Отчет на основните параметри на бюджета


Програма № 5 “инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на икономиката”страница9/26
Дата06.05.2017
Размер4.94 Mb.
ТипЗакон
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   26

Програма № 5 “инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на икономиката”


Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

Органите от инфраструктурата по качество (БИМ, ИА „БСА“ и ДАМТН) с изпълнение на индивидуалните си цели и задачи в сътрудничество по между си и с икономическите оператори, продължиха да работят за затвърждаване на доверието в дейностите по оценяване на съответствието на продукти. Значителен е броят на икономическите оператори в страната, упражняващи дейност като органи за оценяване на съответствието и тенденцията за увеличение придобива устойчив характер. За постигане на целите на Програма № 5 „Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на икономиката“ предвидените за 2011 г. дейности са изпълнени. Продължава процеса по изпълнение на дейностите по сключените договори с институционални бенефициенти и реализацията на включените в програмата дейности за постигане на заложените цели.


Продукти/услуги, предоставяни по програмата - Описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне

1. Акредитация на лаборатории, органи по сертификация, органи за контрол и проверяващи по околна среда.

Дейности по предоставяне на продукти/услуги:

За отчетния период в ИА „БСА“ са открити общо 186 процедури за акредитация, от които 51 бр. по заявления за акредитация, 112 бр. по заявления за преакредитация и 23 бр. по заявления за разширяване на обхвата на акредитация.

Към 31.12.2011 г. в Република България работят 606 акредитирани органи за оценяване на съответствието, разпределени по видове области както следва: 234 бр. лаборатории за изпитване, 19 бр. лаборатории за калибриране, 12 бр. лаборатории за изпитване и калибриране, 314 бр. органи за контрол, 13 бр. органи по сертификация на системи, 8 бр. органи по сертификация на продукти, 3 бр. органи по сертификация на персонал и 3 бр. верификационни органи.

През 2011 г. са приключили 59 бр. процедури по първоначална акредитация, 61бр. процедури по преакредитация и 19 бр. процедури по разширяване обхвата на акредитация. Преиздадени са 166 бр. сертификати за акредитация. Отнети са 42 бр. акредитации и са направени 27 бр. отказ от акредитация. Ограничен е обхватът на акредитация на 39 бр. процедури.

През отчетния период иа „БСА“ е провела общо 508 оценки на място, от които 316 са при надзор на акредитираните лица.

Членовете на органите, работещи към ИА „БСА“ са участвали активно в провежданите редовни заседания на следните органи, както следва: Съвет по акредитация – 3 бр., Комисия по възражения – 8 бр., Комисия по акредитация – 182 бр., Технически комитети по акредитация – 8 бр. и Спор – 1 бр.
 • Обучения, курсове, семинари и други форми за популяризиране на дейността по акредитация:

През 2011 г. ИА „БСА“ е участвала в следните форми за популяризиране дейността по акредитация:

 • Информационен семинар за резултати от проведена партньорска оценка на ЕА и откриване на зала за обучения;

 • Тържествено честване на Международния ден на акредитацията;

 • Курс за отговорници по качеството (БДС EN ISO/IEC 17020) и вътрешни одитори на системи по качеството (БДС EN ISO 19011);

 • Курс за вътрешни одитори и отговорници по качеството в лаборатории;

 • Национален семинар с международно участие на тема “Индустриалната метрология в Република България – състояние и перспективи” - гр. Враца;

 • Обучение на тема: „Статистически методи – приложение в метрологията и управление на качеството”;

 • Семинар на тема „Маркировката СЕ – врата към европейския пазар”.

През 2011 г. ИА „БСА“ проведе 14 бр. обучения, насочени към поддържане на компетентността на водещите оценители, техническите оценители и експертите, ползвани от агенцията при извършване на оценяване на ООС.

Бяха проведени следните обучения за водещи оценители и служители на ИА „БСА“(общо 89 участника): • Обучение на тема: Подобряване на достъпа до услугите, предоставяни от ИА „БСА“ по Интернет и на място (Bass-System);

 • Обучение за запознаване с новите изисквания в актуализираната процедура BAS QR 5 „Правила за ползване на акредитационния символ на ИА „БСА“ за позоваване на акредитация от ИА „БСА“ и/или за позоваване на статута на ИА „БСА“ като страна по многостранно споразумение”;

 • Обучение на водещи оценители и служители на ИА „БСА“ за запознаване с промените и ефикасно прилагане на системата за управление на ИА „БСА“, както и за етапите на планиране, извършване и отчитане на дейностите по акредитация.

Проведени бяха обучения за водещи оценители, технически оценители и експерти (общо 206 участника):

 • Обучение модул А: „Обща теоретична подготовка – лекции и дискусии”;

 • Обучение за акредитация на органи за контрол в област „контрол на площадки за игра“, съгласно Наредба № 1/12.01.2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на прощадките за игра;

 • Обучение за прилагане на BAS QR 10 „Инструкция за оценяване на лабораториите за калибриране по технически изисквания на БДС EN ISO/IEC 17025”;

 • Опреснително обучение на технически оценители и експерти по технически изисквания на БДС EN ISO/IEC 17020;

 • Опреснително обучение на технически оценители и експерти област на акредитация „Сертификация на продукти” (БДС EN 45011);

 • Обучение Модул Б: „Изисквания за акредитация на органи по сертификация на продукти. Техника на оценяване. Практически упражнения по групи” – БДС EN 45011;

 • Опреснително обучение по изискванията на БДС EN ISO/IEC 17021;

 • Опреснително обучение, съгласно БДС EN ISO/IEC 17024;

 • Обучение за акредитация в област „Сертификация на персонал” БДС EN ISO/IEC 17024;

 • Обучение Модул Б: Обучение на технически експерти и оценители в област „Акредитация на лаборатории за изпитване и лаборатории за калибриране” (БДС EN ISO/IEC 17025);

 • Обучение Модул Б: Обучение на технически експерти и оценители на тема: „Изисквания за акредитация на органи за контрол. Техника на оценяване. Практически упражнения по групи” (БДС EN ISO/IEC 17020).

През 2011 г. ИА „БСА“ проведе общо 4 бр. обучения с общ брой 127 участника, насочени към потребителите на услугите по акредитация – лаборатории за калибриране и изпитване и органи по сертификация на системи за управление, както следва:

 • Обучение на персонала на акредитирани от ИА „БСА“ лаборатории за калибриране;

 • Обучителен семинар на тема: „Доверие в лабораториите за изпитване и калибриране чрез потвърждаване на техническа компетентност. Изисквания на БДС EN ISO/IEC 17025“, организиран съвместно със СМБ и БИМ;

 • Обучение на персонал на персонал на акредитирани и кандидатстващи за акредитация лаборатории на тема: „Общи изисквания относно компетентността на лаборатории за изпитване и калибриране” (БДС EN ISO/IEC 17025);

 • Обучение на персонал на акредитирани и кандидатстващи за акредитация органи по сертификация на системи за управление на тема: „Доверие в органите по сертификация на системи за управление. Оценка на съответствието – изисквания към органите, извършващи одит и сертификация на системи за управление БДС EN ISO/IEC 17021“.

Служители от ИА „БСА“ взеха участие в 5 бр. обучения и семинари с международно участие:

 • Обучение по БДС EN ISO/IEC 17021, организирано от ЕА в Брюксел, Белгия;

 • Обучение по БДС EN ISO/IEC 17021, организирано от ЕА в Утрехт, Холандия;

 • Семинар на тема „Акредитация на ООС за целите на нотификацията и прилагането на ЕА 2/17”, организаран от ЕА в Париж, Франция;

 • Обучение по ISO 14065, организирано от ЕА в Берн, Швейцария;

 • Седми семинар „Междулабораторни изпитвания в аналитичната химия, микробиологични изпитвания и медицински лаборатории” и обучение съгласно изискванията на ISO/IEC 17043:2010, организирани от Eurachem, проведен в гр. Истанбул, Турция.

2. Удостоверяване съответствието на лаборатории с принципите на добрата лабораторна практика (ДЛП).

Във връзка с дейността по удостоверяване на съответствието с принципите на Добрата лабораторна практика, представител на ИА „БСА“ участва в Работна група „Добра лабораторна практика“ към Европейската комисия. Бяха проведени процедури за оценяване на съответствието с принципите на Добрата лабораторна практика и последващ мониторинг на съответствието.

Към 31.12.2011 г. в агенцията са представени 331 бр. листове за обратна връзка, от които 279 бр. (84,29%) с отлична оценка, 46 бр. (13,89%) с добра оценка и 3 бр. със задоволителна оценка (0,91%) по отношение на оценяване на системата за управление на соътветните ООС и начина на провеждане на оценката на място от членовете на екипа по оценяване. В 3 бр. (0,91%) листове за обратна връзка няма посочена оценка.

3. Осигуряване на проследимост на измерванията до единици SI.

Проведени са следните дейности по изследване, поддържане и усъвършенстване на националните еталони, съгласно етапите от Дългосрочната програма за развитие на националните еталони на Република България: • Изготвени са и са представени 31 бр. доклада за състоянието на националните и изходните еталони на величините;

 • Изготвена e и e представена информация за годишния доклад на BIPM, за дейностите по поддържане на националните скали за време (TAIBIM, UTCBIM);

 • Националният еталон за време и честота е преместен в ново помещение и пуснат в действие - определени и настроени са новите координатни на JPS антените;

 • Инсталирани са и пуснати в действие еталон за калибриране на краищни мерки за дължина до 100 mm и еталон за калибриране на краищни мерки за дължина до 1000 mm, първичен еталон за равнинен ъгъл, първичен еталон за грапавост и еталон за големи дължини;

 • Изпълняват се етапи от плановете за създаване на 4 бр. национални еталони и e създаден софтуер за 2 бр. национални еталони. Приета е от експертен съвет документацията за утвърждаване на Национален еталон на токови и напрежителни отношения при 50 Hz в обхват от 0,1 А до 5000 А (първични токове) и от 2 kV до 100 kV (първични напрежения) и на Национален еталон на единицата за температура в обхват от минус 38,8344 °C до 660,323 °C;

 • Завършени са измерванията и обработката на резултатите, свързани с утвърждаване на Националния еталон за маса;

 • Одобрен е план за създаване на НЕ на съпротивление при постоянен ток;

 • Пуснати са в действие и са изследвани характеристиките на доставените термостатни вани към НЕ за вискозитет на течности и на водороден показател рН;

 • Доставени са 3 термостатни вани за НЕ (за рН, за вискозитет на течности и за СЕП);

 • Извършено е вътрешно калибриране на 199 бр. изходни еталони и 29 бр. междинни проверки.

Осъществени са участия в международни сравнения за доказване степента на еквивалентност на еталоните и валидиране на методи за измерване. Извършват се дейности по 9 международни сравнения - на различни етапи на изпълнение и регулярни сравнения с BIPM, CCTF - K 2001 UTC, (ключово сравнение публикувани бюлетини: Circular T 276.eml ; Circular T 277.eml, Circular T 278.eml).

Поддържа се система за управление, съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17 025 и ISO Guide 34. Въведени в системата за управление са изискванията на БДС EN ISO/IEC 17 043. Изпратени са заявка и документи до RvA за акредитация по изискванията ISO 17043, като процедурата е задействана.Изготвен е годишен доклад за 2010 г. за статуса на СУ на БИМ/ГД „НЦМ“ в ТК на EURAMET. Разработени са и са представяни в регионалната организация по метрология – EURАMET, възможности за измерване и калибриране (СМС) на еталонните лаборатории по видове измерване и защитата им на международно ниво.

Общият брой на международно признатите СМС на БИМ/ГД НЦМ е 189 (www.bipm.org/kcdb). Представени за преглед в ТК на EUROMET са 25 бр. нови СМС и 10 бр. модифицирани СМС.

4. Разпространение на единиците за измерване от националните еталони към еталоните от по-ниски нива на точност и средства за измерване в страната.


 • Калибриране на еталони и средства за измерване за клиенти:

В лабораториите на ГД „НЦМ“ са калибрирани 3679 бр. еталони и СИ и са издадени 2128 бр. свидетелства за калибриране и 8 протокола от измерване. За 2011 г. са охарактеризирани 24 типа СИ. Преизпълнението със 175% на целевата стойност на показателя се дължи на калибриране на извънреден брой средства за измерване в периода, в който само БИМ е осигурявал призната проследимост в страната. Този ефект не се очаква за бъдещи периоди.В лабораториите към ГД „Мерки и измервателни уреди” са калибрирани 7448 средства за измерване, предимно СИ на дължина, на маса, на физико-химични и оптични величини.

 • Организиране и провеждане на междулабораторни сравнения:

Обработени са резултатите, изготвени и изпратени са докладите от проведените 2 междулабораторни сравнения за калибриране на електрични величини и маса БИМ-Е-DCAC-2010-01 и БИМ-М-NAWI 200 g-2010-01. Проведени са заключителни срещи с участниците в сравненията за обсъждане на резултатите.

Проведено е междулабораторно сравнение на лаборатории за калибриране на химични величини БИМ-CH-pH-2011-01 – калибриране на pH-метър и са стартирали междулабораторни сравнения в област „Температурни измервания” – БИМ–ТС-2011-01 и БИМ–DС-2011-01.

Проведено е двустранно сравнение с РВД - калибриране на измервателна система на грешка по честота, тип GPStat.


 • Обучения и консултации по въпроси, свързани с измервания:

Във връзка с подготовка на ИА „БСА” за партньорска проверка за международно признаване на акредитираните лаборатории, с участието на 6 експерти от БИМ е проведен курс за лаборатории за калибриране „Практическо обучение за изготвяне на СМС таблици при калибриране” в различни области на измерване – маса, температура, електричество, дължина, физико-химия. Експертите на БИМ, ГД „НЦМ“ са участвали при преглед на документите на акредитираните лаборатории за калибриране.

Проведени са специализирани курсове за обучение по “Използване и приложение на сравнителни материали по предназначение и предвидена употреба”, „Осигуряване на проследимост и практика на калибриране в област електричество и магнетизъм”, “Осигуряване на проследимост и практика на калибриране в област маса и свързани величини”, „Техническа компетентност на лаборатории за изпитване и калибриране, съгласно изискванията на БДС 17025”, “Ръководства на WELMEC за прилагане на Директивата за средства за измерване”, “Приложими стандарти при оценяване на съответствие на средства за измерване”, “Оценяване на съответствие на средства за измерване” и базов курс „Основи на метрологията” в рамките на предвидените курсове по Оперативна програма „Конкурентоспособност“. Служители от БИС са участвали в курс за обучение от СМБ на тема: „Валидиране на методики за калибриране и калибрационен софтуер”, проведен в АЕЦ „Козлодуй“.

Професионалният ден на метролога и 100 години от получаване на първите национални еталони на България е отбелязан с организиране и подреждане на изложба с музейни експонати на средства за измерване и документи, експозиция на първите еталони „килограм” и „метър”, ден на отворените врати с представяне на лабораториите и експонатите пред посетители, и тържествено откриване на модернизираната и ремонтирана лаборатория за измерване на дължини и ъгли.

5. Одобряване на типа на СИ, игрални съоръжения, фискални устройства, таксиметрови апарати и тахографи и оценяване на съответствието на СИ.


 • Изследвания и изпитвания за одобряване на типа на СИ, игрални съоръжения и фискални устройства:

За периода са одобрени 61 нови типа СИ по реда на чл. 32, ал. 1 от Закона за измерванията. В изпълнение на задълженията, произтичащи от Закона за хазарта и от Закона за данък добавена стойност, са извършени изпитвания и са одобрени съответно 209 типа игрални съоръжения и 339 типа фискални устройства. Изпитани са и 88 продукта за ЕМС.

 • Оценяване на съответствието на СИ:

Извършен е годишен планов надзор на 2 одобрени действащи системи за управление на качеството на производители по процедура „Осигуряване на качеството на производството”. По процедура “Проверка на продукта” са издадени и вписани в регистъра 11 сертификата за съответствие с одобрения тип за везни с неавтоматично действие.

6. Проверка на СИ и на игрални съоръжения и метрологична експертиза на СИ.Извършване на първоначални и последващи проверки на СИ и на игрални съоръжения.

В изпълнение на изискванията на действащото законодателство са извършени общо 209 187 проверки на средства за измерване, от които 12 919 - първоначални и 196 268 - последващи, както и 2 317 проверки на игрални съоръжения. От извършените 12 919 първоначални проверки, 5 176 са на новопроизведени български СИ, а 7 743 - на СИ от внос.

На средства за измерване в употреба са извършени общо 196 268 последващи проверки, от които 30 170 - проверки на ремонтирани средства за измерване и 166 098 - периодични проверки. Очаква се броят на последващите проверки да се редуцира с около 25 % спрямо целевата стойност на 2011 г., поради промяна (удължаване) на междупроверочния период на сфигмоманометри, електрокардиографи, измервателни системи на течности, различни от вода (бензино- и газ-колонки) и разходомери за газ.

От общия брой извършени последващи периодични проверки на средства за измерване при 3 163 ( ≈ 1,6 %) е установено, че не отговарят на изискванията към тях и са спрени от употреба до отстраняване на несъответствията. 1. Извършване на метрологична експертиза на СИ.

За решаване на възникнали спорове относно техническите и метрологичните характеристики на средствата за измерване в употреба, по искане на физически или юридически лица през отчетния период са извършени 8556 метрологични експертизи на средства за измерване, предимно електромери и водомери.

8. Изпитване на продукти

Проведени са изпитвания на 88 продукта за електромагнитна съвместимост (ЕМС).9. Оценяване на съответствието на везни с неавтоматично действие.

По процедура “Проверка на продукта” са издадени и вписани в регистъра 11 сертификата за съответствие с одобрения тип за везни с неавтоматично действие.10. Предоставяне на справки от регистър за одобрените за използване в страната типове СИ.

Поддържа се регистър за одобрените за използване в страната типове СИ. По запитвания на клиенти са предоставени 281 справки от Регистъра на одобрените за използване типове средства за измерване.11. Разпространението на знания.

Организирани и проведени са 3 курса в областта на метрологията и 2 консултации, по въпросите, свързани с измервания.12. Оценка и наблюдение на компетентността на лица за оценяване на съответствието/нотифицирани органи.

 • Извършена е проверка и оценка на кандидати за нотифицирани органи, като oбщият брой изпълнявани процедури по проверка и оценка е 17 бр., от които 16 бр. по ЗТИП и 1 по ЗМИ, като извършените проверки във връзка с тяхното изпълнение са 67 бр.;

 • Извършени проверки за спазване на условията, при които са били издадени разрешения на нотифицирани органи –28 планови надзори на органи и 21 проверки по сигнали, общо 49 бр. проверки;

 • Подготвяне, изпращане и поддържане на нотификации на оценените органи за оценяване на съответствието пред ЕК (информационни трансфери във връзка с нотификация на органи за оценяване на съответствието) – 148 бр.;

 • Поддържане и публикуване на двуезичен регистър на българските нотифицирани органи – 3 бр. актуализации;

 • Самообучение на експерти от дирекция „РОС” за въвеждане на данни в информационната система NANDO в съответствие с Регламент 765/2008 и регистриране в новата система за регистриране - ECAS във връзка с въвеждане на данни в информационната система NANDO;

 • Актуализиране на процедурата за оценка на кандидатите за нотифицираните органи в съответствие с изискванията на Регламент 765/2008 и на Решение 768/2008.

13. Подкрепа на дейността и развитие компетентността на органите за оценяване на съответствието/нотифицираните органи.

 • Координиране на дейността на националните работни групи по прилагане на директивите от Нов подход и дейността на Форума на нотифицираните органи – проведени 10 бр. съвещания;

 • Подпомагане подготовката на нотифицираните органи за участие в координационните групи по директиви към ЕК;

 • Оказано съдействие на българските органи по директиви “Машини”, “Асансьори”,“Играчки”, “Въжени линии за превоз на хора” и “Съдове под налягане” във връзка с участието им в европейския координационен механизъм и регистриране в CIRCA.

14. Надзор на пазара на продукти, обхванати от директивите от Нов подход, технически надзор на съоръжения с повишена опасност (СПО), контрол на качеството на течните горива, метрологичен надзор на лица по отношение на СИ и предварително опаковани количества продукти.

  1. Ефективен надзор на пазара на продуктите, попадащи в обхвата на директивите от Нов подход:

 • Извършване на наблюдение и проверки на продукти (9389 вида) – планови (5896 вида) и извънпланови (3493 вида) и по 78 бр. сигнали за 10 продуктови групи; вземане на проби за изпитване (28 вида продукти);

 • Издаване на предписания за временно спиране от разпространение (9 вида продукти), изтегляне от пазара (11 вида продукти) и унищожаване на опасни продукти (4844 бр. от 243 вида продукти);

 • Извършена е проверка и/или наблюдение на общо 3601 продукта, които не се пускат директно в търговската мрежа, като са проверени предприятия (322 обекта) от шивашката (206 бр.) и млекопреработвателната промишленост (116 бр.), както и 285 други предприятия. За установените нарушения са съставени 37 бр. актове за установяване на административни нарушения;

 • Извършване на наблюдения и проверки на средствата за измерване - rзвършен е планов (съобразен с националната програма) и извънреден надзор на пазара на 4922 броя средства за измерване, пуснати на пазара и/или в действие - везни за директни продажби, автоматични сумиращи везни с непрекъснато действие, системи за течности, различни от вода, електромери, водомери и топломери. От тях 1635 са пуснати на пазара по §3 от Преходни и заключителни разпоредби на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на средства за измерване и отговарят на изискванията на Закона за измерванията и наредбите по прилагането му. Установено е, че 15 везни с неавтоматично действие не отговарят на изискванията на ЗТИП и Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на везни с неавтоматично действие, за които са предприети предвидените в закона последващи действия;

 • Участие в Системата за бърз обмен на информация за опасни стоки, пуснати на пазара (RAPEX) - получени 633 нотификации - открити са на пазара 5 вида опасни продукти по нотификациите; върнати са към КЗП нотификации за 8 вида продукти, които са извън обхвата на разпоредбите по чл. 7 от ЗТИП; подадени са към КЗП 7 бр. нотификации за система RAPEX за 7 вида продукти;

 • Участие в проекти за сътрудничество и съвместни действия с административните органи на другите държави членки на ЕС в областта на надзор на пазара – 1 проект по надзор на пазара на играчки (JA2008); подготовка и стартиране на 2 проекта по надзор на пазара (JA2011 - хармонизирани продукти – фойерверки и зарядни устройства и JA2012 - нагорещени неработни повърхности);

 • Съвместни действия по надзор на пазара в сътрудничество с агенция „Митници”, Комисията за защита на потребителите и други контролни органи – 6 съвместни проверки на продукти (43 вида взривни вещества за граждански цели), 15 съвместни проверки с инспектори от КЗП по сигнали и жалби на граждани, получени са от Агенция „Митници” и отработени общо 262 бр. уведомления за 895 вида потенциално опасни продукти в складовете на българските митници и са предприети мерки за недопускане за свободно обращение на българския пазар на 54 вида продукта при доказани несъответствия, а 73 бр. продукти са били извън компетенциите на ДАМТН;

 • Предприемане на последващи мерки при нарушаване изискванията на законодателството - съставяне на актове за установяване на административни нарушения – 213 бр. и издаване на наказателни постановления – 107 бр.  1. Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   26


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница