Отчет на плана за действие на агенцията по заетостта през първото полугодие на 2009г. Съдържаниестраница2/3
Дата14.10.2017
Размер446 Kb.
1   2   3

Реализация на насърчителни мерки за обучение и заетост
През периода януари-юни 2009г. успешно се реализират насърчителни мерки за заетост и обучение, насочени към работодатели, които разкриват работни места и наемат на тях регистрирани безработни лица от различни целеви групи:

 • младежи до 29-годишна възраст (чл.36, ал.1 от ЗНЗ) – осигурена е заетост на 2 287 младежи (10.0% повече от планираните 2 080);

 • младежи до 29г. възраст с трайни увреждания, включително военноинвалиди както и младежи от социални заведения, завършили образованието си (чл.36,ал.2 от ЗНЗ) – осигурена е заетост на 204 младежи (100% от планираните);

 • безработни с трайни увреждания (чл.52 от ЗНЗ) - осигурена е заетост на 2 033 лица с увреждания (98.1% от планираните 2 073);

 • самотни родители или майки с деца до 3г. възраст (чл.53 от ЗНЗ) - осигурена е заетост на 947 лица (1.8% повече от планираните 930)

 • майки/осиновителки с деца от 3 до 5г. (чл.53а от ЗНЗ).- осигурена е заетост на 432 лица (98.0% от планираните 441;

 • безработни над 50-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ) - осигурена е заетост на 2 109 лица (1.0% повече от планираните 2 089).

Успешно се реализират и мерките за:

 • разкриване на работни места за стажуване (чл.41 и чл.46 от ЗНЗ) - през отчетния период е осигурена заетост на 1 939 лица (94.5% от планираните 2 053);

 • насърчаване на работодатели-микропредприятия при наемане на първите 5 лица (чл.50 от ЗНЗ) - през отчетния период е осигурена заетост на 1 935 лица (5.9% повече от планираните 883);

 • наемане на безработни лица на непълно работно време (чл.51 от ЗНЗ) – през отчетния период. е осигурена заетост на 2 184 лица (7.7% повече от планираните 2 027);

 • поддържане и повишаване на квалификацията на заети лица (чл.44 от ЗНЗ) – през отчетния период е повишена квалификацията на 1 699 лица (99.4% от планираните 1 717);

 • насърчаване на предприемачеството на безработни лица (чл. 49 и чл. 49а от ЗНЗ) – през отчетния период са включени общо 382 лица, което е 81.3% от планираните 470.

 • чиракуване на безработни лица с основно и по-ниско образование (чл.55г от ЗНЗ)- през отчетния период е осигурена зааетост на 560 лица (99.6% от планираните 562);

 • насърчаване на териториалната мобилност на заети лица (чл.57а от ЗНЗ) - през отчетния период е осигурен транспорт за пътувания до работното място и обратно на 11 412 заети лица (97.3% от планираните 11 733)

През 2009г стартира нова мярка (55б от ЗНЗ), която е насочена към насърчаване на работодателите да наемат безработни лица, придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране, които не работят. През отчетния период са включени 8 лица (61.5 % от планираните 13 лица).

Без реализация, поради липса на интерес от страна на работодателите, са мерките по чл. 43 и чл. 45 от ЗНЗ.


 1. Максимална реализация на предвидените схеми по Оперативната програма “Развитие на човешките ресурси” за 2009г.

Агенцията по заетостта в качеството си на междинно звено по Оперативната Програма “Развитие на човешките ресурси” през първите 6 месеца на 2009г. постигна следните резултати:

По Приоритетна ос 1, област на интервенция 1.1. схема "Повишаване заетостта на младежите чрез трайното им включване на пазара на труда в България" до момента е извършено социологическо проучване за установяване на потребностите на младежите и работодателите от познания в областта на чуждите езици и информационно-комуникационните технологии. Резултатите са обобщени. Извършено е авансово плащане в размер 3 000 000 лева. Очакван брой включени лица – 3000.

Дейността по Приоритетна ос 1; област на интервенция 1.1.; схема „Осигуряване на условия за активен трудов живот за хора над 50-годишна възраст и на продължително безработни лица”. Към момента подбора на проекти по схемата е прекратен поради липса на интерес от страна на потенциалните бенефициенти и малкия брой на постъпилите проектни предложения.На 09.06.2009 по Приоритетна ос 1: „Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазара на труда, насърчаващ включването”, област на интервенция 1.1: “Интегриране на уязвимите групи на пазара на труда” стартира схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-1.1.04- „Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта”. Приоритетно ще се насърчава включването на лица от уязвимите групи с цел тяхното последващо включване в заетост. Бюджетът на схемата е 36 000 000 лв. В периода 09.06-19.06.2009 схемата е представена в рамките на информационни дни от всички ДРСЗ. Проектни предложения ще се набират до 30.10.2010 г.

По Приоритетна ос 1: „Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазар на труда, насърчаващ включването”, област на интервенция 1.2 „Заетост чрез развитие на предприемачеството” се реализира схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “BG051PO001-1.2.01 “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност “ - Компонент 1. Схемата по компонент I стартира на 14.3.2009г. На 15.05.2009г ГД „УЗ” представиха проектно предложение на стойност 20 000 000лв. Към края на отчетния период проектното предложение все още не е одобрено от УО.

По Приоритетна ос 2; област на интервенция 2.1.; схема "Квалификационни услуги и обучения за заети лица – фаза 1". До момента от 181 сключени договора по BG 051PO 001/07/2.1-01 ”Квалификационни услуги и обучение за заети лица” – фаза 1 са прекратени общо 37 договора, а 1 договор е в процес на прекратяване. До момента по схемата са постъпили и са верифицирани 161 искания за междинно плащане. Подадени и верифицирани са 14 искания за окончателно плащане на стойност 107 815.71 лв. За периода януари-юни 2009г планираните финансови средства по схема "Квалификационни услуги и обучения за заети лица – фаза 1" са 5 774 995.50 лв, а усвоените финансови средства са в размер на 1 532 513.97лв. Изпълнението на целите по фаза 1 е 26.54%. През периода по схемата в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация са включени  6 619 лица, а в обучение по ключови компетенции -  8 558 лица.

По Приоритетна ос 2; област на интервенция 2.1.; схема "Квалификационни услуги и обучения за заети лица - фаза 2" продължава приемането на проекто-предложенията (ПП) по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051 PO 001-2.1-02 “Квалификационни услуги и обучения за заети лица” – фаза 2. Срокът за кандидатстване по схемата е 28.02.2010г. До момента на отчитане оценителната комисия е провела четири сесии. От подадените общо 222 проектни предложения са сключени 93 договора на обща стойност 9 517 213.12 лева. От тях към момента са прекратени общо 5 договора, а други 5 са в процес на прекратяване. Постъпили са към 01.07.2009г. искания за авансово плащане по 65 договора. До момента по схемата са постъпили и са верифицирани 2 искания за междинно плащане. Планираните финансови средства по схема "Квалификационни услуги и обучения за заети лица – фаза 2" са 9 830 000 лв, а усвоените финансови средства са в размер на 765 097.57 лв. Изпълнението на целите по фаза 2 е 7.78%. По схемата в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация са включени  5 162 лица, а в обучение по ключови компетенции - 4 617 лица.

По Приоритетна ос 2; област на интервенция 2.1; 2.2 и 2.3: схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Повишаване гъвкавостта и ефективността на пазара на труда, чрез активни действия на социалните партньори” Операцията е разделена на осем компонента (за всеки социален партньор), като общият бюджет е на стойност 72 000 000 лв. Очаква се подаването на проектните предложения на конкретните бенефициенти.

Стартира набирането на заявления по следните операции:

По Приоритетна ос 1, област на интервенции 1.1 – операция „Отново на работа”. По тази операция ще бъдат предоставяни средства в размер на минималната работна заплата и дължимите вноски за сметка на работодателя по КТ и КСО на безработните лица за отглеждане на деца над 1 година до навършване на 3-годишна възраст, но за период не по-малък от девет месеца и не по-дълъг от 3 години. Бюджетът на операцията е 64 000 000 лева, а продължителността - 2009-2012г. Очакваните резултати от реализацията са 8000 лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции и 8000 лица, включени в заетост след обучение.

По приоритетна ос 1, област на интервенции 1.1 - „Развитие” Схемата стартира на два етапа: първият стартира от 16.06.2009 г., а вторият в края на месец юли. Целта на тази схема е обучение и последваща заетост на безработни лица, регистрирани в дирекции „Бюро по труда” и представили заповед за освобождаване/прекратяване на трудовото правоотношение след 01.11. 2008г. Предвижда се на работодатели, наели на съществуващи свободни работни места успешно завършилите обучението лица, да бъдат предоставени средства в размер на минималната работна заплата за период до дванадесет месеца, но не по-малко от 9 месеца. Бюджет на операцията - 150 000 000 лв.; Продължителност - 2009-2012г. Очакваните резултати от реализацията са 40000 лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация, 32 000 лица, придобили или повишили степента си на професионална квалификация и 32 000 лица, включени в заетост след обучение.

По Приоритетна ос 2, област на интервенции 2.1 - операция „Адаптивност”. Целта на тази операция е да се ограничат масовите съкращения и напускането на работници и служители, които по икономически причини не могат да заработят пълна заплата. Работниците ще получат допълнителни средства за професионална квалификация за периода, в който са заети на непълно работно време, както и месечна стипендия за периода на обучение до 132 лв. месечно, но не по-дълго от пет месеца. Бюджет - 72 000 000 лева. Продължителност - 2009-2011г. Очакваните резултати от реализацията са 42 000 лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация и 33 600 лица, придобили или повишили степента си на професионална квалификация.

По приоритетна ос 2, област на интервенции 2.1 операция - „Аз мога” - ще се даде възможност на заети лица по трудов договор, без значение от сферата им на дейност, да се включат в курсове за придобиване на професионална квалификация или ключови умения с цел повишаване пригодността им за заетост или даване на възможност за кариерно развитие. На одобрените заети лица ще бъдат предоставени поименни ваучери за включване в обучение по избор на стойност от 600 до 1500 лева, като те ще избират съответния обучителен център. Бюджет на операцията - 26 000 000 лева. Продължителност - 2009-2011г. Очакваните резултати от реализацията са 7000 лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация, 20 000 лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции, 5600 лица, придобили или повишили степента си на професионална квалификация и 16 000 лица, придобили ключови компетенции.

По приоритетна ос 2, област на интервенции 2.1 - операция „На път”. Схемата стартира на два етапа: първият в края на месец юни и вторият в края на месец юли. В рамките на операцията ще се даде възможност на наети лица по трудов договор, без значение от сферата им на дейност, да получат средства за покриване на транспортните си разходи за период до една година, когато работното им място е в населено място, различно от това по настоящ адрес (но на не повече от 80 км.) и в случай, че не са командировани съгласно действащото законодателство за изпълнение на работните си задачи. Предвижда се предоставяне на поименни месечни карти за транспорт на заетите лица в размер до 336 лева на месец. Бюджет на операцията - 25 000 000 лева. Продължителност - 2009-2011г.; Очакваните резултати от реализацията са най-малко 6000 лица, ползвали преференции за транспорт до работното място и 80% от лицата да запазят работното място след приключване на насърчителните мерки.
4. Реализация на проекти по програма ФАР
Агенцията по заетостта реализира програми и проекти с външно финансиране. През първите 6 месеца на 2009г. продължава да се изпълнява проекта „Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта” по програма ФАР, за който Агенция по заетостта е Звено за изпълнение на проектите. Той има за цел създаването на заетост за безработни в неравностойно положение на пазара на труда, подобряване на пригодността за заетост на работната сила и насърчаване на предприемачеството сред населението в трудоспособна възраст. Той се реализира в 3 фази.

По фаза I на проекта през 2008г. приключи изпълнението на индивидуалните договори. През 2009г. първата фаза на проекта беше финално отчетена. До края на месец юни 2009г. по фаза II на проекта приключи изпълнението на по-голямата част от индивидуалните договори. Към месец юни 2009г. са отчетени следните резултати: 2061 безработни и 935 заети лица са включени в курсове за придобиване на професионална квалификация и/или преквалификация; създадени са 916 нови работни места. По фаза III продължават да се изпълняват индивидуалните договори. Подписани са 97 договора за безвъзмездна финансова помощ на обща стойност 7 080 589,60 евро. Дейностите по договорите стартираха на 28.11.2008 г. и се изпълняват и до момента на територията на цялата страна, като до края на месец юни има 8 прекратени договора. Към месец юни 2009г. са отчетени следните резултати: 1380 безработни и 707 заети лица са включени в курсове за придобиване на професионална квалификация и/или преквалификация; създадени са 610 нови работни места.


5. Осигуряване на необходимата квалифицирана работна сила за удовлетворяване на търсенето на труд от работодателите чрез мотивационно обучение, професионално ориентиране, обучение за професионална квалификация за конкретно работно място, обучение за ключови компетентности.

През първите шест месеца на 2009г. в обучение за придобиване на професионална квалификация са включени общо 4 538 безработни и заети лица, което представлява 56,73% от планираните в НПДЗ 8 000 лица. От тях 2 044 са безработни лица, от които 483 или 23,6 % са включени в обучение по заявка на работодател за осигуряване на заетост. Общо 214 безработни лица са включени в обучение по НП “От социални помощи към осигуряване на заетост”. В обучение по НП „Нова възможност за заетост” през месеците април, май и юни са включени 460 лица. Останалата част от включените в обучение са започнали курсове без осигурено работно място, предимно в трите БГЦПО в страната и ЦРЧРРИ - Кремиковци.

След обучение на работа са постъпили 1 694 души (включени са и лица, завършили през предходни периоди).

За обучение за придобиване на професионална квалификация на безработни и заети лица, извършени по условията на чл.63 от ЗНЗ, са изразходвани средства в размер на 1 805 619 лв. или 30.1% от планираните в НПДЗ средства – 6 000 000 лв. Усвояемостта на средствата, изчислена спрямо разпределените 2 796 000 лв. по ДРСЗ е по-висока – 64,58%. Към 30.06.2009г. са договорирани 430 012 лв. Изразходваните и договорираните средства са 2 235 631 или 37.26% от планираните в НПДЗ средства. Спрямо разпределените по ДРСЗ техният дял представлява 79,96 %.

За отчетния период 81 286 лица са професионално информирани и консултирани, което представлява 52,44% от Плана за действие на Агенцията по заетостта за годината. Индивидуално професионално ориентирани са 52 270 лица, което представлява 52,27% от плана. В групови форми на работа за професионално ориентиране и активно поведение на пазара на труда са участвали 29 016 безработни лица и учащи се или 52,75% спрямо заложените показатели. С помощта на специализирани информационни материали са се самоинформирали 5 881 лица.


6. Ефективна интеграция на страната на Европейския трудов пазар

България се интегрира на Европейския трудов пазар чрез изпълнение на международни договори и договорености с партньорски служби за износ и обмен на работна сила, осъществяване на посредничество за наемане на работа на български граждани в чужбина по договори с чуждестранни работодатели, сродни чуждестранни институции или лицензирани посреднически агенции, включително в рамките на мрежата "Европейски служби по заетостта".

На базата на международните договори за обмен или износ на работна сила се осигурява краткосрочна или средносрочна заетост на безработни и заети лица в чужбина. Във връзка с договорености с партньорски служби по износ и обмен на работна сила се реализират международни договори с Германия, Швейцария и Франция, чрез които се осигурява заетост с различна продължителност на 2534 български граждани. По спогодба с Германия, подписана през 1991г. се осигурява заетост на средномесечен контингент в размер на 260 човекомесеца.

По Спогодбата между правителствата на България и ФРГ, относно заетост на работници за изпълнение на договори от 1991г., в Агенцията по заетостта за първото полугодие на 2009г. са регистрирани 31 договора и 2 анекса към договорите за работа. По отношение на Спогодбата с Федерална република Германия от 1992г. относно заетост на работници за разширяване на техните професионални и езикови познания от 1992г. се наблюдава тенденция на намаление, поради многото изисквания на спогодбата. По Споразумението за посредничество на български работници за срочна трудова заетост в областта на хотелиерството и ресторантьорството и в домакинства с лица, нуждаещи се от грижи във ФРГ, подписано на 17.06.2005г. и в областта на селското стопанство, април 2008г., интересът е постоянен, както от страна на кандидатите, така и от страна на немските работодатели. Във връзка с Посредничеството на български студенти за лятна ваканционна заетост във ФРГ по договореност между АЗ и Федералната агенция по труда – Нюрнберг, интересът намалява с всяка изминала година. По Посредничеството на български ученици от професионални гимназии и колежи по туризъм за ваканционна преддипломна практика по договореност между АЗ и Централната служба за трудово посредничество – Бон, до края на м. юни 2009г. не са получавани заявки от германска страна. По Спогодба между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария за обмен на стажанти от 1995г., до края на м.юни само 3 лица са получили договори. По Спогодба между правителството на Република България и правителството на Великото Херцогство Люксембург за обмен на стажанти от 2002г. до момента няма интерес както от люксембургска страна, така и от българска. По Спогодба между Република България и Кралство Испания за регулиране на трудовата миграция между двете държави от 2003г. , АЗ не извършва посредничество, тъй като от 01.01.2009 г. Кралство Испания отвори трудовия си пазар за български граждани. По Споразумението от 2003г. между правителството на Република България и правителството на Френската република за обмен на стажанти, до края на м. юни 2009г. са получили договори 3 лица.

Във връзка с прилагане на нормативната уредба за заетост на чужденци в Р.България и в съответствие с прилагане на политиката по регулиране на националния трудов пазар при стриктно спазване на нормативните актове по отношение на режима на пребиваване и заетост на чужденци за периода 01.01.2009г.- 30.06.2009г. са издадени 812 разрешения за работа. От тях нови разрешения за работа са 401 и 411 са с продължен срок. За отчетния период са обработени общо 1235 искания за издаване на разрешения за работа, като са постановени 423 отказа. Най-голям брой разрешения са издадени на граждани на Р.Турция, работещи по трудово правоотношение главно в областта на енергетиката и изграждане на националната пътна мрежа. Запазва се тенденцията на нарастване на исканията за издаване на разрешения за работа, свързано главно с осъществяване на някои от големите проекти, възложени на чуждестранни подизпълнители.

През отчетния период е регистрирана краткосрочна заетост без разрешение за работа по чл.4, ал.3 от Наредбата за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за работа на чужденци в Р.България на 115 чужденци, като командировани за монтаж на съоръжения по договори за изпълнение.Във връзка с прилагането на Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа са издадени 86 удостоверения за регистрация за извършване на посредническа дейност, в това число: за Република България – 50, за чужбина – 27, за морски специалисти – 9. Регистрирани са общо 26 договори на посредници с чуждестранни работодатели, в т.ч. корабопритежатели. Издадени са 7 отказа за регистрация за извършване на посредническа дейност на основание чл. 12, ал. 1 от Наредбата, прекратена е регистрацията на 14 посредника. Агенция по заетостта е отказала регистрация на 11 посреднически договори, сключени с чуждестранни работодатели, в т.ч. корабопритежатели, които не отговарят на разпоредбите на чл. 30 и чл. 35 от Наредбата.

Към 01.07.2009г. валидни удостоверения за извършване на посредническа дейност притежават 544 фирми посредници, като от тях: за Република България – 298, за чужбина – 184 и за морски специалисти – 62.

Съгласно информацията предоставяна в Агенцията по заетостта от фирмите – посредници, за периода 01.01.- 30.06.2009г. устроените на работа лица в Република България са 3 229; морски специалисти на кораби, плаващи под чужд флаг – 2 843, български граждани в чужбина – 192, като най – много са в държавите от ЕС: Кралство Дания – 119, Р.Гърция – 33, Р. Чехия – 18, Р.Полша – 12, Р. Кипър - 3, Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия – 2, Р. Франция - 1, както и в Норвегия – 4.

Дейностите, свързани с участието на Агенцията по заетостта в европейската мрежа за заетост ЕURES са подчинени на Плановете за действие по EURES грантовите споразумения за 2008/2009г. и за 2009/2010г.

Проведено бе годишно отчетно съвещание на EURES – България, на което взеха участие представители от всички дирекции “Бюро по труда”, директорите на дирекции “Регионална служба за заетост”, в качеството им на EURES Line –мениджъри, EURES мениджъра, всички EURES съветници и ръководството на Агенция по заетостта.

Организирана бе трудова борса за работа в селското стопанство в Дания с участие на 3 датски работодатели и EURES съветници от Дания и България. Борсата се проведе през март в гр. Русе. Над 200 търсещи работа лица посетиха борсата. Потвърждение за започване на работа получиха 29 и работят понастоящем. Още 100 очакват да бъдат поканени, след като кандидатурите им бяха одобрени от датските EURES съветници.

Проведена бе малка трудова борса за работа в селското стопанство в Испания, с участие на един работодател. За провеждане на интервю се явиха 90 търсещи работа лица. Работа са започнали 30 човека.

Реализира се трудова борса за медицински кадри във Варна, с участие на 2 германски клиники от Германия и EURES съветници от Германия и Финландия. Над 80 лекари, медицински сестри и студенти по медицина посетиха борсата. Бяха обявени над 40 работни места за лекари и над 15 за медицински сестри в Германия.Проведоха се две трудово-информационни борси в гр. Берлин и гр. Мюнхен, Германия – за връщане на българи, студенти в германски висши учебни заведения. Организатори бяха МТСП, АЗ и българското посолство в Германия, с партньорството на Свободен университет Берлин, университета Лудвиг Максимилиан и български студентски организации в Германия. Участие взеха български работодатели и частни посредници. Над 400 студенти и абсолвенти посетиха събитията.

Организираха се 8 “EURES отворени врати” в дирекциите “Бюро по труда” в гр. Варна, Шумен, Добрич, Вълчи дол, Тервел, Провадия, Нова Загора, Дупница. Безработните и търсещите работа лица бяха информирани за възможностите за намиране на работа в страните членки на ЕС/ЕИП. Изготвена беше анкетна карта за всеки посетител.

През периода са организирани два информационни дни за търсещи работа лица и безработни в гр. Казанлък и в гр. Кърджали. Проведени са 2 информационни събития за работодатели в гр. Пловдив и гр. Смолян. Участниците получиха информация относно EURES мрежата, структурата на EURES в България и предоставяните услуги, достъп на българските граждани на трудовите пазари на страните членки на ЕС/ЕИП, актуални работни места.

Организирана бе Международна конференция за честване на 15 годишен юбилей на мрежата за Европейски услуги за заетост: „15 години EURES и перспективите за мобилност на европейския пазар на труда”, с участие на EURES мениджъри и съветници от Германия, Финландия, Чехия, Норвегия, Словения, Великобритания, Естония, Унгария; зам. министър и служители от МТСП и АЗ; представители на местните власти, синдикати и работодатели от Варненския регион; членовете на EURES мрежата в България (всичко 40 участници).

EURES съветници взеха участие в «Дни на кариерата» във Великотърновски университет и Русенския университет. По време на събитието са консултирани студенти, абсолвенти и млади специалисти по въпросите на мобилността, възможностите за намиране на работно място, услугите, които предлага АЗ и в частност EURES мрежата.


  За да достигне информацията за условията за живот и работа в страните по договора за ЕИП и Швейцария до широк кръг потребители, и тази година се актуализираха дипляни /90 000бр./ с информация на български език, които освен в локалните Бюра по труда, могат да бъдат намерени и на сайта на Агенция по заетостта, в подстраницата www.az.government.bg/eures. Актуализирана беше дипляната “EURES ще помогне”, която е насочена към работодатели и търсещи работа лица и съдържа кратка и ясна информация относно EURES услугите, които предоставя мрежата и в частност Агенция по заетостта.

  Доразвит беше микросайта www.az.government.bg/eures. Създаде се възможност за обявяване на работни места директно от работодатели от чужбина, както и чрез българските EURES съветници, като се унифицира формата на заявките и информациите в тях. Създадена беше и рубрика, информираща за планираните през годината информационни събития и трудови борси. Нова е и рубрика за новини и добри практики. До момента над 5000 лица са посетили сайта.През първата половина на 2009г. още четирима служители на Агенция по заетостта преминаха първоначалното обучение за EURES съветници, организирано на европейско ниво. Така и останалите четири региона, в които нямахме обучени съветници, вече са покрити.1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница