Отчет на програмата на правителството на европейското развитие на България втора година съдържаниестраница4/41
Дата06.05.2017
Размер2.54 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41

Държавен дълг


С цел ефективно управление на държавния дълг осъществяваната в периода юли 2010 – юли 2011 г. от нас политика по управление на държавния дълг бе насочена към провеждане на разумна и ефективна политика по отношение на поемане на нови правителствени дългове, с цел превенция от неконтролируемо нарастване на дълга и негативното му влияние върху фискалната и макроикономическата стабилност при запазване на готовността за бързо реагиране в случай на рискове за финансовата устойчивост на България. Това от своя страна наложи преориентирането на дълговата политика в посока на осигуряване на надеждно, своевременно и ефективно финансиране на бюджета чрез активното участие на държавата като емитент на дългови ценни книжа и утвърждаване ролята на ДЦК като един от основните инструменти за финансиране на заемните нужди на държавата. Номиналният размер на държавния дълг към 20 юни
2011 г. възлезе на 5330.7 млн. евро, от който вътрешен – 2034.9 млн. евро, и външен – 3295.8 млн. евро. В номинално изражение държавните задължения отбелязаха нарастване от 411.4 млн. евро в сравнение с края на предходния отчетен период. Съотношението държавен дълг/брутен вътрешен продукт бележи незначително увеличение с 0.1%, достигайки 13.8%, запазвайки нивото на съотношението далеч под референтната горна граница от 25%, фиксирана в Стратегията за управление на държавния дълг за периода 2009-2011 г. За периода юли 2010 – юли 2011 г. на вътрешния пазар бяха реализирани ДЦК в обем от 1422.8 млн. лв. Интересът към предлаганите правителствени дългови ценни книжа нарасна през годината, което бе съпътствано с ясно открояваща се тенденция за постигане на високи коефициенти на покритие и намаляване постигнатата на аукционите доходност, което потвърди тенденцията за намаляване на оценката за риск от страна на инвеститорите към държавата. Това бе в резултат на провежданата от правителството гъвкава и адекватна на текущата пазарна конюнктура емисионна политика, осъществявана в отговор на заявените от инвеститорите очаквания към пазара на ДЦК.

Рисковата премия на Република България като емитент на суверенен дълг, измерена чрез показателя CDS спред (цената на протекция от неплатежоспособност), регистрира тренд на намаление, като към юни 2011 г. поддържа нивото около 200 базисни точки. Намаляването на оценката за риска през този период се наблюдава и от тенденцията за свиване спреда на доходността на първичен пазар между българските ДЦК и съответните германски бенчмаркови емисии.

П
Интересът към предлаганите правителствени дългови ценни книжа нараства.
Повишен е кредитния рейтинг на България.
о данни на Евростат при отчитане на съотношението консолидиран държавен дълг към БВП в процентни пунктове, което за България възлиза на 16.2%, страната запази челните си позиции и за 2010 г., като е на второ място сред страните-членки на ЕС. Оценката за това добро постижение и за динамиката на основните макроикономически и фискални показатели намери своето отражение и в промяна на перспективите пред рейтинга на суверенния дълг на Република България.

За периода юли 2010 г. – юли 2011 г. промените са както следва:


  • През август 2010 г. рейтингова агенция Moody’s потвърди рейтинга на страната (Ваа3) и промени перспективата от стабилна на положителна. На 22 юли 2011 г. Агенцията повиши кредитния рейтинг на България от Baa3 на Baa2 със стабилна перспектива.

Рейтингът Baa2 поставя България на водещо място сред Балканските страни, както и пред някои от страните в периферията на Еврозоната (Гърция, Ирландия, Испания и Португалия) и Централна Европа (Унгария). Последното повишение на рейтинга на България от Moody’s е направено през март 2006 г. след новината за присъединяването на страната към ЕС. Повишението е в резултат от продължаващата фискална дисциплина и подобрената институционална устойчивост, както и относителната гъвкавост на финансовата система в условията на волатилна регионална среда.

  • Към юли 2011 г. рейтингова агенция Standard and Poor’s продължава да поддържа рейтинга на страната (ВВВ в местна и чуждестранна валута) като стабилен.

Държавен дълг/БВПИзточник: МФ

Проведената от нас рестриктивна и благоразумна политика по управление на дълга, насочена към поддържане на стабилна дългова структура и осигуряване на необходимите ресурси за финансиране на бюджета и рефинансиране на дълга при възможно най-ниска цена и разумна степен на риск, ще бъде следвана и през следващата година в подкрепа на усилията на правителството за запазване на макроикономическата стабилност на България.У
България получи положителна оценка от ЕК относно предприетите от правителството мерки и действия за излизане от процедурата на прекомерен дефицит.
спехът на фискалната политика на правителството беше потвърден от получената положителна оценка от ЕК
за взетите от България мерки и действия за излизане от процедурата на прекомерен дефицит. Предприехме и действия за преодоляване на пропуски във връзка с необезпечени ангажименти, водещи до влошаване на бюджетното салдо. Въведохме ограничения по първостепенни разпоредители с бюджетни кредити за поетите от тях ангажименти, както и конкретни мерки за фискална консолидация, намиращи израз в оптимизиране на разходите и подобряване събираемостта на приходите. В резултат на това в края на януари 2011 г. ЕК предприе стъпки за прекратяване на процедурата за прекомерен дефицит за България.

Благодарение на предприетите от нас мерки за фискална консолидация и разплащане на задължения от предходни години, дефицитът на консолидираното правителство за 2010 г. на начислена основа бе подобрен с 1.5% от БВП до 3.2% от БВП спрямо предходната година (4.7% от БВП), което съответства на препоръките на Съвета на ЕС във връзка с процедурата за наличие на прекомерен дефицит в частта им за 2010 г. Постигнатото фискално подобрение през 2010 г. беше решителна крачка към прекратяване на процедурата за наличие на прекомерен дефицит в България, което заедно с продължаващите мерки за фискална консолидация в програмата за 2011 г., ще позволят дефицитът да се приведе по устойчив и надежден начин под референтната стойност от 3% от БВП още през 2011 г.

С
Българската икономика все повече се ориентира към експорта.
лед като през 2009 г. икономиката на България се сви осезаемо под тежестта на глобалната икономическа и финансова криза, през 2010 г. беше достигнато дъното на рецесията и икономиката навлизаше във фазата на плавно възстановяване от кризата. На годишна база икономиката отчете реален ръст на БВП от 0.2% за 2010 г.
Възстановяването бе съпроводено с преструктуриране на икономиката и трансформирането й към модел, ориентиран повече към експорта. Тези динамични процеси бяха съпроводени с висока степен на неопределеност за развитието на икономическата среда и фискалните ефекти от протичащите промени върху приходната част на бюджета. Ориентирането на икономиката към растеж, основан повече на експорта, от една страна, води до сериозно подобряване на външнотърговския баланс и съответно на баланса по текущата сметка (дефицитът по текущата сметка се сви до 1% от БВП за 2010 г.). От друга страна, се сви базата при косвеното облагане и най-вече при облагането по ЗДДС. Променената структура на компонентите на БВП не позволи на косвените данъци, които формират основната част от данъчните приходи в бюджета да се възстановят бързо до равнището си от преди кризата, тъй като износът е необлагаем.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница