Отчет на програмата на правителството на европейското развитие на България втора година съдържаниестраница24/41
Дата06.05.2017
Размер2.54 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   41

КУЛТУРАВ
Извършена бе реформа в сферата на сценичните изкуства.


изпълнение на заложената задача, през втората година на управление бе извършена реформа в сферата на сценичните изкуства. Целта е се изяснява и регулира мястото и функционирането на сценичните институти в съвременната законова и икономическа среда, да се стимулират истински работещите творчески екипи при създаване и разпространение на художествени продукти. В резултат бяха освободени 550 щатни бройки, а 16 института бяха преобразувани чрез сливане и преструктуриране. Промяната на статута на институтите чрез вливане и преструктуриране на някои от тях постига нов подход към тяхната реална значимост в националния и регионален пейзаж. Предвидено е за втората половина на 2011 г. внасянето в МС на Закона за сценичните изкуства, който да допринесе за нова регламентация в сектора.

В изпълнение на целите, поставени в Програмата на Правителството на европейското развитие на България, бяха извършени следните дейности: • В контекстът на финансовите инструменти на ЕС, бе предложена реформа в Националната стратегическа референтна рамка за следващия планов период 2014-2020 г., като целта е да бъде създадена и Оперативна програма “Култура”.

 • В сферата на културното наследство бе приет на първо четене Закон за изменение и допълнение на Закона за културното наследство (ЗКН). Разработени, приети или в различен етап на разработване са подзаконови актове, произтичащи от ЗКН. Тези изменения целят:

 • Усъвършенстване на националната нормативна рамка, във всички аспекти касаещи културата и нейното опазване и промотиране.

 • Засилване на сътрудничеството в областта на проучването и опазването на културното наследство.

 • Повишаване на ефективността на ограничения финансов и кадрови ресурс в условията на криза, както и внедряване на съвременни стандарти и добри практики в цялостната дейност.

 • Направихме подробен анализ на състоянието на читалищата по отношение на финансирането, видовете дейности, сградния фонд, ролята на държавата, общините, регионалните експертно-консултантски и информационни центрове “Читалища” и техния потенциал за развитие. На тази база беше разработена Концепция за управление на читалищата. Промените в системата на читалищата се наложиха с цел на подобряване на механизма за субсидирането им, въвеждане на стандарти за дейност, пряко свързани с получаването на държавна субсидия, активизиране и обогатяване на образователната, културната и социалната им дейност. Осъществяването на реален контрол над държавните средства е една от най-важните цели.

 • С
  Изготвена бе Концепция за дейността на българските културни институти в чужбина.
  тартира актуването на недвижими културни ценности – публична държавна собственост за стопанисване и управление от министъра на културата. Бяха актувани 57 обекта от световно и национално значение, като се очаква до края на годината общият брой да достигне 100. Целта на актуването е да се създадат условия за упражняване на по-ефективен държавен контрол по опазване и закрила на културното наследство и неговото целесъобразно стопанисване и управление. По-голямата част от тези обекти след първоначалното актуване ще бъдат предоставени на областни управи и общини с оглед на това, че местните власти могат по-гъвкаво да организират и контролират поддържането, опазването и развитието на културните ценности със съществуващите при тях технически, организационни и финансови ресурси.

 • Извършени бяха промени в секторната мрежа на сценичните изкуства и бе въведена системата на делегираните бюджети.

 • Проведени бяха конкурси за директори на училищата по изкуствата и културата, с цел излизане от статута на досегашните им постоянни договори. Актуализирани бяха учебни планове и програми и продължава процедурата за отпускане на стипендии за даровити деца.

 • Ф
  Извършени бяха промени в секторната мрежа на сценчните изкуства и бе въведена система на делегираните бюджети.
  инансирани бяха приоритетно над 20 броя значими международни и национални фестивали в областта на сценичните изкуства, както и 132 проекта в областта на танцовото, музикалното и театралното изкуство.

 • Подписани бяха редица двустранни спогодби за сътрудничество. Бяха проведени дни на руската, арменската, тайландската и корейската култура, изготвена бе Концепция за дейността на българските културни институти в чужбина. Открит бе Български културен институт в Лондон.

 • Активизиран бе културният диалог с европейските страни с особен акцент върху регионалното сътрудничество с държавите в Югоизточна Европа.

 • В
  Открит беше Български културен институт в Лондон.
  областта на културните политики, за първи път в програмите за подкрепа на любителското творчество бяха заложени средства за цифровизация на културното съдържание в сферата на нематериалното културно наследство. Целта е постепенно тези средства да се увеличават и да започне съвместна работа с музеите, с общините и областните администрации за синхронизиране на усилията в тази посока.

 • През 2010 г. бе отпусната финансова помощ на 31 филмови продукции в това число игрални, документални и анимационни филми на обща стойност около 10 милиона лв. (игрални, документални и др.). Някои от по-известните заглавия са “Love.net”, “Стъпки в пясъка”, “Подслон”, “Островът” и др.

 • Завършен бе първи етап от проекта “Софийски Арсенал – музей на съвременното изкуство” на стойност 1 247 789 евро, финансиран от Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство.

 • П
  Делът на използвания нелицензиран софтуер в България спадна с 2%, достигайки рекордно ниско ниво от 65%.
  рез периода от 01.07.2010 г. до 17.06.2011 г. служителите от Отдел “Инспекторат по авторско право” в Министерството на културата са извършили 343 проверки. Бяха съставени 281 констативни протокола и 215 акта за установяване на административни нарушения. Всички тези проверки бяха извършени с участието и съдействието на МВР и МИЕТ.

 • През септември и октомври 2010 г. беше проведен втория етап на кампанията на МК в сътрудничество със Сдружението на издателите на бизнес софтуер, за ограничаване на софтуерното пиратство. Разпратени бяха 5000 уведомителни писма и въпросници до компании в България. Кампанията има изненадващо голям положителен ефект сред бизнеса в страната, което се отразява в масово закупуване на софтуер и легализиране на дейността на фирмите в тази област. След двата етапа на кампанията делът на използвания нелицензиран софтуер в България спадна с 2%, достигайки рекордно ниско ниво от 65%.ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ ЗА ТРЕТАТА ГОДИНА НА УПРАВЛЕНИЕ СА:

 • Въвеждане на европейски модели за управление и развитие на културното наследство.

 • Етапно усъвършенстване на мрежата на музеите в София, изграждане на материалната база и развитие на дейността на музеите с цел подобряване опазването и социализирането на културното наследство.

 • Активиране мобилността на колекциите и професионалистите, стимулиране на изобразителните изкуства и туризма, свързан с културното наследство, въвеждане на система за отпускане на държавна гаранция за изложби, обучение на кадри и развитие на музейни образователни програми.

 • Утвърждаване на българската национална и културна идентичност като част от европейското културно пространство чрез популяризиране на културното наследство на България.

 • Подкрепа на културната мисия на книгата чрез реализиране на проекти и програми за нейното популяризиране; утвърждаване на библиотеките, като културно-информационни центрове чрез повишаване на информационния им капацитет и внедряване на нови информационни и комуникационни технологии.

 • Изготвяне на проект за Стратегия в областта на опазването на културното наследство и изобразителните изкуства, за развитие на книжния сектор и повишаване на интереса към четенето и утвърждаване на стандарти за библиотечно-информационно обслужване.

 • Разработване на механизми и критерии за държавно подпомагане на дейности по опазването и стимулиране на опазването на движимите и недвижими културни ценности.

 • Внасяне на Закон за сценичните изкуства в Народното събрание.

 • Активизиране на диалога и комуникацията с общините в посока на децентрализацията за преминаване на досегашни държавни културни институти в областта на сценичните изкуства към общините, като делегирани държавни дейности.

 • Нова Стратегия за дейността на българските културни институти в чужбина.

 • Насърчаване на мобилността на творци и произведения на изкуството, задълбочаване на междукултурния диалог и утвърждаване на достъпа до култура.

 • Институционалното укрепване на читалищата и превръщането им в съвременни центрове за култура и информация, запазване на автентичния фолклор и традиции.

 • Разширяване на обхвата от дейности, свързани с интеграцията на етническите общности в България, по-широкото им участие в културата и защита на културната им идентичност.

 • Доразвиването на административния капацитет на звената работещи за усвояване на средства от различните финансови инструменти.

 • Създаване на нов Закон за аудиовизуалните медийни услуги, превключване от аналогово към цифрово излъчване на радио и телевизионни програми.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   41


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница