Отчет на основните параметри на бюджета


Други институции, допринасящи за изпълнение на политикатастраница2/8
Дата07.08.2018
Размер1.27 Mb.
ТипОтчет
1   2   3   4   5   6   7   8

Други институции, допринасящи за изпълнение на политиката.

Достигането на очакваните ползи е благодарение на взаимодействието между институциите, имащи отношение към политиките в областта на спорта за учащи, спорта за хора с увреждания, деца в риск и спорта в свободното време:

 • Министерството на образованието и науката, чрез регионалните структури (РИО);

 • Министерство на отбраната;

 • Министерство на вътрешните работи;

 • Министерство на здравеопазването;

 • Министерство на труда и социалната политика;

 • Национална спортна академия „Васил Левски”;

 • Висши училища, обучаващи спортни специалисти;

 • Институции и неправителствени организации, имащи отношение към спорта за учащи, спорта за хора с увреждания и деца в риск, детско - юношеския спорт и спортната подготовка на учениците в СУ;

 • Спортни организации (с предмет на дейност развитието на физическото възпитание, ученическия и студентски спорт) - по отношение развитието и популяризирането на физическото възпитание, спорта и по-конкретно осъществяването на тренировъчна, състезателна и организационно административна дейност по съответния вид спорт;

 • Областните и общинските администрации - по отношение развитието на спорта и социалния туризъм на всички възрастови и социални групи от населението.
 • Отговорност за изпълнение на целите в съответната област на политика

Отговорността за изпълнение на политиката в областта на спорта в свободното време е на дирекция “Ученически и студентски спорт“ и дирекция “ Спорт за всички и регионална координация“.

Дейността се ръководи и контролира от г-н Калин Каменов, а в последствие от г-н Асен Марков, като изпълняващи длъжността заместник-министър на младежта и спорта.
 • Преглед на настъпилите промени на нормативната уредба през отчетния период

Разработени и са приети:

 • Изменение и допълнение на Наредба №1 за финансово подпомагане на спортни дейности от 08.05.2014 г., в частта, отнасяща се до дейността на спортните училища. изм. - ДВ, бр. 84 от 30.10.2015 г.);

 • Национална стратегия за борба срещу употребата на допинг в спорта;

 • Проект за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби

 • Проект на „Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2015 година”;

 • Осъществена е координация с Министерството на образованието и науката, Национална спортна академия „Васил Левски”, спортните училища и Специализираните институти, във връзка със създаване на условия за повишаване на квалификацията и придобиване на професионално-квалификационни степени по методика на обучението по съответния вид спорт, от учителите по спортна подготовка в спортните училища за изменение и допълнение на Наредба №5 за условията за повишаване та квалификацията на педагогическите кадри в системата на народната просвета и реда за придобиване на професионална квалификация;

 • Закон за предучилищно и училищно образование, обн. Д.В. бр.79/13.10.2015г.;

 • Разработен проект на „Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2016 година”;


Преглед на изпълнението на БЮДЖЕТНА програма “Спорт за учащи”


 • Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели.

Изпълнението на Програмата и заложените в нея цели са свързани с осигуряване възможности за развитие на спорта за децата в детските градини, учащите във всички образователни степени, студентите, както и спорта за хора с увреждания и деца в риск. Създадени са условия и възможности за подобряване на двигателната активност на целевите групи по Програмата, формиране на позитивно отношение към спорта, развитие на спортния талант и спортна изява.

С реализиране на целите на Програмата през 2015 г. са предоставени възможности и условия за практикуване на физически упражнение и спорт сред децата в детските градини, учащите в трите образователни степени, както и спорта за децата с увреждания, изграждане на двигателни умения и навици и утвърждаването на здравословен начин на живот.

Създадена е и се поддържа мотивация за участие в организирана или самостоятелна спортна дейност на учащите. Осигуряват се условия за практикуване на спорт, изява и развитие на спортния талант.

За изпълнение на бюджетна програма „Спорт за учащи”, са разработени, реализирани и подпомогнати финансово програми и дейности, с които са предоставени възможности на многоспортовите организации с предмет на дейност в областта на ученическия и студентски спорт, спорта за децата в риск, да могат да кандидатстват и развиват дейността на територията на всички общини в страната.
 • Описание на предоставяните през отчетния период продукти/услуги по програмата, описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне.


Дейности за представяне на продукта/услугата:

 • Финансирана е и се изпълнява през 2015 г. Програма „Спорт за хора с увреждания и деца в риск”. Програмата е актуализирана с цел увеличаване броя на участващите в спортни занимания хора с увреждания чрез разширяване на предлаганите услуги в областта на адаптираната физическа активност и адаптиран спорт, както и за разширяване на обхвата за участие в спортни занимания на децата в риск. Целите на програмата са свързани с активизиране на действията на държавните и местни власти, спортните и неправителствените организации за създаване на подходящи и достъпни условия за спорт, осигуряване на спортни специалисти в областта на адаптираната физическа активност и адаптирания спорт, подобряване физическото, психическото и функционално състояние, както и социалната интеграция и адаптацията на хората с увреждания и децата в риск.

 • Финансирана е и се изпълнява през 2015 г. Програма „Развитие на спорта на учащите”. Програмата е разработена с цел създаване на предпоставки и условия за насърчаване на учащите към физическа активност и системно практикуване на спорт, както и на организационни, материално технически и кадрови условия за развитие на спорта за учащите. Целите на програмата са свързани с увеличаване на броя на училищните и студентски спортни клубове на регистрационен режим към лицензираните многоспортови федерации и асоциации за подобряване на спортната дейност и увеличаване на броя на активно спортуващите ученици и студенти. Активизиране на действията на държавата, общините, образователните институции и спортните организации за пълноценно и ефективно използване от учащите на спортните обекти и съоръжения. Броят на участващите ученици и студенти в дейностите, включени в проектите на многоспортовите федерации и асоциации през отчетния период е 5 000.

Осъществени са дейностите по утвърдените проекти на разработената, утвърдена, и с осигурено финансиране пилотна Програма „Спорт за децата в детските градини” 2014-2015 год. Чрез обхванатите дейности в Програмата е реализирана една от основните приоритетни дейности на ММС – внедряване, развитие и оптимизиране на двигателния режим за децата в детските градини. Целта на Програмата е създаване на предпоставки и условия за предизвикване на интереса на децата в детските градини към двигателна активност, увеличаване и разнообразяване на възможностите за участие в спортни занимания по различни видове спорт. Броят на децата на възраст от 4 до 6 години обхванати в дейностите на одобрените и изпълнени през 2015 г. 139 проекти са 10 420 деца от 261 детски градини.

 • От 1 март 2015 г. са стартирани дейностите по Програма ”Спорт за деца и младежи с увреждания и деца в риск”. Предвидените и реализирани през отчетния период дейности в Програмата създават оптимални условия да се увеличат възможностите за занимания с адаптирани физически упражнения и спорт за децата с увреждания, и предпоставки за преодоляване на изолацията, за интегриране и адаптиране в обществото на децата в риск. Нейното изпълнение се изразява във финансовото подпомагане на 52 проекти на спортни организации, провеждащи занимания с адаптирани физически упражнения и спорт за деца и младежи с увреждания на териториален принцип, съобразени с вида на увреждането и с деца от рисковите групи, като им се предлага подходяща форма на избор за практикуване на 25 вида спорт и възможност за спортна изява в 22 населени места на прогнозно 1820 участващи от тези групи. Постигната е ползата за обществото, като резултат от изпълненнието на основните цели - оптимално обхващане и създаване на възможност на децата с увреждания да практикуват подходящ съобразно заболяването им спорт и получават качествена, безплатна за тях спортна услуга.

 • Оказано е съдействие при координацията и провеждането на „Ученически игри” за учебната 2014/2015 г., за учениците от общообразователните училища и за учениците от специалните училища за ученици с увреждания. Ученическите игри са основна форма за организиране на извънкласни спортни дейности на учениците, предоставяне на възможност за изява на училищни отбори и на ученици с изявен спортен талант.

- Състезанията от Ученическите игри за учениците от общообразователните училища през учебната 2014/2015 г. са проведени в четири етапа – общински, областен, зонален и финален по 8 вида спорт. Общият брой участници е 90 000.

- Състезанията от Ученическите игри за ученици с увреден слух, нарушено зрение, с физически увреждания и увреждания на централната нервна система, през учебната 2014/2015. са по 7 вида спорт и броят на участниците е 316. • През отчетния период е оказана финансова подкрепа на проект на 1 спортна организация, с цел популяризиране и утвърждаване на спорта за подобряване физическата и психическата дееспособност, и създаване на възможност за личностна изява и реализиция на над 500 участника.

 • Утвърдени със заповед на министъра на младежта и спорта са 5 проекта на държавни спортни училища за подпомагане на учебно-тренировъчната дейност на олимпийските звена със средства в размер на 195 195 лв.

 • Проведена е работна среща със заeмащите длъжността директор, помощник директор и финансист от държавните спортни училища. На срещата бяха обсъдени мерките, свързани с постигане на високо ниво на спортна подготовка на учениците в спортните училища, реализиране на призови класирания в държавни и международни първенства, изграждането и развитието на олимпийски звена в държавните спортни училища.

 • Взето е участие в работни срещи, съвещания, конференции, комисии и други форуми с представители на правителствени и неправителствени организации, свързани с развитието на спорта за учащи.
 • Отчет на изпълнението на администрираните разходи (субсидии, стипендии, награди), включително проектите по програмата

Изпълнението на администрираните разходи за полугодието на 2015 г. по програма „Спорт за учащи” е следното:

Изпълнението на администрираните разходи по програма „Спорт за учащи” за 2015г. са:

- По договор за организиране и провеждане на ученическите игри за общообразователните училища – 471 000 лв.;

- По договор за организиране и провеждане на ученическите игри за специалните училища – 28 650 лв.;

- По договори за спортна дейност на многоспортови федерации в областта на спорта за учащи – 391 831лв;

- По договори на спортни организации по програмата на ММС „Спорт за хората с увреждания и деца в риск” – 155 669 лв.;

- По договори за изпълнение на проекти на спортни организации – 3 000 лв.

- По договори за изпълнение на проекти по програма „Спорт за децата в детските градини” – 79 622 лв.

 • Отчет на показателите за изпълнение на програмата

Показатели за изпълнение

Мерна

единица

План

2015г.

Отчет

2015 г.

1. Организиране и провеждане на обучение за повишаване квалификацията на кадрите в областта на спорта за учащи


Обучение на кадри от спортните училища

Сума

6 999

4745

участници: СУ

Брой

24

24

участници: директори и пом. Директори СУ

Брой

48

48

2. Осигуряване на възможности за физическа активност, спортно - състезателна дейност и изява


Подпомагане реализацията на “ Ученически игри”


- за общообразователните училища

Сума

471 000

471 000

ІІ етап - областни


отбори

Брой

3400

3153

участници

Брой

31 000

281 83

спортове

Брой

8

8

ІІІ етап - зонални


отбори

Брой

1 100

1104

участници

Брой

10 000

9 434

спортове

Брой

8

8

ІV етап - финални


отбори

Брой

309

310

участници

Брой

2800

3012

спортове

Брой

8

8

Подпомагане реализацията на “ Ученически игри”


- за специалните училища

Сума

30 000

28 650

финални състезания
6

15

състезания

Брой

6

15

участници

Брой

330

316

спортове

Брой

7

11

4.Подпомагане програма ”Спорт за деца и младежи с увреждания и деца в риск”

Сума

159 000

155 669

Брой проекти/сп.организации

Брой

48

52

Населени места

Брой

20

22

спортове

Брой

18

25

участници

Брой

1300

1820

5.Подпомагане програма ”Спорт за децата от детските градини”.

сума

79 622

79 622

Брой проекти/сп.организации

Брой

65

139

Детски градини

Брой

125

261

участници

Брой

5000

10 420

6.Подпомагане програми за физическа дееспособност и развитие на спорта за учащите

Сума

3 378

3 000

населени места

Брой

2

1

участници

Брой

400

500

7. Подпомагане на учебно – тренировъчната и спортно – подготвителната дейност в спортните училища


Държавен план- прием /ДПП/ на учениците в спортни училища

Брой

24

24

спортове

Брой

30

30

паралелки

Брой

62

38

ученици

Брой

1 662

779

Подпомагане учебно тренировъчната и спортно състезателната дейност и дейността на олимпийските звена в държавните спортни училища

Сума

195 195

195 195


проекти

Брой

6

5

участници

Брой

350
8. Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2015г.

Сума

Брой


464 175

487


421 470

453


9.Договори за спортна дейност на многоспортови федерации в областта на спорта за учащи

Сума


391 831

391 831

Постъпили проекти

Брой

3

3

Финансирани проекти и сключени договори

Брой

3

3

10. Дирекция „УСС”

Сума

49 806

24 806

11. Държавни спортни училища- бюджет

Сума

9 306 989

8 755 066
 • Източници за данните по показатели за изпълнение

Информацията за данните по показателите за изпълнение се събира, обработва и обобщава от дирекция „Ученически и студентски спорт”. Същата постъпва със съдържателните и финансови отчети на изпълнителите на проекти спортни организации одобрени и финансирани по съответните програми. Инормацията за стойностните показатели е от счетоводната система (програмен продукт „Конто”).

1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница