Отчет на основните параметри на бюджета


Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните (заявените) целеви стойностистраница3/8
Дата07.08.2018
Размер1.27 Mb.
ТипОтчет
1   2   3   4   5   6   7   8

Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните (заявените) целеви стойности

При изпълнението на програмата и заложените целеви стойности, факторите и причините, оказали въздействие, са намаляването на общия брой ученици в училищата и в резултат на това - относителния дял на практикуващите спортни занимания; ниска активност от страна на целевите групи, неотговаряща на прогнозната;липса на взаимодействие, съгласуваност, координация и последователност в действията на институции, спортни организации и общински администрации


  • Отчетът на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи е представен в приложение № 6.
  • Отговорност за изпълнение на програмата.

Отговорността за реализирането на програмата е на дирекция “Ученически и студентски спорт”.
Преглед на изпълнението на БЮДЖЕТНА програма “Спорт в свободното време”.


 • Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели.

Целите по Програма „Спорт в свободното време” през първото полугодие на 2015 г. бяха свързани с:

- осигуряване на условия за практикуване на спорт, изява и реализиране на лични спортни резултати и здравословна двигателна активност през свободното време;

- увеличаване броя на хората практикуващи спорт, като средство за профилактика, поддържане и съхраняване на здравето и на тяхната физическа дееспособност.

Изпълнението на заложените цели се реализира чрез разработване, финансиране, координиране и контрол на програми и проекти за развитие на спорта за всички и спорта в свободното време, а именно: • „Научи се да плуваш”;

 • „Спорт за децата в свободното време”;

 • „Децата и спортния клуб“;

 • „Научи се да караш ски”;

 • „Програма за развитие на детския футбол ”;

 • „Тенисът - спорт за всички“;

 • „Програма за развитие спорта за всички”;

 • програми и проекти на спортни организации за спорта в свободното време.

Целите на горецитираните програми са определени и насочени към изпълнение на бюджетната програма, респективно на политиката. С разработването на образци на документи и публикуване на програмите е осигурена възможност на спортните организации за кандидатстване с проекти за тяхното реализиране и отчитане.

Постигната е висока степен на изпълнение на определените цели в програмите за развитие на спорта в свободното време, респективно и на бюджетната програма.

Създадена e и се поддържа мотивация в различни групи от населението за участие в организирана или самостоятелна спортна дейност. Осигурени са условия за практикуване на спорт, изява, развитие и реализиране на лични спортни резултати.

От общо представените 449 проекти по утвърдените програми, са одобрени за финансиране 278 и неодобрени 171 проекта. С най-голям относителен дял – 48,7%,( 218) са финансираните проекти по програма „Спорт за децата в свободното време”.


Организационни структури, участващи в програмата

Дейностите за предоставянето на продуктите/услугите по програмата се изпълняват от 24 щатни служители на Дирекция СВРК.
 • Описание на предоставяните през отчетния период продукти/услуги по програмата, описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне
 • Разработване на проекти и предложения за актуализиране и промяна на законови и подзаконови нормативни актове;

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

 • Изготвени са предложения с оглед усъвършенстване нормативната уредба в областта на спорта за всички и спорта в свободното време:

    • Проект на нов Закон за физическото възпитание и спорта;

    • Проект на изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта;

    • Проект на Наредба за условията и реда за предоставяне на статут на високоразряден спортист и удостояване със звания на спортисти, треньори и спортни деятели;

    • Проект на Национална стратегия за борба срещу употребата на допинг в спорта 2015-2025 г.;

    • Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 8.05.2014 г. за финансово подпомагане на спортните дейности;

    • Проект на Наредба за реда на подаване и разглеждане на искания за отпускане на парична помощ на деца на оримпийски медалисти, прекратили астивна състезателна дейност, чието право по чл.56, ал.2, т.5 от ЗФВС е прекратено поради смърт;

    • В изпълнение на Концепцията за насърчаване развитието на спорта за всички, от професор Петър Банков е извършено проучване и анализ на управлението и развитието на спорта за всички, на общински програми за управление и развитие на спорта за всички в общини в България и в някои Европейски страни. Изготвен е диагностичен анализ на управлението на спорта за всички в общините в Република България. Анализът показва, че по-голяма част от общините (65%) са разработили и създали организация за изпълнение на програми за развитие на физическото възпитание и спорта .
     • Разработване, актуализиране и документално обезпечаване на програмите – изготвяне и утвърждаване на образци на документи за кандидатстване и отчитане на програмите.


Дейности за предоставяне на продукта/услугата

През 2015 г. са разработени са и реализирани две нови програми:   • Програма „Децата и спортния клуб” – осигурява възможности за участие на деца в организирани спортни прояви и за включването им в занимания за придобиване на начална спортна подготовка;

   • Програма „Програма за развитие на спорта за хората с увреждания”. Програмата щесде реализира през 2016 г. и включва две направления – „Спорт за високи постижения за хора с увреждания” и „Спорт в свободното време за хора с увреждания”.

Актуализирани са и утвърдени: Вътрешни правила за регламентиране на дейността и организацията на работата на Дирекция СВРК, „Правила за разработване, координиране, контрол и отчитане на програмите на ММС в областта на спорта в свободното време, на социялния туризъм и на спорта за хора с увреждания” и „Правила и ред за работа на Еспертна комисия за разглеждане и оценка на проекти”.


 • Организиране дейността и участие в експертна комисия за разглеждане, даване на становища и предложения за финансово подпомагане на проекти за развитие на спорта за всички, спорта в свободното време и социалния туризъм;


Дейности за предоставяне на продукта/услугата

 • проведени 17 работни съвещания на Експертна комисия, разгледани 449 броя проекти.
 • Организиране и провеждане на обучение и повишаване квалификацията на кадрите в областта на спорта за всички


Дейности за предоставяне на продукта/услугата

 • Взето е участие е в кръгла маса на тема „Добри практики за масов спорт и здраве” в НСА „В. Левски”. Срещата е проведена по повод Европейската седмица на спорта;

 • Взето е участие в обучение на студенти от НСА „В. Левски” за магистратура по специалността „Спортен мениджмънт”;

 • В изпълнение на Проект „Предизвикай себе си: Бъди активен” , съфинансиран по проект „Еразъм+” е взето участие в семинар в гр. Враца на тема „Европейска седмица на спорта – изводи и бъдещи предизвикателства пред масовия спорт”

 • Взето е участие в Годишен форум на специалистите по прилагане на държавни помощи, организиран от Института по публична администрация, в град София на 26.03.2015 г. и в Група № 6, по Заповед на Министъра на финансите;

 • Взето е участие е в Експертен съвет в Столична община за оценка на ефикастност и ефективност на проектни предложения на спортни организации, кандидатстващи по Програма за изпълнение на общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта 2012 – 2015 г.;

 • Взето е участие по заповед № РД-09-73/13.02.2015 г. на Министъра на младежта и спорта в комисии, със задача извършването на проверки и изготвянето на функционален анализ за спортните обекти, чиито изграждане или ремонт са извършени със средства от ММС по ПМС №19/07.02.2014 г., за това дали отговарят на отчетните документи входирани в ММС. Извършени са проверки на 26 спортни обекта, придружени със снимков материал, на територията на 7 административни области;

 • Осигурено е участие на новоназначени служители от дирекция СВРК в обучение на тема „Въведение в държавната служба”, организирано от Института за публична администрация;

 • Проведени са 6 работни съвещания за повишаване квалификацията на служителите в Дирекция СВРК и експертите на ММС за административните области;

 • Взето е участие в работни срещи на експертите на ММС за административните области със спортните клубове с цел презентиране на програмите на ММС и оказване на помощ при изготвяне на проектите и тяхното отчитане;

 • Проведени са консултации, работни срещи и съвещания с представители на правителствени и неправителствени организации, свързани с развитието на спорта в свободното време и спорта за всички.
 • Осигуряване на възможности за физическа активност, спортно - състезателна дейност и изява.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

 • Програма „Научи се да плуваш” е за организиране и провеждане на начално обучение по плуване на деца 5-11 години. Освен начално обучение по плуване, децата придобиват и първоначални знания за спазване на правила за безопасност при къпане и плуване, самопомощ и помощ при инциденти във водата. Програмата се изпълнява чрез 26 одобрени проекта на спортни клубове в 12 населени места на 20 басейна, с очакван брой участници – 3 099, разпределени в 221 групи, под ръководството на 76 спортни специалисти.

 • Програма „Спорт за децата в свободното време” е за организиране и провеждане на безплатни спортни занимания за деца в свободното време, под ръководството на квалифицирани спортни специалисти. С нейното изпълнение се създават условия и се предоставят възможности за свободен достъп на децата до спортна база и участие в спортни занимания, с оглед подобряване на тяхното здраве и физическа дееспособност. Програмата се изпълнява чрез 218 одобрени проекта, по 49 вида спорт в 87 населени места на 280 обекта, с общ брой участници – около 12 500 под ръководството на 468 спортни специалисти.

 • Програма „Децата и спортния клуб” стартира през 2015 г. Предназначена е за създаване на условия и възможности за подпомагане на спортните клубове в работата им за начална спортна подготовка на деца, за организиране на спортни прояви и за участието на деца в детски спортни прояви. Програмата е пилотна и се изпълнява чрез 20 одобрени проекта, по 15 вида спорт в 12 населени места. Дава възможност за участие в 106 спортни прояви и начална спортна подготовка на около 4 500 участници. С определените средства за пилотното изпълнение на Програмата са финансирани 20 проекта от постъпилите 87. С оглед успешното реализиране на програмата „Децата и спортният клуб” и големият интерес от спортните клубове, същата би следвало да бъде продължена и допълнена с оглед разширяване на нейния обхват.

 • Проект „Научи се да караш ски” е начално обучение по ски. Дейността за сезон 2014 г./2015 г. е извършина с участието на 3 349 деца І-ІV клас, (6-10 г.) от градовете София, Чепеларе, Смолян, Пловдив, Благоевград, Добринище, Банско и София област - на ски зони Витоша, Пампорово, парк Родопи, Боровец и ски зона Банско, под ръководството на 106 квалифицирани спортни специалисти - на ски зони Витоша, Пампорово, парк Родопи, Боровец и ски зона Банско, под ръководството на 106 квалифицирани спортни специалисти. За сезон 2015/2016 г. Броят на участниците е 3 530 деца ( деца в неравностойно положение и ромски деца – с цел интегрирането им чрез спрот)

 • Осигурено е финансово подпомагане за реализирането на „Програма за развитие на детския футбол” на БФС. Проведени са 50 турнира за деца от 10 до 14 год. в 44 населени места в страната, с участието на около 10 495 деца (при планирани 8 000 деца), включени в 574 отбора.

 • Осигурено е финансово подпомагане за стартирането на програмата „Тенисът – спорт за всички” на Българска федерация по тенис, включваща провеждане на начална спортна подготовка на 600 деца. Организирани са 30 турнира в 6 регионални центъра. Предвижда се участието на 30 отбора, с около 150 деца. С осигурените средства ще се осигури допълнително и обучение за повишаване треньорската квалификация на над 60 треньори, с лектори от Международната и Европейската федерация по тенис - спорт към който има голям интерес за практикуване в страната. Програмата "Тенисът - спорт за всички" е пилотна и е част от политиката на ММС и БФ по тенис, в областта на детския спорт.
 • Осигуряване на възможности за физическа активност, спортно-състезателна дейност и спортни резултати – финансово подпомагане дейността на многоспортовите федерации

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

 • „Програма за развитие на спорта за всички” е за финансово подпомагане на дейността на лицензираните многоспортови федерации, асоциации и съюзи администриращи спорта за всички (в т. ч. спорта на ведомствен и отраслов принцип, и спорта за хора с увреждания) и социалния туризъм, чрез проектно финансиране. През 2015 г., чрез одобрените си проекти по тази програма 10 спортни организации са реализирали 65 прояви по 35 вида спорт, включени в държавния и международния им спортен календар, общия брой на участниците е над 90 000.

Осигурено е финансово подпомагане от ММС за провеждането на:

 • Кампаниите „Зимно предизвикателство” и „Световен ден на предизвикателството“ на Българска асоциация „Спорт за всички” с над 70 000 участници в над 25 града в цялата страна; кросове, аеробика, ходене, плуване, ориентиране и др. спортове; 4-85 годишна възраст;

 • Работнически спортен фестивал и Браншови Спартакиади (учители, миньори, ВиК, БДЖ и ОББ) на Българска работническа федерация „Спорт и здраве”, по 16 спортни дисциплини с над 5 000 участници на възраст между 18 и 55 години;

 • Проект „За спорта няма възраст” – 11 спортни прояви и състезания по 4 вида спорт в т. ч. гимнастически композиции на спортните клубове „Здраве и активно дълголетие” с участието на над 1 500 мъже и жени от 50-93 г. и др.
 • Осъществяване регионалната политика на ММС - осъществяване и координиране на дейностите по отношение на спорта в свободното време, социалния туризъм чрез териториалните си структури


Дейности за предоставяне на продукта/услугата

 • Оказани са помощ и съдействие на общинските администрации при изготвяне и изпълнение на общински програми за развитие и насърчаване на физическото възпитание и спорта, в съответствие със ЗФВС.

 • Осъществени са работни срещи с общински комисии по въпросите на децата, младежта и спорта, кметове на общини и областни управители по проблеми, свързани с развитие на физическото възпитание и спорта в регионите на страната.

 • Оказано е съдействие за организирането на спортни празници в ж.к. „Западен парк” и на гребна база „Панчарево” по повод честване на 17 май - Ден на българския спорт и професионален празник на работещите в сферата на спорта. Оказани са помощ и съдействие на общински администрации при изготвяне и изпълнение на Програми за честване на 17 май.

 • Приключена е процедурата по събиране и обработване на информация, получена от кметовете на общините. Изготвени са писма до общините, с образец за информация, съдържаща разходваните средства от общинските бюджети през 2014 г. за спортни дейности и за спортната им база и планираните такива за 2015 г., с оглед съставяне на обща база данни за тези средства в страната. От обработената информация, постъпила от 225 общини (от общо 265) е видно, че разходваните средства за тези дейности от общинските бюджети през 2014 г. са в размер на 99 576 975 лева, а планираните такива за 2015 г. са 119 663 898 лева.

 • В процеса на подготовка и изпълнение на Проект „Предизвикай себе си: Бъди активен” , съфинансиран по проект „Еразъм+, по повод Европейската седмица на спорта (ЕСС) в България са организирани и проведени над 160 масови прояви, в 14 областни центъра на страната.”

 • Осъществена е координация и е оказано съдействие от областните експерти при провеждането на І и ІІ тур на приемните изпити за спортните училища за учебната 2015/2016 г.;

 • Взето е участие в общински комисии за проверка и контрол на спазването на инженерните и техническите изисквания към спортните обекти, съгласно разпоредбите на Наредбата за сигурността на спортните обекти и мерките срещу насилието и лошото поведение на зрители преди,у по време и след провеждане на спортни прояви, организирани на стадиони и в спортни зали;

 • Взето е участие в работни срещи, съвещания, конференции, комисии и други форуми с представители на правителствени и неправителствени организации, свързани с развитието на спорта в свободното време, в регионите на страната.

 • Осъществена е координация и съдействие при организиране и провеждане на масови спортни прояви в общините, свързани с национални и регионални празници, юбилейни чествания, бележити дати и други. • Мониторинг и контрол върху изпълнение на дейностите и програмите за развитие спорта в свободното време;

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

 • Осъществяван е контрол чрез наблюдение и проверки на спортните занимания, включени в одобрените проекти на спортни клубове за изпълнение на програмите:

 • Програма „Научи се да плуваш” - извършени са36 проверки, за изпълнението на 26 проекта на СК;

 • Програма „Спорт за децата в свободното време” – извършени са 213 проверки, на 200 проекта на СК;

 • Програма „Децата и спортния клуб” са извършени 23 проверки на 20 проекта на СК;

 • „Програма за развитие на спорт за всички” - извършени 17 проверки на 8 проекта на спортни организации;

 • Изготвени са от Дирекция СВРК до ръководството на ММС информации и отчети за изпълнение през 2014 г. програмите на ММС : „Научи се да плуваш”, „Спорт за децата в свободното време”, „Програма за развитие на спорт за всички”. Информациите и отчетите са в съответствие с разделите „Мониторинг и оценка на Програмите”. Изготвени са въз основа на съдържателните отчети на спортните организации и представените от тях справки.


Отчет на показателите за изпълнение на програмата ”Спорт в свободното време”


Показатели за изпълнение

за продукти/услуги

Мерна

единица

Целева

стойност

2015 г.

Отчет

2015 г.

1. Организиране и провеждане на обучение за повишаване квалификацията на кадрите в областта на спорта за всички


работни съвещания – обучение на кадрите - областни експерти


Сума
Брой

0

12


0

3


участници

Брой

23

23

2. Осигуряване на възможности за физическа активност, спортно състезателна дейност и изяваПрограма "Научи се да плуваш"

Сума

303 552

303 552

постъпили и обработени проекти

Брой

26

27

сключени договори за проекти

Брой

25

26

сключени допълнителни споразумения към договори за проекти

Брой
1-

реализирани проекти

Брой

25

2

населени места

Брой

15

12

спортни обекти - басейни

Брой

19

20

групи

Брой

220

221

участници

Брой

3 300

3 099

сп. специалисти

Брой

80

76

Програма ”Спорт за децата в свободното време”

Сума

1 039 948

1 038 672

постъпили и обработени проекти

Брой

260

319

сключени договори за проекти

Брой

200

218

сключени допълнителни споразумения към договори за проекти

Брой
16

реализирани проекти

Брой

200

-218

населени места

Брой

66

87

участници

Брой

10 000

12 500

спортове

Брой

48

49

спортни обекти

Брой
280

сп.специалисти

Брой

388

468

Програма "Децата и спортния клуб"

сума

113 378

113 378

постъпили и обработени проекти

Брой
87

сключени договори за проекти

Брой

20

20

сключени допълнителни споразумения към договори за проекти

Брой
-

реализирани проекти

Брой
-20

населени места

Брой

12

12

спортове

Брой

15

15

спортни прояви

Брой

100

106

участници

Брой

4 000

4 500

спортни специалисти

Брой

30

39-

Подпомагане на програми за развитието на детския футбол

сума

336 000


336 000

постъпили и обработени проекти – сключени договори за проекти

Брой

1

1

турнири

Брой

50

50

населени места

Брой

25

44

отбори

Брой

400

574

участници

Брой

8000

10 495

Програма "Тенисът – спорт за всички"

сума

150 000

150 000

постъпили и обработени проекти

Брой

1

1

сключени договори за проекти

Брой

1

1

участници

Брой

500

600

турнири

Брой

30

30

сп.специалисти

Брой
60

Подпомагане на програми и проекти за развитие на спорта за всички

сума
-9

постъпили и обработени проекти

Брой
-

сключени договори за проекти

Брой
-

участници

Брой
-

Експертна комисия


заседания и протоколи

Брой

7

7

разгледани и оценени проекти

Брой

320

449

одобрени проекти

Брой

245

278

неодобрени проекти

Брой
171

3. Издръжка дирекция СВРК


Сума

72 798

66 546

наблюдения и контрол на проекти

Брой

330

289

оценка и информация за изпълнение на програмите

Брой

3

3

4. Издръжка офиси в областите

Сума

80 900

68 231

5. Програма за развитие на спорта за всички – Подпомагане дейността на многоспортовите федерации

Сума

927 000

924 689


постъпили и обработени проекти

Брой

10

12

договори за спортна дейност на многоспортови федерации и реализирани проекти

Брой

10

10

допълнителни споразумения за спортна дейност на многоспортови федерации

Брой
6

Прояви/състезания

Брой

140

200

участници

Брой

130 000

150 000

видове спорт

Брой

48

50

Граждани получили спортни услуги

Брой
4 000

6. Финансово подпомагане реализацията на програма на БФ Ски - ”Научи се да караш ски”

Сума

570  000


548 308

постъпили проекти - сключени договори за проекти

Брой

1

2

училища

Брой

22

51

групи-блокове

Брой

20

346

участници

Брой

2 500

3 349

сп.специалисти

Брой

74

106Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница