Отчет на програмата на правителството на европейското развитие на България втора година съдържаниестраница1/41
Дата06.05.2017
Размер2.54 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41

Отчет на програмата на правителството на европейското развитие на България

ВТОРА ГОДИНА

СЪДЪРЖАНИЕ


ДВЕ ГОДИНИ
ПО ПЪТЯ НА ЕВРОПЕЙСКОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ 5


ПОВИШАВАНЕ ДОХОДИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ, РАСТЕЖ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА 7

Публични финанси 8

Държавен дълг 13

Управление на публичните финанси 16

Подобряване на бизнес средата. Привличане на инвестиции 18

Иновации 20

Предприемачество 20

Приватизация и следприватизационен контрол 23

Енергетика 25

Туризъм 29ДЪРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНА РЕФОРМА 33

Преструктуриране и оптимизация 33

Намаляване числеността на държавната администрация 34

Нов Класификатор на длъжностите в администрацията, система за атестиране и модел на заплащане 34УПРАВЛЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ 36

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА 40

Пенсионна система 43

Заетост и безработица 43

Социална сигурност и социално включване 48

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. 51

РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО 55

Поземлени отношения 56

Хидромелиорации 57

Качество и безопасност на храните. Здравеопазване на животните 57

Финансово подпомагане 58

Горски сектор 64

Наука и образование в областта на селското стопанство 65

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 66

Гарантиране достъпността на здравните дейности 68

Лекарствена политика 69

Утвърждаване авторитета на българските лекари 70

Проекти в областта на здравеопазването 71

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 73

Училищно образование 73

Висше образование 78

Учене през целия живот 80

Младежка политика 80

Наука 81


КУЛТУРА 84

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ 88

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 94

Пътна инфраструктура 94

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г. 96

Водоснабдяване и канализация 97

Жилищна политика и енергийна ефективност 97

Други инвестиционни проекти 98

Ограничаване на незаконното строителство 99

Намаляване на междурегионалните и вътрешнорегионалните различия 99

Законодателна дейност и гражданска регистрация 99

УСКОРЕНО ИЗГРАЖДАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА 102

Транспортна политика 102

Инфраструктурни проекти 104

Концесии и контрол върху дейността на търговските дружества и държавните предприятия 106

Безопасност, здравословни условия на труд 108

Железопътен транспорт 109

Автомобилен транспорт 114

Воден транспорт 115

Въздушен транспорт 117

Интермодален транспорт и логистика 119

Въвеждане на нови технологии. Електронно управление 120

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 123

Оперативна програма “Околна среда” 123

Програма ИСПА/КФ 124

ПУДООС и държавен бюджет 125

Водни ресурси 126

Устойчиво управление на отпадъците 127

Подобряване качеството на атмосферния въздух 127

Изменение на климата 128

Биологично разнообразие 129

Секторни политики 129ПРАВОВ РЕД, БОРБА С ПРЕСТЪПНОСТТА И ОГРАНИЧАВАНЕ НА КОРУПЦИЯТА 134

Противодействие и превенция на корупцията по високите етажи на властта 134

Законодателни промени 135

Международно осиновяване 136

Закрила на децата 136

Реформиране и подобряване работата на съдебната система 137

Борба с престъпността и ограничаване на корупцията 137

ОТБРАНА 144

ЕВРОПЕЙСКИ ВЪПРОСИ, ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ПОЛИТИКА ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА 147

Европейски въпроси, външна политика и политика за българите в чужбина 147НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ:
БЪЛГАРИЯ 2020 152ДВЕ ГОДИНИ
ПО ПЪТЯ НА ЕВРОПЕЙСКОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ


Преди две години правителството на Република България бе представено като Правителство на европейското развитие. Основните цели, които си поставихме, бяха повишаване на доходите, растеж и модернизация на икономиката, финансова стабилност на страната, ограничаване на бюджетните разходи и разграбването на държавни ресурси, запазване и откриване на нови работни места.

С
Създаден бе Съвет за развитие с основна цел – разработване на Национална програма за развитие: България 2020.
ред най-големите ни постижения бяха върнатото политическо доверие към България от страна на международните институции, бързото строителство на автомагистралите и грижата за второстепенните пътища, които ще променят облика на страната ни, икономическата стабилност на държавата, борбата с организираната престъпност.

През втората година на управление получихме положителна оценка от Европейската комисия за предприетите мерки и действия за излизане от процедурата на прекомерен дефицит. За първи път бе повишен кредитния рейтинг на България от Агенция “Муудис” до най-високото равнище (Ваа2).

Предприехме решителни стъпки за постигане на справедливо, открито, прозрачно и ефективно управление на европейските фондове с цел използването им като основен ресурс за постигане на реални резултати в полза на българските граждани при нулева толерантност към корупцията. За целта по ефективен начин отговорихме на множество предизвикателства, като значително беше ускорено темпото на разплащанията, предприемайки мерки за оптимизиране на законодателството, засилване на административния капацитет, както и гарантиране прозрачността на процеса по усвояването на средствата. Към юни 2011 г. европейските плащания в България бяха почти 13%, договорихме почти половината от средствата (47% към 17.06.2011 г.).

Поставихме си за цел да разработим единен национален стратегически документ, който да обхваща интервенциите в посока повишаване социално-икономическото развитие на страната в средносрочен и дългосрочен период. За целта създадохме Съвет за развитие към Министерския съвет, чиято основна цел е разработването на Национална програма за развитие: България 2020 (НПР), както и оптимизиране на съществуващата система за стратегическо планиране. Националната програма за развитие ще послужи за база при разработването на стратегическия документ за провеждане на Кохезионната политика в Република България в рамките на следващия програмен период 2014-2020.

Целите ни са високи и надхвърлят хоризонта на парламентарния мандат. Резултатите от тяхното осъществяване няма как да дойдат веднага. Поради тази причина определихме основните приоритети, по които ще бъдат насочени усилията и през третата година.

Правителството на България ще продължава и през следващата година работата си за повишаване доходите на българските граждани, растеж и модернизиране на българската икономика, за гарантиране на правовия ред в България, борбата с престъпността и ограничаването на корупцията, подобряване работата на съдебната система, възстановяване доверието на европейските ни партньори, създаване на благоприятна и здравословна среда на живот.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница