Отчет на програмата на правителството на европейското развитие на България втора година съдържаниестраница41/41
Дата06.05.2017
Размер2.54 Mb.
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   41

ЕВРОПЕЙСКИ ВЪПРОСИ, ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ПОЛИТИКА ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА
Европейски въпроси, външна политика и политика за българите в чужбина


През втората година на управление Правителството на европейското развитие на България продължи последователно изпълнението на стратегическите приоритети във външната политика. Акцентът на усилията бе насочен към утвърждаване на българските интереси и нарастването на българския принос във формулирането и реализацията на политиките и в институционалното изграждане на ЕС чрез активното ни участие в процесът на взимане на решения.
Влизането в сила на Договора от Лисабон на 1 декември 2009 година постави началото на нов етап в развитието на Европейския съюз и създаде реални условия за утвърждаването му като водещ фактор в световната политика и икономика. За близо двете години от влизането в сила на Договора ефективността и ефикасността на институциите на ЕС и на механизмите за вземане на решения се повишиха, а това, от своя страна, отговори и на изискванията на европейските граждани за легитимност, прозрачност и отговорност.
През последните две години България участва изключително активно в процеса на вземане на решения и дава своя принос за постигане на амбициозните цели, които ЕС си поставя с Договора от Лисабон. Отчетният период бе изключително интензивен по отношение на приемането на важни за бъдещето на Европейския съюз и на България решения. Европейският съюз и неговите държави-членки, в т.ч. и България, доказаха, че могат да действат съвместно и координирано.

  • Страната ни се включи в подготовката на Регламент на ЕП и на Съвета относно въвеждането на Европейската гражданска инициатива като нова форма на обществено участие във формирането на политиката на ЕС и утвърждаването на гражданските права и свободи и приближаването на Съюза до гражданите.

  • България стана втората държава членка на ЕС, ратифицирала Протокол 36 относно преходните разпоредби, към Договора за ЕС, към Договора за функционирането на ЕС и към договора за създаване на Европейска общност за Атомна енергия.


Правителството прие две Годишни програми за участие на Република България в процеса на вземане на решения в Европейския съюз, които бяха внесени в Народното събрание в нормативно установените срокове. Годишните програми за българското участие в процеса на вземане на решения на ЕС съдействат за определянето и защитаването на българските интереси при дискусиите за бъдещите политики и решения на ниво ЕС. Те очертават основните акценти на българското правителство в процеса на вземане на решения. През последните две години тези акценти бяха фокусирани върху реформите на общата селскостопанска и общата кохезионна политика на ЕС, бъдещата финансова рамка на ЕС за периода 2014-2020 г., предприемането на мерки за преодоляването на икономическата и финансова криза, разширяването на Шенгенското пространство, Стратегията на ЕС за региона на река Дунав, Лисабонската стратегия за растеж и заетост за периода след 2010 г., борбата с изменението на климата, укрепването на енергийната сигурност, разширяването на Европейския съюз и други.

През отчетния период Съветът по европейските въпроси към Министерския съвет одобри общо пет Шестмесечни програми с приоритетните за България теми и досиета, като последната засяга периода юли – декември 2011 г. и се отнася до настоящото Полско председателство на ЕС.

Отчетите за развитието на приоритетните теми и досиета, които също се правят на период от шест месеца, ясно показват че стратегическите цели на България напълно съвпадат с тези на Европейския съюз. В допълнение, утвърдихме България като надежден партньор в Европейския съюз, който съумява да предлага и приема компромисни решения с цел решаването на определени въпроси и провеждането на реформи на европейско ниво. Гражданското общество участва активно във формирането на българските позиции по дадени теми и досиета.


Утвърдихме България като надежден партньор в ЕС.При участието на Република България в процеса на вземане на решения в ЕС са разпределени отговорностите по изготвяне на рамкови позиции по над 697 новопостъпили от Секретариата на Съвета на Европейския съюз междуинституционални досиета (от юли 2010 – до юли 2011 г.: 397). Процесът на подготовка и одобряване на българските национални позиции и указания по всички досиета се осъществява в рамките на координационния механизъм по европейските въпроси. Народното събрание регулярно се информира за позициите на Република България по проектите на актове на ЕС, включени в Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на ЕС за 2009, 2010 и 2011 г.
Във връзка с изпълнението на ангажиментите на страната ни като държава-членка на ЕС през отчетния период са разпределени и наблюдавани отговорностите за въвеждане в срок на 267 директиви на ЕС (от юли 2010 – до юли 2011 г.: 113) и отговорностите за осигуряване, при необходимост, на национални мерки за прилагане на 1581 регламента (от юли 2010 – до юли 2011 г.: 824) и 590 решения (от юли 2010 – до юли 2011 г.: 588), публикувани в Официален вестник на ЕС.
Като междуведомствен консултативен орган към Министерския съвет, в рамките на който се осъществява общата координация по европейските въпроси, Съветът по европейските въпроси проведе 88 заседания (от юли 2010 – до юли 2011 г.: 41), на които бяха взети 784 решения (от юли 2010 – до юли 2011 г.: 354), в т.ч. относно позиции на България за процеса на вземане на решения в ЕС, позиции във връзка с информационната и досъдебната фаза от процедурата за нарушения и въпроси от координационен характер.
През отчетния период бяха обсъдени и одобрени 215 позиции (от юли 2010 – до юли 2011 г.: 122) за участие на българските министри в рамките на различните формати на Съвета на ЕС.
За периода от м. юли 2009 г. досега българският СОЛВИТ център е работил общо по 423 запитвания от граждани и фирми. От тях 278 са били класифицирани като реални случаи, свързани с проблеми при упражняването на правата, произтичащи от разпоредбите на законодателството на ЕС в областта на вътрешния пазар. По тези случаи са били предприети действия за отстраняване на проблема и подпомагане на ефективното упражняване на засегнатите права на гражданите и фирмите. По останалите 145 запитвания е предоставена подробна информация или лицата са били насочени към съответния орган, компетентен да им окаже съдействие с оглед на повдигнатия въпрос.
От м. юли 2010 г. до момента получените в българския СОЛВИТ център запитвания са общо 208, като от тях 127 са реални случаи, а останалите 81 представляват искания за информация или други запитвания извън обхвата на дейност на мрежата СОЛВИТ. Дори и в тези случаи е изпращан отговор с подробни разяснения и насочване към компетентния орган.
Следва да се отбележи, че през 2010 г. България е постигнала 100 % успеваемост в рамките на мрежата СОЛВИТ, т.е. всички случаи, които са били регистрирани от други държави-членки срещу страната ни, са били успешно разрешени от българския СОЛВИТ център. Така българският СОЛВИТ център, заедно с центровете на Швеция и Португалия, заема първо място по този показател в рамките на мрежата СОЛВИТ.
За предотвратяване стартирането от Европейската комисия на процедури за нарушения срещу България се предприемаме редица превантивни мерки, по важните от които са:

─ всекидневно разпределяне на отговорностите по въвеждане на директивите, публикувани в Официалния вестник на ЕС;

─ ежеседмично докладване от отговорните институции в Съвета по европейските въпроси на напредъка по транспонирането им;

─ ежемесечно отчитане на годишния План за действие с мерките, произтичащи от членството на Република България в ЕС.


Като допълнителна мярка от началото на 2011 г. на всеки три месеца Министерският съвет приема решения, в които се набелязват конкретни действия във връзка с изпълнението на Плана за действие за 2011 година с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз.
За периода от юли 2009 г. досега са открити общо 83 процедури за нарушения, като 51 от тях са открити в периода юли 2010 – юли 2011 г. От всички 83 процедури 41 вече са закрити с решение на ЕК поради изпълнение на задълженията. Можем да очакваме закриването на още 10 процедури поради изпълнение на задълженията. Важно е да се отбележи, че до момента няма заведено дело срещу България пред Съда на ЕС.

  • Особен успех бе оценката в публикувания през март 2011 г. шестмесечен обзор за напредъка на вътрешния пазар, изготвен от ЕК, в който страната се нареди сред най-добрите примери за прилагане на европейското законодателство за осъществяване на единния пазар и бе една от най-добре представилите се държави в ЕС по всички показатели.

  • България, стана съосновател на засилено сътрудничество в областта на създаването на единна патентна защита, която ще предложи на индустрията и по-специално на малките и средни предприятия правна сигурност, като същевременно ще бъде и икономически по-ефективна.

  • България е една от шестте държави членки на ЕС, които не са в Еврозоната, но бе присъединена към “Пакта за Еврото Плюс” за засилена политика на конкурентоспособност и конвергенция на Европейския съвет.

  • Активно бе участието ни в дебата по приемането на шестте законодателни предложения на ЕК за засилване на икономическото управление, насочени към по-ефективно прилагане на Пакта за стабилност и растеж и подобряване на наблюдението и координацията на икономическите политики в ЕС. Законодателният пакет ще се превърне в основен стълб за постигане на макроикономическа стабилност в еврозоната и в ЕС като цяло.

  • През отчетният период активно участвахме в дискусиите и вземането на решения по целия спектър от въпроси, свързани със засилване координацията на икономическите политики, с цел преодоляване последиците от настоящата финансово-икономическа криза и укрепване капацитета на ЕС за превенция и справяне с бъдещи кризисни ситуации. Успешно отстояхме своите принципни позиции и успяхме в максимална степен да защитим интересите на България.

В изпълнение на политиката на Правителството на европейското развитие на България за българите в чужбина продължихме с реформите за оптимизиране на взаимодействието между държавните институции, което довежда до значително намаление на времето по процедурата за придобиване на българско гражданство. Админстративноправното обслужване на лицата, кандидатстващи за придобиване на българско гражданство бе намалено от 30 на 40 работни дни.

В изпълнение на заложените ни цели за укрепване на националната идентичност и през втората година на управлението ни продължихме активния диалог с функциониращите към 2010/2011 г. учебна година повече от 184 училища. Осигурихме значително количество (46 пратки) от художествена и образователна литература, справочни издания, учебни помагала, игрални и документални филми, рекламни материали за училища в Сърбия, Албания, Украйна, Молдова, Казахстан, САЩ, Великобритания, Италия, Испания, Франция и др. Българското Правителство активно подпомага новообразуваните училища в Италия и Ливан и курсовете по български език в Буенос Айрес, Аржентина, и Сао Паоло, Бразилия.

П


Реформите за оптимизиране на взаимодействието между държавните институции довеждат до значително намаление на времето по процедурата за придобиване на българско гражданство.

одпомагането и участието във фестивали, изложби, концерти, литературни четения, юбилейни тържества, съдействие за гостуване на групи ученици от чужбина в България и др. бяха сред инициативите, реализирани съвместно от ДАБЧ и училища от чужбина през периода. Мащабна по характер бе Спартакиада 2011 г. в град Банско, организирана от ДАБЧ и Министерството на физическото възпитание и спорта, в която участват 240 деца и юноши от Украйна, Молдова, Сърбия, Македония, Албания и Румъния, придружени от 60 души ръководители на обществени организации и преподаватели.

Назначена бе Комисия по организиране на процедурата по приема на студенти, докторанти и специализанти в български висши училища, удостоверяването и издаването на съответните документи за българския произход на лица от Украйна, Молдова, Сърбия, Македония, Албания и Косово, кандидатстващи по двете постановления.  • Единение на всички българи и изграждане на български лобита в чужбина

През периода, самостоятелно или съвместно с различни български организации, реализирахме разнообразни по характер, обхват и направления инициативи, целящи не само да подкрепят културно-образователната дейност на тези звена, но и да допринесат за съхранение националната идентичност на българските общности зад граница. Наред с многобройните срещи и разговори с председатели и членове на ръководствата на организации от цял свят, Правителството подпомогна изработването и осъществяването на значими културни и информационни проекти на сънародниците ни от Мадрид, Париж, Лион, Одеса, Кишинев. Оказана бе информационна и организационна подкрепа на български дружества в Сърбия, Румъния, САЩ, Франция, Италия, Германия, Чехия, Португалия, Гърция, Украйна, Молдова, и др. за честването на официалните празници на България. Значими дарения от ДАБЧ – фолклорни костюми, книги, мултимедийни продукти и др. – получават различни дружества от Гърция, Сърбия, Кипър, Чехия, Румъния, Италия, Франция, Колумбия, Аржентина, Бразилия и др.

Самостоятелно или съвместно с Историческия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”, бяха организирани кръгли маси, посветени на годишнини от рождението и смъртта на български възрожденци, революционни дейци, исторически събития. Такива форуми бяха проведени в България, Сърбия, Македония, Украйна и др., в които участваха и изявени изследователи и учени – българи от чужбина.


Издаден бе двуезичен буквар – читанка на съвременен български и български палкенски език.


  • Информация, анализи и издателска дейност

През втората година управление бяха изработвани аналитични материали за състоянието и проблемите на българските общности в САЩ, Украйна, Сърбия, Румъния, Молдова, Турция и др. Организираха се премиери на книги от български автори от чужбина важен елемент за запознаване на обществото с тяхното творчество в България. През периода бяха представени автори от Сърбия и Украйна. Правителството подпомогна издаването на книги, представящи българите и българските общности в Молдова, Австралия, Албания и др. За първи път бе реализирано издаването на Двуезичен буквар – читанка на съвременен български и български палкенски език.

На официалния сайт на Държавна агенция за българите в чужбина има информация за всички структури на българите и българските общности по света – дружества, клубове, църкви и църковни общини, училища, медии, фолклорни състави. Поместени са всички значими събития от живата на българите по света, публикуват се статии за годишнини от важни исторически събития и личности.НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ:
БЪЛГАРИЯ 2020


През втората година на управление Правителството на европейското развитие на България приключи с първият етап от разработването на Националната програма за развитие: България 2020 (НПР). Разработихме анализ на социално-икономическото развитие и SWOT анализ на българската икономика. Подготвен бе проект на визия, стратегически цели и приоритети на НПР: България 2020, които бяха дискутирани с представители на неправителствения сектор. Предстои широко публично обсъждане на проекта на визия, стратегически цели и приоритети със социално-икономическите партньори.

С цел осигуряване на прозрачност и публичност на процеса по подготовка на НПР: България 2020, всички документи, свързани с разработването на документа бяха публикувани на интернет страницата www.strategy.bg.1 1) Подкрепа за политиката на пазара на труда – плащания по приоритетна ос 1 и 2 на ОПРЧР; 2) Подкрепа за образователните политики – плащания по приоритетна ос 3 и 4 на ОПРЧР; 3) Подкрепа за политиката за социално включване – плащания по приоритетна ос 5 на ОПРЧР

2 Информацията е към 31.12.2010 г.

1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   41


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница