Отчет на програмата на правителството на европейското развитие на България втора година съдържание


ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА Училищно образованиестраница21/41
Дата06.05.2017
Размер2.54 Mb.
ТипОтчет
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   41

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКАУчилищно образование


В областта на предучилищното и училищното образование се извършват реформи към подобряване на достъпа и качеството на образованието и обучението, към по-добра практическа приложимост на придобитите в системата знания и умения като условие за повишаване качеството на живот.

Независимо от разработването и прилагането на политики, които осигуряват по-добра проходимост на системата, все още е голям броят на напусналите училище през отчетния период. Само за първия срок на учебната 2010/2011 г. са напуснали 2 518 ученици, като от тях в задължителна училищна възраст бяха 2 211 ученици.

О
Въведена бeше двугодишна задължителна предучилищна подготовка.
ценяването на качеството бе основополагащо за системата за управление на дейностите в образованието. Отчитаме добри резултати по отношение на традиционната образователна парадигма при въвеждането и прилагането на нови сегменти от политики в областта на достъпа до предучилищно и училищно образование и при външното оценяване в системата, особено като резултати от държавните зрелостни изпити през майската сесия на 2011 г.

За преодоляване на проблемите и за развитие на цялостна система за осигуряване на достъп до качествено образование през изминалия период бяха предприети следните стъпки: • С изменение на Закона за народната просвета бе въведена двугодишна задължителна предучилищна подготовка.

 • Осигурена бе целодневна организация на учебния ден за учениците от I клас в държавните и общинските училища.

 • Разработена беше Концепция за основните принципи и иновативните моменти в проекта на нов Закон за предучилищното и училищното образование, която представя съгласувана визия за посоката на реформата, опорните точки на промяната и пътна карта на развитието на системата. В изработването и обсъждането бяха включени всички заинтересовани страни, включително бе създадена и ученическа работна група за съгласуване на политиките за децата и учениците.

 • С цел подобряване на организацията и на резултатите от дейността на учебните заведения бяха изготвени промени на подзаконовите нормативни актове в областта на средното образование за учебната 2011/2012 г.

 • Подготвя се актуализация на Националната програма за училищно образование и предучилищно възпитание и подготовка (2006-2015 г.) в съответствие с националните цели за изпълнение на НП за развитие “България-2020” и Концепцията за основните принципи и иновативните моменти в проекта на нов Закон за предучилищното и училищното образование.

 • Във връзка с подобряването на резултатите от образователния процес и разработването на нови държавни образователни изисквания за учебното съдържание и учебните програми за първи път беше направен анализ с препоръки от резултатите от всички проведени до момента 6 сесии на ДЗИ и 4 сесии (2008, 2009, 2010 и 2011 г.) на външното оценяване в IV клас.

 • Н
  Създаден бе модел за осигуряване на качеството в системата на професионалното образование и обучение.
  аправихме
  проучване за процеса на интегрираното обучение на деца със специални образователни потребности в детски градини и училища в 9 области на България, в резултат на което правителството увеличи от 194 лв. на 287 лв. добавката, която детските градини и училищата получиха за всяко обучавано дете или ученик със специални образователни потребности. Резултатите се използват при разработването на Стандарт за приобщаващо образование.

 • Осигурихме финансирането на 9 национални програми за развитието на средното образование за 2011 г. по сегменти от политики, които не се финансират пряко чрез делегираните бюджети на училищата или се нуждаят от допълнително финансиране. С най-голям относителен дял бяха националните програми за по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст – усвоени бяха 19.7 млн. лв., и оптимизация на училищната мрежа, по която бяха усвоени 26.7 млн. лв. Усвоените средства по национални програми за 2010 г. бяха в размер на 60.6 млн. лв., а за 2011 г. бяха планирани 30.3 млн. лв.

 • Разработихме проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение.

 • Създадохме модел за осигуряване на качеството в системата на професионалното образование и обучение, който предстои да бъде обсъден със социалните партньори.

 • Актуализирахме програмата “С грижа за всеки ученик“, организирано беше изпълнението на дейностите. Общо за двата модула броят на обхванатите училища бе 571, а броят на учениците, включени в програмата – 14 492. От тях по модул “Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади” участваха 1 244 ученици в националните кръгове на олимпиадите, а 136 станаха лауреати на съответните олимпиади. По модул “Осигуряване на допълнително обучение на учениците за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка” от общо обхванати 6 015 ученици бе отбелязан напредък при 4 372.

 • Разработихме проект на Национална квалификационна рамка за общото образование в съответствие с планираното актуализиране на държавния образователен стандарт за учебно съдържание.

 • Актуализирахме методологията на външното оценяване, като я доближихме до тази на международните изследвания, в които участва България.

 • П
  Увеличен бе броя на паралелките в професионалните гимназии за различните степени на професионална квалификация.
  родължава утвърждаването и въвеждането в практиката на държавни образователни изисквания и национални изпитни програми за придобиване на квалификация по професии.

 • Увеличихме броя на паралелките в професионалните гимназии за различните степени на професионална квалификация. Увеличен бе план-приемът по професии за придобиване на първа степен на професионална квалификация, вечерна и задочна форма на обучение и за професионално обучение на деца със специални образователни потребности.

 • Проведени бяха процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници за V и VІ клас след извършени обективно необходими промени на съдържанието, графичния дизайн и полиграфическото изпълнение с оглед ползването им повече от една учебна година.

 • Утвърдена бе Програма с мерки за закрила на деца с изявени дарби.

 • Продължават усилията за прекратяване на непрецизирания прием на ромски деца в помощни училища.

 • Увеличен бе броят на назначените педагогически съветници и училищни психолози в образователната система.

 • С
  Изпълнява се проект за улесняване на достъпа и засилване на мотивацията за активно включване в образователния процес.
  ъздадена бе база данни за педагогическите съветници
  и училищните психолози, която допринесе системата да бъде насочена към унифициране на знанията, професионалния език, повишаване на квалификацията с цел повишаване качеството и ефективността на специализираната помощ в учебните заведения.

 • Разработен бе проект за създаване и въвеждане от учебната 2011/2012 г. на Национална мобилна група за психологическа подкрепа, която ще оптимизира участието на представители на образователната система в мултидисциплинарните екипи за кризи по силата на настоящия координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца – жертви или в риск от насилие, и за взаимодействие при кризисна интервенция на местно ниво, особено в районите, където няма такива специалисти.

 • Чрез проект “Училище на две скорости” – Компонент 11 “Без звънец”, бяха обучени 1 344 детски и начални учители, които да работят с децата, чиито семеен език не е български, и с такива с обучителни трудности. В сформираните групи в проектните училища и детски градини бяха обхванати над 7 000 деца от подготвителните групи и ученици от началния етап на основното образование. Основната цел бе улесняване на достъпа и засилване на мотивацията за активно включване в образователния процес, а специфичните цели бяха насочени към намаляване на риска от ранно напускане на образователната система и разработване на мерки за подкрепа на деца в риск от ранно напускане на училище.

Правителството продължи работата по повишаване на административния капацитет на началниците и на държавните служители в регионалните инспекторати по образованието за повишаване на качеството и ефективността на дейностите им по отношение на контрола на училищната система по места. Подобрена беше координацията и взаимодействието между образователните структури, органите на държавната и местна власт, регионалните структури на социалните партньори и неправителствените организация във връзка с контролната дейност на училищната система.

Продължават действията за осигуряване на условия за целодневна организация на учебния ден за учениците и от втори клас, като етап от повсеместното му въвеждане до VІІ-ми клас. С оглед осигуряването на финансовите параметри на тази организация бяха приети две Постановления на МС за допълнително финансиране на съпътстващите дейности – столово хранене, транспорт, заплащане на труда на педагогическите специалисти.В
Разработен бе модел на система за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение в България.
процес на разработване е система за оптимизиране на специалните училища
и за реформиране на дейността им по отношение на осигуряването на подкрепяща среда за включващо обучение и за обучение на деца и ученици с тежки и множество увреждания, но все още се забавя процесът на изготвянето на анализ на училищната мрежа на специалните училища и определянето на най-добрите идеи за реформирането им.

В системата на училищното образование и обучение през изминалата година бяха постигнати следните резултати:

 • Намален беше броят на маломерните и слети паралелки в училищата, повишаване на качеството на образованието, успоредно с повишаването на общественото доверие в училищните институции.

 • Популяризиран беше българският език и култура чрез финансиране по НП “Роден език и култура зад граница” (2.4 млн. лв. за 2011 г.) на училищни и извънучилищни дейности сред българските общности зад граница за осигуряване конституционното право на българските граждани за изучаване на майчин език.

 • Увеличен беше броят частни училища, колежи и детски градини, като условие за осигуряване на конкурентен избор на родителите и техните деца, както и обогатяване на педагогическия опит и традиции.

 • Създаден бе регистър на училищните настоятелства.

 • Частично бе въведена системата за кариерно развитие на педагогическите специалисти.

 • Разработен бе проект за Стандарт за статута на педагогическите специалисти и директорите на образователните институции с цел по-нататъшното повишаване на социалния статус и изграждането на ефективна система за квалификация и кариерно развитие, ориентирани към постигането на основните стратегически цели на образователната система – създаване на условия за равнопоставеност и включване в качествен образователно-възпитателен процес.

 • Поетапно бе въведена задължителната предучилищна подготовка за децата, навършили 5 г., до постъпването им в І-ви клас до достигането на обхват 98%.

 • Въведена бе целодневна организация на учебния ден в І-ви клас в 46% от училищата в България и осигуряване на финансови и материални условия за въвеждането й от учебната 2011/2012 г. и във ІІ клас.

 • Увеличен бе броя на учениците, придобили степен на професионална квалификация. В сравнение с миналата учебна година придобилите степен на професионална квалификация са с 15.5% повече (периода на юнска и септемврийска сесии на 2010 г.).

 • Увеличен бе процентът на участие на работодателите в провеждането на държавните изпити за придобиване степен на професионална квалификация.

 • Разработен бе Национален подход за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение в България.

 • Разработен бе модел на система за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение в България.

 • Разработен бе подход за внедряване на кредитната система в професионалното образование и обучение чрез единици резултати от ученето.

 • Осигурено бе допълнително обучение на ученици от прогимназиалния етап чрез национална програма “С грижа за всеки ученик“.

 • Стартира обучение на учители за включване в обучението на предприемачеството от най-ранна възраст. Стартът на инициативата за развиване на предприемачески умения бе поставен в 200 пилотни училища от цялата страна за учениците от начален етап през 2010-2011 учебна година.

 • Обучени бяха педагогически съветници и психолози от
  гр. Шумен и областта, от София-град и София-област на тема, свързана с трафика на хора и предпазване на подрастващите от това най-грубо посегателство върху човешките права.

 • Изграден бе нов модел за превенция и работа с ученици с девиантно поведение.

 • Разработен и спечелен бе външен проект за 600 хил. лв. (за две години) на тема: “Десегрегация на ромското образование в проблемни общини”; проведени бяха две конкурсни процедури и бяха подкрепени 90 проекта за 174 744 лв.

 • За подобряване на техническата осигуреност на училищата бяха закупени 81 200 броя лицензи за операционни системи и офис пакети за компютри, налични в образователната система и 4 000 лицензи за сървъри, а в рамките на НП “ИКТ в училище” над 2 500 училища получиха високоскоростен интернет и достъп до образователни национални и европейски учебни ресурси, посредством центъра за управление на комуникациите и съдържанието. Всички училища получиха безвъзмездно актуализираните модули на информационната система на образованието.

Каталог: images -> upload -> Doc Novini
Doc Novini -> Дкц „Александровска д-р Виолета Нанкова, кожен кабинет №103, от 09 до 13ч, тел
Doc Novini -> Лечебни заведения, в които са организирани безплатни прегледи от кардиолози по повод световния ден на сърцето област благоевград
Doc Novini -> Съвместни прояви на програма „превенция и контрол на хив/спин”, регионални здравни инспекции (рзи), общини и неправителствени организации (нпо) във връзка с втори етап на национална антиспин кампания – ден на влюбените – 14 февруари 2013 г
Doc Novini -> Инициативи на рзи по повод отбелязването на световния ден без тютюн рзи благоевград 18. 05. 2012 г
Doc Novini -> Управителен съветна сдружение на общинските болници в българия
Doc Novini -> Съвместни прояви на програма „превенция и контрол на хив/спин”, регионални здравни инспекции


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   41


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница