Отчет на програмата на правителството на европейското развитие на България втора година съдържаниестраница29/41
Дата06.05.2017
Размер2.54 Mb.
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   41

УСКОРЕНО ИЗГРАЖДАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА


С цел постигането на високи резултати в сферата на транспорта, информационните технологии и съобщенията, в началото на мандата формулирахме основните цели и приоритети в своята дейност, а именно: • Осигуряване на лесно достъпен и безопасен транспорт във всички райони на България;

 • Поддържане, модернизация и изграждане на транспортната инфраструктура;

 • Създаване на условия за ефективно противодействие на нелоялната конкуренция в транспортния сектор;

 • Подобряване управлението и реализацията на проекти, в т.ч. на средства от фондовете на ЕС;

 • Развитие на електронните съобщения и пощенските услуги;

 • Развитие на информационните технологии;

 • Развитие на електронното управление;

 • Изграждане на електронни съобщителни мрежи и информационни системи.

Д
Подготвихме Програма за реформа в железопътния сектор.
ейностите по изпълнението на тези стратегически приоритети продължиха и през втората година от управлението на Правителството на европейското развитие на България.

Транспортна политика


 • Продължи преразглеждането на Насоките за развитие на Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T). Изготвени бяха предложения за основните направления и възли от транспортната инфраструктура на Република България, които да се включат в обхвата на мрежата. Предложенията бяха надлежно обосновани и защитени по време на проведените в гр. Брюксел двустранни срещи в рамките на Комитета за развитие на TEN-T. Финализирани бяха разговорите по разширената мрежа, а направленията на основната мрежа, където ще се концентрира голяма част от европейското финансиране, все още се обсъждат.

 • С активната подкрепа на Международната банка за възстановяване и развитие бе подготвена Програма за реформа в железопътния сектор, която да се финансира чрез поредица от три програмни заема за политиката за развитие на сектора през периода 2011-2013 г. и един специфичен инвестиционен заем за Национална компания “Железопътна инфраструктура” (НКЖИ). Програмата бе разработена в два стълба, които разглеждат две основни групи политики и институционални средства: Стълб 1: Подобряване на управлението на сектора и Стълб 2: Подобряване на корпоративното управление, ръководството и работата на двете ключови държавни компании –НКЖИ и “Холдинг БДЖ” ЕАД. Общата цел на документа е до 2020 г. да се създаде финансово стабилен железопътен сектор в Република България.

 • В
  През септември
  2010 г. бе открит национален телефонен номер за безплатни консултации на пострадали при катастрофи.
  изпълнение на политиката за насърчаване на комбинирания транспорт в Република България бе изготвен План за действие за развитие на Ро-Ла превозите в България. Документът предвижда редица подпомагащи административни мерки, част от които вече са факт, а други предстои в краткосрочен план да бъдат въведени. Ро-Ла технологията представлява модерна технология за превоз на пътни превозни средства с нископлатформени железопътни вагони, чрез която се търси възможност да се намали вредното въздействие на един от основните замърсители на околната среда – автомобилния товарен транспорт.

 • Стартира подготовката на нов Договор между Държавата и НКЖИ за дългосрочно планиране и финансиране на дейностите по изграждането, поддържането, развитието и експлоатацията на железопътната инфраструктура на България. Договорът е с петгодишен срок на действие и регламентира: участието на страната във финансирането на железопътна инфраструктура, задълженията и финансовите взаимоотношения между страните и дейностите по последващ мониторинг и отчетност.

 • П
  Продължава координацията на Правителството за ефективна държавна политика по енергийна ефективност в областта на транспорта.
  равителството на България активно участва в разработването на Стратегията на ЕС за развитие на Дунавския регион. Подготвени бяха позиции по редица важни европейски стратегически документи за развитието на транспорта, между които „Бялата книга: Пътна карта за постигането на Единно европейско транспортно пространство – към конкурентоспособна транспортна система с ефективно използване на ресурсите”, Регламент за установяване на програма за подпомагане на бъдещото развитие на Интегрирана морска политика за периода между 2011-2013 г. и Резолюция на Европейския парламент за подготовка на “Стратегия на ЕС за Черно море”.

 • Продължи координацията на Правителството за ефективна държавната политика по енергийна ефективност в областта на транспорта в съответствие с ангажиментите си по изпълнението на Първи национален план за действие по енергийна ефективност 2008-2010 г.

 • Въведена бе забрана за движение на тежкотоварни автомобили:

   • през летния сезон, в дните петък и неделя от 15.00 ч. до 20.00 ч.;

   • по републиканските пътища I клас и по автомагистралите на България от 16.00 ч. до 22.00 ч. за последния работен ден от седмицата или предпразничен ден и от 16.00 до 20.00 ч. за последния почивен ден на седмицата или празничен ден.

 • Бе изменен и допълнен Законът за пътищата, като продължава работата по съпътстващата го наредба. Изменението е с цел транспониране в българското законодателство на разпоредбите на Директива 2008/96/ЕО за управление на безопасността на пътните инфраструктури.

 • Открит бе национален телефонен номер за безплатни консултации на пострадали при катастрофи.

Инфраструктурни проекти


В
Към 15.06.2011 г. по ОП “Транспорт”
2007-2013 г. бяха одобрени 58 проекта с обща стойност на безвъзмездната финансова помощ
2 101 672 333 лв., което е около 53% от бюджета на програмата.
качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма “Транспорт” 2007-2013 г. (ОПТ) Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) е отговорно за осигуряване на ефективност, ефикасност и коректност при управлението и изпълнението на операции по програмата, съфинансирана от Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие, в съответствие с изискванията на Регламентите на ЕС за Кохезионния и Структурните фондове.

 • Към 15.06.2011 г. по ОПТ 2007-2013 г. бяха одобрени 58 проекта с обща стойност на безвъзмездната финансова помощ
  2 101 672 333.35 лв.,
  което бе около 53% от бюджета на програмата. Изплатените средства по програмата към 15.06.2011 г. бяха в размер на 412 649 435 лв., което бе 10.5% от бюджета на програмата.

За сравнение към 30.06.2010 г. бяха одобрени 41 проекта с обща стойност на предоставената безвъзмездна финансова помощ 1 162 455 727.44 лв. или около 29% от бюджета на програмата. Към същата дата по програмата бяха изплатени 151 523 328 лв. или около 3.9% от бюджета на програмата.

Значителното увеличение на размера на одобрената безвъзмездна финансова помощ по ОПТ 2007-2013 г. се дължи основно на одобрението от УО на следните големи инфраструктурни проекти над 50 млн. евро:

   • Реконструкция и електрификация на железопътна линия Пловдив – Свиленград по коридори IV и IX, Фаза 2: участък Първомай – Свиленград.

   • Подновяване на участъци от железопътната инфраструктура по жп линия Пловдив – Бургас.

   • Разширение на метрото в София: Етап ІІ Лот 1 “Обеля – Надежда” и Лот 2 “Младост І – Цариградско шосе”.

   • Модернизация на жп участък Септември – Пловдив – част от Трансевропейската железопътна мрежа.

   • Доизграждане на автомагистрала “Тракия” лотове 2, 3 и 4.

Формулярът за кандидатстване за проекта за автомагистрала “Тракия” е одобрен от EК на 21.12.2010 г., останалите 4 проекта бяха одобрени от Управляващия орган на ОПТ 2007-2013 г. и изпратени в Комисията за окончателно одобрение.

По време на Деветото заседание на Комитета за наблюдение на ОПТ 2007-2013 г., бе обсъдено предложението за прехвърляне на 60 млн. евро (45 млн. от Кохезионния фонд и 15 млн. национално финансиране) от Приоритетна ос 2 “Развитие на пътната инфраструктура по Трансевропейските и основните национални транспортни оси” в Приоритетна ос 1 “Развитие на железопътната инфраструктура по Трансевропейските и основните национални транспортни оси”. По този начин бяха осигурени средства в приоритетна ос 1 за изпълнение на етап II от проекта за разширение на софийското метро – Лот 1 “Обеля – Надежда” и Лот 2 “Младост І – Цариградско шосе”. Предложението за изменение на ОПТ 2007-2013 г. бе изпратено в ЕК за окончателно одобрение на 17.01.2011 г. и в момента е в процес на одобрение.П
Усилено се работи за разширение на метрото.
рез периодът м. юли 2010 г. – м. юли 2011 г. бe отчетен следния напредък
в изпълнението на някои от основните инфраструктурни проекти:

   • Разширение на метрото в София: I етап – II метродиаметър: участък пътен възел Надежда – бул. “Черни връх”

З
Продължава доизграждането на автомагистрала Тракия.
а обособена позиция 1 – 60% изпълнение на строително-монтажните работи; за обособена позиция 2 – 65% изпълнение на строително-монтажните работи.

   • Разширение на метрото в София: ІІ Етап – Лот 1 “Обеля – Надежда” и Лот 2 “Младост І – Цариградско шосе”

Лот 1 “Обеля – Надежда” – 70% изпълнение на строително-монтажните работи; Лот 2 “Младост І – Цариградско шосе” – 84% изпълнение на строително-монтажните работи.

   • Доизграждане на автомагистрала “Тракия”, Лотове 2, 3, 4

Лот 2 – 33% изпълнение на строително-монтажните работи; Лот 3 – 43% изпълнение на строително-монтажните работи; Лот 4 – 26% изпълнение на строително-монтажните работи.

   • Строителство на автомагистрала “Люлин”

На 15.05.2011 г. обектът бе пуснат в редовна експлоатация. Договорирани средства по проекта възлизат на 191,48 млн. евро. Отчетено бе 96,2% финансово изпълнение на сключените договори.

   • През отчетният период бе разработен Общ генерален план за транспорта, който през м. март 2011 г., представен и одобрен беше от Съвета за развитие към МС. Документът бе изпратен в ЕК, като е в процес на оценка.

   • Реализиран бе проект “Техническа помощ за подпомагане стратегическото развитие на железопътния сектор в Република България”. В резултат от изпълнението на сключените договори бяха разработени проекти на следните стратегически документи:

 • Проект на Стратегия за внедряване на технически спецификации за оперативна съвместимост на конвенционалната железопътна система в Република България (2010-2013 г.);

 • Проект на Дългосрочен план за внедряване на технически спецификации за оперативна съвместимост за конвенционалната железопътна система в Република България(2010-2030 г.);

 • Проект на Стратегия за внедряване на европейска железопътна система за управление на трафика (ERTMS) в Република България;

 • Проект на Национален план на Република България за внедряване на ЕRTMS.

П
Започнаха проучвания за изграждане на трети мост на река Дунав.
рез отчетният период започна извършването на проучвания за изграждане на трети мост на река Дунав. През м. май 2011 г. бе проведена процедура за “Изготвяне на документация за възлагане на обществена поръчка за разработване на прединвестиционни проучвания с технико-икономическа обосновка за проект: Изграждане на нов мост на река Дунав при Силистра – Кълъраш”.
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   41


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница