Отчет на програмата на правителството на европейското развитие на България втора година съдържаниестраница19/41
Дата06.05.2017
Размер2.54 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   41

Гарантиране достъпността на здравните дейности


 • П
  Функционира Обществен съвет за правата на пациента.

  редприети бяха мерки за насърчаване на раждаемостта чрез покриване разходите на семействата за лечение на стерилитета и инвитро зачеването. През 2010 г. в Център “Фонд за асистирана репродукция” са постъпили 5 406 заявления от пациенти (отделни жени или двойки), като за сравнение през 2009 г. постъпилите заявления бяха 5 448. От всички пациенти с подадени заявления през 2010 г. финансово бяха подпомогнати 4 360 пациенти. Финансирането на посочения брой пациенти през 2010 г. бе осъществено в рамките на 15 000 000 лв., като в това число бяха включени и другите разходи за дейността на фонда. Разходваните средства бяха изцяло за сметка на прихода от бюджетна субсидия на Център “Фонд за асистирана репродукция”. Относителният дял на постигнатите клинични бременности бе в рамките на 32%, т.е. около 1386 от финансираните случаи. От така постигнатите клинични бременности бяха реализирани 467 раждания. В резултат на посочените раждания бяха родени 648 деца, като от тях 303 бяха случаите на родените деца от двуплодни и триплодни бременности. • Стартира работата по проект на УНИЦЕФ по закриване на ДМСГД - Шумен, чрез извеждане на отглежданите там деца и замяна на дома със здравно - социални услуги по превенция на изоставянето и подкрепа на детето и семейството.

 • В рамките на Националната програма за действие по околна среда и здраве 2008-2013 г. бе създаден Междуведомствен съвет за управление на нейното изпълнение като орган за координация на дейностите на държавните институции по ограничаване и предотвратяване на рисковете за здравето на населението от неблагоприятните въздействия на околната среда.

 • В изпълнение на Националната програма за ограничаване на тютюнопушенето 2007-2010 г. бе организирана Национална линия за отказ от тютюнопушене, създадена беше интернет страница на програмата, проведена бе медийна кампания на тема “Вреди от тютюнопушенето” чрез излъчване в националната и регионалната мрежа на аудио и видеоклип, подарен от Световната белодробна фондация. Изготвен и публикуван бе доклад по прилагането на Рамковата конвенция за контрол на тютюна на Световната здравна организация съвместно с експерти от МИЕТ, МЗХ, Агенция “Митници”, МФ, Института по тютюна и тютюневите изделия.

 • П
  Въведени бяха облекчения и по-голяма прозрачност в административния режим по включването на лекарствени продукти в Позитивния лекарствен списък.


  о Националната програма за ограничаване на остеопорозата бе проведена кампания за оценка на личния риск от остеопороза. Изготвен бе доклад по национално представително проучване на разпространението на остеопорозата в България. Изготвени бяха указания до регионалните здравни инспекции с предложение за реализиране на план-програма за съвместна дейност с Асоциация “Жени без остеопороза – 21” при провеждането на информационни и скринингови кампании за профилактика през 2011 г.

 • В изпълнение на Националната програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0-18 г. в Република България в края на 2010 г. приключи мащабно епидемиологично проучване за установяване на оралния статус на деца от три възрастови групи, като са прегледани общо 20 160 деца от цялата страна.

 • В рамките на Националния план “Храни и хранене 2005-2010” са извършени проверки за спазването на нормативните изисквания за здравословно хранене на учениците. От проверените общо 848 работещи обекта в 213 бяха констатирани нарушения, направени бяха 199 предписания, съставени бяха 23 акта за установяване на административни нарушения и бяха издадени 17 наказателни постановления.

За гарантиране качеството на извършваната в България медицинска дейност голямо значение има и дейността на неправителствените организации в сектора на здравеопазването. В началото на 2011 г. за първи път в страната бе учреден и вече функционира Обществен съвет за правата на пациента, в който участваха представители и на четирите национално представени пациентски организации.

Лекарствена политика


В резултат от извършените нормативни промени от 1 януари 2011 г. лекарствените продукти, необходими за лечението на състояния след трансплантация на тъкани и органи, редки заболявания и лекарствените продукти за поддържаща хормонална терапия, се осигуряват от Националната здравноосигурителна каса, което от своя страна гарантира по-добър и ефективен механизъм за достъп до тези лекарствени продукти.

 • Въведени бяха облекчения и по-голяма прозрачност в административния режим по включването на лекарствени продукти в Позитивния лекарствен списък с цел осигуряване на по-ефективен достъп на пациентите до необходимите им лекарствени продукти.

 • Изготвен и одобрен от МС бe законопроект за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. В законопроекта е предвидено създаването на Комисия по цени и реимбурсиране на мястото на досега функциониращите два самостоятелни и независими един от друг органа: Комисия по цените на лекарствените продукти и Комисия по Позитивния лекарствен списък. Това ще доведе до еднократно представяне на документация от страна на заявителите, както и до съкращаване на сроковете за произнасяне по административните процедури.

 • З
  Създадена бе Комисия по цените на лекарствените продукти.


  а намаляване на злоупотребата с наркотични вещества бе приета законодателна промяна, с която са поставени под контрол 25 нови вещества, т.нар. “дизайнерски дроги”.

 • Продължихме с реализацията на Програмата за изпълнение на Плана за действие на Националната стратегия за борба с наркотиците (2009-2013 г.) в областта на намаляване търсенето на наркотици. В процес на изготвяне беше Концепция за развитие на система за лечение и психосоциална рехабилитация на лица, зависими от наркотици, на национално и общинско ниво въз основа на проведено проучване за състоянието и оценка на нуждите от лечение и психосоциална рехабилитация.

 • Разширихме мрежата от лечебни заведения и програми, извършващи медикаментозно-асистирано лечение на лица, зависими от наркотични вещества. За разширяване обхвата на предоставяне на специфични медицински дейности сред целевите групи бяха изготвени нови програми, насочени към лечение на наркозависими от ромското население със съпътстващи инфекциозни заболявания.

Осигурихме финансиране на дейностите по лечение и психосоциална рехабилитация на лица, зависими от наркотични вещества, осъществявани от държавни и общински центровете за психично здраве.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   41


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница