Отчет на основните параметри на бюджетастраница7/26
Дата06.05.2017
Размер4.94 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   26

Програма № 3 „прозрачна система на обществените поръчки”Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

Програмата се изпълнява от Агенцията по обществени поръчки, която подпомага министъра на икономиката, енергетиката и туризма при осъществяването на държавната политика в областта на обществените поръчки. Посредством функциите, подробно разписани в чл. 19, ал. 2 от ЗОП и в чл. 5, ал. 3 от Устройствения й правилник, агенцията е важен фактор за реализирането на тази политика. В тази връзка, стремежът е към все по-качественo и срочно осъществяване на функциите и правомощията. Заложените в програмата цели се изпълняват в степен, съотносима с динамиката и особеностите на пазара на обществени поръчки.Описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за предоставяните продукти/услуги

1. Осигуряване на правната рамка в областта на обществените поръчки.

Като специализиран орган, АОП е отговорна и за разработването на проекти на нормативни актове в областта на обществените поръчки. На 13.07.2009 г. Европейската комисия прие Директива 2009/81/ЕО, която урежда възлагането на поръчки в областта на отбраната и сигурността. Като държава членка РБ е задължена да приведе националното законодателство по обществени поръчки в съответствие с изискванията на тази директива. В тази връзка работна група от експерти от АОП изготви проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, който въвежда изискванията на посочената директива. На свое заседание на 7 декември 2011 г. Министерският съвет прие предложения законопроект.

 • Развитие на нормативната база във връзка с провеждане на държавната политика в областта

В изпълнение на Концепцията за промени в законодателството по обществени поръчки през 2011 г., приета от правителството на 12 януари 2011 г., е разработен проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки. Направените промени в законопроекта отразяват първия етап от изпълнението на концепцията и са в съответствие с основните групи от мерки, набелязани в нея. През ноември 2011 г. Народното събрание прие ЗИДЗОП. Законът е обнародван в ДВ бр. 93 и влиза в сила на 26 февруари 2012 г. Очакваният ефект от направените промени е подобряване процеса на възлагане на обществени поръчки и повишаване ефективността на усвояване на средства от европейските фондове.

Агенцията по обществени поръчки продължава политиката за популяризиране на практиките по възлагане на дейности, с отчитане на ефекта върху околната среда, и стимулиране развитието на иновативни продукти. С активното участие на представители на АОП междуведомствена работна група е разработила Национален план за зелените поръчки. Планът е приет от Министерския съвет като част от националната политика, насочена към популяризиране на зелените обществени пръчки и като един от инструментите, чрез който се увеличава пазарът на екологични продукти и услуги, насърчават се еко-иновациите и конкурентоспособността на икономиката.

Агенцията е изготвила и становища по други четири проекта на нормативни актове - проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи, проект на Закон за публично-частното партньорство, проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане, проект на Наредба за проектиране на строителни конструкции на сгради и строителни съоръжения чрез прилагане на Еврокодовете.

2. Осигуряване на условия за правилно и законосъобразно възлагане на обществените поръчки.


 • Осъществяване на мониторинг на системата на обществените поръчки

В процеса на осъществяване на мониторинг на системата на обществените поръчки ежемесечно се изготвят справки по различни критерии за анализиране на състоянието на пазара на обществените поръчки.

 • Оказване на методическа помощ при прилагането на законодателството в областта на обществените поръчки

С предоставянето на услуги, свързани с утвърждаване на единна практика по прилагане на законодателството се цели подпомагане на участниците в процеса на възлагане и осигуряване на гаранции за спазване принципите за публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация. Във връзка с осъществяване на функцията по методология, през 2011 г. в агенцията са изготвени 267 отговори и становища по писмени запитвания, обработени са 133 жалби и сигнали, проведени са над 100 консултативни срещи, а на двете “горещи” телефонни линии са проведени над 5300 консултации по въпроси, свързани с прилагане на законодателството в областта на обществените поръчки.

Спорните въпроси относно практическото прилагане на закона се обсъждат със Сметната палата и Агенцията за държавна финансова инспекция във връзка с подписано между трите институции споразумение. През отчетния период са проведени две съгласувателни процедури за изразяване на обща позиция. • Осъществяване на предварителен контрол при разходването на публични средства

Контролните функции на агенцията включват осъществяване на предварителен контрол върху процедури за възлагане на обществени поръчки, финансирани със средства от европейските фондове и предварителен контрол върху провежданите процедури на договаряне без обявление. Основната цел на първия вид контрол е да се минимизира рискът от сключване на договори, по които след това може да се наложи връщане на средства, поради нарушения на правилата за усвояването им. През 2011 г. по този ред са проверени 104 бр. проекти на документации. Във връзка с осъществявания контрол на процедурите на договаряне без обявление са изготвени 242 становища. В 43 от тях e установена незаконосъобразност или е изразено съмнение за незаконосъобразност на процедурата. Останалите 199 процедури на договаряне без обявление могат да се приемат като законосъобразни.

 • Обобщаване на практиката за извършената контролна дейност и за обжалване на процедурите за възлагане на обществени поръчки.

Събиране и обобщаване на практиката за извършената контролна дейност и за обжалване на процедурите за възлагане на обществени поръчки са дейности, които подпомагат както методическата, така и законодателната функции. През отчетния период са обработени 279 одитни доклади, които съдържат информация за повече от 1400 проверени процедури. Анализът на установените от контролните органи нарушения показва, че все още е налице необходимост от осигуряване на ресурс за засилване на методическата функция и тази на предварителния контрол.

През 2011 г. в Учебния център на Агенцията по обществени поръчки са проведени 3 обучения на тема: „Практически умения при работа със пециализирания софтуер „Редактор на форми”. Използване на Електронен подпис при изпращане и публикуване на документи в Регистъра на обществените поръчки и Официален вестник на Европейския съюз”. Участници в обучението са представители на Министерство на културата, Министерство на околната среда и водите, Национален статистически институт, Столична община, Център за градска мобилност, Дирекция „Природен парк Витоша”, Медицински университет - София и „Електроенергиен системен оператор” ЕАД. На участниците са представени възможностите, които предлага Порталът за обществени поръчки, начините за предоставяне на електронна документация и работата със специализирания софтуер „Редактор на форми”.

Предстоящите промени в законодателството повишават интереса и необходимостта от обучения сред широк кръг от лица, ангажирани в процеса на възлагане на обществени поръчки. В тази връзка експерти от агенцията са взели участие като лектори на над 10 обучения, организирани от други институции, на които са разгледани и въпроси, свързани с правилата по прилагане на законодателството по обществени поръчки в страната. На специална конференция е представен и Националният план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки за периода 2012-2014 г.3. Осигуряване на връзките с институциите на Европейския съюз по въпроси, свързани с обществените поръчки.

 • Уведомяване на Европейската комисия в предвидените от закона случаи

За отчетния период не са установени случаи, за които съгласно закона АОП е следвало да уведоми ЕК.

Съгласно Закона за обществените поръчки и правилника за неговото прилагане, АОП е задължена да изпраща на Европейската комисия ежегодни статистически отчети. Отчетът за 2010 година е изпратен през месец октомври 2011 г., в съответствие с условията и сроковете за изпълнение на задължението.

 • Участие в работни групи, консултативни комитети към институциите на Европейския съюз и международни форуми в областта на обществените поръчки

Основно място в международната дейност на АОП има взаимодействието с Европейската комисия. През 2011 г. представители на агенцията са участвали в четири заседания на Консултативния комитет по обществени поръчки, подпомагащ ЕК при разработването и прилагането на политиките в тази област. Наред с това, АОП е представена на едно заседание на работната група по икономика и статистика към Генерална дирекция “Вътрешен пазар и услуги” на ЕК. През отчетния период агенцията участва в срещи с експерти на ЕК в рамките на мисия за оценка на напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка.

Предвид голямото значение на информационните и комуникационни технологии за постигане на целите на европейските политики в областта, и с оглед функциите на агенцията по поддържане на Регистъра на обществените поръчки, едно от значимите направления в международната дейност на АОП е сътрудничеството в областта на електронните обществени поръчки. Агенцията е представена на две заседания на работната група по електронни обществени поръчки към ЕК и две заседания на работната група към Службата за публикации на ЕС. На състоялата се през м. ноември европейска конференция по развитието на електронните обществени поръчки, проведена в Унгария, представител на агенцията е представил българския опит в тази област.

С оглед изясняване прилагането на директивите в областта на обществените поръчки и във връзка с въвеждане изискванията на Директива 81/2009/ЕО, са проведени две срещи с представители на Главна дирекция “Вътрешен пазар и услуги” към Европейската комисия.

Агенцията по обществени поръчки активно участва в инициативите на европейската комисия, целящи насърчаване на зелените обществени поръчки. Представител на агенцията е присъствал на заседание на работната група за зелени обществени поръчки и на конференция за устойчиво възлагане на обществени поръчки, проведени във Варшава.

През месец юни 2011 г. АОП е домакин на работно посещение на украинска делегация от Министерството на икономическото развитие и търговията на Украйна и от Антимонополния комитет. На срещата са коментирани въпроси свързани с транспонирането на общностното законодателство по обществени поръчки, предварителния контрол, упражняван от АОП и възможностите, които предлага Регистърът на обществените поръчки.

4. Осигуряване на конкурентна бизнес среда и публичност на информацията за възлагане на обществени поръчки.


 • Поддържане и развитие на съвременен информационен Регистър на обществените поръчки и Портал за обществени поръчки

Основният инструмент за осигуряване на публичност и прозрачност в системата за обществени поръчки в България е Регистърът на обществените поръчки (РОП). През 2011 г. в него са публикувани над 38 500 документа. Достъпът до РОП е безплатен и се осъществява чрез Портала за обществени поръчки на интернет адрес www.aop.bg. В портала са включени и предоставяните от АОП електронни услуги.

Развитието и разрастването на Регистъра на обществените поръчки и Портала за обществени поръчки, както и заложените идеи в обнародвания на 25.11.2011 г. ЗИДЗОП създават необходимост от доставка на ново хардуерно и софтуерно оборудване в АОП. Проведена е обществена поръчка по реда на НВМОП, като доставките по договорите са извършени в края на годината. Във връзка с разширяващите се функции на агенцията по отношение на публичното предоставяне на информация за обществените поръчки, се повишават изискванията към сигурността и скоростта на интернет връзката и локалната компютърна мрежа. Това налага изграждането на директна свързаност на Агенцията по обществени поръчки към Единната електронна съобщителна мрежа на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност (ЕЕСМДАНС) чрез прокарване на оптичен кабел до сървърното помещение на АОП. Локалната мрежа на агенцията е реорганизирана и настроена така, че компютърното оборудване да използва новата свързаност към интернет, а информационните системи – предоставеното ново публично адресно пространство. • Разширяване на подходите за осигуряване на по-голяма публичност и прозрачност при процедурите за възлагане на обществени поръчки

Индикатор за интереса и ползата от информацията, предоставяна чрез Портала за обществени поръчки е броят на регистрираните посещения, които през отчетния период са над 989 000. Броят на създадените от потребители на портала шаблони за многократно търсене в РОП е достигнал 10 000, броят на направените електронни абонаменти за автоматично уведомление е вече около 8 000. През същия период, от заинтересовани възложители е изпратена и публикувана електронна документация за участие по 238 обществени поръчки.

 • Насърчаване използването на електронните услуги, предоставяни от АОП

Все по-популярна и много полезна е услугата “Електронен подател”, чрез която автоматично се препращат обявления за обществени поръчки в Официалния вестник на Европейския съюз. За 2011 г. тази услуга е използвана от 243 възложители и чрез нея са изпратени 3 166 документа.

 • Изготвяне на доклади и справки за възлаганите обществени поръчки

За цялата 2011 г. са изготвени и предоставени 41 специализирани справки за целите на инспектиращите и разследващите органи (Сметна палата, АДФИ, Софийски районен съд, прокуратура, ДАНС, МВР, частни съдебни изпълнители и др.).

 • Сътрудничество с браншовите организации в областта на обществените поръчки

С цел подобряване условията за участие в процедурите по обществени поръчки, АОП осъществява активно сътрудничество с представители на неправителствени организации. През отчетния период са проведени срещи с НСОРБ, БААИК, организации на хора с увреждания и др. На срещите са обсъдени предложенията за промени в Закона за обществените поръчки, както и специфични за съответния бранш въпроси по прилагане на законодателството в областта на обществените поръчки.

На две пресконференции са представени концепцията на правителството за промени в законодателството по обществени поръчки и проектът на ЗИДЗОП. Представители на агенцията са участвали в кръгла маса, организирана от НСОРБ на тема “Как да се предпазим от нередности и финансови корекции”.Експерти на агенцията са участвали в организирано мероприятие от Асоциация "Прозрачност без граници", свързано с въвеждане на модел на стандарти за почтеност при възлагането и изпълнението на обществени поръчки в България.

Отчет на показателите за изпълнение на програмата

Показатели за изпълнение

Мерна единица

План 2011 г.

Отчет 2011 г.

Изготвени становища и проекти на нормативни актове за обществени поръчки

бр.

4

7*

Изготвени методически указания, писмени становища, проведени консултативни срещи и отговори на горещите телефонни линии

бр.

3 500

5 828

Осъществен предварителен контрол върху процедури за възлагане на обществени поръчки, финансирани със средства от европейските фондове

бр.

60

104

Осъществен предварителен контрол върху процедури на договаряне без обявление

бр.

150

242

Обучителни мероприятия – семинари, кръгли маси, дискусии и др.

бр.

12

14

Изготвяне и изпращане на годишни статистически отчети за възложените в страната обществени поръчки

бр.

1

1

Участие в работни групи, свързани със законодателната инициатива на ЕС и в други международни форуми в областта на обществени поръчки

бр.

15

16

Документи, публикувани в РОП

бр.

30 000

38 590

Документи, препратени чрез услугата „Електронен подател” за публикуване в Официалния вестник на ЕС

бр.

1 500

3 166

Разработване на нови и актуализиране на съществуващи образци за обществени поръчки

бр.

3

8

Посещения в Портала за обществени поръчки

бр.

600 000

989 287

Участие в заседания на Комитети за наблюдение по оперативните програми

бр.

4

4

* В отчета е включено и разработването на Национален план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи

Приложение № 6 – Отчет на разходите по бюджетните програмиПрограма “Прозрачна система на обществените поръчки”

Закон

Уточнен план

Отчет

І.

Общо ведомствени разходи:

1 095

1 349

1 327

 

Персонал

905

911

896

 

Издръжка

190

258

256

 

Капиталови разходи

0

180

175

1

Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:

1 095

1 349

1 327

 

Персонал

905

911

896

 

Издръжка

190

258

256

 

Капиталови разходи

 

180

175

2

Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки

0

0

0

 

Персонал

 

 

 

 

Издръжка

 

 

 

 

Капиталови разходи

 

 

 

 

От тях за: *

 

 

 

 2.1

1.....................................

 

 

 

 2.2

2....................................

 

 

 

 

Администрирани разходни параграфи **

 

 

 

ІІ.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

0

0

 

1.....................................

 

 

 

 

2....................................

 

 

 

ІІІ.

Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки

0

0

0

 

1.....................................

 

 

 

 

2....................................

 

 

 

 

Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):

1 095

1 349

1 327

 

 

 

 

 

 

Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):

1 095

1 349

1 327

 

Численост на щатния персонал

65

65

56

 

Численост на извънщатния персонал

 

 

 


Отговорност за изпълнението на програмата

Агенция по обществени поръчки1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   26


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница