Отчет на програмата на правителството на европейското развитие на България втора година съдържание



страница13/41
Дата06.05.2017
Размер2.54 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   41

Пенсионна система


На 1 ноември 2010 г. подписахме Национално споразумение между национално представените организации на работниците и служителите, на работодателите и правителството, на основата на което бяха изготвени промени в Кодекса за социално осигуряване. Заложените в споразумението законодателни мерки са в сила от
1 януари 2011 г. Те обхващат периода 2011-2026 г. и имат за цел подобряване на дългосрочната финансова устойчивост на социално-осигурителната система чрез едновременно увеличаване на приходите и намаляване на разходите и са в следните насоки:

 • Н
  Има нови условия за придобиване право на пенсия.
  ови условия за придобиване право на пенсия
  за осигурителен стаж и възраст. Увеличаването на осигурителния стаж и възрастта, необходими за придобиване право на пенсия, се извършва постепенно – първоначално с 4 месеца за всяка календарна година се увеличава осигурителният стаж, а след достигането (в рамките на 10 години) на максимално определения стаж (37 г. за жените и 40 г. за мъжете) се пристъпва към увеличаване на изискуемата възраст – с по 6 месеца за всяка календарна година.

До 31 декември 2020 г. запазихме възможността за лицата, навършили 65-годишна възраст, които имат не по-малко от 15 години действителен осигурителен стаж, да могат да се пенсионират. Тази възраст ще започне да се увеличава с по 6 месеца от 1 януари 2021 г. до достигане на 67-годишна възраст.

 • Увеличихме на 17.8% размера на вноската за фонд “Пенсии” на ДОО ­- с 1.8% от 1 януари 2011 г.

 • Въведохме диференциран минимален осигурителен доход за самоосигуряващите се лица. През септември 2010 г. при договарянето на минималните осигурителни доходи за 2011 г. бе постигнат ръст от 4.85%.

 • Разработихме проект на Закон за изменение на Кодекса за социално осигуряване. В него предлагаме промени, съгласно които социалните пенсии за старост и за инвалидност ще продължат да се отпускат до 31 декември 2012 г. по досегашния ред, предвиден в Кодекса за социално осигуряване, а изплащането по реда на Закона за социалното подпомагане и съответно – по Закона за интеграция на хората с увреждания, ще започне от 1 януари 2013 г.

Заетост и безработица


С
През
2010 г. повишихме средната работна заплата общо за икономиката с 6.3% в номинално изражение спрямо 2009 г.
оциалният диалог е в основата на формирането, изпълнението и мониторинга на политиката по заетостта. За целта функционират различни съвети, като Национален съвет за насърчаване на заетостта (НСНЗ) и Национален консултативен съвет по професионална квалификация на работната сила към министъра на труда и социалната политика, както и Съвет за сътрудничество към изпълнителния директор на Агенцията по заетостта, комисии по заетост на регионално и на местно ниво.

В рамките на НСНЗ бяха обсъдени и подкрепени различни законодателни промени: в Закона за насърчаване на заетостта, в Постановление № 251 от 2009 г. за определяне на условията и реда за предоставяне на ваучери за обучение на безработни и заети лица и др. Одобрени бяха Национален план за действие по заетостта за 2010 и 2011 г. и преразпределение на средствата по тях. В подкрепа на развитието на социалния диалог и партньорството при реализация на политиката по заетостта и обучението на възрастни през 2010 г. бяха изпълнени три проекта на социалните партньори, а през 2011 г. още два проекта (проект “Реализация” и проект “Това е моят шанс да намеря себе си”).



Основните предизвикателства през последните години в областта на пазара на труда с заетостта на хората, техните доходи и равнището на безработица. Свиването на търсенето на труд в България оказа задържащ ефект върху доходите на населението. През 2010 г. паричният доход средно на едно лице бе увеличен едва с 0.5% в сравнение с 2009 г. Работната заплата остана с най-голям относителен дял спрямо общия доход, като се наблюдават противоречиви тенденции в нейното развитие. По данни на НСИ през 2010 г. работната заплата беше 52% от паричния доход, а за първото тримесечие на 2011 г. – 53.4%. Същевременно наблюдаваме устойчива тенденция на ръст на средната работна заплата. През
2010 г. средната работна заплата общо за икономиката беше повишена с 6.3% в номинално изражение спрямо 2009 г. През 2011 г. тенденцията се запази. В частният сектор, който е двигател на икономическото развитие, бе отчетена средна заплата от 651 лв., като за първото тримесечие на 2011 г. спрямо същото на 2010 г. заплатите нараснаха номинално с 11.7%, а реално – с 6.2%. Същевременно средномесечният брой на наетите в частния сектор намаля с 2.4% в сравнение с първото тримесечие на 2010 г. През периода минималната работна заплата запази достигнатото ниво от 2009 г. – 240 лв. Съществува трайна тенденция на намаляване на броя на наетите лица с минимален размер на заплащане. Към първото тримесечие на 2011 г. те бяха 111 998.

По данни на Агенцията по заетостта през 2010 г. средногодишното равнище на безработица бе 9.47%. От началото на 2011 г. броят на регистрираните в бюрата по труда безработни плавно намаля и към края на май те са с близо 34 хил. по-малко спрямо януари.



Брой на регистрираните безработни лица, по месеци


Намаля броят на регистрираните в бюрата по труда безработни лица.


Източник: Агенция по заетостта
Равнището на безработица през май 2011 г. бе 8.87% – с 0.66% по-ниско от май 2010 г.
Равнище на безработицата, по месеци


Младежите са целева група на активната политика на пазара на труда и бяха включени приоритетно във всички мерки и програми за заетост и обучение.


Източник: Агенция по заетостта
По данни на НСИ (Наблюдение на работната сила) негативните тенденции, които се наблюдават на пазара на труда от началото на кризата, постепенно се забавиха. Значително намаля темпът на отрицателния прираст на броя на заетите лица. За периода първото тримесечие на 2010 г. – първото тримесечие на 2011 г. броят на заетите лица на възраст 15-64 години намаля с 4% до 2849 хил. души. Въпреки наблюдаваните тенденции очакванията са целите, заложени по отношение на заетостта в Националния план за действие по заетостта през 2011 г., да бъдат постигнати, като допълнителни усилия са необходими за постигане на целта за заетостта сред младежите. След наблюдавания пик в равнището на безработица през първото тримесечие на годината се очаква намаление в резултат на изпълняваната активна политика на пазара на труда и сезонната заетост, като към края на годината положително влияние ще окаже и възстановяването на икономическия растеж.

През втората година на управление бяха предприети редица действия за намаляване на безработицата и запазване на заетостта:

 • О
  Значително бе увеличен общият брой на безработните и заетите, на които се осигурява обучение по ключови компетенции или професионална квалификация, расте броят на безработните, на които се осигурява заетост, както и на заетите, които запазват своята работа.
  сновна мярка, която се прилага на пазара на труда през 2009 и 2010 г., бе изплащането на компенсации на работници и служители, преминали на непълно работно време в икономическите сектори “Индустрия” и “Услуги” – за запазване на персонала, който ще бъде необходим след излизане от кризата. През 2009 г. бяха подпомогнати над 20 000 работници и служители и около 500 работодатели, а през 2010 г. – 6 188 работници и служители, работещи при над 200 работодатели.

 • През 2010 г. въведохме задължението безработните лица да се регистрират в 7-дневен срок в бюрата по труда, с което се създадоха условия за своевременното им включване в активни мерки и програми на пазара на труда. С цел ограничаване продължителността на престоя без работа санкционният срок, след който лицата имат право на следваща регистрация в бюрата по труда, бе намален от 12 на 6 месеца.

 • Приоритетно бяха финансирани мерки и програми, насочени към осигуряване заетост на безработни лица до 29-годишна възраст, безработни лица с трайно намалена работоспособност, самотни родители, безработни над 50-годишна възраст, продължително безработни лица.

 • През 2011 г. продължи реализацията на програмата “Старт на кариерата”, която осигурява възможности за безработните младежи с висше образование да придобият трудов стаж в държавната администрация непосредствено след дипломирането си. За 2011 г. беше увеличен броят на новонаетите по програмата на 1 200 (при 600 за 2010 г.). Продължи субсидирането на стажуване на младежи до
  29 г. при работодател и насърчаването на работодателите да наемат безработни лица до 29-годишна възраст с трайни увреждания, както и младежи от социални заведения, завършили образованието си. Увеличени бяха средствата спрямо 2010 г. за подпомагане на работодателите, които разкриват работни места за безработни лица до 29-годишна възраст.

 • През 2010 и 2011 г. по-големите програми, насочени към групи в неравностойно положение на пазара на труда, които се финансират със средства от държавния бюджет, бяха:

  • Национална програма “От социални помощи към осигуряване на заетост” с основна целева група продължително безработни лица, получаващи социални помощи и безработни лица, които не са работили по програмата от началото на предходната година. През 2010 г. в заетост по програмата бяха включени 39 125 безработни, а през периода януари – май 2011 г. – 17 492 безработни.

  • Национална програма “Асистенти на хора с увреждания”, в рамките на която лични асистенти полагат грижи в семейна среда. През 2010 г. бе осигурена заетост на 4 295 лица, а през периода януари – май 2011 г. – на 2 561 лица.

  • Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания, по която се осигурява заетост на хора с трайни увреждания и лица, преминали успешно лечение за зависимост към наркотични вещества. През 2010 г. по програмата работиха 2 230, а през периода януари – май 2011 г. – 1 775 лица.

 • От 2011 г. прилагаме и нова мярка, подкрепяща създаването на т.нар. “зелени работни места”, свързани с производство на стоки и предоставяне на услуги, подпомагащи опазването на околната среда. За периода януари – май 2011 г. бяха разкрити 455 нови работни места.

 • П
  Приети бяха промени в Кодекса за социално осигуряване и в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2010 г.
  одобрена беше нормативната база за подбор и оценка на програмите и проектите за заетост и обучение, включително на регионалните програми.
  Въведена бе възможност за разработване на регионални програми за осигуряване заетост за лица, освободени от работа в резултат на масови уволнения, както и възможността за повече от веднъж годишно разработване, оценяване и финансиране на регионални проекти за заетост и обучение. В резултат на тези действия през 2010 г. се реализират 80 регионални програми за заетост, като общият брой на включените в заетост лица бе 1 288, а в началото на 2011 г. техният брой бе 153 с включени в заетост 2 095 лица.

 • За повишаване знанията и уменията на работната сила в съответствие с потребностите на пазара на труда бяха организирани различни видове обучения и услуги по професионално ориентиране. През периода юли 2010 – май 2011 г. броят на безработните лица, преминали през мотивационно обучение, организирано от бюрата по труда, беше 1096, а броят на лицата, които бяха професионално ориентирани, бе 50 121. През същия период в обучение за придобиване на професионална квалификация със средства от държавния бюджет бяха включени 1 117 безработни. От началото на 2010 г. се прилага иновативен механизъм за финансиране обучението на възрастни – ваучери за обучение на заети и безработни в рамките на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.

 • Започнаха дейности по изграждане на “Национално звено за прогнозиране развитието на пазара на труда в България”, в рамките което ще се изготвят и публикуват прогнози относно потребностите на работодателите в краткосрочен и средносрочен аспект от работна сила с определени характеристики.

 • Продължи разработването на интегрирана система за търсене на работна сила и предлагането й, както и за улесняване на достъпа до безплатна информация за съществуващите свободни работни места. Продължи организацията и провеждането на местни трудови борси (за специфични групи, сектори, EURES), които предоставят възможност за осъществяване на директен контакт между работодатели и търсещи работа лица. За отчетния период бяха проведени 106 трудови борси, от които 68 общи и 38 специализирани. На борсите бяха обявени над 8 200 свободни работни места, като бяха устроени на работа почти 5 900 лица и усвоени над 70% от местата. Близо 4 500 от започналите работа бяха безработни.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   41


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница