Отчет на програмата на правителството на европейското развитие на България втора година съдържание


УПРАВЛЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕстраница11/41
Дата06.05.2017
Размер2.54 Mb.
ТипОтчет
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   41

УПРАВЛЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ

През изминалите две години, освен че имиджът на България беше значително променен, получихме оценки за съответствието за всички програми. В момента средствата от ЕС са основният инвестиционен ресурс на държавата и през 2011 г. ще формират съществена част от този, който се отделя за инвестиции. Към момента плащанията в България са почти 13%, договорихме почти половината от средствата (46.87% към 17.06.2011 г.).

П


Към момента европейските плащания в страната са почти 13%, договорени бяха почти половината от средствата (46.87% към 17.06.2011 г.).
рез последната година бяха предприети решителни стъпки за постигане на справедливо, открито, прозрачно и ефективно управление на европейските фондове с цел използването им като основен ресурс за постигане на реални резултати в полза на българските граждани при нулева толерантност към корупцията. За целта по ефективен начин се отговори на множество предизвикателства, като значително се ускори темпото на разплащанията, предприемайки мерки за оптимизиране на законодателството, засилване на административния капацитет, както и гарантиране прозрачността на процеса по усвояването на средствата.

През втората година от управление на Правителството на европейското развитие на България насочихме усилията си към оптимизиране и ускоряване процеса на плащания към бенефициентите и към повишаване дела на изплатените средства спрямо общия бюджет на програмите. Конкретните мерки за ускоряване на плащания бяха свързани с опростяване на процедурата по изплащане на безвъзмездната финансова помощ към бенефициентите, установяване на единни срокове за верифицирането на разходи и извършване на плащанията, ограничаване на практиките за прилагане на прекомерен набор от контролни дейности от превантивен характер по одобрените проекти.

В
Въведохме възможността за подаване на документите за кандидатстване по електронен път.
резултат от последователните мерки за ускоряване изпълнението на оперативните програми сумата на плащанията към бенефициентите от СКФ до 17 юни 2011 г. възлиза на 1 951 275 295 лв. (12.44% от общия бюджет на СКФ за България). За сравнение към 31.07.2009 г. плащанията бяха в размер на 185 млн. лв., т.е. за година и половина бе регистрирано петкратно увеличение по този показател.

Постигнахме съществен напредък и по отношение на сертифицираните разходи – размерът им към 02.08.2011 г. възлезе на 3 022 568 526 лв., или 13.55% от общия бюджет на СКФ за България. Същевременно размерът на договорените средства към 02.08.2011 г. бе 10 457 300 179 лв., което представлява 46.88%. Приложение: Таблица 1.

Въпреки активния процес по оптимизиране на правилата, с оглед ускоряване на изпълнението бяха предприети консолидирани действия най-вече в посока на: • Бързо договаряне по оперативните програми (ОП) – в почти всички управляващи органи (УО) протече оптимизация на вътрешните правила в посока на опростяване и намаляване на административната тежест. Обмисля се и прилагането на подход на договаряне по ОП с оглед избягване на автоматично изгубване на ресурс (правилото n+2/3).

 • Приехме Национална методология за налагане на финансови корекции. С налагането на финансови корекции се цели подобряване управлението на проектите, съфинансирани в рамките на съответните оперативни програми, и възстановяване на неправомерно изразходваните суми. Налагането на финансови корекции има превантивно действие и цели намаляване случаите на нередности. В случаите, в които страната-членка сама налага финансовите корекции, възстановените средства се връщат в бюджета на оперативните програми и могат да се използват повторно по предназначение.

 • В
  Одобрен беше проект на ЗИД на Закона за обществените поръчки.
  ъведохме възможността за подаване на документите за кандидатстване по електронен път.


 • Увеличаване на авансите по договорите за безвъзмездна финансова помощ до 35% за реализиране на инфраструктурни проекти, както и осигуряване на свободен финансов ресурс – предприети бяха действия за подпомагане на бенефициентите чрез осигуряване на оборотни средства, с които да финансират проектните си дейности до възстановяване на извършените разходи.

 • Одобрен бе проект на ЗИД на Закона за обществените поръчки. Основна цел на предложените промени е опростяване на законодателството в сектора, облекчаване процеса на възлагане на обществени поръчки в България и усъвършенстване на предварителния контрол върху процедури за възлагане на поръчки, финансирани от европейските фондове.

 • О
  Ще бъдат създадени 27 областни информационни центъра.

  р.
  птимизиран беше механизмът за координация на програмите, финансирани от ЕС, и повишаване на ефективността при тяхното управление и наблюдение.
  С предложените промени се детайлизират функциите и правомощията на министъра по управление на средствата от ЕС; разписан бе механизъм за координиране на техническата помощ, предоставена от международните финансови институции; извършени бяха промени в състава и функциите на Съвета за координация при управлението на средствата от ЕС. • С цел укрепване на административния капацитет на бенефициентите и на администрацията, отговорна за управлението на средствата, бяха разработени и се изпълняват планове за обучение на служителите на УО и междините звена (МЗ). Управляващите органи продължават да предоставят на бенефициентите обучения за изпълнението на проектите по програмите. Предприети бяха мерки и за осигуряване на допълнителна експертиза и подпомагане на УО и МЗ, като бе въведена длъжността “сътрудник по управление на програми и проекти”.

 • З
  Успешно завършиха част от проектите, които в периода
  2008-2009 г. бяха определени от ЕК като проекти с висок риск от неспазване срока на валидност на разходите.
  апочнахме създаването на 27 областни информационни центъра, които ще допринесат за ефективното популяризиране на кохезионната политика сред местната общност.

 • Активизирахме процеса по сътрудничеството с международните финансови институции във връзка с осигуряването на техническа помощ по програмите, както и изпълнението по европейските инициативи JEREMIE и JESSICA за насърчаване на МСП и устойчивите инвестиции в градските райони.

 • Постигнахме значителен физически и финансов напредък в изпълнението на програма ИСПА. Успешно бяха завършени част от проектите, които в периода 2008-2009 г. бяха определени от ЕК като проекти с висок риск от неспазване срока на валидност на разходите. Постигнато бе удължаване на проекта за изграждане на Дунав мост - 2 с две години.

 • Българската страна успешно подготви и депозира в ЕК 6 проектни предложения за големи проекти (интегриран проект за управление на софийските отпадъци. Постигнато бе решение за финансиране и започна изграждането на първа фаза на проекта.; проект за интегрирания градски транспорт на гр. Бургас; рехабилитация на жп линията Пловдив – Бургас; модернизация на жп линията Пловдив – Свиленград; Софийското метро – фаза 2; модернизация на жп линията Септември – Пловдив).

 • Подписано бе Рамково споразумение между правителството на Република България и федералния съвет на Конфедерация Швейцария за изпълнение на Българо-швейцарската програма за сътрудничество за намаляване на икономическите и социалните неравенства в рамките на разширения ЕС.

 • В рамките на Норвежката програма за сътрудничество за икономически растеж и устойчиво развитие успешно приключиха общо 19 проекта, като към 30.05.2011 г. бяха извършени бяха плащания в размер на 12 213 000 евро, което представлява 68% от допустимите разходи.

 • По Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство успешно приключиха общо 30 проекта. Към 30.05.2011 г. бяха направени плащания в размер на 9 163 422 евро (47%), в т.ч. 6 439 461 евро по индивидуалните проекти, 2 034 733 евро в рамките на Фонда за подкрепа на НПО, 568 97 евро по Фонда за стипендии и 120 431 евро по проекта за техническа помощ;

 • На 17 юни 2011 г. бе подписан Меморандум за разбирателство относно изпълнението на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. (ЕИП) между Република България и Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия и Меморандум за разбирателство за изпълнението на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г. между Република България и Кралство Норвегия. В рамките на двата финансови механизъма България получи достъп до общо 126.6 млн. евро (78.6 млн. евро по Финансовия механизъм на ЕИП и 48 млн. евро по Норвежкия финансов механизъм) за финансиране на проекти в приоритетни за България сектори: опазване на околната среда, възобновяеми енергийни източници, възстановяване на културното и природното наследство, инициативи за обществено здраве, деца и младежи в риск, иновации за зелена индустрия, правосъдие и вътрешни работи. Почти 12 млн. евро предстои да бъдат отделени за подкрепа на НПО и 1.5 млн. евро за предоставяне на стипендии.

Програмите, финансирани със средства на ЕС, са разгледани подробно в настоящия отчет в частите на отделните политики на Правителството на европейското развитие на България.

Приложение
Таблица 1. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА ПЕРИОДА, към 02.08.2011, лв.


ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

Стойност на програмата

Договорени средства

Реално изплатени суми

Верифицирани разходи*

Общо

Финансиране от ЕС

Национално съфинанси-ране

Общо към 02.08.2011

% Изпълне-ние

За периода 22.0 7.2011 02.08.2011

Общо към 02.08.2011

% Изпълне-ние

За периода 22.07.2011 02.08.2011

Общо към 02.08.2011

% Изпъ-лнение

За периода 22.07.2011 02.08.2011

ОПТ

3 918 468 568

3 177 205 981

741 262 587

2 100 531 545

53.63%

0

507 568 912

12.95%

29 342 695

358 135 483

9.14%

0

ОПОС***

3 521 957 127

2 868 078 949

653 878 178

1 579 760 104

44.85%

256 247 661

311 799 017

8.85%

5 612 545

154 552 974

4.39%

6 529 426

ОПРР

3 131 821 212

2 662 048 030

469 773 182

1 848 944 541

58.04%

3 832 954

466 985 974

14.91%

517 961

364 026 998

11.62%

503 491

ОПРКБИ**

2 273 096 041

1 932 131 636

340 964 405

830 575 019

36.54%

0

492 251 758

21.66%

5 259 623

468 210 827

20.60%

572 290

ОПТП

111 129 140

94 459 769

16 669 371

59 486 828

53.53%

454 300

14 163 317

12.74%

362 556

8 755 852

7.88%

0

ОПРЧР

2 374 122 531

2 018 004 152

356 118 379

1 253 004 904

52.78%

0

265 523 522

11.18%

9 806 987

176 157 745

7.42%

0

ОПАК**

353 592 720

300 553 812

53 038 908

175 511 258

49.64%

0

93 403 814

26.42%

925 552

77 570 101

21.94%

862 717

Общо за Структурните инструменти

15 684 187 339

13 052 482 328

2 631 705 011

7 848 814 199

50.04%

260 534 915

2 151 696 314

13.72%

51 827 920

1 607 409 981

10.25%

8 467 924

ПРСР

6 412 720 105

5 167 789 072

1 244 931 033

2 561 582 326

39.95%

8 321 943

1 392 535 866

21.72%

15 014 127

1 401 391 261

21.85%

3 522 669

в т.ч. 1. инвест. Мерки

4 673 459 824

3 741 595 642

931 864 182

2 095 068 719

44.83%

7 909 711

928 179 592

19.54%

14 947 156

934 877 653

20.00%

3 522 699

2. компенсаторни плащания****

1 739 260 281

1 426 193 430

313 066 851

466 513 608

26.82%

412 232

464 356 275

26.69%

66 970

466 513 608

26.82%

0

ОПРСР

208 647 184

156 485 386

52 161 796

46 903 653

22.48%

1 592 288

12 911 322

6.19%

178 021

13 767 284

6.60%

855 962

Общо - земеделски и рибарски фондове

6 621 367 289

5 324 274 458

1 297 092 829

2 608 485 980

39.39%

9 914 231

1 405 447 188

21.23%

15 192 147

1 415 158 545

21.37%

4 378 631

ВСИЧКО

22 305 554 628

18 376 756 787

3 928 797 840

10 457 300 179

46.88%

270 449 145

3 557 143 502

15.95%

67 020 067

3 022 568 526

13.55%

12 846 555

* Верифицираните разходи отразяват само размера на БФП и не включват изплатените аванси по проекти
** Намалението в стойността на договорираните средства при структурните инструменти, се дължи на прекратени договори и анекси
*** Намалението на верифицираните суми се дължи на възстановени суми по договорите
**** Включват мерките – доплащания към директни плащания, плащания за природни ограничения и агроекологични плащания.

ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ ЗА ТРЕТАТА ГОДИНА НА УПРАВЛЕНИЕ СА:

 • Ускоряване процесите на ефективно усвояване на средствата от ЕС и увеличаване процентите на договаряне и разплащане с цел максимализиране процента на усвояване на планирания за периода 2007-2013 г. ресурс.

 • Укрепване капацитета на бенефициентите и структурите от централната и местната администрация, отговорни за усвояването на средствата от ЕС

 • Създаване на мобилни групи в подкрепа на общини и критични бенефициенти с цел успешно изпълнение на ключови проекти.

 • Изготвяне и приемане на Закон за еврофондовете.

 • Развитие на електронни услуги за бенефициентите – въвеждане на електронно отчитане от страна на бенефициентите и възможност за проследяване текущото състояние на проектите.

 • Стартиране процеса на ефективна подготовка за следващия програмен период – генериране на качествени проектни идеи; подготовка на зрели технически проекти; реализиране на структурни и административни стъпки с цел осигуряване на ефективна система и структура на централно и местно ниво.

Каталог: images -> upload -> Doc Novini
Doc Novini -> Дкц „Александровска д-р Виолета Нанкова, кожен кабинет №103, от 09 до 13ч, тел
Doc Novini -> Лечебни заведения, в които са организирани безплатни прегледи от кардиолози по повод световния ден на сърцето област благоевград
Doc Novini -> Съвместни прояви на програма „превенция и контрол на хив/спин”, регионални здравни инспекции (рзи), общини и неправителствени организации (нпо) във връзка с втори етап на национална антиспин кампания – ден на влюбените – 14 февруари 2013 г
Doc Novini -> Инициативи на рзи по повод отбелязването на световния ден без тютюн рзи благоевград 18. 05. 2012 г
Doc Novini -> Управителен съветна сдружение на общинските болници в българия
Doc Novini -> Съвместни прояви на програма „превенция и контрол на хив/спин”, регионални здравни инспекции


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   41


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница