Отчет на основните параметри на бюджета


Източници за данните по показатели за изпълнениестраница5/8
Дата07.08.2018
Размер1.27 Mb.
ТипОтчет
1   2   3   4   5   6   7   8

Източници за данните по показатели за изпълнение

Дирекция „Елитен спорт” и спортните федерации, сключили договори по програмата. Отчетните данни за разходите са взети от счетоводната програма на ММС.

  • Отчетът на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи е представен в приложение № 6.

  • Отговорност за изпълнението на програмата

Програмата се реализира от дирекция “Елитен спорт” под ръководството на г-н Асен Марков – заместник министър на младежта и спорта.
Преглед на изпълнението на бюджетна програма „спорт за високи постижения”.


 • Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели.

Програмата е разработена за постигането следните цели:

 • Изпълнение на спортен календар от национални и международни състезания, за създаване на условия за максимална реализация на спортистите и постигане на широк социален ефект – в одобрените проекти по програмата са включени дейности по организирането на държавни първенства и участие на националните отбори мъже и жени на световни и европейски първенства;

 • Прилагане на система от предварително обявени критерии и показатели за определяне съставите на националните отбори и нормативи за участие на европейски и световни първенства – съставите на националните отбори, включени в одобрените проекти по програмата са определени на база завоювани призови класирания на световни и европейски първенства през предходната година;

 • Изграждане на единна система за подготовка на занимаващите се със спорт. Планиране на годишния тренировъчен процес, като предпоставка за масова изява, развитие и реализация в състезания от различен ранг – с проектите по програмата са внесени годишни тренировъчни планове и прогнозни класирания на състезателите от националните отбори;

 • Разширяване обхвата, контрола и сътрудничеството между институциите в областта на допинг контрола;

 • Повишаване нивото на образование и информираност по проблемите свързани с използването на забранени субстанции и забранени методи на спортистите;

 • Оптимизиране на тренировъчния и състезателен процес, чрез различни методики, за постигане на високи спортни резултати на българските елитни спортисти.

Със специализираната апаратура, чрез която се извършват тестовете по съответните методики в лабораторни условия, се достига до усъвършенстване и оптимизиране на управлението на тренировъчния процес.

Специализираната апаратура се използва за усъвършенстване на методиките, използвани при тестиранията на националните и олимпийски състезатели. Чрез внедряването на новите методики с приложение на тест за силова и скоростна издръжливост на ръце и раменен пояс, фотометрия, пулсометрия и лактат, скоростен тест, Аджилити тест, тест Wingate, се даде възможност треньорските ръководства да изберат методиката, която ще даде най-точният за тях критерии за правилното провеждане на тренировъчния процес.

Извършваните антропометрични, спироергометрични, биохимични и психологически тестирания, чрез които се осъществява контрол на биологичните промени в организма на спортиста, също до голяма степен спомагат за ефективното провеждане на тренировъчния процес, чрез изготвяне на индивидуална оценка за всеки състезател.

Продължава работата по сертификацията на Антидопинговия център, подготовката за акредитиране на Лабораторията за допингов контрол и повишаване на контрола на качеството в Лабораторията за допингов контрол.

По отношение на дейността на Антидопинговия център е извършено:

- Прилагане на ISO 9001:2008 в дейността на Антидопинговия център.

- Прилагане на актуалните международни стандарти и ръководства на Световната антидопингова агенция (САА);

- Дейности по акредитиране на Лабораторията за допингов контрол;

- Провеждане на допингов контрол на спортисти, съгласно Наредбата.

- Управление на резултати – неблагоприятни и аналитични;

- Разглеждане на молби за РТУ;

- Използване в практиката на Антидопинговия център на системата АДАМС;

- Провеждане на обучение на лица за участие в антидопингови екипи и реобучение на лица от антидопингови екипи с цел актуализиране на информацията за провеждане на допингов контрол;

- Разработване на програми за превенция на употребата на допинг в спорта, предназначени за спортисти и спортно-технически лица и публична гласност на проблемите, свързани с употреба на допинг в спорта;

- Повишаване нивото на квалификация на служителите;

- Разширява се международното сътрудничество в борбата срещу употребата на допинг.


Описание на предоставяните през отчетния период продукти/услуги по програмата, описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне.

  • Указание за условията и реда за кандидатстване на българските спортни федерации за финансово подпомагане на тренировъчната и състезателната дейност по програмата;

  • Указание за условията и реда за финансово подпомагане при организирането на значими престижни международни спортни прояви от българските спортни федерации;

  • Сключени договори с българските спортни федерации за спортно развитие;

  • Превеждане на финансови средства на българските спортни федерации за спортно развитие;

  • Превеждане на финансови средства на спортните клубове за финансово подпомагане на тренировъчната и състезателната дейност;

  • Комплексни функционални и психологични тестове;

  • Физикално възстановяване.

  • Допинг анализи;

  • Повишаване на нивото на образование, информираност и публичност по проблемите, свързани с употребата на допинг в спорта;

Сключени са договори за финансово подпомагане на спортни дейности с 39 спортни федерации администриращи олимпийски спортове и 18 спортни федерации, администриращи неолимпийски спортове.. Предоставени са средства за финансово подпомагане на подготовката за спортисти по 57 вида спорт.

За предоставянето на продуктите/услугите бяха изпълнени следните дейности:

 • Разгледани са от Експертна комисияпроектите на спортните федерации за спортна дейност, като са дадени експертни становища за целесъобразните размери на финансовите средства по дейности и са направени предложения за общия размер на финансовите средства за всеки проект;

 • Подготвени са договори за спортна дейност и на приложенията към тях за размера на финансовите средства по дейности.

 • Изготвени са 25 договори за финансово подпомагане провеждането на европейски, световни и други международни първенства на територията на Република България. Предоставени са средства за финансово подпомагане на 25 проекта на спортните организации :

 • Предоставени са финансови средства за реализацията на одобрените проекти на спортните федерации по Програмата за развитие на спорта за високи постижения;

 • Изготвени са становища към тримесечните финансови отчети за изпълнените мероприятия по приложенията към договорите за спортна дейност;

 • Изплатени са премии на олимпийските медалисти, прекратили активна състезателна дейност;

 • Извършени са комплексни функционални тестове и спортно-педагогически тестове. Тези тестове се извършват през целия тренировъчен цикъл на националните и олимпийски състезатели, в различните етапи от тяхната подготовка. Тестиранията служат за измерване на различни показатели, даващи оценка за функционалното и психологическо състояние на всеки спортист и спомагат за управлението и контрола на тренировъчната дейност;

 • Извършват се процедури за физикално възстановяване /ФВ/ на състезателите от националните и олимпийски отбори след високи тренировъчни натоварвания. При физикалното възстановяване се ползват различни специализирани методики, които спомагат за бързото възстановяване на организма след тренировъчни натоварвания и поемане на по-високи такива;

 • Допинг тествания и управление на резултатите;

 • Бяха управлявани 12 неблагоприятни аналитични резултата, установени във взети от АЦ проби.

АЦ е бил информиран и е оказал съдействие при установени от други антидопингови организации 14 неблагоприятни аналитични резултати от проби на български спортисти АЦ е информиран допълнително за установен от друга антидопингови организации неблагоприятен аналитичен резултат от 2 проби на български спортисти.

 • Управление на неаналитичен резултат.

На състезател по джудо беше извършено разследване по сигнал за възможно нарушение на антидопинговите правила като лице, подпомогнало извършването на антидопингово нарушение от непълнолетен. Тъй като състезателят е напуснал спортното училище, в което се е учил и не се е явил на изслушването пред КМК в Антидопинговия център, разследването временно е спряно.

 • Управление на атипични резултати:

През 2015 г. са управлявани 17 атипични резултата – на състезатели по борба, бокс, футбол, кану-каяк, джудо, бадминтон, колоездене, вдигане на тежести, лека атлетика, баскетбол и биатлон, при които беше установено повишено съотношение на тестостерон/епитестостерон (Т/Е). След направен анализ с IRMS (препоръчан от съответната акредитирана от САА лаборатория), резултатите за 16 от тях са докладвани като негативни. За 1 състезател не е искан IRMS-анализ, тъй като е проследен продължително и е доказано ендогенно повишено Т/Е съотношение.

Разрешения за терапевтична употреба.

През 2015 г. в Антидопинговия център са постъпили седем молби за разрешения за терапевтична употреба (РТУ), като за 5 от молбите са издадени съответните РТУ. • В АЦ са постъпили нееднократни запитвания (от български спортни федерации или от състезатели) относно наличието на забранени субстанции в предписано на спортист лечение. На състезателите своевременно е даван отговор за съдържащи се субстанции от Забранителния списък на САА за 2015 г.в предписаните медикаменти.

В Антидопинговия център са преминали антидопингово обучение 204 състезатели и треньори. Спортистите бяха запознати с процедурата за допингов контрол, техните права и задължения, изискванията за издаване на разрешение за терапевтична употреба, забранителния списък на САА за 2016 г., а също със санкциите съгласно Световния антидопингов кодекс и Наредбата за допингов контрол при състезателна и тренировъчна дейност.

Антидопинговият център проведе антидопингово обучение на спортните лекари на футболните клубове като съвместна инициатива на АЦ и Българския футболен съюз. В три модула, лекарите бяха запознати с актуални теми като Забранителния списък, Регистъра на спортистите за тестване, международни и национални документи, разрешения за терапевтична употреба (РТУ), нарушения на антидопинговите правила и санкции, управление на резултатите и др. Обучението включваше също практически случаи и дискусия. Бяха раздадени информационни материали във връзка с тематиката. В края на лекционния курс, участниците в обучението получиха удостоверения.

В залата на СУ „Васил Левски” в Пловдив се проведе семинар на тема „Антидопингова програма за обучаващи от спортните училища” с участие на 70 представители на 24 спортни училища в България. Спортистите бяха запознати с процедурата за допингов контрол, техните права и задължения, изискванията за издаване на разрешение за терапевтична употреба, забранителния списък на САА за 2016 г., а също със санкциите съгласно Световния антидопингов кодекс и Наредбата за допингов контрол при състезателна и тренировъчна дейност.

Антидопинговият център проведе антидопингово обучение на спортните лекари на футболните клубове като съвместна инициатива на АЦ и Българския футболен съюз. В три модула, лекарите бяха запознати с актуални теми като Забранителния списък, Регистъра на спортистите за тестване, международни и национални документи, разрешения за терапевтична употреба (РТУ), нарушения на антидопинговите правила и санкции, управление на резултатите и др. Обучението включваше също практически случаи и дискусия. Бяха раздадени информационни материали във връзка с тематиката. В края на лекционния курс, участниците в обучението получиха удостоверения.В края на 2015 г. започна антидопинговото обучение на състезателите с квоти за ІІ Зимни младежки олимпийски игри в Лилехамер, Норвегия.

 • Поддържане на системата за администриране и управление на антидопинговата дейност (АДАМС) във връзка с Регистъра на спортистите за тестване за Антидопинговия център.

 • Служител от АЦ системно отчита данни от допинг контрола и издадени разрешения за терапевтична употреба в системата за администриране и управление на антидопинговата дейност (АДАМС). В АДАМС, общо са въведени 472 формуляра за допингов контрол в частта „Допингов контрол“, 5 разрешения за терапевтична употреба в частта „РТУ“ и са създадени нови профили на 313 състезателя. Извършени са 16 процедури за потвърждение на атипичен резултат, като за всички има доклад за негативен резултат от проведено изследване с IRMS. Изпълнено е искането за профилен трансфер от FINADA на състезател по футбол; изпълнено е искането за осигуряване на достъп за повторно въвеждане на лабораторен анализ от страна на Антидопинговата лаборатория, Гърция; подадени са 2 искания за сливане на дублиращи се профили към САА. Постъпили и регистрирани в АДАМС са 3 молби за отказ от спортно-състезателна дейност.

 • Проведен е Инструктаж на спортисти/упълномощени от тях лица за ползване на АДАМС.

Повишаване на нивото на образование, информираност и публичност по проблемите, свързани с употребата на допинг в спорта.

 • Служители на АЦ подготвиха и представиха в ЮНЕСКО описателен и финансов отчет за проекта „Антидопингово обучение срещу фалшивото себеутвърждаване“, финансиран от Фонда на ЮНЕСКО за борба срещу употребата на допинг. Двата отчета бяха приети без забележка.

 • Взето е участие в международни срещи, конференции и симпозиуми за проблемите на допинга в спорта и предстоящите изменения в Световния антидопингов кодекс и международните стандарти към него.

 • Служители от Антидопинговия център участваха с мултимедийни презентации в XII–та конференция „Медицина и футбол“ в Царско село на 27 април 2015 г. Изнесен доклад на тема „Хранене и хранителни добавки в спорта“.

 • Изпълнителният директор на АЦ изнесе доклад по време на годишния форум на Асоциацията на спортните журналисти от югоизточна Европа (SEESJA) в гр. Банско за участието на медиите в превенцията срещу допингирането на млади спортисти до 18 г. и санкциите за родителите им, техните треньори и спортни ръководители.

 • Подписан бе договор за 1 г. за сътрудничество между АЦ и Национална спортна академия за обучение по проблемите на допинга и превенция на употребата на допинг в спорта в съответствие с учебния план на НСА;

 • Служители на Центъра бяха поканени от преподаватели на Национална спортна академия да участват с доклади пред студенти.

 • Подготвя се споразумение с Международната федерация по борба (UWW) за провеждане на съвместно антидопингово обучение на български и чуждестранни спортисти, подготвящи се у нас. Обучението ще се проведе в България посредством мултимедийни презентации и онлайн анкети. На UWW е предложено взаимно признаване на издадените РТУ-та. Този въпрос ще се обсъди допълнително от Медицинската комисия на тази Федерация;

 • Проведен е уебинар, част от серии на уебинари на САА във връзка с интелигентното тестване и разследване.
 • Описание на изпълнението на администрираните разходи, включително проектите по програмата.

 • Премии за олимпийски шампиони, прекратили активна състезателна дейност – 4 051 648 лв.;

 • Награди за стимулиране на спортисти и треньори – 1 999 785 лв.;

 • Субсидии за осъществяване на болнична помощ – 180 000 лв.;

 • Субсидии на организации с нестопанска цел по договори за организиране и провеждане на домакинства на състезания и първенства от Международния спортен календар – 6 809 732 лв., получени след отчитане на възстановените по договори неусвоени средства или непризнати разходи – 75 008 лв.;

 • Субсидии за социално подпомагане и лечение спортисти и други спортни дейности – 254 000 лв. ;

 • Субсидии по договори за финансиране дейността на елитния спорт на неолимпийските спротове – 2 425 836 лв. (след приспадане възстановени непризнати разходи или неусвоени средства в размер на 9 847 лв.);

 • Субсидии по програма за развитие на спортните клубове – 322 911 лв.;

 • Субсидии за Европейски младежки фестивали по олимпийски спортове - 460 000 лв.;

 • Субсидии по договори със спортни организации за реализиране на други дейности в областта на спорта за високи постижения – 192 179 лв., получени след приспадане на възстановените непризнати разходи или неусвоени средства в размер на 2 441 лв
 • Отчет_на_показателите_за_изпълнение_на_програмата'>Отчет на показателите за изпълнение на програмата

Показатели за изпълнение

Мерна единица

Целева стойност

Отчет

2015 г.

1. Указания и инструкции:


2. Изготвена програма за развитие на спорта за високи постижения за неолимпийските спортове

Брой

1

1


3. Договори по програма за развитие на спорта за високи постижения

Брой

36

18


4. Програма за развитие на спорта за високи постижения за неолимпийски спортове

Сума

2 435 683

2 425 836

5. Изготвени заповеди за материално стимулиране на спортисти и треньори

Сума

2 000 000

1 999 785

6. Европейски младежки фестивали по олимпийски спортове и Национални олимпийски фестивали

Сума 

460 000

460 000

7. Регистрационен и лицензионен режим:


Вписани клубове

Брой

200

303

Актуализация на данни в Националния регистър на СК

Брой

1 600

1 000

Актуализация на данни в Националния регистър на БСФ

Брой

43

15

Издадени удостоверения

Брой

200

303

Подадени документи за издаване на спортна лицензия

Брой

16

9

Подновяване на спортна лицензия
20

17

8. Социално подпомагане и лечение на спортисти и други спортни дейности

Сума

254 000

254 000


9. Премии олимпийски медалисти, прекратили активна състезателна дейност, личните треньори на олимпийски медалисти и старши треньорите на олимпийските отбори

Сума

4 052 0004 051 64810. Издръжка на дирекция ЕС

Сума

39 800

27 713

11. Членски внос допълнително споразумение за спорта и Членски внос WADA

Сума

58 810

52 806

12. Домакинство на състезания и първенства от международния спортен календар "

Сума

6 810 480

6 809 732

13. Договори по програма за развитие на спортните клубове

Сума

339 007

322 911

14. Други дейности в областта на спорта за високи постижения

Сума

194 620

192 179

15. Дирекция КУСП

Сума

400 596

391 781

16. Антидопингов център

Сума

788 870

781 878

17. Показател - "Допинг - проби"

Брой

369

390


18 Показател „Специализирани за вида спорт тестове и методики за проследяване на функционалните и спортно-технически качества“"

Брой състезатели с натрупване

1 220

1 043

19. Показател "Физикално възстановяване"

Брой физикално възстановя-вани състезатели

650

680


20. Болница – СБАЛТОСМ

Сума

180 000

180 0001   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница