Отчет на програмата на правителството на европейското развитие на България втора година съдържаниестраница22/41
Дата06.05.2017
Размер2.54 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   41

Висше образование


Основните цели и приоритети в областта на висшето образование се свързват с въвеждането на европейски критерии за модернизиране на висшето образование в посока гарантиране качеството на предлаганото обучение, отваряне на образователната система и създаване на условия за осъществяване на концепцията за учене през целия живот. Протичащата реформа се извършва в контекста на международните договорености и изисквания на Общоевропейското пространство за висше образование.

П


Изменен беше Законът за развитие на академичния състав в Република България.
остигнати бяха следните резултати, които имат конкретно обществено значимо измерение и конкретен ефект по прилагане на образователната политика в областта на висшето образование:

 • З
  Разработена бе рейтингова система на висшите училища в Република България.
  аконът за развитие на академичния състав в Република България,
  в сила през май 2010 г., претърпя редица изменения и допълнения като замени съществуващата остаряла и неефективна централизирана система на управление на израстването на академичния състав със система, предоставяща широки възможности на самите автономни висши училища и научни организации, да развиват собствена кадрова политика като привличат и осигуряват кариерното развитие на младите хора, посветили се на науката. По този начин се създадоха оптимални условия за повишаване на конкурентоспособността на академичния състав, което е главна предпоставка за осигуряване на качеството на висшето образование.

 • Действащата рейтингова система на висшите училища в Република България, разработена и поддържана по проект на ОПРЧР, осигури благоприятна среда за активизиране на процесите, свързани с достигане на стратегическата цел – модернизиране на висшето образование чрез създаване на условия за сравнимост между тях и избор на висше училища съгласно нагласите на потребителите. Въз основа на ключовите показатели от рейтинговата система и допълнителни критерии се изготвя промяна във финансирането на университетите – най-добрите професионални направления ще получат допълнително до 5% от бюджета, а най-добрите от областите “Природни науки”, “Математика и информатика”, “Технически науки”, “Аграрни науки и ветеринарна медицина” и “Изкуства” ще получат допълнително 10% върху субсидията за издръжка на обучението.

 • Чрез втория изпълнен проект по ОПРЧР – “Повишаване квалификацията на преподавателите във висшите училища” бяха обучени над 1000 преподаватели от цялата страна. Основната цел бе подобряване качеството на образователните услуги, предоставяни от българските висши училища и изграждане на ефективна система за квалификация и кариерно развитие на преподавателите.

 • Със стартирането през 2011 г. на регионалната програма на Световната банка за безвъзмездна техническа помощ се подкрепят следните ключови области от стратегическите реформи в сферата на висшето образование: усъвършенстване на модела на акредитация и оценка на качеството на висшите училища и на модела на управление на висшите училища и разработване на модели за финансиране, ориентирани към резултатите.

 • Ч
  Обучението на възрастни е важен елемент от провежданите политики в областта на образованието и обучението и на пазара на труда в България.
  рез разширяване на обхвата на системата за студентско подпомагане и предоставяне на студентски стипендии и парични награди се въведоха ефикасни стимули за по-широк достъп на всички социални групи до висше образование. В тази връзка бяха предоставени 160 000 месечни стипендии и 15 000 семестриални награди по проекта “Студентски стипендии и награди” към ОПРЧР. През юни 2011 г. стартира и изпълнението на втората двугодишна фаза на проект “Студентски стипендии и награди”, финансиран по същата оперативна програма.

 • С цел осигуряване на равен достъп до образование в системата за висшето образование са извършени редица дейности, свързани с финансовото подпомагане на студентите и докторантите със субсидии от държавния бюджет за студентски стипендии в държавните висши училища, в размер на 25.6 млн. лв. През май
  2011 г. бяха осигурени допълнително 6 млн. лв. за студентски стипендии.

 • За първи път през 2011 г. бе одобрен размер на държавна гаранция за студентско кредитиране в размер на 40 125 000 лв., което осигури стартирането на програма, чрез която за изминалия период са договорени студентски кредити в размер на 20 353 358.52 лв.

 • Осигурено бе финансиране за студентските общежития и столове, управлявани от държавните висши училища, в размер на
  15 730 165 лв., както и субсидия от държавния бюджет в размер на 850 000 лв. за изплащане на помощи за свободно наета квартира от студенти, които са класирани за студентско общежитие, но не са настанени поради липса на достатъчно места.

 • В посока насърчаване на академичния обмен и регионалната академична мобилност в рамките на международните договорености по Програма CEEPUS и в изпълнение на националните ангажименти беше ратифицирано Споразумението, регламентиращо третата фаза на Програмата.

 • По линия на изпълнението на Финансовия механизъм на ЕИП в подкрепа развитието на двустранната академична мобилност, свързана с обмена на студенти, преподаватели, учени и административен персонал се задълбочават двустранните отношения със страните – донори Исландия, Норвегия и Лихтенщайн.

Учене през целия живот


През отчетният период продължи изпълнението на Националната стратегия за учене през целия живот 2008-2013 г. чрез приетия двугодишен план за нейното изпълнение.

У


Разработихме проект на Национална квалификационна рамка за учене през целия живот, която изпълнява функцията на инструмент за обяснение на съдържанието и повишаване на разбираемостта на квалификациите.
силията ни бяха насочени към повишаване на пригодността за заетост на неграмотните или с ниска грамотност безработни лица, като им се предоставя “втори шанс” за учене чрез включване в курсове за ограмотяване с оглед последващо включване в обучение за придобиване на професионална квалификация и устройване на подходяща за тях работа.

Постигнахме следните резултати, свързани с прилагане на политиката в областта на ученето през целия живот: • Разработихме проект на Национална квалификационна рамка за учене през целия живот, която изпълнява функцията на инструмент за обяснение на съдържанието и повишаване на разбираемостта на квалификациите в България и чрез Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот установява връзки между националните квалификационни системи на страните членки от ЕС.

 • Р
  Разработена бе дългосрочна Национална стратегия за младежта (2010-2020).
  епублика България взе участие в Програма “Учене през целия живот” на EС – реално действащ инструмент, който спомага за прилагане на концепцията за учене през целия живот в националната ни практика. Секторните програми “Коменски”, “Еразъм”, “Леонардо да Винчи” и “Грундвиг” допринасят за развитието на училищното образование, на студентската и преподавателската мобилност и обучението на възрастни. Спрените средства по Програма “Учене през целия живот” през периода 2006-2008 г. бяха отворени и допълнително бяха договорени 1 300 000 евро, с което средствата за България по програмата надвишиха 14 млн. евро.

 • През първата половина на 2011 г. стартира проектът “Ограмотяване на възрастни” с бюджет 15 млн. лв.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   41


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница