Отчет на основните параметри на бюджета


Програма № 4 „закрила на обектите на индустриална собственост”страница8/26
Дата06.05.2017
Размер4.94 Mb.
ТипЗакон
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   26

Програма № 4 „закрила на обектите на индустриална собственост”


Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

 • Навременно и качествено предоставяне на правна закрила на обектите на индустриална собственост, разглеждане на спорове и подобряване на ефективността на административно-наказателната защита за търговските марки и промишлените дизайни:

Изпълнението на тази цел от програмата се спазва стриктно.

- Предоставяне на информационни услуги и повишаване на осведомеността на обществеността за системата за закрила на индустриалната собственост с цел насърчаване на иновационните процеси в страната:

През отчетния период Патентното ведомство организира два семинара (по Договора за техническо сътрудничество между Патентното ведомство и Ведомството за марки и дизайни на ЕС /OHIM/ за 2011 и Национален семинар на тема “Стратегическо използване на Мадридската система за развитие на бизнеса”, организиран съвместно със Световната организация за интелектуална собственост /СОИС/), предназначени за представители на малки и средни предприятия.

С цел популяризиране на законодателните промени, настъпили през отчетния период, ведомството публикува регулярно информация за това на своя уеб сайт, целяща запознаване на обществеността с тези значими изменения.Продукти/услуги, предоставяни по програмата - Описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне

1. Разработване на политика в областта на индустриалната собственост.

 • Изпълнение на законоустановените функции на Патентното ведомство, свързани с членството на България в ЕС и в международни организации по индустриална собственост:

Патентното ведомство изпълнява дейностите си, свързани с членството на България в ЕС и в международни организации по индустриална собственост в условията на строга финансова дисциплина, като участва активно в заседанията на техните работни органи.

 • Участие в съвместно финансирани международни проекти в областта на индустриалната собственост:

През отчетния период Патентното ведомство сключи и изпълнява няколко международни проекта:

Проект „Фонд за сътрудничество” на Ведомството за регистрация на марки и дизайни на ЕС /OHIM/.

Този проект се състои от 23 подпроекта, групирани в 4 категории и има за цел:

1. Модернизиране и опростяване на националните системи за марки и дизайни чрез онлайн услуги;

2. Хармонизиране на системите по марки и дизайни;

3. Подпомагане на националните ведомства за популяризиране и прилагане на правата върху марки и дизайн.

През 2011 г. бяха преразгледани и приоритизирани целите на ведомството по участието му в проектите. Подписан бе и успешно приключен договор № 112011001 между Патентното ведомство и OHIM.Договор за техническо сътрудничество между Патентното ведомство и OHIM за 2011г.

Целта на договора е популяризирането на марката и дизайна на ЕС сред представителите на бизнеса, академичните и научни среди. Той се подписва ежегодно за четвърти път. За 2011 г. са изпълнени следните дейности:

1. Преиздадени са три публикувани сборници, издадени по предходни Договори за техническо сътрудничество: „Марка и дизайн на Общността” (издаден през 2009); „Теория и практика в областта на марката и дизайна на Общността” и „Практика на Съда на Европейските общности по марки и дизайн на Общността” (издадени през 2010);

2. Съставен и издаден бе практически сборник със статии, проучвания и анализи на прилагането на законодателството в сферата на марки и дизайни на ЕС;

3. Съставено и издадено бе практическо ръководство за подаване на опозиции срещу регистрация на марки на ЕС пред OHIM;

4. Съставени и издадени бяха две брошури с информация за проектите TMView и Euroclass;

5. Извършена бе дейност по поддържане на създадената база данни за старшинство.

6. Проведен бе семинар за МСП на тема „Системи на марката и дизайна на Европейския съюз – практически познания” съвместно с Федерацията на научно-техническите съюзи в България и Съюза на изобретателите в България .Договор между Патентното ведомство и OHIM относно „Съвместна база данни за класификация на стоки и услуги за целите на регистрация на марки”

Договорът стартира през 2010 г. като продължение на проекта Евроклас, но приключи през 2011 г., когато по бюджета на ведомството постъпи приходът от извършените от ведомството услуги.Национален план за действие (НПД) между Европейското патентно ведомство /ЕПВ/ и Патентното ведомство.

НПД обхваща периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2013 г. През отчетния период планът е подготвен, съгласуван с ЕПВ и официално подписан. Планът включва 5 проекта: „Събития в рамките на Европейската патентна мрежа - ЕПМ”, „Обучение с цел укрепване на административния капацитет на институцията”, „Събития и материали, свързани с повишаване на осведомеността за ИС”, „Предварителна диагностика на малки и средни предприятия” и „Дискусионна платформа за обмен на опит в областта на патентните процедури”. В изпълнение на проектите служители на ведомството са участвали в 4 срещи, организирани в рамките на ЕПМ, в 5 обучителни семинара, както и в Годишната конференция по патентна информация на ЕПВ EPOPIC. Направени са 5 предварителни диагностики на МСП. Проведена е и експертна среща – дискусия между двете ведомства и кръгла маса с представители на фирми и научни институти. • Поддържане на активно сътрудничество с други страни в областта на индустриалната собственост

През отчетния период ведомството няма реализирани мероприятия в изпълнение на тази цел.

 • Актуализиране и привеждане в съответствие с международните изисквания на законите и допълнителните нормативни актове, регулиращи обектите на индустриалната собственост:

На 10.03.2011 г. в сила влезе частта от Закона за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения (ЗМГО), с която се въвежда опозиционна процедура при регистрацията на марки. Целта е да се създаде процедура по регистрация, която да отговаря на установените в страната ни пазарни отношения, при които оценката при регистрацията на марката зависи от многобройни фактори и по-специално от признаването на марката на пазара и от бизнес интересите на нейния притежател. При новия режим се постига пълно съответствие на системата на предоставяне на закрила на марките у нас с тази, предвидена в Регламент № 207/09 за марката на Общността и която се прилага в значителна част от страните членки на Европейския съюз.

От 12.02.2011 г. влязоха в сила измененията на Закона за промишления дизайн(ЗПД), които предвиждат отпадане на експертиза по същество, което ще ускори регистрацията;

С постановление на Министерски съвет № 151 от 30.05.2011 г. бе приета Наредба за реда за оформяне, подаване и разглеждане на опозиции по Закона за марките и географските означения.

През април бяха утвърдени нови методически указания за прилагане на чл.11 и чл. 12 от ЗМГО.

Във връзка с влезлите в сила изменения и допълнение на ЗМГО и ЗПД с постановление на Министерски съвет бяха приети изменения и допълнения на Тарифата за таксите, които се събират от ведомството.

На 13.09.2011 г. влезе в сила изменената и допълнена Наредба за оформяне, подаване и експертиза на заявки за регистрации на марки и географски означения, обнародвана в ДВ бр. 70, 09.09.2011 г.2. Предоставяне на правна закрила на обектите на индустриална собственост.

Намалението на решените заявки за патенти, полезни модели, сортове растения и породи животни се дължи на намаляването на броя на експертите, които извършват проучване и експертиза. За периода  2010 - 2011 са напуснали или прехвърлени в други отдели седем експерта, двама са в продължителен отпуск, а са назначени само двама експерта, които са на по-нисък план.

Наблюдава се спад с 8% на заявените за регистрация по национален ред марки през 2011 г. в сравнение с 2010 г. Що се касае до подадените заявки за регистрация/ вписване на ползвател на географски означения, то показателите в сравнение с 2010 г. нямат промяна.

Спад се наблюдава и при постъпленията по Мадридската система, като за отчетния период са постъпили 2157 бр. международни регистрации на марки по реда на Мадридската спогодба и Протокола към нея, посочващи територията на Република България. Постъпилите международни регистрации са с 3 % по-малко в сравнение със същия период на 2010 г.

През отчетния период са постъпили  238 бр. заявки за регистрация на национални марки по реда на Мадридската спогодба и Протокола към нея. Броят на приетите заявки за регистрация на български марки по реда на Мадридската спогодба и Протокола е същият, като този през 2010 г.

Като цяло намалението в постъпленията, подобно на предходната година, се дължи основно на разпростиране действието на марката на Общността върху територията на Република България след присъединяването й към ЕС, като успоредно с това все още силно влияние указва и световната финансова и икономическа криза.

Намалението на решените заявки за марки се дължи на намаляването на броя на експертите и промяната на процедурата по регистрация на марки, която доведе до пренасочване на експертен ресурс по въвеждането й в практиката.

Завишаването на броя на делата през последните години, образувани по жалби срещу актове на Патентното ведомство - решения на председателя, наказателни постановления и срещу други актове, се дължи на фактори като увеличаване броя на издаваните от ведомството актове, от една страна, и от друга, на ниския размер на държавните такси за обжалване на административни актове, а обжалването на наказателните постановления е освободено от такси.

Почти двойно са надвишени показателите за осъществените проверки за нарушаване на правата върху обекти на индустриална собственост. Значително са надвишени и показателите за проведени обучения. През отчетния период Патентното ведомство заплати за обучението на 25 свои служители, 23 от които завършиха курс, проведен от Центъра за следдипломно обучение към Техническия университет, и придобиха следдипломна квалификация по „Правна закрила на интелектуалната собственост”. Ведомството организира и проведе курс за обучение на 47 кандидати за представители по индустриална собственост, за което получи приходи в размер на 7 200 лв.

Закрилата на всички обекти на индустриална собственост е пряко свързана с икономическите тенденции както на макро, така и на микро ниво. Тази зависимост обяснява очевидния спад в заложените и реализираните целеви показатели, особено за марките.

Друг фактор, който оказва значително влияние върху заявителската активност и съответно върху дейността на ведомството и изпълнението на заложените показатели, е изменението на законодателната рамка. Както отбелязахме, през отчетния период влязоха в сила редица изменения на закони и подзаконови нормативни актове. В дългосрочен план се очаква тези промени да доведат до повишаване на заявителската активност и значително съкращаване на сроковете за вземане на окончателни решения по заявките за цитираните обекти. Предпазливата реакция на клиентите може да се обясни с все още недостатъчното познаване на новите системи.

Налице е засилен интерес на заявителите към марката и дизайна на Общността, което води до драстично намаление на българските заявки. Тази тенденция беше предвидена още с присъединяването на Република България към Европейския съюз, а в бъдеще се очаква нейното задълбочаване.3. Информационно обезпечаване на обществеността и популяризиране на правната закрила на индустриалната собственост, и насърчаване на иновативността.

 • Поддържане на регистри и информационни системи за обектите на индустриалната собственост:

Ведомството поддържа и актуализира държавни регистри за всички обекти на закрила, като всички вписвания в тях се публикуват ежемесечно в Официалния бюлетин на ведомството.

 • Извършване на публикации, издаване на ежемесечен бюлетин, международен обмен на бюлетини, патентни документи и на данни за заявени и защитени обекти на индустриалната собственост:

Издадени са 12-те редовни броя на Официалния бюлетин за 2011 г. Съгласно международни договори за обмен на информация бюлетинът е разпратен на 41 национални ведомства и международни и национални организации в областта на индустриалната собственост, както и на 34 абоната в страната, включително PATLIB центрове и университетски IPoints.

 • Предоставяне на информационни услуги за обектите на индустриалната собственост:

В читалнята на Централна патентна библиотека са обслужени общо 1 783 души, от тях 783 външни – представители на фирми, ВУЗ, патентни представители и др. и 1000 служители на Патентно ведомство. Оказана е методична помощ при 2 069 проучвания.

През 2011 г. остава стабилна тенденцията за намаляване на търсенето на информационни услуги в областта на индустриалната собственост, в сравнение с предходните отчетни периоди. Факторите за това са комплексни – влиянието на икономическата криза върху всички сфери, включително в научноизследователския сектор, иновациите и заявителската активност, възможността за достъп до безплатни он-лайн бази данни и т.н.В областта на марките и географските означения се предлагат следните видове услуги:

- проучване за наличие на идентичност и сходство с по-ранни марки;

- абонаментни проучвания с цел мониторинг на регистрирани марки;

- проучване правен статус на марка / географско означение;

- проучване по име на заявител / притежател на марка;

- изготвяне на удостоверения за правен статус;

- предоставяне достъп до Държавен регистър на марка/ географско означение;

- изготвяне на справки за различни обществени и държавни институции в областта на марките и географските означения;

- проучвания за наличие на по-ранни права по линия на международни договори.

През отчетния период като общ брой са извършени 5 015 услуги от различни видове, което в сравнение със същия период на предната година е с 528 по-малко. Намалението се дължи на редица обективни и субективни фактори, но преди всичко на прекратяването на извършване на проучвания за OHIM, промените в ЗМГО и намаляването на заявителската активност в областта на марките и географските означения.Услуги за изобретения, полезни модели, промишлени дизайни.

През отчетния период са извършени 425 проучвания: за новост, патентна чистота, именни проучвания, правен статус и др., които са с 27 повече от реализираните за същия период на миналата година. Този факт предполага интереса на клиентите към този вид услуги, който се дължи и на тяхното повишено качество.

Проучвания по видове:

- за предшестващо състояние на техниката на обекти по международно проучване – 5 бр.;

- проверка и кореспонденция по подадени заявки за Европейски патент или РСТ – 28 бр.;

- за предшестващо състояние на техниката, патентна чистота и патентно предметно проучване – 68 бр.;

- за новост, новост и изобретателска стъпка – 30 бр.;

- за промишлени дизайни - 42 бр.

- проучване за правен статус, патенти-аналози, именно и номерационно проучване за всички обекти - 812 бр.

- за Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност – 11019 бр. по  имена на физически и юридически лица

- за МВР и Прокуратура – 13 бр.

- за КЗК, НАП, Камарата на частните съдебни изпълнители – 19 бр.
 • Реинженеринг на административния процес

През 2011 г. дейността на ведомството по този въпрос бе със значително променени акценти. Поради различни обективни причини не бе сключен договор, планиран за финансиране чрез ОПАК, за реинженеринг на административния процес в областта на марките, независимо от проведения конкурс за избор на изпълнител. Причините бяха, че от една страна поради забавяне на конкурсите срокът за изпълнение бе съкратен дотолкова, че шансовете за постигане на искания резултат бяха близки до нула. От друга страна ситуацията с използвания в областта на патентите софтуер се промени междувременно така, че трябваше да се търси подобно решение и за него. Не беше разумно да се работи с различни програмни системи в двата сектора. Това наложи преосмисляне на цялостния подход към осъвременяване на административната дейност във ведомството. През второто полугодие, след направени проучвания, сключихме Споразумение за внедряване на програмния продукт IPAS, разработен от Световната организация по интелектуална собственост и обхващащ всички обекти на индустриалната собственост. Продуктът ни бе предоставен безвъзмездно.

 • Разработка и внедряване на резултатите от проекти, които са част от портфолиото на проект „Фонд за сътрудничество” на OHIM:

Съгласно изготвения и съгласуван времеви график с OHIM внедряването на резултатите от проекти е планирано да започне през 2012 г.

4. Защита при нарушение на права върху индустриална собственост.

 • Извършване на проверки и издаване на наказателни постановления за нарушени права върху марки и дизайни:

Постъпили са общо 122 сигнала за прилагане на права по чл. 81, ал. 1 от ЗМГО и чл. 65, ал. 1 от ЗПД, за сравнение през 2010 г. са били 198 бр.

Извършените проверки са 275. За 2010 г. броят на извършените проверки е 238, т.е. увеличението е с 37 бр.

Съставени са 221 акта за установяване на административно нарушение, което е с 55 бр. повече в сравнение с 2010 г. и 53 констативни протокола за липса на нарушение (72 – за 2010 г.).

Издадени са 250 наказателни постановления, което е с 10 бр. повече в сравнение с предходната година.

По съставени актове за административно нарушение са иззети 22 307 бр. стоки.

По влезлите в сила наказателни постановления доброволно са изплатени от нарушителите глоби и имуществени санкции за около 58 272 лв. (за 2010 г. са платени 42 248 лв.).Посочените цифри дават основание да отбележим, че е налице засилване на административно-наказателната репресия, като е подобрена ефективността на административнонаказателната защита  на марките и промишлените дизайни, както и задълбочаване на сътрудничеството между институциите по защитата на обекти на индустриалната собственост. Не без значение е и обстоятелството, че е подсилен кадрово с две щатни бройки секторът, ангажиран с осъществяване на административно-наказателната отговорност.

 • Оказване на експертна помощ в досъдебни, съдебни производства и по прилагане на гранични мерки за нарушение на правата върху интелектуална собственост

През 2011 г. се увеличи значително ръстът на експертизите, изготвяни от експерти на ведомството за органите на досъдебното производство, което се дължи на повишаване броя на образуваните досъдебни производства по чл. 172 б от Наказателния кодекс. Тази дейност отнема значителна част от времето на компетентните служители на ведомството, което се отразява неблагоприятно върху преките им задължения.

 • Дейности във връзка с изпълнението на Наредба за реда и начина за взаимодействие между МИЕТ, МЗГ, МК, МВР, МП, КЗК, Агенция „Митници” и Патентното ведомство, приета с ПМС № 22/03.02.06 г., за поддържане и развитие на национална система, и обмен на информация в областта на индустриалната собственост

 • Изготвяне и осъществяване на общонационална стратегия за борба с нарушенията на права върху индустриална собственост

На практика стратегията се осъществява чрез поддържане на системата НИПИЕС, осъществяване на съвместни проверки с другите правоохранителни органи в България и участие в Съвета за защита на интелектуалната собственост към Министерство на културата.
Отчет_на_показателите_за_изпълнение_на_програмата'>Отчет на показателите за изпълнение на програмата

Показатели за изпълнение

Мерна единица

План 2011 г.

Отчет 2011 г.

Решени заявки за:

-патенти, полезни модели, сортове растения и породи животни;

-промишлен дизайн;

-марки и географски означенияБр.

600


200

8 500

671

333


6 522

Осъществени проверки за нарушаване на права

Бр.

180

275

Участия в съдебни производства

Бр.

260

337

Въвеждане на е-услуги за обществеността

Бр.

2

0

Проведени обучения по индустриална собственост с насоченост целеви групи на ведомството и обществеността

Бр.

12

47

25Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи

Приложение № 6 – Отчет на разходите по бюджетните програмиПрограма “Закрила на обектите на индустриална собственост”

Закон

Уточнен план

Отчет

І.

Общо ведомствени разходи:

2 742

2 787

2 741

 

Персонал

1 907

1 930

1 919

 

Издръжка

835

857

822

 

Капиталови разходи

0

0

0

1

Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:

2 742

2 787

2 741

 

Персонал

1 907

1 930

1 919

 

Издръжка

835

857

822

 

Капиталови разходи

 

 

 

2

Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки

0

0

0

 

Персонал

 

 

 

 

Издръжка

 

 

 

 

Капиталови разходи

 

 

 

 

От тях за: *

 

 

 

 2.1

1.....................................

 

 

 

 2.2

2....................................

 

 

 

 

Администрирани разходни параграфи **

 

 

 

ІІ.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

0

0

 

1.....................................

 

 

 

 

2....................................

 

 

 

ІІІ.

Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки

0

0

0

 

1.....................................

 

 

 

 

2....................................

 

 

 

 

Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):

2 742

2 787

2 741

 

 

 

 

 

 

Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):

2 742

2 787

2 741

 

Численост на щатния персонал

120

120

107

 

Численост на извънщатния персонал

 

 

 

Отговорност за изпълнението на програмата

Патентно ведомство


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   26


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница