Отчет на програмата на правителството на европейското развитие на България втора година съдържаниестраница12/41
Дата06.05.2017
Размер2.54 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   41

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКАВ


Усъвършенствана бе нормативната уредба на трудовите правоотношения.
областта на трудовите отношения изградихме система от норми, конкретни изисквания и задължения, която създаде реална основа за реализиране принципите на единния европейски пазар. Основните ни приоритети са: развитие на законодателството в съответствие с правото на EС; подобряване качествените характеристики на работната сила и условията на труд в предприятията; повишаване на ефективността и ефикасността на контрола по спазване на трудовото законодателство и усъвършенстване и развитие на социалния диалог и съдействие за уреждане на колективни трудови спорове. През
2010 г. допълнихме нормативната уредба на командироването в рамките на предоставяне на услуги в друга държава-членка на ЕС.
Предприехме промени във връзка със зачитане на периоди на заетост в друга държава-членка на ЕС, за целите на ползване на трудови права в България.

С цел гарантиране интересите на работниците и служителите и на работодателите в условия на преодоляване на последиците от икономическата криза бяха предприети следните законодателни промени: • У
  Регламентирани бяха правата на работниците и служителите за прекратяване на трудовите договори.
  съвършенствахме нормативната уредба на трудовите правоотношения
  по отношение на развитието на контролната дейност и засилване ролята на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” (ИАГИТ) при изпълнение и прекратяване на трудовите правоотношения.

 • Регламентирахме правата на работниците и служителите за прекратяване на трудовите договори, когато работодателят преустанови дейността си (Наредбата за реда за извършване на проверка по чл. 327, ал. 2 от Кодекса на труда на министъра на труда и социалната политика). С наредбата бяха определени съдържанието на заявлението за прекратяване на трудовия договор и документите, които работникът или служителят прилага към него, както и реда за извършване на съвместна проверка от дирекция “Инспекция по труда”, териториалното поделение на Националния осигурителен институт и териториалната дирекция на НАП. Във връзка с необходимостта от уведомяване на НАП за прекратения трудов договор бе изменена и допълнена Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда.

 • Усъвършенствахме разпоредбите относно ползването на платения годишен отпуск ЗИД на Кодекса на труда, (обн. ДВ, бр. 33 от 2011 г., бр. 18 от 2011 г.). Регламентиран бе редът за съставяне, допълване и изменение на графика за ползване на платените годишни отпуски, задълженията на работодателя във връзка с ползването на отпуска, едностранното му предоставяне и отлагане.

 • По инициатива на социалните партньори между представителните работодателски и синдикални организации сключихме национални споразумения за уреждане регулирането на дистанционната работа и надомния труд, за да създадем условия за въвеждане на Рамковото споразумение относно дистанционната работа (подписано на 16.07.2002 г. между социалните партньори на европейско равнище) и Конвенция № 177 на Международната организация на труда за надомния труд (ратифицирана със закон).

В резултат на подписаното споразумение за уреждане регулирането на надомния труд в Кодекса на труда предприехме и съответните законодателни промени. Изготвен беше проект на Закон за допълнение на Кодекса на труда, чрез който се регламентират и допълнителни условия за извършване на работа от разстояние (дистанционна работа). В него включихме и разпоредби относно допълнителни условия за извършване на работа чрез предприятие, което осигурява временна заетост, в изпълнение на ангажиментите за въвеждане в българското законодателство на Директива 2008/104/ЕО от 19 ноември 2008 г. относно работа чрез агенции за временна заетост.

 • Р
  Създаден бе механизъм за подобряване условията на труд и защита на работниците и служителите.
  азвити бяха приоритетите на Стратегията по безопасност и здраве при работа 2008-2012 г.
  за продължаващо, устойчиво и равномерно намаляване на трудовите злополуки и професионалните болести.

 • За периода юли 2009 г. – юли 2011 г. издадохме пет наредби, с които се определят изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при работа. Създадохме механизъм за обединяване усилията на МТСП и МЗ за подобряване условията на труд в предприятията и защита на правата на работниците и служителите, за осъществяване на адекватен и ефективен контрол по спазване изискванията на законодателството в областта на безопасността и здравето при работа.

 • За периода юли 2010 г. – юли 2011 г. фонд “Условия на труд” сключи 17 договора за подобряване условията на труд в различни предприятия от машиностроенето, шивашката промишленост, производството на селскостопанска техника, печатарската промишленост и др. Подобрени бяха условията на труд на 920 работници. Фондът финансира 24 договора за специализирано обучение за безопасност и здраве при работа, като са обучени 5 850 лица.

 • Сравнително високо бе равнището на изпълнение на изискванията на трудовото законодателство и в областта на безопасността и здравето при работа:

  • В ИАГИТ бяха направени промени в структурата и технологията на инспекционната дейност с цел постигане по-високи нива на ефективност и ефикасност на контролната дейност. Обособен бе специализиран отдел “Рискови производства и дейности” в рамките на дирекция “Безопасност на труда и анализ на контролната дейност”, ангажиран пряко с контрола в рисковите предприятия и производства.

  • Сключиха се двустранни и многостранни споразумения с други институции в страната, организации на социалните партньори и инспекции по труда в държави от ЕС. През септември 2010 г. между НАП, НОИ и ИАГИТ беше подписано споразумение за разширяване обмена на информация и за общи действия по засилването на контрола по спазването на трудовото, осигурителното и данъчното законодателство.

  • П
   Подписано бе споразумение между НАП, НОИ и ИАГИТ за разширяване обмена на информация и за общи действия по засилването на контрола по спазването на трудовото, осигурителното и данъчното законодателство.
   одписахме Споразумение за сътрудничество в областта на условията на труд и защитата на трудовите права между министерствата по труда на България, Гърция и Румъния, за чието изпълнение отговарят инспекциите по труда на трите страни. В рамките на споразумението в края на 2010 г. с представители на Инспекцията по труда на Гърция бяха извършени съвместни проверки в 56 предприятия с гръцко или смесено участие, развиващи дейност в област Благоевград, както и в такива, за които има постъпили сигнали за системно нарушаване на трудовото законодателство. През 2011 г. бяха проведени съвместни проверки с Инспекцията по труда на Румъния на изграждания на територията на двете страни “Дунав мост-2”.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   41


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница