Отчет на плана за действие на агенцията по заетостта през първото полугодие на 2009г. Съдържаниестраница3/3
Дата14.10.2017
Размер446 Kb.
1   2   3

7. Подобряване на институционалния капацитет на Агенцията по заетостта

В тази посока през отчетния период са ориентирани редица дейности на АЗ:Повишаване ефективността от дейността на Агенцията по заетостта чрез информационно, аналитично и комуникационно осигуряване. Мултиплициране на пилотния проект за „Национална база данни за пазара на труда и Европейския социален фонд”.

Информационно-технологичното осигуряване на системата на Агенцията по заетостта е съществен фактор за ефективното й управление и за качеството на предоставяните услуги.

  • От началото на 2009г. започна доразвитие и мултиплициране на пилотния проект за Национална база данни на пазара на труда и Европейския социален фонд във всички поделения на Агенцията по заетостта в страната. В резултат на това мултиплициране ще се изгради централизирана програмна система със съвременна архитектура и единна национална база от данни за работа в реално време. Експерти от ЦА на АЗ, ДРСЗ и ДБТ оказват необходимото съдействие на Външния изпълнител по техническото осигуряване на този проект;

  • Във връзка със Споразумението за сътрудничество при обмен на информация между НОИ и АЗ през м. януари 2009г. беше изготвен допълнителен модул към програмния продукт за генериране на месечните данни за всички регистрирани в ДБТ търсещи работа лица, които се публикуват в сайта на АЗ. Този модул генерира цялата изисквана от НОИ информация за регистрираните в ДБТ безработни лица и за решенията за прекратяване и възстановяване на регистрациите и бяха извършени корекции в програмния продукт, който обработва и акумулира месечните данни за търсещите работа лица, изпращани от ДБТ в ЦА на АЗ;

  • Редовно се актуализираха и поддържаха информационните и интерактивни рубрики в уебсайта на Агенцията по заетостта (Е-трудова борса, обявите за СРМ). Изготвена е подрубрика, изисквана от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси;

  • IT специалистите оказваха съдействие при експлоатацията на системата за управление на документооборота „Архимед” за нуждите на дирекция „ЕФМП”;

  • Продължава участието на АЗ в координираната от МТСП дейност по изграждането на единна информационна и комуникационна инфраструктура на МТСП, чрез участие в работната група по информационни и комуникационни технологии (ИКТ), представяне и защита на текущи и предстоящи ИКТ проекти на АЗ, както и чрез обобщаване и предоставяне на информация, необходима за оценка на съществуващата инфраструктура и степента на автоматизация на информационния обмен с цел разработване на вътрешни стандарти за съвместимост на информационните системи на структурните звена в системата на МТСП.

Ситуацията на пазара на труда през първото полугодие на 2009г. бе динамична, което изискваше постоянно анализиране на протичащите процеси и адаптиране на активната политика на АЗ към променящите се условия. През отчетния период са изготвени множество аналитични и прогнозни материали, които са предназначени както за вътрешно-ведомствено ползване и подпомагане вземането на управленски решения, така и за информиране на обществеността за протичащите процеси в областта на безработицата. Осъществи се активен ежеседмичен мониторинг на безработицата на местно, регионално и национално ниво. За по-ефективното управление на процесите на трудовия пазар ежеседмично и ежемесечно ДРСЗ (съответно ДБТ) предоставяха справки и анализи за състоянието на входящия и изходящия поток на безработицата и краткосрочни прогнози за броя на безработните и равнището на безработицата, които се обобщаваха и анализираха на национално ниво. Продължи разработването на ежемесечни информации и периодични информационни бюлетини за състоянието на безработицата и активната политика по заетостта. Изготвяха се ежемесечни кратки анализи за изпълнението на програмите и мерките, реализирани от Агенцията по заетостта и включени в НПДЗ 2009. Подготвен бе анализ на ефекта от провежданото квалификационно обучение през 9-те месеца на 2008г. по данни на НАП. Разработи се годишен обзор “Годишник 2008”, който се тиражира на български и английски език. Изготви се статистическо приложение с данни, графики и таблици за заетостта и безработицата през 2008г., преведено и на английски език, Текущо се поддържат в сайта на Агенцията по заетостта данни и информация за безработицата и пазара на труда в България на български и английски език. Изработени са множество кратки информации за състоянието на безработицата в отделни общини и области на страната, предназначени за Министерството на труда и социалната политика и други ведомства.

Медийната политика на Агенцията по заетостта през първото полугодие на 2009г. бе насочена към по-нататъшното изграждане на положителна обществена нагласа към провежданата от АЗ активна политика на пазара на труда. Чрез организирането на публични изяви на ръководството на АЗ, служители от централата и нейните териториалните поделения се осъществяваше активна информационно-разяснителна дейност по програми и мерки за заетост от НПДЗ, европейски фондове и международни проекти, с акцент върху схеми и нови операции от ОП “РЧР”, чието междинно звено е АЗ.

През първите шест месеца на 2009г. в интернет страницата на АЗ са публикувани 53 пресинформации, които са изпратени и до ресорните журналисти от централните медии. От общия брой на прессъобщенията 7 се отнасят за нивото на безработицата; 14 са за проведени трудови борси в страната; за НПДЗ’2009 - 9 броя (5 се отнасят за ПМС № 44), за схеми и операции по ОП “РЧР” - 7 броя; за EURES са 5 публикациите, като 2 са за проведени трудови борси; 3 информации са за работа в чужбина; по 2 са съобщения за откриване на 1 гише (в Стара Загора и Омуртаг) и международния семинар “Обмен на добри практики и перспективи при работа с уязвими групи на пазара на труда” и други – 5 броя.

През отчетния период интензивно се работи за популяризирането на антикризисните мерки – ПМС №44 и НП “Нова възможност за заетост”, като регулярно се подаваха на националните и регионалните медии информация за хода на изпълнението на мерките, отпечатани бяха информационни листовки и за НП “Нова възможност за заетост” бе подготвен 30-секунден аудиоклип, който се излъчва по регионални радиостанции.

Оказано бе съдействие на дирекция “ЕФМП” в провеждането и отразяването на 5 пресконференции, касаещи нови моменти в ОП “РЧР”, както и 3-те информационни кампании, обхващащи столицата и страната.

През полугодието бяха реализирани договори с БНР програма “Хоризонт” и програма “Хр. Ботев” за популяризиране дейността на АЗ. Представители на централата на АЗ периодично участваха в предаването “Денят с Кирил Вълчев” по Дарик радио, по договор на МТСП и медията. През първите 3 месеца бе финализиран договора с в. “Земя” за PR материали за цялостната дейност на АЗ.

През периода бяха реализирани 125 журналистически питания (подаване на информация, запис на интервюта, участия в студия и др.) от централни медии по различни теми, касаещи дейността на АЗ. От тях 43 са от централен печат, 50 от телевизии (вкл. Холандска ТВ и ARD), 20 от радиостанции, 7 от информационни агенции и електронни издания и 5 от списания.

Регионалните служби по заетостта и бюрата по труда провеждаха всеки месец съвместни пресконференции с териториалните структури на АСП и ГИТ. Освен това 9-те ДРСЗ за отчетния период са осъществили 42 журналистически питания. Както и при централните медии, и при регионалните най-голям интерес журналистите са проявявали към нивото на безработицата и състоянието на пазара на труда, вкл. антикризисните мерки, масовите съкращения.

През периода АЗ бе посетена от 2 чуждестранни делегации (Албания и Полша), а г-жа Р. Стелиянова даде обстойно интервю за филм за България по проект на Андалузкото правителство.


Повишаване на административния капацитет на персонала на Агенцията по заетостта за предоставяне на качествени услуги на търсещите работа лица и работодателите. Повишаване капацитета на трудовите посредници.

Повишаването на административния капацитет на персонала на Агенцията по заетостта се постига чрез развитие на кадровия потенциал на агенцията и повишаване на компетенциите на служителите. С Плана за действие на Агенция по заетостта са планирани да бъдат обучени 1117 души. Предвидените средства за обучение са 54 230 лева.

През този период са подготвени и проведени две обучения на тема “Повишаване капацитета на трудовите посредници за предоставяне на качествени услуги на клиентите на ДБТ” с 44 участници, което продължава през второто полугодие. Изпълнението на плана е 3.9% от планираните служители и не са изразходвани средства. Причините за отпадане на част от обученията са, както следва:


  • ограничаване на финансовите средства за командировки на участниците за обучението;

  • смяна на приоритетите - поради трансформиране на обучението на трудовите посредници в дистанционна форма.

По различни теми, свързани с ОП “РЧР”, са обучени 92 служители. Като допълнителна задача, извън плана, се проведе обучение на 72 ромски медиатори по програмата от НПДЗ “Активиране на неактивни лица”.

С цел подобряване на институционалния капацитет на Агенцията по заетостта за повишаване качеството на услугите по заетостта, през 2009г., се разработват и актуализирaт вътрешно-организационни документи и методически материали, определящи принципите, методите, средствата, норми, правила, критерии и процедури по управлението на персонала на базата на законови разпоредби и нормативни изисквания. През периода се разработи длъжностно разписание по основен щат в сила от 30.01.2009 г., към което са изготвени списъци с длъжности по служебно и по трудово правоотношение, определени за заемане от хора с трайни увреждания, съгласно разпоредбите на чл. 9а от ЗДСл и чл. 315, ал. 1 от Кодекса на труда.

По утвърдения бюджет на АЗ за 2009г. е изготвено месечно разпределение на средствата за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения и годишно разпределение на средствата по региони. Във връзка с поддържане на служебния и трудовия статус и движението на персонала в АЗ през полугодието, се изготвиха проекти на документи за назначаване и прекратяване на трудови и служебни правоотношения (назначени общо 111 служители, напуснали общо 92 служители; по ПМС № 66/96 г. 17 назначени и 13 напуснали).

Във връзка с предприетите комплексни мерки за упражняване на ефективен контрол за законосъобразност и ефективност на разходите за заплати и възнаграждения на персонала по бюджета на АЗ за 2009г., наблюдение и контрол на числеността на персонала в системата на АЗ в режим на ограничаване заемането на свободни длъжности, ежемесечно се изготвят анализи и доклади за информиране на ръководството за състоянието и предлагане на решения.

Проведоха се конкурси за назначаване на свободни длъжности по служебно правоотношение в Агенцията по заетостта. От 01.01.2009 г. до 30.06.2009 г., за заемане на длъжности по служебно правоотношение в АЗ са обявени 82 конкурса, за ръководни длъжности –14; за експертни длъжности –68. В резултат на проведените конкурси са назначени 53 служители.

Проведоха се процедури за конкурентен подбор за повишаване в длъжност на служителите, които отговарят на условията за заемане на длъжност от по-високо длъжностно ниво, съгласно НУРАСДА и по този начин се заеха част от свободните длъжности от по-високите длъжностни нива.

От началото на юни започна провеждането на междинни срещи на оценяваните служители с оценяващите ръководители, във връзка с прилагането на Наредбата за условията и реда за атестиране на служителите в държавната администрация.

Във връзка с поддържането на автоматизирана информационна система за управление на човешките ресурси се въвеждат и се поддържа база данни за трудовия и служебен статус на всички служители от ЦА на АЗ и на държавните служители от ДРСЗ и ДБТ.Повишаване на качеството на дейността по вътрешен одит в Агенцията по заетостта.

Считано от 10.03.2009 г., дирекцията изпълнява годишен план за вътрешен одит, утвърден от Изпълнителния директор на АЗ. Годишният план предвижда изпълнението на 12 одитни ангажимента за даване на увереност, както и подпомагане на Агенцията в отделните етапи от процеса по управление на риска.

В изпълнение на утвърдения годишен план за дейността през отчетния период са извършени 6 одитни ангажимента за даване на увереност, в т.ч. 1 одит, свързан с изпълнението на ОП”РЧР” в АЗ. Осъществена е и 1 комплексна проверка на ДБТ. Реализирани са 20 тематични проверки, в т.ч. 19 бр. по НП “ОСПОЗ” и 1бр. на първичен пазар на труда в 4 ДБТ на територията на ДРСЗ Хасково. Извършена е и 1 проверка по жалба.
Усъвършенстване на административната, планова и финансова дейност на Агенцията по заетостта.

Периодично в АЗ се изготвят справки за постъпилите в системата писма, предложения, запитвания и сигнали от физически и юридически лица. През периода 01.01.2009 до 30.06.2009 г. в ЦА на АЗ са обработени:

           - 1679 устни запитвания;

           - 4411 телефонни обаждания;

           - 251 постъпили писмени молби, жалби, запитвания и сигнали от граждани.

По отношение на финансово-стопанската дейност са извършени шест корекции на бюджета на Агенцията по заетостта за 2009г. по пълна бюджетна класификация и по дейности. След всяка корекция на бюджета е актуализирано месечното разпределение на бюджета по ЕБК и в програмен формат. Изготвени са ежемесечни отчети за изпълнението на бюджета на АЗ за 2009г. Изготвяна е ежемесечна справка за извършените плащания - т.н. „флаш таблица” за оперативен мониторинг по ОП „РЧР”. Актуализирана e тримесечната прогноза на плащанията по ОП „РЧР” през 2009г. Извършени са дейности по планирането и прогнозирането на проекти и програми, финансирани от Европейския социален фонд. Осъществен е периодичен контрол на искания за средства – верификация на постъпващи документи за авансови, междинни/окончателни плащания по ОП „РЧР”. Изготвена е ежемесечна информация за предоставените трансфери по бюджетни параграфи- по бюджетни организации и общини. Извършени са ремонтни дейности (подмяна на дограма ) в сградата на ЦА на АЗ. Изготвени са проекти и стартира ремонта по проект „Красива България” на ДБТ гр. Кърджали и ДБТ гр. Крумовград. Извършено е цялостно преустройство на партерния етаж, като са изградени три зали - зала „Слънце”, „Дъга”, „Земя” и прилежащи санитарни възли към тях включително и такъв за хора с увреждания. Пред завършване е преустройството и ремонта на зала „Луна” на етаж „Мецанин”.

Обучени са 8 служители за работа със счетоводната система SAP R/3. Обучението е проведено от Министерство на финансите, а от страна на ЦА на АЗ са проведени три практически обучения на територията на ДРСЗ – Монтана, ДРСЗ – Пловдив и ДРСЗ – Благоевград с участници от съседните ДРСЗ.

Изготвени са актуализации на глава № 6,7, 8 и 18 от Наръчника за работа на АЗ – Междинно звено по Оперативна програма „РЧР”. Изготвени са нови приложения към цитираните глави и е направена нова – 4-та версия на Наръчника.

Във връзка с ограничаване на разходите за издръжка през първото полугодие са предприети мерки за икономии в областта на разходите за текущ ремонт на техника, ограничаване на разходите за мобилни и стационарни телефонни разговори, пощенски услуги, материали и офис консумативи.

Най-значителни са намаленията на лимитите за телефонни разговори с 30 %.

Актуализирани /намалени/ са лимитите за изминати километри от служебните автомобили със заповед № 878 от 02.06.2009 г. с 50 на сто спрямо предходната година.

За периода правната дейност се осъществява в следните направления:

1. Процесуално представителство на АЗ по заведените дела – участие в заседания по 12 дела;

2. Изготвяне на становища и предложения за решаване на правни проблеми, свързани с дейността на АЗ;

3. Участие в съставянето, организирането и координацията на сключването на договори с юридически и физически лица;

4. Оказване на правна помощ на директора и служителите в Дирекция ”ЧРАПО”, даване на становища, мнения, препоръки и предложения, съобразени с нормативната уредба;

5. Разработване на проекти на индивидуални административни актове и вътрешно нормативни документи;

6. Изготвянето на документи и осъществяване на процедурите по възлагане на обществени поръчки, съгласно ЗОП – проведени 3 обществени поръчки;

7. Изготвянето на документи и осъществяване на процедурите по възлагане на обществени поръчки, съгласно НВМОП – проведени 21 процедури по чл. 2, ал. 1 от НВМОП.

Същевременно се реализира участие на юристите в конкурсни комисии за избор на държавни служители, в конкурсни комисии за избор на външни оценители, в комисии и работни групи, назначени от Изпълнителния директор на АЗ, в комисията по Българо-немската спогодба. Изготвят се становища и предложения във връзка с търсене и реализиране на дисциплинарна отговорност на служителите от АЗ, заповеди за налагане на дисциплинарни наказания. Оказва се съдействие по правни въпроси на дирекция “ЕФМП”, във връзка с реализацията на проекти по ОП “РЧР”. Отговоря се на писмени запитвания от физически или юридически лица. Съгласуват се всички писма, становища, доклади, заповеди и всички други документи, свързани с дейността на АЗ. Оказва се правна помощ на всички служители, отдели и дирекции в АЗ, дават се становища, мнения, препоръки и предложения, съобразени с нормативната уредба.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

РОСИЦА СТЕЛИЯНОВА


1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница