Отчет на програмата на правителството на европейското развитие на България втора година съдържаниестраница6/41
Дата06.05.2017
Размер2.54 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41

Подобряване на бизнес средата. Привличане на инвестиции


През отчетния период бяха предприети редица действия във връзка с осъществяването на политиката за по-добро регулиране, целяща подобряване на бизнес средата. Положихме системни усилия за облекчаване на административното регулиране. Идентифицирахме проблеми и несъответствия при прилагането на нормативната уредба спрямо принципите на доброто регулиране и бяха предприети корективни мерки. Усилията ни бяха насочени към подобряване и облекчаване на административното регулиране чрез идентифициране и отмяна на ненужни регулаторни режими; регламентиране оценката на въздействие на нормативните актове; подобряване на административното обслужване чрез развитие на електронно управление; редуциране на изискванията и задълженията за информиране от страна на бизнеса; аналитичен преглед на съществуващата практика за регулиране на бизнеса на местно ниво.

  • За да бъде обобщена и систематизирана регулаторната политика на правителството, насочена към подобряване на бизнес средата, приехме Програма за по-добро регулиране 2010 – 2013 г. (Програма). Тя е в съответствие с целите по основополагащите политически документи на ЕС и в унисон с водената от правителството политика. При нейното разработване е спазван принципът на приемствеността.

Новата Програма включва ангажиментите на страната в сферата на регулаторната политика произтичащи от членството в ЕС и отразява добрите практики на други страни членки. Основният принос на Програмата бе поставянето на “крайните потребители” в центъра на процеса на разработване на политиките чрез разбиране на техните потребности, привличане на техните идеи и изтъкване важността на техния принос. С нея се осигурява “отворена врата” към правителството за идеите и проблемите на бизнеса и неправителствения сектор, като пътят от внасянето на въпросите за разрешаване в администрацията на МС до поставянето на тези въпроси за обсъждане на политическо ниво е максимално кратък. За първи път отговорността за качеството на бизнес средата се сподели и с бизнеса и неправителствения сектор.

П


България разполага с конкурентни предимства, които представляват добра основа за привличането на инвестиции.

Показателят на Евростат за доверието в икономиката беше повишен със 7.9%.родължаваме да изпълняваме и Националния план за действие за намаляване на административната тежест с 20% до края на 2012 г. по Програмата на ЕК за намаляване на ненужния административен товар. В резултат показателят на Евростат за доверието в икономиката беше повишен със 7.9% (от 87.8% през юли 2010 г. до 95.7% през юни 2011 г.).

  • Ключов момент за подобряване на бизнес средата бе въвеждането на условия за намаляване на регулаторната и административната тежест за бизнеса с до 12%, отделно, независимо от Плана за намаляване на административната тежест с 20% до 2012 г. (ЗИД на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, приет от НС на 05.05.2011 г.).

  • За повишаване на инвестиционната активност в съзвучие с целите на Стратегия “Европа 2020”, със специализираното законодателство бяха намалени праговете за издаване на сертификат за насърчаване на инвестициите във високотехнологичните сектори и изостанали региони. В резултат на това сертифицирани проекти по Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) запазиха и повишиха постигнатото от предишния период.

За периода юли 2010 г. – юли 2011 г. бяха издадени 12 сертификата за клас А на стойност от 1.9 млрд. лв., създаващи 390 нови работни места. От тях 1.6 млрд. лв. (85%) бяха инвестициите по проекти с чуждестранно участие. В общините с висока безработица се реализират 9 от сертифицираните проекти на обща стойност 1.7 млрд. лв. с 290 нови работни места.

За периода с финансови мерки по реда на ЗНИ бяха насърчени три проекта на обща стойност над 2 млн. лв. (инвестициите по насърчените проекти са на стойност общо 213.4 млн. лв., създаващи 603 нови работни места. За изграждането на общинска пътна и ВиК инфраструктура са предоставени 426 хил. лв., а за възстановяване на 25% от разходи за специфично обучение на новоназначени служители – 1.63 млн. лв.).

През 2011 г. стартира специален компонент в Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ – за инвеститорите клас А и Б за безвъзмездна помощ за обучение (с бюджет от 5 млн. лв. до май
2012 г. ).

П


Изготвена беше Секторна стратегия за привличане на инвестиции в България.

За първи път в България през последните 20 години бяха очертани секторите с голям потенциал за развитие.
реките чуждестранни инвестиции в България за 2010 г. бяха 1.64 млрд. евро. Отрасловата им структура показа здравословна за икономиката инвестиционна активност. За 2010 г. най-голям бе делът на инвестициите в преработваща промишленост (36% с 600 млн. евро), енергетика (17% – 270 млн. евро), транспорт, логистика, съобщения (15.4% – 270 млн. евро).

  • За провеждането на проактивен инвестиционен маркетинг Българската агенция за инвестиции изпълнява проект по Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” на стойност около 21.4 млн. лв. В рамките на проекта беше изготвена Секторна стратегия за привличане на инвестиции в България.

За първи път в България през последните 20 години бяха очертани секторите с голям потенциал за развитие.

Иновации


В началото на 2011 г. България финализира действията по присъединяването към европейската инициатива ЕВРИКА – организационно-управленска рамка, система от механизми, която предлага услуги за намиране на партньор, разпространение на информация и друго обслужване на промишлените предприятия, научнио-изследователските организации и университети за сътрудничество в областта на приложно-технологичните изследвания.

П
Подготвяме


Закон за иновациите.
рез отчетния период Главна дирекция “Конкурентоспособност и иновации” (в ИАНМСП) осъществи технически и финансов мониторинг на текущи и приключващи проекти по Националния иновационен фонд, както следва:

  • Четвърта конкурсна сесия общо сключени договори по сесията – 91, от тях: приключили 55 проекта, прекратени са 17 договора, в процес на изпълнение са 19 договора.

  • Пета конкурсна сесия общо сключени договори по сесията – 60, от тях: в изпълнение 39 проекта, прекратени са 10, приключили са 11.

В процес на подготовка е Закон за иновациите, който се очаква да бъде внесен за разглеждане в МС през есента на 2011 г.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница