Отчет на програмата на правителството на европейското развитие на България втора година съдържаниестраница31/41
Дата06.05.2017
Размер2.54 Mb.
ТипОтчет
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   41

Железопътен транспорт


През втората година продължихме работа по подобряване на състоянието на държавните дружества в областта на железопътния транспорт.

 • През м. април 2010 г. приехме План за преструктуриране и финансово оздравяване на “Холдинг БДЖ” ЕАД за 2010 г. и план за дейността за периода 2010-2016 г. Целта на плана за преструктуриране на “Холдинг БДЖ” ЕАД е финансово оздравяване и преструктуриране на холдинга, постепенно стопиране акумулирането на загуби, изграждане на нова визия на “Холдинг БДЖ” ЕАД и превръщането му в действащ конкурентен превозвач, при съвременни условия на открит транспортен железопътен пазар и за другите европейски железопътни товарни и пътнически оператори.

 • През периода юли – септември 2010 г. бяха изпратени уведомления за разрешаване на държавна помощ за “Холдинг БДЖ” ЕАД до Главна дирекция “Конкуренция” към ЕК.

Съгласно законодателството на EС, ЕК разшири държавното финансиране за “Холдинг БДЖ” ЕАД до 249 млн. лв. Оздравителният план бе представен през м. февруари 2011 г.

През четвърто тримесечие на 2010 г. “Холдинг БДЖ” ЕАД успя да възстанови ДДС в размер на 31.9 млн. лв., което представлява недължимо ДДС на “БДЖ” ЕАД за субсидия от м. декември 2003 г. до м. април 2007 г. С тези средства бяха погасени част от главниците по натрупаните кредити от минали години и други задължения към държавата. • В
  Подписан е Договор за доставка на 30 бр. нови спални вагони.

  Предприети са мерки за подобряване качеството на предлаганите пътнически превозни услуги.


  края на 2010 г. бе подписан Меморандум между Правителството на Република България, представлявано от МФ и МТИТС, и Международната банка за възстановяване и развитие (Световна банка), относно сътрудничество в областта на железопътния сектор. В частта за “Холдинг БДЖ” ЕАД меморандума с банката беше за планирана програма за реформи на стойност 490 млн. лв.

Планът за преструктуриране бе основа за преговори със Световната банка, с което бе постигнато принципно споразумение за всички параметри на реформата. Планът беше прегледан и подробно анализиран от външни консултанти, след което бе представен на банките – кредитори. Това е причината поради която, както банковите институции, така и доставчиците да се въздържат от негативни действия спрямо “Холдинг БДЖ” ЕАД. Преговорите със Световната банка бяха финализирани. Постигнато бе съгласие по всички параметри, които бяха насочени изцяло към повишаване производителността на използваните активи персонал, локомотиви и вагони.

 • С оглед повишаване качеството на пътническите превозни услуги през отчетния период бе подписан Договор за доставка на 30 броя нови спални вагони.

През 2010 г. бяха превозени 10.8 млн. т. товари, което бе с 1.4% повече от превозените товари през 2009 г. Тенденцията към нарастване на превозените товари продължи и през 2011 г., като за първите 4 месеца увеличението бе с 18% спрямо същия период на 2010 г.

Ф


Правителството на България подписа Меморандум за разбирателство с Международната банка за възстановяване и развитие (Световна банка) за сътрудничество по предлаганата Програма за реформа в железопътния сектор.
инансовият резултат на “Холдинг БДЖ” ЕАД бе подобрен с 22 млн. лв., отчетената загуба за 2010 г. бе 46.8 млн. лв., при загуба за предходната 2009 г. 69 млн. лв., при изразходвани 11 млн. лв. по-малко субсидии за пътнически превози спрямо 2009 г. За първите 4 месеца на 2011 г. беше отчетена загуба в размер на 16.9 млн. лв., което бе с 12.8 млн. лв. по-малко спрямо същия период на предходната година.

Тези резултати бяха постигнати с намален средносписъчен персонал с 1687 бр. Средносписъчният брой на персонала за 2009 г. беше


15 439 бр. при отчетени 13 752 души за 2010 г. Разходите за заплати и осигуровки намаляха с 12 млн. лв., спрямо изразходваните за
2009 г. През 2010 г. няма забавяне при изплащане на възнагражденията на персонала в “Холдинг БДЖ” ЕАД. През
2011 г. продължи тенденцията към намаляване на числеността на персонала, като бяха освободени 859 души.

С железопътен транспорт бяха превозени над 30 млн. пътника. Засега пътническият железопътен транспорт остава най-евтин и екологичен обществен транспорт, предпочитан от голяма част от населението с по-ниски доходи. • През отчетния период бяха предприети мерки за подобряване качеството на предлаганите пътнически превозни услуги:

   • Подобряване информационното обслужване на клиентите

   • Предлагане на пакетна туристическа услуга за почивка

   • Разширяване списъка на гарите, в които се предлага обслужване на лица с намалена подвижност и др.

 • За въвеждане на строг контрол при изразходване на дизеловото гориво бе сключен договор с М-тел за монтиране на GPS система на дизеловите локомотиви (за 138 броя локомотиви). Монтирани бяха 31 броя в локомотивно депо София.

 • През м. ноември 2010 г. бе изготвена Програма за оперативно преструктуриране на НКЖИ за периода 2011-2016 г. Приоритетите на Програмата са свързани с: постигане оптимизиране на разходите на компанията чрез подобряване организацията на дейностите и процесите, ефективно използване на материалните и човешки ресурси и повишаване производителността на труда чрез организационна промяна, оптимизация на процеси и персонал, управление на материалните, финансовите и човешките ресурси.

 • От началото на 2011 г. до настоящия момент бе реализиран първият етап от изпълнението на Програмата за оперативно преструктуриране, а именно:

   • Обособяване на самостоятелно поделение “Сигнализация и телекомуникации”, с което се постига закриването на 3 регионални поделения

   • Броят на регионалните железопътни секции е намален от 13 на 6, като се обособяват 5 жп секции – София, Враца, Горна Оряховица, Шумен и Пловдив и една механизирана жп секция в Плевен.

   • В резултат на извършените структурни и организационни промени е намален административен, управленски, обслужващ и технически персонал непряко свързан с основната дейност на НКЖИ. Ефектът от процеса по преструктуриране за отчетния период е намаляване на средния списъчен брой персонал със 709.

 • Подписан беше Меморандум за разбирателство между Правителството на България и Международната банка за възстановяване и развитие (Световна банка) във връзка със сътрудничество по предлаганата Програма за реформа в железопътния сектор.

За НКЖИ заемът възлиза на 70 млн. евро, като ще се реализира в периода 2011-2014 г. Средствата от заема ще бъдат използвани за модернизация на дейностите за поддържане на железния път и съоръженията: доставка на машини и механизация, което ще позволи постигането на по-висока ефективност и повишаване на качеството на дейностите по поддържане на железопътната инфраструктура, както и намаляване на времето за реакция при повреди и аварии.

 • Приехме Програма за инвестиционни мерки на НКЖИ за периода 2011-2014 г. Заложените в нея инвестиции са гарантирани от Правителството на България с Меморандум за разбирателство за развитие на българския железопътен сектор, подписан от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на труда и социалната политика, от една страна и президентите на КНСБ и КТ “Подкрепа” от друга. Инвестициите ще бъдат насочени към пресъоръжаване, модернизация и реконструкция на железния път и съоръженията към него, както и за закупуване на необходимата техника за поддържане и ремонт.

 • В НКЖИ беше реализиран подобрен финансов резултат – намаля загубата със 72% за 2010 г., спрямо 2009 г. и с 45% за първите 4 месеца на 2011 г. спрямо същия период на 2010 г. Наложена беше стриктна финансова дисциплина и контрол при изразходването на всички финансови средства. Текущите задължения на Компанията намаляха с 27% към 31.12.2010 г. спрямо края на 2009 г., задълженията към доставчици и клиенти също намаляха с 27% (погасени са наследени стари задължения).

През отчетният период дължимите трудови възнаграждения, ваучери за храна, суми срещу ползван платен годишен отпуск на персонала се изплащаха редовно.

 • През м. юли 2010 г. бе подписана съвместна декларация за сътрудничество в железопътния сектор между България и Гърция. Основните области на сътрудничество са свързани с реализацията на Приоритетен проект № 22 по Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T); намаляване на времето за престой на границите; осигуряване на безопасността на участниците в движението при преминаване на граничните железопътни преходи; съвместно разработване на приоритетни проекти от регионално значение; улесняване на международните товарни превози и др.

 • В периодът юли 2010 г. – юли 2011 г. бяха извършени редица дейности по следните проекти, финансирани със средства от държавния бюджет:

   • Р
    Успешно приключиха проекти за техническа помощ за модернизация и рехабилитация на участъци от железопътната мрежа на Република България, финансирани по Програма ИСПА.
    емонт на железния път и съоръженията за поддържане на достигнатите скорости;

   • Модернизиране на осигурителни системи и прелезни устройства;

   • Модернизиране на контактна мрежа и тягови подстанции;

   • Удвояване и електрификация на жп линия Карнобат – Синдел;

   • Възстановяване на проектни параметри на жп линията София – Карлово – Зимница;

   • Електрификация на жп линията Волуяк – Димитровград ЮЖ;

   • Преустройство на възлови железопътни гари в съответствие с европейските изисквания.

 • В периодът м. юли 2010 г. – м. юли 2011 г. бяха извършени дейности по инфраструктурните проекти, финансирани със средства от ЕС. В процес на изпълнение са следните големи инфраструктурни проекти по КФ 1164/94 (бивша програма ИСПА) в сектор “Транспорт”:

   • Строителство на втори мост над рeка Дунав при Видин – Калафат;

   • Дунав мост – мярка за техническа помощ за наемане на международен консултант за инженеринг и мениджмънт;

   • Реконструкция и електрификация на жп линия Пловдив – Свиленград.

 • През периода м. юли 2010 г. – м. юли 2011 г. успешно приключиха проектите за техническа помощ за модернизация и рехабилитация на участъци от железопътната мрежа на Република България, финансирани по Програма ИСПА.

   • Техническа помощ за модернизация на трасевропейската железопътна мрежа в България – жп линия София – Пловдив;

   • Техническа помощ за модернизация на трасевропейската железопътна мрежа в България – жп линия София – Драгоман;

   • Техническа помощ за модернизация на трасевропейската железопътна мрежа в България – жп линия София – Перник – Радомир;

   • Техническа помощ за развитие на железопътен възел София;

   • Техническа помощ за модернизация на жп линия Радомир – Гюешево;

   • Техническа помощ за рехабилитация на участъци по жп линия Пловдив – Бургас;

   • Техническа помощ за рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци от жп линията Мездра – Горна Оряховица;

   • Техническа помощ за внедряване на оптичен кабел по жп линия Пловдив – Бургас;

   • Техническа помощ за внедряване на допълнителна компютърна централизация по жп участък Карнобат – Бургас;

   • Техническа помощ за подновяване и реконструкция на жп участък Пловдив – Михайлово;

   • Техническа помощ за развитие на железопътен възел Бургас;

   • Техническа помощ за модернизация на жп линия Видин – София;

   • Изготвяне на доклад за ОВОС и доклад за ОС.

 • По ОПТ 2007-2013 г. бяха подадени общо 9 формуляра за кандидатстване – 3 формуляра за кандидатстване за големи инвестиционни проекти и 6 формуляра за проекти за техническа помощ. Формулярите за инвестиционните проекти са одобрени от УО и предстои одобрение от ЕК. Одобрени бяха и 2 проекта за техническа помощ. Одобрените проекти бяха на стойност 490 644 890 лв. без ДДС. Финансирането от страна на ОПТ за проектите на НКЖИ бе в размер на 428 075 019,10 лв.

Обявени бяха общо 5 процедури за обществени поръчки за големите инвестиционни проекти.

В процес на изпълнение бяха следните инфраструктурни проекти, финансирани по ОПТ 2007-2013 г.:   • Електрификация и реконструкция на жп линия Свиленград – турска граница;

   • Подновяване на участъци от железопътната инфраструктура по жп линия Пловдив – Бургас по протежение на Трансевропейската транспортна мрежа;

   • Реконструкция и електрификация на жп линия Пловдив – Свиленград по коридори IV и IX, Фаза 2: участък Първомай – Свиленград.

В областта на железопътния транспорт успешно приключиха следните проекти:

   • Консултантска услуга за извършване оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите за проект “Модернизация на железопътната линия София – Пловдив”;

   • Осъществяване на наблюдение и контрол по изпълнението на договора по проект “Проектиране и внедряване на Географска информационна система за нуждите на НКЖИ;

   • Консултантска услуга за извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите от проект “Техническа помощ за рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци от жп линията Пловдив – Бургас”.

В процес на изпълнение са и следните инфраструктурни проекти с финансиране от бюджета на Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T):

   • Т
    Въведени бяха максимални цени на таксиметровите услуги и са разписани ясни правила за провеждане на конкурси за възлагане на транспортни схеми.
    ехническа помощ за възстановяване на проектните параметри на жп линията Варна – Русе;

   • Проучвания за развитието на железопътния Приоритетен проект №22 от Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T), №2007-EU-22070-S в съответствие с Решение №C (2008) 7574 от 4.12.2008 г. на EК.

На 15.12.2010 г. МС прие Решение за одобряване на Споразумение за сътрудничество при реализацията на дейности в рамките на Трансевропейската транспортна мрежа: “Проучвания за развитието на железопътния Приоритетен проект № 22, № 2007-EU-22070-S”.

Каталог: images -> upload -> Doc Novini
Doc Novini -> Дкц „Александровска д-р Виолета Нанкова, кожен кабинет №103, от 09 до 13ч, тел
Doc Novini -> Лечебни заведения, в които са организирани безплатни прегледи от кардиолози по повод световния ден на сърцето област благоевград
Doc Novini -> Съвместни прояви на програма „превенция и контрол на хив/спин”, регионални здравни инспекции (рзи), общини и неправителствени организации (нпо) във връзка с втори етап на национална антиспин кампания – ден на влюбените – 14 февруари 2013 г
Doc Novini -> Инициативи на рзи по повод отбелязването на световния ден без тютюн рзи благоевград 18. 05. 2012 г
Doc Novini -> Управителен съветна сдружение на общинските болници в българия
Doc Novini -> Съвместни прояви на програма „превенция и контрол на хив/спин”, регионални здравни инспекции


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   41


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница