Отчет на програмата на правителството на европейското развитие на България втора година съдържаниестраница16/41
Дата06.05.2017
Размер2.54 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   41

РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВОСтабилното положително развитие на икономиката на Република България през последните години намали относителната тежест на земеделието по отношение на създадената от него брутна добавена стойност (БДС) – от 13.9% за 2000 г. на 5.3% през 2010 г., все още значително по-висок от средния за ЕС – 1.8%. Въпреки това аграрният сектор и в бъдеще ще продължи да играе важна роля, особено предвид значението му за развитието на икономиките на селските райони. Земеделието ще остане основен източник на доходи за голяма част от населението и главна допирна точка между хората и околната среда.

П
Изпълнението на заложените в началото на мандата амбициозни цели за извършване на сериозни промени и за реформиране на ключови за земеделието сектори през втората година от управлението придоби вече реално изражение.
рез 2010 г. спадът, регистриран през предходната година, бе преодолян и бе генериран растеж на БДС в отрасъл “Селско, горско и ловно стопанство” (аграрен отрасъл). По предварителни данни създадената в него БДС през 2010 г. беше 3 190 млн. лв. и представлява 5.3% от общата БДС и 4.5% от БВП на България. Следва да се отбележи, че за 2010 г. темпът на прираст на БДС в аграрния сектор (на тримесечна база) бе най-висок в сравнение с този в другите отрасли, определящи структурата на икономиката на страната.

Само за селското стопанство беше налице близо 11% нарастване на БДС спрямо предходната година. Стойността на селскостопанската продукция също бележи увеличение от 1.4%, до голяма степен в резултат на ръста на цените.Земеделието бе един от малкото сектори на българската икономика, който формира положително търговско салдо. През 2009 г. салдото беше в размер на 385 млн. щ.д., а за 2010 г. търговското салдо в сектора бе достигнало 944 млн. щ.д. Делът на селскостопанския износ от общия за Република България бе значителен – около 17% за последните две години (при внос в рамките на около 10% от общия).

България беше една от държавите - членки на ЕС с най-голямо нарастване на средния доход от земеделска дейност през 2010 г. спрямо 2009 г. – с 23%, което я нарежда между първите осем държави членки по този показател. За сравнение, средно за ЕС през 2010 г. доходите на земеделските производители се увеличиха с 12.3%, като България изпревари дори някои от старите държави членки, като Германия, Португалия, Испания, Гърция, Великобритания и други.

Извършена бе цялостна промяна на законодателството в сектора (в областта на поземлените отношения и опазването на земеделските земи, качеството и безопасността на храните, горите, генетичните ресурси, тютюнопроизводството и т.н.), което позволи успешното стартиране и реализация на намеренията на правителството за дълбоки реформи в отрасъла.

П
Извършена бе административна реформа в сектора на земеделието, храните и горите.
рез втората година на управление на правителството бе постигнат значителен напредък в процеса на административна реформа на структурите в системата на МЗХ.
Закрити бяха Изпълнителната агенция по хидромелиорации и бяха обединени три самостоятелни второстепенни разпоредители с бюджетни кредити – Националната ветеринарномедицинска служба, Националната служба за растителна защита и Националната служба по зърното и фуражите – в Българска агенция по безопасност на храните. Извършена бе оптимизация на персонала на Селскостопанска академия и на Изпълнителната агенция по горите. През юни 2011 г. беше закрита и Изпълнителната агенция по почвени ресурси, а численият състав на Националната служба за съвети в земеделието бе намален с 40%. С проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия, който вече се обсъжда в Народното събрание, се предвижда закриване на Фонд “Тютюн”. През последната година намаля числеността на персонала в системата на МЗХ с над 320 щатни бройки.

Поземлени отношения


  • Н
    Предстои да бъде разработен електронен регистър на земите.
    аред с преустановяването на порочната практика на замените на земи още в началото на мандата бе разработена нормативната база за регулиране процеса на промяна на предназначението на земеделските земи. Към настоящия момент вече действат разпоредбите на изменения Закон за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ), с който са регулирани отношенията при промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди. Въведена бе забрана за ползването на високопродуктивни земи (от І-ва до ІV-та категория) или на поливни площи за изграждане на фотоволтаични системи. Целта бе постигане на по-добър баланс при опазването на земите за земеделско ползване и нуждите на инвестиционния растеж.

  • Създадени бяха възможности за насърчаване на инвестициите в земеделието, като ЗОЗЗ предвижда условия за изграждане на обекти и съоръжения на земеделски земи без промяна на тяхното предназначение само в случаите, когато те са свързани с извършване на земеделски дейности.

  • Предприети бяха действия за “изваждане на светло” на всички земи от държавния поземлен фонд (ДПФ). За първи път бе изготвена стойностна оценка на земите от ДПФ. Наложени бяха санкции на всички неправомерно ползващи земи от ДФП, които да заплатят на държавата трикратния размер на средната рентна цена за района.

  • Проведоха се търгове за предоставяне на земи от ДПФ под наем и аренда за стопанската 2009/2010 г. и бяха открити тръжните сесии за отдаване на земи от ДПФ под наем и аренда за стопанската 2010-2011 г. За първи път средната рентна цена на земята от ДПФ бе определена съобразно пазарните цени за наем и аренда по региони, а не както при предишните управления – по категории земя. Това доведе до почти трикратно увеличаване на началната тръжна цена на земята от ДПФ по райони и до значително увеличаване на приходите за бюджета – през 2010 г. постъпленията от наеми и аренди за земите от ДПФ възлизат на 21.8 млн. лв. при 12 млн. лв. за 2009 г.

  • Открита бе обществена поръчка за разработване на електронен регистър на земите от ДПФ, който ще послужи за анализ, управление, отчетност и контрол върху държавните земи.

  • Извършени бяха промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и в правилника за неговото прилагането, с които се въведоха правила и норми за уедрено ползване на земеделските земи чрез споразумения за ползване, включително регламентиране на възмездно ползване на имоти, за които не е регистрирано правно основание за ползване.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   41


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница