Отчет на плана за действие на агенцията по заетостта през първото полугодие на 2009г. Съдържаниестраница1/3
Дата14.10.2017
Размер446 Kb.
  1   2   3
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКААГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

Предварителен

ОТЧЕТ

НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ

НА АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА

ПРЕЗ ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2009г.СЪДЪРЖАНИЕНедопускане на масова и продължителна безработица. Стимулиране запазването на заетостта и на устойчивата заетост………………………………………………………...4 стр.

Реализация на програми и мерки за заетост и обучение. Повишаване гъвкавостта и сигурността на пазара на труда……………………………………………………………....7 стр.

Реализация на предвидените схеми по Оперативната програма “Развитие на човешките ресурси” за 2009г. ………………………………………………………...............................12 стр.

Реализиране на проекти по ФАР…………………………………………………………… 15 стр.

Осигуряване на необходимата квалифицирана работна сила за удовлетворяване на търсенето на труд на работодателите …………………………………………………… 15 стр.

Ефективна интеграция на страната на Европейския трудов пазар ………………16 стр.

Повишаване на институционалния капацитет на Агенцията по заетостта . …….. 19 стр.

Повишаване ефективността от дейността на Агенцията по заетостта

чрез информационно, аналитично и медийно осигуряване …….………………… 19 стр.Повишаване административния капацитет на персонала …………………. … 22 стр.

Повишаване на качеството на дейността по вътрешен одит в Агенцията по

заетостта ……………………………………………………………………………………… 23 стр.Усъвършенстване на административната, планова и финансова дейност на Агенцията по заетостта ……………………………………………………………….………. 23 стр.

Прлр

Дейността на Агенцията по заетостта (АЗ) през първото полугодие на 2009г. в условията на криза бе насочена към недопускане на масова и продължителна безработица в страната. През отчетния период пазарът на труда се развива много динамично и формира отрицателна тенденция на нарастване на безработицата. АЗ реализира антикризисни мерки за намаляване ефекта от финансовата и икономическата криза върху пазара на труда чрез устройване на максимален брой безработни чрез субсидирана заетост, на първичния пазар и стимулиране запазването на заетостта. Обект на целенасочено въздействие на АЗ бяха както лица, освободени в резултат на кризата, така и лица, застрашени от кризата.

Резултатите от действията на АЗ, като посредник между търсенето и предлагането на работна сила и балансьор на пазара на труда, намериха своите измерения в следните направления:

 • Осигури се плавно покачване на безработицата, като отчасти се компенсира нарастващия поток от регистрирани безработни чрез мерки за насочване максимално бързо и на възможно по-голям брой безработни към заетост. През периода безработицата нарасна постепенно, от 6.50% през януари до 7.29% през юни. Средномесечното равнище на регистрираната безработица за първото полугодие е под 7% - 6.91%. За сравнение, последните данни за май на ЕВРОСТАТ сочат средномесечно равнище за ЕС 27 - 8.48%;

 • С оглед интегриране на пазара на труда и недопускане изпадане под линията на бедност на безработните от неравнопоставените групи, бяха включени в нова заетост по програми и мерки за заетост и обучение 64 563 безработни лица;

 • Повиши се активността на посредническата дейност за разкриване на работни места на първичния пазар. През полугодието в бюрата по труда са заявени общо почти 145 хиляди работни места, като близо 78 хиляди от тях са на първичния пазар на труда;

 • Трудовите посредници бързо и ефективно пренасочваха безработните (приоритетно съкратените лица) към свободни работни места на първичния пазар. Устроени бяха на работа на първичния пазар близо 61 600 безработни и се постигна 79.1% усвояемост на работните места;

 • На базата на международните договори за обмен или износ на работна сила се осигури заетост с различна продължителност на 2 534 български граждани;

 • Стимулира се запазването на заетостта, с оглед предотвратяване на социално напрежение и превенция на безработица, като се изплатиха компенсации на 18 817 заети лица, преминали на непълно работно време, вследствие свиване (прекратяване) на производството и услугите в икономическите сектори „Индустрия” и „Услуги”;

 • Насърчи се гъвкавостта и сигурността на пазара на труда, като на 6 476 заети лица бе организиран транспорт до работното им място и обратно;

 • Продължи повишаване на качеството на посредническите услуги по заетостта като основа за ефективно посредничество, адаптираха се услугите за работа в условия на масови съкращения. Въведен беше моделът на работа на принципа „Едно гише” в още 3 бюра по труда;

 • Намалени бяха негативните ефекти върху бизнеса от кризата чрез използване на ресурсите по Европейския социален фонд – схеми по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП „РЧР”) До средата на юни 2009г. Комитетът за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” е одобрил критерии за избор на 13 операции в размер на 631 млн. лева. Към настоящия момент се реализират 12 от операциите за 595 млн. лв., а тринадесетата операция приключва ( Квалификационни услуги и обучение на заети лица – фаза 1). Към момента са сключени 286 договора, на стойност близо 31 млн. лв. В процес на подписване са договори за още 38 одобрени проектни предложения на стойност 3,6 млн.лв. В рамките на действащите договори през 2008г., 12 942 лица са включени в обучения за придобиване и повишаване на професионална квалификация и ключови компетенции за пазара на труда;

 • В различни форми на обучение на възрастни (мотивационно обучение, професионално ориентиране, обучение за професионална квалификация за конкретно работно място, обучение за ключови компетентности) бяха включени 7 038 лица, в т.ч. 3 931 безработни и 3 107 заети лица;

 • Създадоха се условия за усъвършенстване организацията на работа и повишаване административния капацитет за ефективно прилагане на политиките по заетостта и предоставяне качествени услуги на клиентите на АЗ – търсещите работа лица и работодателите. Особено внимание се обърна на повишаване на капацитета на служителите за изпълнението на ОП “РЧР”.


В отговор на предизвикателствата на глобалната финансова и икономическа криза, Националният план за действие по заетостта (НПДЗ) прие за своя визия през 2009г. „Развитие на гъвкавостта и сигурността на пазара на труда за предотвратяване и овладяване на последиците върху заетостта от икономическата и финансовата криза”. Активната политика на пазара на труда и услугите по заетостта, като израз на целенасочената намеса на държавата на пазара на труда, имат за основна цел ограничаване на безработицата, запазване на заетостта и осигуряване на качествена и производителна работна сила за бизнеса, като един от основните фактори за конкурентноспособност в условията на криза.
За осъществяване на тази основна цел приоритетите в дейността на Агенцията по заетостта през 2009г. и съпътстващите ги конкретни дейности, включително антикризисни мерки, са:

 1. Недопускане на масова и продължителна безработица с оглед овладяване на негативните последици от световната финансова и икономическа криза. Стимулиране запазването на заетостта и на устойчивата заетост.

Чрез реализацията на активната политика в условията на влошаващи се икономическа конюнктура и бизнес климат, АЗ противодейства на напрежението на трудовия пазар. В резултат на това не се допуснаха резки скокове в нивото на безработица. През първите шест месеца на 2009г. средномесечният брой на безработните в страната е 256 061, само с 3.5% (8 566 човека) повече спрямо същия период на 2008г. В края на периода безработните са 270 136 човека, като нарастват спрямо началото на годината с 12.2% (29 354 човека).

Средномесечното равнище на безработица за страната през шестте месеца на 2009г. е 6.91%, само с 0.23 пункта повече спрямо същия период на 2008г. В края на шестмесечния период равнището на безработица нараства с 0.79 пункта спрямо началото на годината до 7.29%, но продължава да е сред най-ниските нива на безработица, отчетени след 1991г. При така очерталите се тенденции и според прогнозите към месец юни, очакванията за средногодишно равнище на безработица за 2009г. са за около 7.8% и средногодишен брой безработни – около 290 000, което е с 0.4 процентни пункта по-високо от заложено годишно равнище на безработица в НПДЗ 2009 от 7.4%.

Средномесечният брой на без­ра­бот­ните нараства в сравнение с първото полугодие на 2008г. във всички групи в неравностойно положение на пазара на труда. Неравнопоставените групи на пазара на труда, към които приоритетно е насочена активната политика на Агенцията по заетостта, са: младежите до 29г., лицата над 50г., продължително безработните над 1 година и лицата с трайно намалена работоспособност. Динамиката им спрямо същия период на 2008г. е следната:


 • Безработни младежи до 29 години

Средномесечният брой на безработните младежи до 29г. е 46110, като нараства с 1040 лица (2.3%). Делът им намалява с 0.2 процентни пункта до 18.0%;

 • Безработни лица над 50 години

Безработните над 50 години нарастват с 2063 човека (с 2.1%) и са 98496 души средномесечно. Делът им обаче намалява - с 0.5 процентни пункта до 38.5% от общия брой на безработните;

 • Безработни лица без об­ра­зо­ва­ние или квалификация и спе­ци­ал­ност

Безработните лица с начално и по-нис­ко об­ра­зо­ва­ние са 74915 човека. Те нарастват с 6419 човека (с 9.4%) в сравнение с 2008г. Безработните с начално и по-нис­ко об­ра­зо­ва­ние запазват сравнително голям от­но­си­тел­ен дял (29.3%) в образователната струк­ту­ра на безработните, който нараства с 1.6 процентни пункта.

Лицата без квалификация и спе­ци­ал­ност формират най-голямата група в професионалната структура на безработните (58.7%), която включва 150269 лица средномесечно. Безработните без квалификация и спе­ци­ал­ност са с 6949 човека (с 4.4%) по-малко. Почти всички от тях са ниско обра­зо­ва­ни - с основно и по-ниско образование (86.8%); • Продължително безработни лица над 1 година

Средномесечният брой на продължително безработните над 1 година намалява с 40.6% (53422 човека) и достига 78316 човека. Безработните от групата на продължително безработните над 1 година съставляват 30.6% (53.2% през 2008г.) от общия брой на безработните;

 • Безработни лица с трайно намалена работоспособност

Средномесечно са регистрирани 12237 безработни лица с трайно намалена работоспособност. Броят им намалява със 749 лица (с 5.8%). Делът им в общия брой на безработните също намалява от 5.2%, за шестте месеца на 2008г., на 4.8% през същия период на 2009г.
За да се намали “човешката цена” на икономическата криза, Агенцията по заетостта предприе действия за запазване на заетостта, за овладяване загубата на работни места и за подпомагане бързото завръщане на пазара на труда на вече загубилите работата си. Разшириха се инструментите за стимулиране на трудовата активност.

По плана за действие на АЗ за 2009г. на първичния пазар на труда е предвидено да бъдат обявени 134 900 свободни работни места. През първото полугодие на 2009г. в дирекциите „Бюро по труда” (ДБТ) са обявени 77 867 свободни работни места за несубсидирана заетост, т.е. 57.7% от планираните. Те са само със 145 места по-малко спрямо същия период на 2008г. Разкритите места по мерки за заетост от ЗНЗ са 3 355, при план 3 614. На място трудовите посредници са посетили 44 187 работодатели, с 1 101 повече от съответния период на 2008г.

При планирана усвояемост на свободните работни места за 2009г. 78.17 %, е отчетена усвояемост 79.09%, която е с 0.92 процентни пункта по-висока от планираната. Тя е резултат от усилията на трудовите посредници да устройват максимален брой безработни на свободните работни места и да подобрят качеството на услугите за безработните и работодателите.

През първото полугодие на 2009г. чрез съдействието на ДБТ на първичния пазар на труда са започнали работа общо 64 320 търсещи работа лица (от които 61 584 безработни лица). Показателно е, че в кризисни условия броят им е с 3 458 човека по-голям от този, за същия период на 2008г. Планът за годината за устроени безработни на първичния пазар е изпълнен на 58.4%.

Във връзка с отпадането на трудоспособни безработни лица от месечно социално подпомагане от 01.01.2009 г., съгласно чл. 12в от Закона за социално подпомагане, Агенцията по заетостта продължи активните действия за насърчаване трудовата реализация на пазара на труда на отпадащите лица. Провеждат се ежемесечни срещи в ДБТ с безработните за актуализиране на плановете им за действие и предприемане на мерки за трудовата им реализация и обучение. В резултат на това, от началото на годината са намерили трудова реализация общо 1 354 лица.

От предвидените по плана 15 трудови борси към края на полугодието са проведени 13 трудови борси в страната - 7 общи и 6 специализирани. На борсите са присъствали около 4 320 търсещи работа лица и 200 работодатели, които са обявили 2 066 свободни работни места. Броят на започналите работа лица е 1 368, което представлява 66% усвояемост на свободните работни места. Практиката утвърди трудовите борси като особено резултатна и успешна форма на трудово посредничество за намиране на работа и за активиране на неактивните лица.

Внедряване на принципа на обслужване “Едно гише” по плана за действие на АЗ за 2009г. е предвидено за още 7 ДБТ в страната. Към полугодието е внедрен в 3 ДБТ. На този етап практиката за по-бързо и качествено обслужване на „Едно гише” се реализира в 36 бюра по труда от различни региони в страната.

Към полугодието на 2009г. са изградени и функционират 102 изнесени работни места (ИРМ) към 47 ДБТ в 63 общини. Създадена е добра организация на работа за функциониране на изнесените работни места. Изградени са екипи от служители на ДБТ/филиалите за предоставяне на услуги на търсещите работа лица и работодатели по населените места. Директорите на съответните ДБТ и кметовете на 63-те общини са сключили Споразумения за сътрудничество за функциониране на ИРМ, с цел осигуряване на качествено обслужване на търсещите работа лица и работодателите по населени места. Задълженията на ДБТ и кметовете на общини, както и населените места, които ще се обслужват като ИРМ са регламентирани в подписаните Споразумения.

Във връзка с Националния план за действие по международната инициатива “Десетилетие на ромското включване 2005-2015г.”, Агенцията по заетостта разработи и реализира план за 2009г. Към полугодието на 2009г. са обхванати 4 810 лица от ромски произход в дейности за повишаване на пригодността им за заетост и квалификация: мотивиране за активно поведение на пазара на труда; включване във форми на професионално ориентиране; участие в курсове за ограмотяване и за придобиване на определена квалификация; насърчаване на предприемачеството, стартиране и управление на собствен бизнес. Осигурена е заетост на 12 803 безработни лица, чрез включването им в различни програми и мерки за заетост, като 2 928 от тях са устроени на работа на първичния пазар на труда. Във връзка с реализирането на НП “Активиране на неактивни лица” през 2009г., в края на полугодието са включени в обучение за работа като медиатори в ДБТ 70 безработни лица от ромски произход.


 1. Реализация на програми и мерки за заетост и обучение. Повишаване гъвкавостта и сигурността на пазара на труда

В съответствие с НПДЗ през 2009г., за активна политика на пазара на труда в бюджета на Агенцията по заетостта са определени средства в размер на 187 754 403 лв. за обезпечаване на заетостта общо на 97 231 лица, в т.ч. за нова заетост 52 928 лица и за обучение – 14 953 лица.

Анализирайки реалните тенденции в изпълнението на програми и мерки за обучение и заетост и за обучение на възрастни през 2009г. и с цел по-ефективно усвояване на средствата за активна политика и задоволяване на реалните потребности на работодателите, Агенцията по заетостта направи мотивирано предложение до Министъра на труда и социалната политика за преразпределение на средствата и натурите за активна политика, което бе утвърдено през м. май 2009г. Утвърденото Преразпределение на средствата за реализация на програми и мерки за обучение и заетост и за обучение на възрастни бе предоставено за изпълнение на ДРСЗ с уточнението, че разходите за активна политика по заетостта следва да бъдат в размер на 90 % от общо определените.


През периода януари-юни 2009г. по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение се субсидира заетостта общо на 115 463 лица, като от тях 25 538 лица продължават да работят от предходната година, а на 18 817 заети лица са изплатени допълнителни суми към трудовото възнаграждение по условията на ПМС N 44/2009г. Нововключени в заетост са 71 108 лица (при планирани 52 928), от тях 6 476 са заети лица с организиран транспорт до работното им място. В обучение по програми и насърчителни мерки са включени 2 451 лица.

Изпълнението по програми и мерки за заетост и обучение е, както следва: • по програми за заетост и обучение е осигурена към момента заетостта на 88 277 лица (при планирани средногодишно 69 879 лица), като от тях 28 548 лица продължават да работят от предходната година. Най-голям е делът на работилите средномесечно лица със субсидирана заетост по НП ”ОСПОЗ” – 26 628 (при планирана целогодишна заетост на 18 157 лица). В обучение по програми са включени 2 114лица;

 • по насърчителни мерки за заетост и обучение е осигурена заетостта на 27 186 лица (при планирани средногодишно 27 352 лица), като от тях 15 807 лица продължават да работят от предходната година. От включените лица в мерки, 6 476 са заети, за които са предоставени средства за ежедневен организиран транспорт до работното място. В обучение по мерки за заетост са включени 337 лица.

Изразходваните от Агенцията по заетостта средства за реализирането на програми и мерки за заетост и обучение през периода януари-юни 2009г. са 82 312 904 лв. (или 45.2% усвояемост на средствата), в т.ч.:

 • за програми за заетост – 70 771 054 лв. (44.2% усвояемост на средствата);

 • за насърчителни мерки – 11 541 850 лв. (52.8% усвояемост на средствата);

Реализация на програми за обучение и заетост

През периода успешно се реализират НП “От социални помощи към осигуряване на заетост”, НП “Помощ за пенсиониране”, НП “Заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания”, Национална програма “В подкрепа на майчинството”, Национална програма "Социални услуги в семейна среда", Национална програма за ограмотяване и квалификация на роми и др.Националната програма “От социални помощи към осигуряване на заетост” изпълнява една от основните цели на социалната политика - осигурява заетост за постигане на социална интеграция на безработни, обект на месечно социално подпомагане, за които това е единствената възможност да се трудят и да заработят доходите си.

През отчетния период на 2009г. са одобрени 1 596 проекта на работодатели. Разкрити са 36 965 работни места по одобрените проекти и по аварийни дейности.През периода януари – юни 2009г. в програмата са взели участие 39 367 лица.

Изразходваните средства за изпълнение на програмата са 29 891 358 лв., което представлява 51.9% от планираните 57 625 898 лв.
Националната програма „Асистенти на хора с увреждания” (НП „АХУ”) се реализира с цел предоставяне на грижа в семейна среда на хора с трайни увреждания или тежко болни самотни хора чрез осигуряване на заетост на безработни лица като лични и социални асистенти. Освен това, програмата цели осигуряване на заетост на безработни лица като “лични асистенти” на лица с увреждания, изведени от специализирани институции в семейна среда, за предоставяне на качествена грижа и създаване на условия за тяхното социално включване, предоставяне на квалифицирана помощ на тези лица и на техните семейства чрез услуги, предоставяни по дейността „Социален асистент”.

През периода януари – юни 2009г. в двете дейности на НП „АХУ” в заетост са включени общо 10 327 лица (5.6% повече от планираните 9 782 лица)и са обучени 141 лица (24.8% повече от планираните 113 лица). По програмата са обгрижени 10 536 лица. Изразходваните средства са в размер на 12 813 007 лв. (38.7% от планираните 33 099 082 лв. )

Национална програма "Социални услуги в семейна среда" има за цел осигуряване на заетост на безработни в предоставяне на качествени грижи на възрастни хора и на хора с увреждания без откъсване от семейната среда в дейности „Домашен социален патронаж” и „Домашен помощник”.

Дейността „Домашен социален патронаж” цели осигуряване на заетост на безработни лица за оказване на грижи и подпомагане на възрастни хора и на хора с увреждания, чрез предоставяне на комплекс от социални услуги в семейна среда. Дейността по програмата се реализира само в общини с изграден общински домашен социален патронаж.

Дейността „Домашен помощник” цели осигуряване на заетост на безработни лица за предоставяне на услуги на болни възрастни хора и самотни хора в домашни условия.

През периода януари-юни 2009г. в двете дейности на НП "Социални услуги в семейна среда" в заетост са включени общо 3 642 лица (2.2% повече от планираните 3 563 лица). По програмата са обгрижени 9 132 лица Изразходваните средства са в размер на 3 708 686  лв. (38.3% от планираните 9 682 282лв. )
Национална програма “В подкрепа на майчинството” цели създаване на условия за насърчаване професионалното развитие на майките/осиновителките чрез осигуряване отглеждането на техните деца от регистрирани в дирекциите „Бюро по труда” лица, в рамките на периода, за който се разрешава отпуск за отглеждане на малко дете съгласно чл.164, ал.1 от Кодекса на труда и до навършване на 3-годишната възраст на детето.

През месец март 2009г. бяха утвърдени промени в програмата като приоритетно в отглеждането на малки деца се включват безработните лица. По този начин с програмата се осигуряват възможности за бързо и ефективно пренасочване и осигуряване на заетост и на съкратени лица в резултат на кризата.През периода януари-юни 2009г. по програмата е осигурена заетост на 5 438 лица (78.% от планираните 5 999 лица за 2009г.). Изразходвани са 6 410 713 лв. от Държавния бюджет (49.6% от планираните 12 913 621 лв.).
Национална програма за ограмотяване и квалификация на роми.

Основна цел на програмата е повишаване на пригодността за заетост на неграмотни и с ниска грамотност безработни лица чрез включването им в курсове за ограмотяване и професионално обучение. Тя се изпълнява в два модула: „Ограмотяване” и „Професионална квалификация”. Успешно завършилите модул „Ограмотяване” се включват в курсове за придобиване на професионална квалификация, в съответствие с потребностите на местния пазар, с оглед подобряване на възможностите за трудова реализация.През периода януари-юни 2009 г. в обучение по програмата са включени 815 лица (91.4% от планираните 892 лица), като 767 са в ограмотяване и 63 - в професионална квалификация. Успешно са завършили ограмотителни курсове 128 лица и 69 лица - квалификационно обучение. За реализация на програмата са изразходвани средства в размер на 402 957 лв. (48.9 % от планираните 823 275 лв.).
Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания цели повишаване пригодността за заетост и осигуряване на заетост на регистрирани в Дирекция „Бюро по труда” безработни хора с трайни увреждания или преминали успешно курс на лечение за зависимост към наркотични вещества, хора в трудоспособна възраст, като предпоставка за преодоляване на социалната им изолация и за пълноценното им интегриране в обществото.

През периода януари-юни 2009г. по програмата е осигурена заетост на 2 813 лица (87.9% от планираните 2 842 човека за 2009г.). Изразходвани са 4 290 755 лв. (46.5% от планираните 9 235 406 лв.).
Национална програма “Помощ за пенсиониране” е с подчертан социален ефект, тъй като чрез нея се оказва помощ и подкрепа на безработни лица в предпенсионна възраст, за да отговорят на изискванията за пенсиониране, съгласно Кодекса за социално подпомагане.

През периода януари-юни 2009г. по програмата е осигурена заетост на 2 976 лица (77.1% от планираните 3 029 човека за 2009г.). Изразходвани са 4 877 579 лв. (54.9% от планираните 8 889 517 лв.).
Проект за младежи, напуснали училище цели успешна социална адаптация и повишаване пригодността за заетост на безработни младежи, отпаднали от училище, преди да завършат основно или средно образование.

Предвидени са възможности за обучение за придобиване на професионална квалификация и за ключови компетентности и последващо стажуване при работодател на конкретно работно място, както и чиракуване под ръководството на наставник.През периода януари-юни 2009г. по проекта в обучение са включени 109 лица (2.8% повече от планираните 106). Устроени на работа са 18 лица (13.2% от планираните 136). Изразходвани са 81 332 лв. (17.7% от планираните 460 100).

Причина за по-ниската усвояемост на средствата е, че съгласно сключените договори с обучаващата институция, авансово е преведена само половината (50%) от договорената сума за обучение. Останалата сума ще бъде изплатена след изпълнение на всички поети задължения от изпълнителя.


За успешното изпълнение на политиката за намаляване на регионалните различия в заетостта и пазара на труда през 2009 г се реализират 38 Регионални програми за обучение и заетост, насочени към специфичните за всяка община групи в неравностойно положение на пазара на труда.

През периода януари-юни 2009г. по регионалните програми в обучение са включени 156 лица (80% от планираните 195). Устроени на работа са 543 лица (92.2% от планираните 589). Изразходвани са 338 051 лв. (21.6% от планираните 1 566 623лв.).
Антикризисни мерки
ПМС №44 от 19.02.2009г. за изплащане на допълнителна сума към трудовото възнаграждение на работници и служители преминали на намалено работно време – при проведените две сесии за изпълнение на постановлението са одобрени 20 431 работници и служители за получаване на компенсации за непълно работно време на 496 работодатели от секторите “Индустрия” и “Услуги”. Финансовият ресурс, който е разпределен за изплащане на компенсации на одобрените работници и служители е в размер на 6 687 307 лв. През отчетния период компенсации са изплатени на 18 817 работници и служители, като изразходваните средства от началото на прилагане на постановлението са 4 164 815 лв.
През месец февруари 2009г. стартира Националната програма “Нова възможност за заетост”. Целта на програмата е ограничаване на безработицата и осигуряване на нова заетост на освободени лица, регистрирани в дирекция „Бюро по труда” (ДБТ), останали без работа в резултат от икономическата криза. На безработните лица, обект на Програмата, се предоставя възможност за включване в нова заетост и/или в обучение за възрастни по условията на чл. 63 от Закона за насърчаване на заетостта.

През месец май 2009г. програмата беше изменена и допълнена със Заповед на Министъра на труда и социалната политика. Нов момент в програмата е създаване на компонент “Активно поведение на пазара на труда” за освободени лица от Комбинат “Кремиковци” АД. Дейностите, включени в компонента, се извършват от социалните партньори Конфедерация на независимите синдикати в България /КНСБ/ чрез Колеж за работническо обучение и Конфедерация на труда “Подкрепа” /КТ”Подкрепа”/ чрез обучаваща организация. През м.май-м.юни 2009г. по реда на това обучение са включени 135 лица.През периода януари-юни 2009г. по програмата е осигурена заетост на 1 167 лица (38.9% от планираните 3 000 лица за 2009г.). Изразходвани са 318 414 лв. (4.0% от планираните 7 900 000 лв.).
През периода януари-юни 2009г. поетапно бяха утвърдени включените в Плана за действие на АЗ за 2009г., Проект “Собствен бизнес-смяна на професията”, Проект “Пак ще успеем”, Проект “Ресоциализация на лишените от свобода чрез професионална квалификация и обучение” Проект “Професия – призвание” и др. поради което те имат слаба реализация или все още нямат такава.
  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница