекти за въвеждане на международни стандарти

Бр.

130

224

Брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия (МС).

Бр.

100

303

Брой на подкрепени МСП, които въвеждат нови технологии /продукти (ТМ).

Бр.

25

309

Брой подкрепени клъстерни проекти

Бр.

8

7

Брой създадени/развити финансови инструменти.

Бр.

4

4

Брой подкрепени иновативни проекти (НИРД, комерсиализация)

Бр.

60

22

Брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара

Бр.

20

11

Брой подадени заявки за търговски марки, дизайни, патенти и т.н. от подкрепените предприятия и изследователски организации

Бр.

10

11

Брой подкрепени проекти за бизнес-инкубатори

Бр.

10

17

Брой подкрепени/създадени технологични паркове, технологични центрове, офиси за технологичен трансфер

Бр.

10

0

 • Източници на информацията за данните по показателите за изпълнение по НИФ

Източниците на информация за данните по показателите за изпълнение на проектите по НИФ са: изготвените и представени в Агенцията заключения на независимите експерти за извършен технически мониторинг, относно изпълнение на техническата част от проектите; изготвените финансови анализи за етап с консолидирани финансови справки и изготвени обобщени финансови анализи за приключващите проекти; извършен анализ както на статуса на проектите в изпълнение, така и на изпълнението на договорените разходи и субсидия по съответния проект.

Отчитането се базира на информация от бенефициентите и участниците в програмата, придобита в хода на нейното осъществяване. • Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените целеви стойности по НИФ.

По отношение на количествените показатели основни причини за не постигане на планирания брой сключени договори са не обявяване на нова конкурсна сесия по НИФ и увеличаващият се брой прекратени договори по молба на бенефициентите, поради финансова невъзможност за изпълнение на съответния договор.

Поради забавяне в оценката на проектните предложения по някои от процедурите за предоставяне на БФП, заложените показатели са изпълнени частично.Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи

Приложение № 6 – Отчет на разходите по бюджетните програмиПрограма “Насърчаване на предприемачеството и иновациите”

Закон

Уточнен план

Отчет

І.

Общо ведомствени разходи:

341

607

528

 

Персонал

131

237

221

 

Издръжка

210

370

307

 

Капиталови разходи

0

0

0

1

Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:

341

607

528

 

Персонал

131

237

221

 

Издръжка

210

370

307

 

Капиталови разходи

 

 

 

2

Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки

0

0

0

 

Персонал

 

 

 

 

Издръжка

 

 

 

 

Капиталови разходи

 

 

 

 

От тях за: *

 

 

 

 2.1

1.....................................

 

 

 

 2.2

2....................................

 

 

 

 

Администрирани разходни параграфи **

 

 

 

ІІ.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

3 534

3 251

 

1.Субсидии за дейности по Национален иновационен фонд /НИФ/

 

3 534

3 343

 

2.Възстановени средства, предоставени за съфинансиране по проект „JOBS” - ПРООН

 

 

-92 

ІІІ.

Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки

116 956

116 956

84 763

 

1.ОП "Конкурентоспособност"

116 956

116 956

85 203

 

2. Програма ФАР

 

 

-440

 

Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):

116 956

120 490

88 014

 

 

 

 

 

 

Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):

341

4 141

3 779

 

 

 

 

 

 

Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):

117 297

121 097

88 542

 

Численост на щатния персонал

9

12

11

 

Численост на извънщатния персонал

 

 

 

Отговорност за изпълнението на програмата

Дирекция „Икономическа политика”, дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” и Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия.Проекти, финансирани по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”


 1. Технологично обновление в предприятията. Проект по ОП „Конкурентоспособност”.

 • Процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за МСП и големи предприятия за технологично обновление в предприятията, финансиращи инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи, с цел разширяване на бизнес дейностите им; въвеждане на нови продукти, услуги и процеси в компаниите.

Процедура BG161PO003-2.1.01 „Технологична модернизация в предприятията” - обявена на 17 октомври 2007 г. Общо по процедурата са подадени 48 финални отчета, от тях 1 договор с подаден финален отчет е прекратен. Одобрени са финалните отчети по 41 договора, от които през 2009 г. са извършени финални плащания по 8 договора, през 2010 г. се извършени финални плащания по 31 договора и през 2011 г. са одобрени 2 финални отчета, по които плащанията възлизат на 1 055 307.00 лв. Възстановените суми през 2011 г. са в размер на 126 982.40 лв. Към 31.12.2011 г. плащанията общо по процедурата възлизат на 10 516 014.78 лв..

В периода 01.01.2011 – 31.12.2011 са извършени 11 проверки на място, 8 от тях са извършени в съответствие с Годишния план за проверки на място за 2011 г. с цел последващ мониторинг на постигнатите резултати и устойчивост на резултатите.Процедура BG161PO003-2.1.04 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” - обявена на 15 октомври 2008 г. Към 31.12.2011 г. е приключило изпълнението на всички договори за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП) по процедурата. Успешно са приключили изпълнението 112 ДБФП. Към 31 декември 2011 г. са прекратени 60 ДБФП. Прекратени през 2011 г. са 24 договора, от които 12 броя по искане на бенефициента и 12 броя от страна на ДО поради неизпълнение на договорите. Към края на отчетния период са подадени 123 отчета (112 финални и 11 междинни). Общата сума на платените средства към 31 декември 2011 г. е 49 032 716.66 лева, от тях: по 30 ДБФП са извършени авансови плащания, възлизащи на 2 967 037.89 лева, по 10 ДБФП са извършени междинни плащания на стойност 2 592 833.67 лева и по 104 ДБФП са извършени окончателни плащания в размер на 43 472 845.10 лева.

От началото на изпълнението на договорите за БФП по процедурата към 31 декември 2011 г. са извършени 372 проверки на място.Процедура BG161PO003-2.1.05 „Технологична модернизация в големи предприятия” - процедурата е обявена на 15 октомври 2008 г. Към 31.12.2011 г. 14 договора са на етап на изпълнение, а 19 договора са приключили изпълнението на дейностите и са подали финални отчети. Постъпили са 43 отчета (32 финални и 11 междинни). Плащанията към 31.12.2011 по тази процедура възлизат на 35 957 195.40 лв. (авансови, междинни и окончателни). За 2011 г. са изплатени междинни и окончателни средства в размер на 24 972 384.08 лева.

Към 31.12.2011 г. 18 големи предприятия успешно са приключили изпълнението на проектите и са получили окончателно плащане (16 от които в периода 01.01.2011 – 31.12.2011). През отчетния период са прекратени общо 5 договора, като основната причина е финансови затруднения.

От началото на изпълнението на договорите за БФП по процедурата към 31 декември 2011 г. са извършени 140 проверки на място.

Процедура BG161PO003-2.1.06 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” – обявена на 10 май 2010 г. През отчетния период са сключени 194 договора с размер на предоставяната безвъзмездната финансова помощ 97 174 847.08 лева. През 2011 г. са прекратени 20 договора, като в изпълнение са 171 договора с размер на безвъзмездната финансова помощ 87 287 498.87 лева. Към 31.12.2011 г. са изплатени средства в размер на 4 260 058.48лева

От началото на изпълнение на договорите по процедурата към края на отчетния период са подадени и съответно проверявани 11 отчета, от които 5 междинни и 6 финални.

От началото на изпълнение на договорите по процедурата към 31 декември 2011 г. са извършени 122 посещения на място. От тях 11 броя са осъществени след представени междинни/финални отчети и съответно искане за плащане. Останалите посещения са свързани с проследяване изпълнението и напредъка по проектите или във връзка с провеждани процедури за определяне на изпълнители от страна на бенефициентите

Процедура BG161PO003-2.1.07 „Технологична модернизация в големи предприятия” – обявена на 2 юни 2010 г. Към 31 декември 2011 г. са сключени общо 21 броя договора с общ размер на безвъзмездната финансова помощ по тях на стойност 60 008 713,49 лева.

Към настоящия момент в етап на изпълнение са 20 договора. Размерът на безвъзмездната финансова помощ по тях е 56 012 090,71 лв. Прекратен е 1 договор, с размер на безвъзмездна помощ 3 996 622,78 лв.

От началото на изпълнение на договорите по процедурата към 31 декември 2011 г. са извършени 41 посещения на място. От началото на изпълнение на договорите по процедурата към 31 декември 2011 г. е подаден 1 междинен отчет. Към 31.12.2011 г. са изплатени средства в размер на 2 404 630.59 лева.

Процедура BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” – обявена на 30 декември 2010 г. с краен срок за подаване на проекти 01.04.2011 г. и общ размер на безвъзмездната финансова помощ 97 791 500,00 лв. Общо по процедурата през отчетния период са постъпили 189 броя проектни предложения. Назначена е Оценителна комисия за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите по процедурата проектни предложения, която е приключила оценката в рамките на отчетния период и е представила за одобрение на Ръководителя на Управляващия орган Оценителния доклад.

В резултат на получено от страна на Управляващия орган през отчетния период одобрение на изготвения от Оценителната комисия по процедурата доклад за извършената оценка е издадено Решение на Ръководителя на Договарящия орган за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Одобрени за финансиране са общо 119 броя проектни предложения с размер на безвъзмездна финансова помощ на стойност 94 051 043,72 лева.

По процедурата е съставен списък с 29 броя „резервни” проектни предложения, които покриват минималните изисквания за получен резултат на техническа и финансова оценка, но за финансирането, на които не е наличен свободен финансов ресурс.

Впоследствие с взето на неприсъствено заседание от страна на Комитета за наблюдение на ОП „Конкурентоспособност” решение бюджетът на процедурата е увеличен с 1 337 617,59 лева, с които е осигурено финансиране за първите двама класирани в „резервните списъци” за категория „микро-предприятие„ и „средно предприятие” кандидати.

Към 31 декември 2011 г. е приключил процесът на договаряне с одобрените за финансиране по процедурата кандидати. Сключени са общо 115 броя договора с общ размер на безвъзмездната финансова помощ по тях на стойност 94 132 767,86 лева.

От началото на изпълнение на договорите по процедурата към 31 декември 2011 г. е извършено 1 посещение на място. Няма подадени междинни и финални отчети.

Към 31 декември 2011 г. са извършени авансови плащания, възлизащи на 687 486,85 лева.

Нова процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.1.13 “Технологична модернизация в малките и средните предприятия” e обявена на 19.09.2011 г. с бюджет 97 791 500 лв. Процедурата беше с краен срок за кандидатстване 20.12.2011 г. По процедурата са постъпили 542 проектни предложения, които са в процес на оценка.


 1. Покриване на международно признати стандарти. Проект по ОП „Конкурентоспособност”.

 • Процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за предприятия, целящи постигане на съответствие с международно признати стандарти – въвеждане на системи за управление на околната среда (EMAS), качеството, управленски системи базирани на информационни технологии, добри управленски практики и др.

Процедура BG161PO003-2.1.02 „Покриване на международно признати стандарти” - Процедурата е обявена на 17 октомври 2007 г. Към 31.12.2011 г. по 123 договора финалните отчети са верифицирани, а по 6 договора финалните отчети не са верифицирани от ДО. През отчетния период са извършени финални плащания по 7 договора, по които платените средства са в размер на 227 227.86 лв. Общо платени по проекта към 31.12.2011 г. са 4 404 738,35 лв.

Броят на сертифицираните предприятия е  122 с общо 178 успешно въведени сертификати, като част от бенефициентите са въвели повече от един сертификат (индикатор въведени сертификати).

През отчетния период са извършени 63 посещения на място, в.т.ч. последващ мониторинг.

Приключило е изпълнението на договорите за БФП по процедурата. Извършени са всички плащания по одобрените финансови отчети. Процедурата се счита за приключила.Процедура BG161PO003-2.1.03 „Покриване на международно признати стандарти” - процедурата е обявена на 6 октомври 2008 г. Към 31.12.2011 г. 114 договора са приключили изпълнение и са представени финални отчети, а прекратени са общо 67 договора за безвъзмездна финансова помощ. Причините за прекратяване на договорите са главно невъзможност да се осигури собственото съфинансиране вследствие финансови затруднения, както и неизпълнение на договорните задължения от страна на бенефициентите.

Общата сума на платените средства към 31 декември 2011 г. е 2 491 733,24 лева, от тях: авансови плащания, възлизащи на 23 973,00 лева по междинни плащания 356 778,80 лева, финални плащания в размер на 2 110 981.44 лева

През 2011 г. са извършени 25 проверки на място.

Процедура BG161PO003-2.1.08 „Покриване на международно признати стандарти” – обявена на 1 юли 2010 г. с Решение № 3МС-01-1/14.04.2011 г. на Ръководителя на Договарящия орган за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедурата. Одобрени за финансиране са 243 проектни предложения с обща стойност на безвъзмездната финансова помощ по тях в размер на 19 044 321.13 лева. Към 31.12.2011 г. са сключени 224 договора с размер на безвъзмездната финансова помощ 17 893 552,48 лева.

Към 31.12.2011 г. в изпълнение са 215 като са прекратени 8 договора за безвъзмездна финансова помощ. От началото на изпълнение на договорите по процедурата към края на отчетния период са подадени 4 междинни отчета. Общата сума на платените средства към 31 декември 2011 г. е 139 998,77 лева, от тях: по 7 договора са извършени авансови плащания, възлизащи на 132 974, 27 лева и по 1 междинен отчет са платени средства в размер на 7 024, 50 лева.

От началото на изпълнение на договорите по процедурата към 31 декември 2011 г. са извършени 34 посещения на място.

Процедура BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията”– обявена на 29 юни 2011 г. с краен срок за кандидатстване 28 септември 2011 г. и общ размер на безвъзмездната финансова помощ 48 895 750 лева. Към 31.12.2011 г. процедурата е в процес на оценка на постъпилите проектни предложения.


 1. Създаване на регионални бизнес - инкубатори. Проект по ОП „Конкурентоспособност”.

 • Процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за създаване на бизнес - инкубатори в подкрепа на стартиращи фирми. Проектите ще покриват разходи за изграждането/обновяване на инкубатори, както и необходимите инвестиции за функционирането на мрежата от инкубатори.

Процедура BG161PO003-2.2.01 „Подкрепа за създаване и развитие на бизнес инкубатори" е обявена на 26 ноември 2010 г. с краен срок за кандидатстване 28 март 2011 г. и общ размер на безвъзмездната финансова помощ 35 204 940,00 лева. В рамките на отчетния период е изтекъл крайния срок за подаване на проектни предложения. Общо по процедурата през отчетния период са постъпили 42 броя проектни предложения, едно от които е след изтичане на определения краен срок за кандидатстване.

Назначена е Оценителна комисия за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите проектни предложения, която е приключила оценката в рамките на отчения период и е представила за одобрение на Ръководителя на Управляващия орган Оценителния доклад. В резултат на получено от страна на Управляващия орган през отчетния период одобрение на изготвения от Оценителната комисия по процедурата доклад за извършената оценка е издадено Решение на Ръководителя на Договарящия орган за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Одобрени за финансиране са общо 18 броя проектни предложения с размер на предоставената по тях безвъзмездна финансова помощ на стойност 15 394 046,53 лева. Към 31 декември 2011 г. е стартирала процедурата по сключване на договори с одобрените за финансиране кандидати, като са подписани от страна на кандидатите първите два договора. 1. Насърчаване на бизнес кооперирането и клъстерите. Проект по ОП „Конкурентоспособност”.

 • Процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за подкрепа за нововъзникващи или вече съществуващи клъстери, чрез подкрепа за административното тяло на клъстера и доставка на оборудване за общите клъстерни нужди

Процедура BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България” е обявена на 16 юли 2010 г. с общ размер на безвъзмездната финансова помощ 29 337 450,00 лв. Процедурата е без определен краен срок за кандидатстване.

В рамките на отчетния период са постъпили 19 нови проектни предложения. Назначена е Оценителна комисия за разглеждане, оценка и класиране на постъпващите проектни предложения.

Приключена е оценката на първите 12 броя постъпили по процедурата проектни предложения, като изготвените от Оценителната комисия доклади за извършената оценка са представени за одобрение на Ръководителя на Управляващия орган.

В резултат на предоставени от страна на Управляващия орган одобрения за извършената оценка на първите осем и деветото постъпило по процедурата проектно предложение в рамките на отчетния период са издадени Решения на Ръководителя на Договарящия орган за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по тези проекти. Одобрени за финансиране от тях са 7 броя проектни предложения с размер на безвъзмездната финансова помощ по тях на стойност от 1 618 316,45 лева.

Към 31 декември 2011 г. все още са в процес на съгласуване с Управляващия орган Оценителните доклади за извършената от Оценителната комисия оценка на десетото, единадесетото и дванадесетото постъпили по процедурата проектни предложения.

Към датата на изготвяне на настоящия доклад е получено одобрение от страна на Управляващия орган за оценката на десетото проектно предложение, въз основа на което е издадено Решение на Ръководителя на Договарящия орган. Няма одобрено за финансиране проектно предложение.

В края на отчетния период в процес на оценка съответно на етап оценка на административното съответствие и на етап оценка на допустимостта са тринадесетото и четиринадесетото постъпили по процедурата проектни предложения. Към датата на изготвяне на настоящия доклад е приключила оценката на тринадесетото проектно предложение, което не е одобрено за финансиране. В процес на подготовка от страна на Оценителната комисия е доклада за извършената оценка.

С одобрените за финансиране през периода по процедурата кандидати е проведена процедура на договаряне. Към 31.12.2011 г. са сключени 6 броя договори с обща стойност на безвъзмездната финансова помощ в размер на 1 298 110.88 лева. 1. Създаване/ развитие на инструменти за финансов инженеринг. Проект по ОП „Конкурентоспособност”.

 • Подкрепа чрез Холдингов фонд, управляван от Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) за създаване/ развитие на гаранционни схеми, предлагащи гаранционни продукти.

 • Подкрепа чрез Холдингов фонд, управляван от ЕИФ за новосъздадени и съществуващи микро - кредитни фондове/схеми за предлагането на микро - кредити чрез целевото подпомагане на микро - кредитните институции и банките, предоставящи микро - кредити чрез отпускане на кредити.

 • Подкрепа чрез Холдингов фонд, управляван от ЕИФ за създаване/ развитие на фондове за рисков капитал..

На 29 април 2010 г. правителството на Република България, чрез Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) и Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) подписаха изменените и допълнени Рамково и Финансово Споразумения, структуриращи изпълнението на Инициативата JEREMIE в България.

В изпълнение на Финансовото споразумение на ЕИФ е преведен транша в размер на 199 000 000 евро (сто деветдесет и девет милиона евро), предвиден в споразумението. На 16 юли 2010 г. Дружеството със специална цел – „Джереми България” АД е вписано в търговския регистър. На 19 юли 2010 г., на първото заседание на Инвестиционния борд е утвърдена и поканата за заявяване на интерес от финансовите посредници, както и са представени предстоящите финансови инструменти. Параметрите на продуктите, прилагани в рамките на поканите бяха одобрени от Инвестиционния борд, а общите критерии на съответните инструменти - от Комитета за наблюдение към ОП "Конкурентоспособност". Оценката на кандидатите, обаче, се извърши изцяло от ЕИФ, следвайки стандартна процедура за оценка.На 30.09.2011 г. Европейският инвестиционен фонд съобщи, че е избрал мениджърите на три от рисковите фондове, структурирани по инициативата JEREMIE.

 • Фонд за рисков капитал - Предвиденият бюджет за финансирането на Фонда за Рисков Капитал е в размер на 21 милиона евро или 70% от общия капитал на инструмента. Избраният фонд мениджър ще трябва привлече най-малко 30% от капитала от частни инвеститори, като по този начин общият капитал на инструмента трябва да достигне 30 млн. евро. Инвестициите на Фонда за Рисков Капитал в едно предприятие ще бъдат ограничени до 1.5 млн. евро за всеки 12-месечен период. Избраният кандидат Neveq capital partners е в процес на набиране на частен капитал. Очаква се Фондът за рисков капитал да започне оперативна дейност началото на 2012 г.

 • Фонд за инвестиции в развиващи се компании – Предвиденият бюджет за финансиране на Фонда за инвестиции в развиващи се компании е в размер на по 30 млн. евро или 50% от капитала му. Избраният фонд мениджър Axxess Capital ще трябва да привлече най-малко 50% от капитала от частни инвеститори, като по този начин общата сума за финансиране трябва да доведе до сума в размер на 60 млн. евро за инструмента. Няма да има регулаторни ограничения по отношение на инвестирания капитал в дадено предприятие с оглед отсъствието на елемент на държавни помощи в структурата на инструментите. Очаква се Фондът за развиващи се компании да започне оперативна дейност в началото на 2012 г.

 • Мецанин фонд – Предвиденият бюджет за финансиране на мецанин фонда е в размер на по 30 млн. евро или 50% от капитала му. Избраният фонд мениджър Bulgaria Mezzanine Capital ще трябва да привлече най-малко 50% от капитала от частни инвеститори, като по този начин общата сума за финансиране трябва да доведе до сума в размер на 60 млн. евро за инструмента. Мецанин финансирането може да бъде дефинирано като хибриден финансов инструмент, комбиниращ заемен компонент с капиталов или подобен на капиталов инструмент. Очаква се Мецанин Фондът да започне оперативна дейност в началото на 2012 г.

Със средства по инициативата JEREMIE през 2011 г. е създаден и гаранционен фонд, чрез който се отпускат заеми при преференциални условия (по-ниски лихви и по-малки обезпечения) на българските малки и средни предприятия.

 • Гаранции покриващи загуби на портфейл от дългови инструменти - Предвид големия заявен интерес от страна на финансови институции предвиденият бюджет от ХФД за финансиране на инструмента Гаранции (FLPG) е увеличен от 74 млн. евро на 78.4 млн. евро и предвижда използването на ливъридж от поне 5 пъти от избраните Финансови Посредници, в резултат на което ще бъдат създадени портфейли от нови заеми в размер на до 392 милиона евро. На 14.07.2011г. бяха сключени договори с 5 банки – Уникредит Булбанк, ОББ, Райфазенбанк, Сибанк и Прокредит банк. Всички банки, включени в инициативата, вече разглеждат искания за кредити като в момента над 100 кредита са в процедури по одобрение.

Приключена е процедурата за подаване на преложения за избор на мениджър на последния капиталов инструмент – фонд за промотиране на предприемачеството seed fund, като десетте предложения са в процес на оценка. Той ще бъде с капитал от 20 млн. евро и ще заработи в началото на 2012 година. Основната цел на фонда е подпомагане на стартиращи иновативни компании.

В хода на изпълнението на Инициативата JEREMIE на Европейския инвестиционен фонд и на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" се споразумяха да разширят обхвата на допустимите бенефициенти с включването на предприятия с персонал по-малко от 3 000 лица като допустими крайни бенефициенти по два от предвидените финансови инструмента по приоритетна ос 3 – Фонд за инвестиции в развиващи се компании и Мецанин Фонд. Промяната в ОП е одобрена официално от ЕК. 1. Създаване на стартиращи иновативни предприятия. Проект по ОП „Конкурентоспособност”.

 • Процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за стартиращи иновативни фирми, включваща подкрепа за провеждане на развойна дейност, подкрепа за внедряване на иновативни продукти на пазара, инвестиции.

Процедура BG161PO003/1.1.01 „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия” – процедурата е обявена на 17 октомври 2007 г., са сключени общо 30 договора. От тях 8 договора са прекратени.

Към 31.12.2011 г. общо изплатените средства по процедурата възлизат на 3 597 329.54 лева,.

През 2011 г. са сключени 22 нови договора по обявената през 2009 г. процедура 2007BG161PO003/1.1.1-01/2007 „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия” с размер на безвъзмездната финансова помощ 6 097 130,85 лева.

През отчетния период са извършени 25 посещения на място.

Въз основа на Решение №РД-16-1328/19.11.2010 г. на заместник - министъра на икономиката, енергетиката и туризма и Ръководител на Управляващия орган процедурата е прекратена, считано от датата на издаване на решението. Всички проектни предложения, получени до датата на издаване на решението за прекратяване на процедурата ще бъдат разгледани и оценени. Към 19.11.2010 г. са получени 137 проектни предложения. Със заповед на Ръководителя на Договарящия орган е назначена Оценителна комисия, която е стартирала оценката на проектните предложения.

Към 31 декември 2011 г. е приключила оценката на всички 137 броя проекти, постъпили след повторното стартиране набирането на проектни предложения по процедурата, разделени в 14 броя десетки.

Всички изготвени от Оценителната комисия по процедурата Оценителни доклади са одобрени от Ръководителя на Управляващия орган, като са издадени Решения на Ръководителя на Договарящия орган за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на одобрените за финансиране от съответствената десетка.

Одобрени за финансиране са 23 броя проектни предложения с общ размер на безвъзмездната финансова помощ на стойност 6 328 618,12 лева. С одобрените за финансиране по процедурата кандидати е проведена процедура на договаряне. Сключени са общо 22 броя договори с обща стойност на безвъзмездната финансова помощ в размер на 6 097 130,85 лева.

Един брой одобрен за финансиране по процедурата кандидат се е отказал от подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ, с общ размер 231 487,27 лева. Предвид факта, че със заповед на заместник-министъра на икономиката, енергетиката и туризма № РД-16-1328 от 19.11.2010 г. е прекратено набирането на проектни предложения през отчетния период няма постъпили нови проекти.

Към 31.12.2011 г. в процес на изпълнение са 42 договора – по 12 от тях е извършено финално плащане.Процедура BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия” -процедурата е обявена на 6 януари 2011 г. с общ размер на безвъзмездната финансова помощ - 39 116 600 лева. Процедурата е с няколко крайни срока за набиране на проектни предложения.

В рамките на отчетния период са изтекли петте крайни срока за подаване на проектни предложения по обявената на 06 януари 2011 г. процедура. Общо в рамките на петте крайни срока за кандидатстване по процедурата са постъпили 322 броя формуляра за предварителен подбор, разпределени по сесии, както следва: първа сесия с краен срок за кандидатстване 9 март 2011 г. – 75 броя, втора сесия с краен срок за кандидатстване 10 май 2011 г. - 66 броя, трета сесия с краен срок за кандидатстване 12 юли 2011 г. – 44 броя, четвърта сесия с краен срок за кандидатстване 13 септември 2011 г. – 48 броя и пета сесия с краен срок за кандидатстване 15 ноември 2011 г. – 89 броя.

Две проектни предложения подадени в рамките на първа и четвърта сесия по процедурата впоследствие са оттеглени и не са били обект на оценка.

По процедурата е назначена Оценителна комисия. Към 31 декември 2011 г. е приключила оценката на постъпилите формуляри за предварителен подбор по първа, втора, трета и четвърта сесии, като в процес на одобрение от страна на Управляващия орган са изготвените от Оценителната комисия по процедурата доклади от оценката за тези сесии.

През отчетния период е стартирала и оценката на постъпилите в рамките на петия краен срок за кандидатстване по процедурата 89 формуляра за предварителен подбор. Към 31 декември 2011 г. проектите се намират на етап оценка на административното съответствие и допустимостта, като за тях окончателно оценката се очаква да приключи през първото тримесечие на 2012 г.


 1. Подкрепа за внедряване в производството на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги от предприятия и внедряването им в икономиката.

Проект по ОП „Конкурентоспособност”.

 • Процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за съществуващи иновативни предприятия, включваща подкрепа за осъществяване на НИРД и интегрирана подкрепа (консултации, инвестиции в материални и нематериални активи), необходими за въвеждането на продуктовите или процесовите иновации в производствената или управленската им практика.

Процедура BG161PO003-1.1.02 „Подкрепа за внедряване в производството на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги” - процедурата е обявена на 10 октомври 2008 г. Към 31.12.2011 г. 2 договора са в процес на изпълнение, по които размерът на договорената безвъзмездна помощ възлиза на 7 392 753,90 лв. Към 31.12.2011 г. са изплатени средства в размер на 4 080 507.57 лева.

От началото на изпълнението на процедурата са извършени 25 посещения на място с цел установяване на степента на изпълнение на дейностите по договорите за безвъзмездна финансова помощ по процедурата.Процедура BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги” е обявена на 29 март 2010 г. с общ размер на безвъзмездната финансова помощ - 19 558 300,00 лева. Предвид обстоятелството, че процедурата е обявена на 29 март 2010 г., като процедура без краен срок за набиране на проекти и към 31 декември 2011 г. тя все още е била отворена за кандидатстване.

В резултат на даденото от страна на Управляващия орган по ОП „Конкурентоспособност” становище е преразгледана оценката на първите пет постъпили по процедурата проекта. След повторното преразглеждане едно от проектните предложения е било одобрено за финансиране, като размера на безвъзмездната финансова помощ е на стойност от 723 406,32 лева.

През отчетния период е приключена оценката и на шестото постъпило по процедурата проектно предложение. Проектът е одобрен за финансиране, като общия размер на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 399 753,00 лева.

В рамките на отчетния период по процедурата са постъпили 12 броя нови проектни предложения. От тях за 5 проектни предложения оценката е приключила. Изготвените от Оценителната комисия доклади от оценката са одобрени от Ръководителя на УО и са издадени съответните Решения на Ръководителя на ДО. Одобрени за финансиране от тях са 2 броя проектни предложения с размер на безвъзмездната финансова помощ по тях на стойност от 1 656 829,50 лева.

По отношение на останалите 7 броя постъпили по процедурата през отчетния период проектни предложения оценката е стартирала на 29 декември 2011 г. и се предвижда да бъде приключена през първото тримесечие на 2012 г.

Общо за отчетния период са одобрени за финансиране 4 броя проектни предложения с размер на одобрената за предоставяне по тях безвъзмездна финансова помощ на стойност от 2 779 988,82 лева.

С одобрените за финансиране през периода по процедурата кандидати е проведена процедура на договаряне. Сключени са общо 4 броя договори с обща стойност на безвъзмездната финансова помощ в размер на 2 779 988,82 лева. Достигнатият етап на изпълнение е 2 одобрени графика за провеждане на тръжни процедури по 2 договора.


  Процедура BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в производството на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги” – обявена на 30 декември 2010 г., след съществено либерализиране на основни изисквания към кандидатите, и като продължение на предходната процедура. Общ размер на безвъзмездната финансова помощ 48 895 750,00 лв. Процедурата е обявена с няколко крайни срока за подаване на проектни предложения. В рамките на отчетния период са изтекли петте крайни срока за подаване на проектни предложения по обявената на 30 декември 2010 г. процедура. Общо в рамките на петте крайни срока за кандидатстване по процедурата са постъпили 92 броя проекти, разпределени по сесии, както следва: първа сесия с краен срок за кандидатстване 7 март 2011 г. – 14 броя, втора сесия с краен срок за кандидатстване 9 май 2011 г. - 16 броя, трета сесия с краен срок за кандидатстване 11 юли 2011 г. – 16 броя, четвърта сесия с краен срок за кандидатстване 12 септември 2011 г. – 11 броя и пета сесия с краен срок за кандидатстване 14 ноември 2011 г. – 35 броя.

  По процедурата е назначена Оценителна комисия. Към 31 декември 2011 г. е приключила оценката на постъпилите проектни предложения по първа, втора, трета и четвърта сесии.

  В резултат на дадени от страна на Управляващия орган през отчетния период одобрения на изготвените от Оценителната комисия по процедурата доклади за оценката са издадени Решения на Ръководителя на Договарящия орган за първа и втора сесия. Одобрени за финансиране са общо 22 броя проектни предложения с размер на безвъзмездна финансова помощ на стойност 29 201 879,76 лева.

  С одобрените за финансиране през периода от първа и втора сесия по процедурата кандидати е проведена процедура на договаряне. Сключени са общо 22 броя договори с обща стойност на безвъзмездната финансова помощ в размер на 29 201 879,76 лева.  През отчетния период е стартирала и оценката на постъпилите в рамките на петия краен срок за кандидатстване по процедурата 35 броя проекти. Към края на периода проектите се намират на етап оценка на административното съответствие и допустимостта, като за тези проекти окончателно оценката се очаква да приключи през първото тримесечие на 2012 г.

 1. Подкрепа за развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България. Проект по ОП „Конкурентоспособност”.

  Процедура BG161PO003-1.2.04 „Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България” е обявена за обществено обсъждане на 6.12.2011 г. Безвъзмездната финансова помощ, която ще бъде предоставяна на бенефициентите по тази процедура, не представлява държавна помощ по смисъла на членове 107 и 108 от Договора за функциониране на ЕС (ДФЕС), като с оглед гарантиране на нейното успешно изпълнение и последващо отчитане процедурата е в процес на нотифициране пред Европейската комисия и предстои да бъде отворена за кандидатстване през 2012 г..

 1. Подкрепа за създаване на национална иновационна мрежа. Проект по ОП „Конкурентоспособност”.

Процедура „Иновационна мрежа – БГ” бе в процес на подготовка. В рамките на проведените заседания на сформираната Работна група за разработване на Критериите за избор на операции по процедурата, както и при дискусиите, осъществени с представители на Генерална дирекция „Регионална политика” към Европейската комисия, бе идентифицирано наличие на припокриване на предвидените дейности и разходи с дейности и услуги, предоставяни по линия на мрежата Enterprise Europe Network. Допълнително, бе установен и риск от потенциално припокриване на планираните по процедурата дейности с дейностите, заложени в процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Наука и бизнес”, реализирана по Приоритетна ос 3 „Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. С оглед на това в процес на обсъждане е постигането на заложената мярка чрез друга процедура.

 1. Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове”. Проект по ОП „Конкурентоспособност”.

  Процедура BG161PO003-1.2.03 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове” е обявeна на 10 януари 2011 г. с няколко крайни срока за кандидатстване. В рамките на отчетния период са изтекли петте крайни срока за подаване на проектни предложения по обявената процедура. Общият бюджет на процедурата е в размер на 39 116 600,00 лева.

Общо в рамките на петте крайни срока за кандидатстване по процедурата са постъпили 10 броя формуляра за предварителен подбор, разпределени по сесии, както следва: първа сесия с краен срок за кандидатстване 14 март 2011 г. – 2 броя, втора сесия с краен срок за кандидатстване 16 май 2011 г. - 1 брой, трета сесия с краен срок за кандидатстване 18 юли 2011 г. – 1 брой, четвърта сесия с краен срок за кандидатстване 19 септември 2011 г. – 2 броя и пета сесия с краен срок за кандидатстване 21 ноември 2011 г. – 4 броя.

По процедурата е назначена Оценителна комисия. Към 31 декември 2011 г. е приключила оценката на постъпилите формуляри за предварителен подбор по първа, втора, трета и четвърта сесии. В резултат на издадени от страна на Управляващия орган през отчетния период одобрения на изготвения от Оценителната комисия по процедурата доклад за оценката е издадено Решение на Ръководителя на Договарящия орган за първа, втора и трета сесии. От тях одобрени да бъдат поканени да подадат цялостен формуляр за кандидатстване са общо 2 броя кандидати.

По отношение на извършената оценка на формулярите за предварителен подбор от четвърта сесия към края на отчетния период все още в процес на одобрение от страна на Управляващия орган е изготвения от Оценителната комисия по процедурата доклад от оценката.

През отчетния период е стартирала и оценката на постъпилите в рамките на петия краен срок за кандидатстване по процедурата 4 формуляра за предварителен подбор. Към 31 декември 2011 г. проектите се намират на етап оценка на административното съответствие и допустимостта, като за тях окончателно оценката се очаква да приключи през първото тримесечие на 2012 г. 1. Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер”. Проект по ОП „Конкурентоспособност”

  Процедура BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер” е обявена на 13 януари 2011 г. с няколко крайни срока за кандидатстване. В рамките на отчетния период са изтекли петте крайни срока за подаване на проектни предложения по обявената процедура. Общият бюджет на процедурата е в размер на 9 779 150,00 лева. Общо в рамките на петте крайни срока за кандидатстване по процедурата са постъпили 53 броя формуляра за предварителен подбор, разпределени по сесии, както следва: първа сесия с краен срок за кандидатстване 16 март 2011 г. – 13 броя, втора сесия с краен срок за кандидатстване 18 май 2011 г. - 6 броя, трета сесия с краен срок за кандидатстване 20 юли 2011 г. – 9 броя, четвърта сесия с краен срок за кандидатстване 21 септември 2011 г. – 9 броя и пета сесия с краен срок за кандидатстване 23 ноември 2011 г. – 16 броя.

  По процедурата е назначена Оценителна комисия. Към 31 декември 2011 г. е приключила оценката на постъпилите формуляри за предварителен подбор по първа, втора, трета и четвърта сесии. В резултат на дадени от страна на Управляващия орган през отчетния период одобрения на изготвените от Оценителната комисия по процедурата доклади за оценката са издадени Решения на Ръководителя на Договарящия орган за първа, втора и трета сесии. От тях одобрени да бъдат поканени да подадат цялостен формуляр за кандидатстване са общо 21 кандидати.

  По отношение на извършената оценка на формулярите за предварителен подбор от четвърта сесия към края на отчетния период все още в процес на одобрение от страна на Управляващия орган е изготвения от Оценителната комисия по процедурата доклад от оценката.


 1. През отчетния период е стартирала и оценката на постъпилите в рамките на петия краен срок за кандидатстване по процедурата 16 формуляра за предварителен подбор. Към 31 декември 2011 г. проектите се намират на етап оценка на административното съответствие и допустимостта, като за тях окончателно оценката се очаква да приключи през първото тримесечие на 2012 г.

 1. Подкрепа за създаване на технологични паркове”. Проект по ОП „Конкурентоспособност”.

Процедура BG161PO003-1.2.01 „Подкрепа за създаване на технологични паркове”:

Издадено е Решение №РД-16-689/15.07.2009 г. на министъра на икономиката и енергетиката и Ръководител на Управляващия орган за откриване на процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество без определен срок за кандидатстване; общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 2 933 745 лева. Процедурата е без определен краен срок за кандидатстване.

От обявяването на процедурата на 20.07.2009 г. до настоящия момент са подадени само две проектни предложения, като последното е подадено на 26.10.2010 г. На 01 март 2011 г. е издадено Решение № 02-93-00-99 на Ръководителя на Договарящия орган за одобряване доклада на оценителната комисия, назначена със Заповед № РД-16-164/22.11.2010 г. От оценените проектни предложения няма одобрени за финансиране, като на отхвърлените кандидати са изпратени писмени уведомления с посочени в тях основанията за отстраняването им. С Решение на Ръководителя на Управляващия орган № РД-16-924/19.08.2011 г. процедурата бе прекратена за набиране на проектни предложения с решение на Заместник-министъра на икономиката, енергетиката и туризма.


 1. Подкрепа за изграждане на технологични паркове”. Проект по ОП „Конкурентоспособност”.

Процедурата е в процес на подготовка като е изготвена концепция за реализиране на процедурата, уточнени са потенциални локации за реализиране на пилотния проект, както и са определени сферите на специализация по отношение на дейността на технологичния парк. Подготвени и одобрени от Комитета за наблюдение на ОПК са Критериите за избор на операции по процедурата. Обявяването на процедурата се очаква в началото на 2012 г.

 1. Подкрепа за предприятия и кооперации на хора с увреждания”. Проект по ОП „Конкурентоспособност”.

Процедура BG161PO003-2.1.10 “Подкрепа за предприятия и кооперации на хора с увреждания” е обявена на 11 декември 2010 г. с краен срок за подаване на проекти 14.03.2011 г. и общ размер на безвъзмездната финансова помощ 19 558 300,00 лева. В рамките на крайния срок за кандидатстване по процедурата са постъпили 32 проектни предложения. Оценителната комисия е стартирала оценката на получените проектните предложения на 15.04.2011 г. На 22.06.2011 г. е публикуван списък на проектните предложения, отхвърлени на етап оценка на административното съответствие и допустимостта по процедура. Приключила е оценката на етап „Техническа и Финансова оценка”. Сключени са 22 бр. договора за безвъзмездна финансова помощ с общ размер на безвъзмездната помощ – 4 990 383.31 лева.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница