Отчет на програмата на правителството на европейското развитие на България втора година съдържаниестраница8/41
Дата06.05.2017
Размер2.54 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   41

Приватизация и следприватизационен контрол


П
Разширени бяха възможностите за събиране на неустойки по линия на следпривати-зационния контрол.
редприетата политика на правителството за приватизация
е с цел преодоляване забавеното раздържавяване на важни обекти, които в условията на икономическа и финансова криза губят част от стойността си. С приетите изменения в Закона за приватизация и следприватизационен контрол бяха разширeни възможностите за събиране на неустойки по линия на следприватизационния контрол, като за първи път бе създадена възможност за изискване от купувачите на реално изпълнение по ангажименти, за които не са предвиждани неустойки. Чрез изключване от т.нар. “забранителен списък“ бяха освободени за приватизация “Техноекспортстрой“ ЕАД и “ВМТ Орбита“ АД.

За ефективното управление на държавното участие и за привличането на инвестиции чрез него за изминалите две години от управлението бе извършено следното: • В напреднала фаза е приватизационната процедура на “Булгартабак – Холдинг” АД, като бяха продадени документации за участие в конкурса.

 • Приета бе Стратегия за приватизация на “ВМЗ” ЕАД, като приватизационната процедура е в процес на стартиране.

 • Стартирахме приватизационните процедури за държавното участие в електроразпределителните дружества чрез публично предлагане на Българската фондова борса (БФБ).

 • На централизирани публични търгове на БФБ чрез „ДКК” ЕАД и АПСК се търгуват “Монтажи” ЕАД и миноритарен дял от ЧАД “Зографски” АД.

 • На централизирани публични търгове на БФБ се търгува и 100% от капитала на “Свободна зона Свиленград“ ЕАД.

 • Реализирахме приватизационната процедура на БФБ за миноритарен дял от “Нестле Айс Крийм”.

 • Р
  Приключи процедурата по ликвидация на 33 търговски дружества от системата на МИЕТ, чрез което бяха намалени разходите на дружества от системата с общо 400 хил. лв. месечно.
  еализирахме продажбата на обособена част – “Основна производствена площадка” на “Кремиковци” АД (н) за стойност от 316 млн. лв., като в централния бюджет ще постъпят около 70 млн. лв. от продажбата.

 • На последните четири централизирани публични търгове на БФБ бяха продадени 12 миноритарни дяла от дружества от системата на МИЕТ.

 • Възложихме на АПСК стартирането на приватизацията дела на „ВМЗ” ЕАД в “ВМЗ – Пепър Модна индустрия” ООД.

 • Безвъзмездно бяха прехвърлени акциите на държавата в “Топлофикация – София” ЕАД и “Топлофикация – Шумен” ЕАД в полза на съответните общини.

 • Реализирахме процедура за апортиране на имоти частна държавна собственост, в “Национална компания индустриални зони” ЕАД с цел изграждането на мащабна индустриална зона в Божурище.

 • Намалена бе числеността на органите за управление и контрол на почти всички държавни търговски дружества до законовия минимум, съгласно Търговския закон. Ефект – намалени са разходите за възнаграждения в размер на около 75 хил. лв. месечно за системата от дружества на МИЕТ.

 • Осъществен бе тримесечен контрол върху образуването на средствата за работна заплата и формирането на възнагражденията на органите за управление и контрол в търговските дружества от системата на МИЕТ с над 50% държавно участие.

От началото на мандата на управление на настоящото правителство е приключила процедурата по ликвидация на 33 търговски дружества от системата на МИЕТ, чрез което бяха намалени разходите на дружества от системата в общ размер на около 400 хил. лв. месечно.

 • Приключихме процедурата по несъстоятелност на 24 търговски дружества.

 • В специализирания бюлетин бяха публикувани 73 обяви на синдици за продажба на имущество от масата на несъстоятелността на търговски дружества в несъстоятелност.

 • Подписахме 2 684 споразумения за прехвърляне на определени като обезщетение акции/дялове от 45 търговски дружества. Общо бяха прехвърлени на правоимащи лица 130 303 акции и 253 дяла от търговски дружества.

 • Приключихме преписките с реституционни претенции към 34 търговски дружества. В резултат на това бяха освободени за продажба чрез Агенцията за приватизация общо 96 264 акции и 5 770 дяла от капитала на търговски дружества.

 • Установихме и предотвратихме 42 случая на двойно обезщетяване за едно и също имущество.

Във връзка с реализирането на правителствената политика за поддържане на фискалната стабилност реализирахме процедури, в резултат, на които:

 • Намаля капиталът на “Национална компания индустриални зони” ЕАД със 70 млн. лв.

 • Внесен бе дължимият дивидент за 2006 г. от страна на “Международен панаир Пловдив” АД – 1.3 млн. лв.

 • Осигурен бе дивидент за държавата от страна на дружества от системата на МИЕТ в размер на около 104 млн. лв., в т.ч. от “БЕХ” ЕАД – 52.2 млн. лв., дружествата от групата на ЧЕЗ АС – 41 млн. лв., и др.

През 2011 г. планираме изплащането на над 100 млн. лв. дивидент от дружествата от системата на МИЕТ.

Енергетика


П
Приета бе Енергийна стратегия на Република България до 2020 г.
олитическата визия на Правителството на европейското развитие на България е съобразена с актуалната европейска рамка за енергийна политика,
като действията са насочени в няколко приоритетни направления: гарантиране сигурността на доставките на енергия; достигане на целите за възобновяема енергия; повишаване на енергийната ефективност; развитие на конкурентен енергиен пазар и политика, насочена към осигуряване на енергийните нужди и защита на интересите на потребителите.

В рамките на отчетния период предприетите действия по реализиране на енергийната политика на Република България водят до следните резултати: • Вече са в сила нови Правила за търговия с електрическа енергия, регламентиращи: почасова търговия по всички сделки на пазара; търговия на електроенергийна борса; мониторинг на пазара; изисквания за публикуване на общодостъпна информация за пазара. Към момента около 27% от търговията в България с електрическа енергия се осъществява по изискванията на свободния пазар (по двустранни договори).

 • Подписан бе Меморандум за разбирателство между България и Румъния, предвиждащ сътрудничество с Транселектрика и OPCOM (Румъния) по обединяване на електроенергийните пазари на двете държави. Обединяването с румънския пазар ще бъде първа стъпка към създаването на регионален енергиен пазар и последващото обединение на регионалните пазари в единен европейски енергиен пазар.

 • Изготвен бe график на дейностите, свързани с подготовката на борсова търговия, въз основа на резултатите от проект “Създаване на Европейски модел за електроенергиен пазар и приложението му в България” по Норвежката програма за сътрудничество с България. От юли 2011 г. стартира тестването на търговската платформа.

 • П
  Приет беше Закон за енергията от възобновяеми източници.
  риехме
  Енергийна стратегия на Република България до 2020 г. Стратегията е основополагащ документ на националната енергийна политика. Тя отразява политическата визия на Правителството на европейското развитие на България, съобразена с актуалната европейска рамка на енергийната политика и световните тенденции в развитието на енергийните технологии. Отправната точка на европейската енергийна политика е в няколко приоритетни направления:

 • Овладяване на негативните промени в климата;

 • Намаляване енергоемкостта на икономиката и увеличаване на енергийната ефективност, включително към енергийно независими сгради;

 • Ограничаване на външната зависимост на ЕС от вносни енергийни ресурси;

 • Насърчаване на икономическия растеж и заетостта, като по този начин да се обезпечи сигурна и достъпна енергия за потребителите.

 • Изготвихме Втория тригодишен план за действие по енергийна ефективност, който формулира междинна индикативна цел за периода 2011-2013 г. Целта е спестяване на горива и енергии към 2013 г. в размер на 6% от осреднената стойност на крайното енергийно потребление в обхвата на Директивата за периода 2001-2005 г., възлизащо на 4 860 GWh (418 ktoe) годишни спестявания на горива и енергии.

 • През април 2011 г. приехме Закон за енергията от възобновяеми източници, с който се транспонира Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници. Законът създава правната рамка за реализиране на националната политика за насърчаване производството и потреблението на енергията от възобновяеми източници, с която да се осигури постигането на общата национална цел от 16% дял на енергията от ВИ в брутното крайно енергийно потребление на България до 2020 г.

 • Преработен беше Националният план за действие за енергията от възобновяеми източници. В него бяха определени националните цели за дела на енергията от възобновяеми източници, потребена в транспорта, производството на електроенергия, на топлинна енергия и енергия за охлаждане до 2020 г., индикативни цели по години за отделните сектори и конкретни мерки за тяхното постигане.

 • През юни 2011 г. в ЕК представихме Доклад за постигане на националните индикативните цели за потреблението на електрическата енергия, произведена от ВИ през 2010 г., и Доклад за изпълнение на националната индикативна цел за потребление на биогоривата и други ВИ в транспорта през
  2010 г.
  През 2010 г. бе произведено най-голямото количество електрическа енергия от възобновяеми източници, което възлиза на 5509 GWh, което формира 15% дял на електроенергията от ВЕИ в брутното вътрешно потребление на електрическа енергия в страната. Този ръст се дължеше на увеличено производство от всички видове централи на ВЕИ. По този начин не само изпълнихме заложената национална индикативна цел за 2010 г. от 11% дял на електрическата енергия от ВЕИ в брутното вътрешно потребление на електрическа енергия, но и нейното преизпълнение с 4%.

В
Финализирана бе правната рамка за проекта “Набуко”.
изпълнение на политиката в областта на големите енергийни проекти през наблюдавания период постигнахме следните значими резултати:

 • С подписване на споразумения за подкрепа на проекта (PSA – Project Support Agreements) между “Набуко газ-пайплайн интернешънъл” и ресорните министерства на държавите, през чиито територии премина трасето на газопровода (Австрия, България, Унгария, Румъния и Турция), финализирахме правната рамка за проекта “Набуко”. В ход е процедура по осигуряване на финансиране за реализацията на проекта чрез предоставяне на държавна гаранция.

 • Подписахме Пътна карта за ускорено сътрудничество и следващи действия по проект “Южен поток” със заложен ускорен график за дейностите по проекта и при отчитане на намерението за увеличаване капацитета на газопроводната система. Сключихме Споразумение за предпроектно проучване между БЕХ и Газпром. Избрахме изпълнител на предпроектното проучване, който следва да оптимизира съответните заложени маршрути и да ги предложи за окончателно решение на българския и руския акционер.

 • Завършихме изпълнението на проекта за изграждане на новата ТЕЦ “Марица-Изток 1“ с мощност от 670 MW при използване на съвременни технологии, осигуряващи висока ефективност и изпълнение на европейските изисквания за опазване на околната среда. Стойността на проекта възлиза на над 1 млрд. евро. Като елемент на системата от мерки за гарантиране сигурността на доставките от природен газ в края на май
  2011 г. беше приет технологичен проект за разширението на ПГХ “Чирен”. С реализацията на проекта се цели достигане на 8-10 млн.м3 дневен капацитет на добив и 700 млн. м3 активен газ.

 • Завършихме проекта за модернизация на блокове 1-4 на ТЕЦ “Марица-Изток 2” ЕАД на стойност 190 млн. евро с финансовата подкрепа на Японската банка за възстановяване и инвестиции, с което бяха рехабилитирани блокове от 1-4, 6 и 8. Общата реално увеличена мощност на централата от реализираната рехабилитация се равнява на повече от 150 МВт. Въведени бяха в експлоатация сероочистващите инсталации на блокове 1 и 2, както и на блокове 3 и 4.

 • Осигурихме институционална подкрепа за АЕЦ “Белене” чрез избор на нов консултант (английската банка HSBC) със задача финансов анализ, преструктуриране на проекта и избор на инвеститори за изпълнение на проекта.

От гледна точка на постигане на целите за гарантиране сигурността на доставките на енергия през периода юли 2010 г. – юни 2011 г. реализирахме следните дейности:

 • Въведохме в действие регламенти на ЕК за прилагането на Директива 2004/8/ЕО за насърчаване на високоефективното производство на топлинна и електрическа енергия.

 • П
  Една от основните цели на правителството на България е месечното увеличаване на дела на свободно договорените количества електрическа енергия на вътрешния пазар да бъде до 30% през 2013 г.
  риехме изменения и допълнения в Закона за безопасно използване на ядрената енергия
  и в наредбите за реда за установяване, събиране, разходване и контрол на средствата, и за размера на дължимите вноски във фонд “Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения”, както и за реда за установяване, събиране, разходване и контрол на средствата и за размера на дължимите вноски във фонд “Радиоактивни отпадъци”.

 • Изготвихме Стратегия за управление на отработеното ядрено гориво и на радиоактивните отпадъци до 2030 г.

 • Изготвихме и представихме в ЕК Стратегически документ и предложение за финансиране на дейностите по извеждане от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ “Козлодуй“ за периода 2014-2020 г. Заявено беше завършване на извеждането от експлоатация до 2030 г. Поискахме средства в размер на 450 млн. евро за проекти по извеждане от експлоатация и 200 млн. евро за компенсиращи мерки в енергийния сектор.

 • Разработихме Комбинирания програмен документ за
  2011 г. – част ядрен прозорец.

 • Осъществихме мониторинг по изпълнението на проекти в ядрения прозорец, финансирани от Международен фонд “Козлодуй”, и участие в технически съвещания по обсъждане на документи и етапи на изпълнение на проектите в АЕЦ “Козлодуй” и ДПРАО.

 • Извършихме комплексни проверки по техническа експлоатация на енергийните обекти: Баташки водносилов път, ТЕЦ “Варна”, ЕОН България - РОЦ Горна Оряховица-Габрово, ЧЕЗ - ОРЗ Перник, ТФ “Сливен”, ТЕЦ към Лукойл, на каскада Белмекен -Сестримо.

 • Повишихме контрола по отношение на разпределението на доставената топлинна енергия в сградите. Извършени бяха планови и извънредни проверки на топлофикационни дружества и на лица, регистрирани по чл. 139а от Закона за енергетиката, за правилно прилагане на дяловото разпределение на топлинната енергия. За констатираните нарушения бяха дадени предписания за отстраняването им.

 • В процес на подготовка е разработването на: Програма за ускорена газификация на Република България, Програма за стабилизация и развитие на топлофикационния сектор, Програма за пазарно развитие на енергетиката и Програма за ефективно използване на местните ресурси.

 • Подготвяме ЗИД на Закона за енергетиката, в който ще бъдат отразени изискванията на Третия енергиен либерализационен пакет. С него ще въведем всички изисквания по преструктуриране на преносните оператори на електрическа енергия и природен газ и ще бъдат разширени правомощията на регулаторния орган (ДКЕВР).

 • С цел гарантиране доставките на природен газ активно работим по реализиране на проектите за изграждане на газови междусистемни връзки със Сърбия, Гърция, Румъния и Турция, както и за разширяване капацитета на ПГХ “Чирен”.

 • Подписан бе договор между МИЕТ и МРРБ за отпускане на 4 953 190 лв. по проект “Подготовка, проучване и проектиране за изграждане на междусистемна газова връзка България-Сърбия”.

 • В ход е процедура за избор на изпълнител на ОВОС, предпроектни проучвания и технически проект за изграждане на газова междусистемна връзка България-Гърция.

 • Договорена бе пътната карта за реализация на проекта за изграждане на газова междусистемна връзка България-Румъния (ноември 2010 г.). Текуща е процедурата за избор на изпълнител на проекта в частта от газопровода преминаваща под река Дунав.

 • В резултат на проведен технически експертен съвет: “Избор на концептуален вариант за Национално хранилище за погребване на ниско-и средноактивни радиоактивни отпадъци”, бе избран траншеен тип на хранилище, за който ще бъдат изготвени технически проект и междинен анализ на безопасността, със срок за въвеждане в експлоатация 2015 г.

 • В
  2.5% повече приходи от международен туризъм през 2010 г. в сравнение с 2009 г.
  сектор “Не-ядрена” енергетика в процес на изпълнение са 15 проекта на обща стойност 210.65 млн. евро, финансирани от “Международен фонд “Козлодуй”. В допълнение, в процес на подготовка за подписване на договори за изпълнение са 5 проекта на обща стойност 32.4 млн. евро.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   41


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница