Отчет на програмата на правителството на европейското развитие на България втора година съдържаниестраница23/41
Дата06.05.2017
Размер2.54 Mb.
ТипОтчет
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   41
  Навигация по данной странице:
 • Наука

Младежка политика


П
Програмата “Младежта в действие” на ЕК има над 98% усвояемост на средствата за
2010 г. и се очаква 100% усвояемост за 2011 г.

риоритетите на Правителството, свързани с младежката политика за изминалия едногодишен период продължават да бъдат свързани със стимулирането на младите хора при разработването и осъществяването на секторните политики. Целта е подобряване на качеството на живот на младите хора и на условията за техния успех чрез въвеждане на устойчиви механизми за инвестиране.

През изминалия период бяха постигнати следните резултати: • Изготвена и приета от МС бе дългосрочна Национална стратегия за младежта (2010-2020 г.), ориентирана към изграждане и реализиране на единна, последователна и устойчива младежка политика в България, основана на подхода, включващ междусекторното сътрудничество. Към стратегията бе разработен и проект на План за действие за нейното изпълнение за 2011 г.

 • Изготвен бе проект на Закон за младежта.

 • Разработва се Годишен доклад за младежта за периода 2009-2010 г., който предстои да бъде внесен в МС.

 • Въз основа на оценката на действащите до момента програми за младежки дейности се разработва проект на нова Национална програма за младежта за периода 2011-2015 г. Тя предвижда финансирането на проекти по следните основни направления: развитие на мрежата от младежки информационно-консултантски центрове, национални младежки инициативи и кампании и младежко доброволчество.

 • П
  Разработена бе Национална стратегия за развитие на научните изследвания.
  родължаваме тенденцията за максимално усвояване на средствата за субсидиране на младежки дейности чрез националните и европейски програми.
  Програмата “Младежта в действие” на ЕК има над 98% усвояемост на средствата за 2010 г. и се очаква 100% усвояемост за 2011 г.

Наука


Основните цели и приоритети в областта на развитието на науката в България за изминалата година се свързват с основните политики и тенденции в EС. Те са насочени към превръщането на България в страна, в която знанието и иновациите са двигател на икономиката и отговарят на целите на Стратегия “Европа 2020” и Визия 2020 за европейското изследователско пространство.

Постигнати бяха следните резултати, които имат обществено значимо измерение с конкретен ефект по прилагане на политиката в областта на научните изследвания: • П
  Приета беше Национална пътна карта за развитие на научната инфраструктура.
  риет бе
  Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на научните изследвания. Подготвя се Правилник за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от висшите училища и научните организации, който ще даде възможност за подобряване качеството на научните изследвания посредством въвеждане на международните стандарти, подобряване на управлението, прозрачността и отчетността на резултатите.

 • Приет бе Закон за ратифициране на Споразумението за сътрудничество между Република България и Европейския център за средносрочни метеорологични прогнози.

 • Приета от МС бе Национална стратегия за развитие на научните изследвания, предстои нейното приемане в НС. Стратегията има за цел да подпомогне развитието на науката в България за превръщането й във фактор за развитието на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности. Проектът на стратегия бе представен за публичен дебат, като бяха отразени всички конструктивни предложения от заинтересованите институции.

 • Приета бе Национална пътна карта, релвентна на целите на регионалната и европейска пътна карта за развитие на научната инфраструктура. Пътната карта обхваща национално значими научни комплекси и/или съоръжения, разположени на територията на България, които имат потенциал за развитие в национален, регионален или европейски мащаб. Стартираха предпроектни проучвания за изграждане и разширяване на националните инфраструктури, включени в националната пътна карта, с оглед включването им в европейски инфраструктурни проекти.

 • Осигурен бе достъп до пълно текстова научна информация, чрез достъп до дигитални бази данни на ScienceDirect, SCOPUS, ProQuest, ISI Web of Knowledge, Embase, Engineering village.

 • Извършена бе актуализация на данните в информационна система “Регистър на научната дейност в Република България”, в която бяха отразени структурните промени в Българската академия на науките и Селскостопанската академия.

 • Във връзка с изпълнението на стратегическата цел “Превръщането на България в средносрочен план в страна, в която знанието и иновациите са двигателя на икономиката” стартира проект “Наука-бизнес” по ОПРЧР с основна цел създаване на благоприятна среда за активно взаимодействие между науката и бизнеса, на стабилни и устойчиви партньорства между основните компоненти на “триъгълника на знанието” – учени, научни изследвания и реализация на научните резултати. Договорените средства бяха в размер на 4 996 397.51 лв.
ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ ЗА ТРЕТАТА ГОДИНА НА УПРАВЛЕНИЕ СА:

 • Разработване на проект и приемане на нов Закон за предучилищното и училищното образование и на необходимата подзаконова нормативна уредба.

 • Окончателно въвеждане на задължителна предучилищна подготовка за децата от 5 г. възраст до постъпване в І-ви клас.

 • Разработване на Стратегия за мониторинг, анализ и оценяване на резултатите в средното образование.

 • Подготовка за преминаване от учебно-предметна към модулна система на обучение и въвеждане на кредити в професионалното образование и обучение.

 • Приемане и внедряване на модел за осигуряване на качеството в системата на професионалното образование и обучение.

 • Създаване на нормативна възможност за прилагане на модел на дуалната система в професионалното образование.

 • Подкрепа на училищата за привличането на повече ученици от І-ви и ІІ-ри клас в целодневна организация на учебния ден.

 • Продължаване дейностите по превенция от отпадането с включване в НП “С грижа за всеки ученик”

 • Разработване на проект на Национална стратегия за включващото обучение.

 • Реформиране на специалните училища със специално внимание към повишаване квалификацията на учители и специалисти за прилагане на нови модели за работа с деца с девиантно поведение и значително увеличаване на броя на децата и учениците със специални образователни потребности, включени за обучение в общообразователна среда.

 • Разработване и въвеждане на система за управление на професионалното образование и обучение в професионалните училища.

 • Приемане на нов Закон за науката и висшето образование и актуализиране на подзаконовата уредба.

 • Усъвършенстване на модела на акредитация на висшите училища и подобряване на модела на управление на висшите училища (разделяне на академичното от стопанското ръководство и формиране на Съвети на настоятелите с разширени функции).

 • Създаване на гъвкава система за идентифициране и признаване на знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално и самостоятелно учене; подобряване на достъпа до образование и обучение чрез осигуряване на равнопоставеност на различните видове учене.

 • Приемане на Закон за младежта.

 • Приемане на План за действие за 2011 г. в изпълнeние на Националната стратегия за младежта (2010-2020 г.).

 • Приемане на Национална програма за младежта (2011-2015 г.).

 • Издаване на Наредба за условията и реда за финансиране на младежки дейности.

 • Изготвяне на проект на План за действие за 2012 г. в изпълнeние на Националната стратегия за младежта (2010-2020).

 • Поддържане на Национална информационна система за младежта.

 • Реализиране на форуми, инициативи и кампании с участието на младите хора в България.

 • Стимулиране въвличането на млади хора в разработването и осъществяването на секторни политики с акцент върху програмите за финансиране на младежки проекти.

 • Оценка и анализ на резултатите от научно-изследователската дейност, осъществявана от научните организации и на дейността на фонд “Научни изследвания”.

 • Разширяване на обхвата на междудържавните и междуведомствените споразумения за научно-техническо сътрудничество и научен обмен”.

 • Осигуряване на общата координация и допълняемост между основните инструменти на ЕО за насърчаване на научните изследвания (Седмата рамкова програма, програма КОСТ, Програмата за конкурентоспособност и иновации, Изследователски фонд за въглища и стомана).

 • Анализ на участието на България в Рамковите програми на ЕС за научни изследвания с оглед подобряване на успеваемостта на българските научни колективи в програмите на ЕС и във връзка с подготовката на национална визия за следващото поколение Рамкови програми на ЕС в областта на научните изследвания.Каталог: images -> upload -> Doc Novini
Doc Novini -> Дкц „Александровска д-р Виолета Нанкова, кожен кабинет №103, от 09 до 13ч, тел
Doc Novini -> Лечебни заведения, в които са организирани безплатни прегледи от кардиолози по повод световния ден на сърцето област благоевград
Doc Novini -> Съвместни прояви на програма „превенция и контрол на хив/спин”, регионални здравни инспекции (рзи), общини и неправителствени организации (нпо) във връзка с втори етап на национална антиспин кампания – ден на влюбените – 14 февруари 2013 г
Doc Novini -> Инициативи на рзи по повод отбелязването на световния ден без тютюн рзи благоевград 18. 05. 2012 г
Doc Novini -> Управителен съветна сдружение на общинските болници в българия
Doc Novini -> Съвместни прояви на програма „превенция и контрол на хив/спин”, регионални здравни инспекции


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   41


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница