Отчет за дейността, финансовите резултати и икономически анализ от стопанската дейност за 2014 година на „Общински пазар 99 еоод берковица. Проблеми и предложения за тяхното изпълнениеДата26.10.2018
Размер74.31 Kb.
ТипОтчет


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – Б Е Р К О В И Ц А

П-Д “ЙОРДАН РАДИЧКОВ” № 4, ТЕЛ. 0953/ 88697

С П И С Ъ К
НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И НА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕРКОВИЦА

на 26 юни 2015 г.

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА
25 юни 2015 г. /четвъртък/ - 15.30 часа

1. Докладна РД-92-00-2086(2), относно приемане Отчет за дейността, финансовите резултати и икономически анализ от стопанската дейност за 2014 година на „Общински пазар 99” ЕООД - Берковица. Проблеми и предложения за тяхното изпълнение;

2. Докладна РД-92-00-2224, относно закриване на ДДМУИ гр. Берковица и откриване на Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост.

3. Докладна РД-92-00-2238, относно предложение за вземане на Решение за отписване на задължения за периодични плащания на наемател на имот - собственост на Община Берковица;

4. Докладна РД-92-00-2207, относно продажба на имот № 090065, землище с. Бързия;

5. Докладна РД-92-00-2208, относно продажба на имот № 023007, землищес. Черешовица;

6. Докладна РД-92-00-2209, относно продажба на имот № 014003, землище с. Черешовица;

7. Докладна РД-92-00-2210, относно продажба на имот № 023006, землище с. Черешовица;

8. Докладна РД-92-00-2211, относно продажба на имот № 023002, землище с. Черешовица;

9. Докладна РД-92-00-2212, относно продажба на имот № 012019, землище с. Черешовица;

10. Докладна РД-92-00-2213, относно продажба на имот № 012017, землище с. Черешовица;

11. Докладна РД-92-00-2232, относно подажба на имот № 209.338, местност „Сарановец”;

12. Докладна РД-92-00-2233, относно продажба на поземлен имот с идентификатор 03928.122.14, местност „Женска река”;

13. Докладна РД-92-00-2234, относно продажба на поземлен имот с идентификатор 03928.49.31, местност „Извора”;

14. Докладна РД-92-00-2235, относно определяне на пазарна оценка на общински недвижим имот с идентификатор 03928.508.11 за извършване на продажба, гр. Берковица, ул. Любен Каравелов, 6А;

15. Докладна РД-92-00-2236, относно определяне на пазарна оценка на общински недвижим имот с идентификатор 03928.512.536 за извършване на продажба, гр. Берковица, ул. Райко Даскалов, 28;

16. Докладна РД-92-00-2237, относно определяне на пазарна оценка на общински недвижим имот УПИ I, кв.20 за извършване на продажба, с.Ягодово;

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
25 юни 2015 г. /четвъртък/ - 16.30 часа

1. Докладна РД-92-00-2085(2) , относно приемане Отчет за дейността на Дом за възрастни хора с деменция с. Бистрилица за 2014 г., проблеми и мерки за подобряване на работата;

2. Докладна РД-92-00-2136, относно приемане Отчет на НПО и спортните клубове в Община Берковица за деветмесечието на 2014 година;

3. Докладна РД-92-00-2196, относно предоставяне на средства за изплащане на разходи по проект „Ново начало - разкриване на ЦНСТДУ в Община Берковица”;

4. Докладна РД-92-00-2197, относно допълнителна субсидия за ОФК „КОМ-БЕРКОВИЦА”;

5. Докладна РД-92-00-2198, относно предложение за съгласие да се отпускане парична сума за изграждане на подпорна стена на ул.23-ти септември, 30;

6. Докладна РД-92-00-2227, относно актуализация на Бюджета на Община Берковица за 2015 година;

7. Докладна РД-92-00-2240, относно Издаване на запис на заповед от община Берковица в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане за Проект Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площади и улично осветление в град Берковица” - І етап: „Рехабилитация и основен ремонт на ул. ”Александровска”, гр. Берковица;

8. Докладна РД-92-00-2241, относно Издаване на запис на заповед от община Берковица в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане за Проект „Рехабилитация и основен ремонт на ул.”Николаевска”, гр. Берковица”;

9. Заявление РД-92-00-2172 от Елена Георгиева Гоцова, гр. Берковица, относно отпускане на еднократна помощ ;

10. Заявление РД-92-00-2174 от Искра Арсенова Георгиева, гр. Берковица, относно отпускане на еднократна помощ;

11. Заявление РД-92-00-2179 от Наташка Георгиева Вълкова, гр. Берковица, относно отпускане на еднократна помощ;

12. Заявление РД-92-00-2194 от Милен Данаилов Иванов, гр. Берковица, относно отпускане на еднократна помощ;

13. Заявление РД-92-00-2200 от Борис Теофилов Иванов, гр. Берковица,

относно отпускане на еднократна помощ;

КОМИСИЯ ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ
25 юни 2015 г. /четвъртък/ - 17.30 часа

1. Докладна РД-92-00-2171, относно приемане Отчет за работата на Общински съвет - Берковица за Второто полугодие на 2014 година;

2. Докладна РД-92-00-2228, относно приемане План-програма за заседание на ОбС през III-то тримесечие на 2015 година;

3. Докладна РД-92-00-2230, относно съставяне на комисия, която да представи кандидатури за съдебни заседатели към Районен съд - Берковица;

4. Докладна РД-92-00-2239, относно упълномощаване на представител за Община Берковица за участие в редовно общо събрание на акционерите на „КОМ 2016” АД, гр. София;

КОМИСИЯ ПО ТУРИЗЪМ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ
24 юни 2015 г. /сряда/ - 16.00 часа

1. Докладна РД-92-00-2180, относно промяна начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 102205 в землището на с. Замфирово;

2. Докладна РД-92-00-2181, относно промяна начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 042013 в землището на с. Комарево;

3. Докладна РД-92-00-2169, относно предоставяне на земи от ОПФ на наследници на Петър Игов Леков в землището на с. Костенци;

4. Докладна РД-92-00-2182, относно предоставяне на земи от ОПФ на наследници на Иван Цветков Петров в землището на с. Мездрея;

5. Докладна РД-92-00-2183, относно предоставяне на земи от ОПФ на наследници на Герасим Младенов Герасимов в землището на с. Гаганица;

6. Докладна РД-92-00-2184, относно предоставяне на земи от ОПФ на наследници на Петър Тодоров Лазаров в землището на с. Гаганица;

7. Докладна РД-92-00-2185, относно предоставяне на земи от ОПФ на наследници на Коцо Михайлов Симеонов в землището на с. Гаганица;

8. Докладна РД-92-00-2186, относно предоставяне на земи от ОПФ на наследници на Пено Иванов Петров в землището на с. Гаганица;

9. Докладна РД-92-00-2187, относно предоставяне на земи от ОПФ на наследици на Стойчо Николов Васов в землището на с. Гаганица;

10. Докладна РД-92-00-2188, относно предоставяне на земи от ОПФ на наследници на Кръсто Иванов Петров в землището на с. Гаганица;

11. Докладна РД-92-00-2189, относно предоставяне на земи от ОПФ на наследници на Йордан Иванов Петров в землището на с. Гаганица;

12. Докладна РД-92-00-2190, относно предоставяне на земи от ОПФ на наследници на Кръсто Първанов Цветков в землището на с. Гаганица;

13. Докладна РД-92-00-2191, относно предоставяне на земи от ОПФ на наследници на Младен Първанов Лачов в землището на с. Гаганица;

14. Докладна РД-92-00-2192, относно предоставяне на земи от ОПФ на наследници на Бойко Игнатов Първанов в землището на с. Бистрилица;

15. Докладна РД-92-00-2193, относно предоставяне на земи от ОПФ на наследници на Иван Йорданов Кирков в землището на с. Гаганица;

16. Докладна РД-92-00-2201, относно предоставяне на земи от ОПФ на наследници на Цено Петров Иванкин в землището на с. Гаганица;

17. Докладна РД-92-00-2202, относно предоставяне на земи от ОПФ на наследници на Иван Илиев Найденов в землището на с. Гаганица;

18. Докладна РД-92-00-2203, относно предоставяне на земи от ОПФ на наследници на Йордана Гаврилова Георгиева в землището на с. Гаганица;

19. Докладна РД-92-00-2204, относно предоставяне на земи от ОПФ на наслединици на Кръсто Гергов Георгиев в землището на с. Гаганица;

20. Докладна РД-92-00-2214, относно предоставяне на земи от ОПФ на наследници на Кръсто Истатков Старейшински в землището на с. Гаганица;

21. Докладна РД-92-00-2215, относно предоставяне на земи от ОПФ на наследници на Стоян Антонов Кирков в землището на с. Гаганица;

22. Докладна РД-92-00-2216, относно предоставяне на земи от ОПФ на населдинци на Костодина Младенова Къчова в землището на с. Гаганица;

23. Докладна РД-92-00-2217, относно предоставяне на земи от ОПФ на населдници на Димитър Найденов Атанасов в землището на с. Пърличево;

24. Докладна РД-92-00-2218, относно предоставяне на земи от ОПФ на наследници на Мария Иванова Игнатова в землището на с. Песочница;

25. Докладна РД-92-00-2219, относно предоставяне на земи от ОПФ на наследници на Стоян Владимиров Илиев в землището на с. Замфирово;

26. Докладна РД-92-00-2220, относно предоставяне на земи от ОПФ на наследници на Фима Димитрова Ангелова в землището на с. Бързия;

27. Докладна РД-92-00-2221, относно предоставяне на земи от ОПФ на наследници на Герасим Върбанов Ленчов в землището на с. Замфирово;

28. Докладна РД-92-00-2222, относно предоставяне на земи от ОПФ на наследници на Тодор Господинов Денов в землището на с. Замфирово;

29. Докладна РД-92-00-2223, относно предоставяне на земи от ОПФ на наследници на Никола Спасов Якимов в землището на с. Замфирово;

30. Докладна РД-92-00-2231, относно предоставяне за ползване на мери, пасища и ливади в землищата на територията на Община Берковица през стопанската 2015-2016 година;

КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
23 юни 2015 /вторник/ - 13.30 часа

1. Докладна РД-92-00-2085(2) , относно приемане Отчет за дейността на Дом за възрастни хора с деменция с. Бистрилица за 2014 г., проблеми и мерки за подобряване на работата;

2. Докладна РД-92-00-2195, относно приемане Годишен доклад за 2014 г. по изпълнението на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Берковица;

3. Докладна РД-92-00-2206, относно приемане за сведение на Одитен доклад за извършен вътрешен одит на „Медицински център 1 - Берковица” ЕООД;

4. Докладна РД-92-00-2205, относно Проект „Създаване на център за предоставяне на интегрирана социална услуга в Община Берковица“;

5. Докладна РД-92-00-2224, относно закриване на ДДМУИ гр. Берковица и откриване на Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост.

6. Заявление РД-92-00-2172 от Елена Георгиева Гоцова, гр. Берковица, относно отпускане на еднократна помощ ;

7. Заявление РД-92-00-2174 от Искра Арсенова Георгиева, гр. Берковица, относно отпускане на еднократна помощ;

8. Заявление РД-92-00-2179 от Наташка Георгиева Вълкова, гр. Берковица, относно отпускане на еднократна помощ;

9. Заявление РД-92-00-2194 от Милен Данаилов Иванов, гр. Берковица, относно отпускане на еднократна помощ;

10. Заявление РД-92-00-2200 от Борис Теофилов Иванов, гр. Берковица,

относно отпускане на еднократна помощ;
КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА, МЛАДЕЖТА, СПОРТА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА
24 юни 2015 г. /сряда/ - 14.00 часа

1. Докладна РД-92-00-2136, относно приемане Отчет на НПО и спортните клубове в Община Берковица за деветмесечието на 2014 година;КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО
23 юни 2015 г. /вторник/ - 15.00 часа

1. Докладна РД-92-00-2242, относно изработване на проект за ПУП за ПИ 001004, м.“Ранин брод“, землище с. Цветкова бара;

2. Докладна РД-92-00-2243, относно изработване на проект за ПУП за ПИ 068007, м. Ленищата, землище с. Бързия;

3. Докладна РД-92-00-2244, относно процедиране на ПУП за УПИ VІІ , кв.18 по плана на кв. Раковица, гр. Берковица, ПИ 03928.515.444 по кадастрална карта;4. Докладна РД-92-00-2245, относно процедиране на ПУП за изменение на плана за регулация и застрояване за УПИ VI и УПИ Х, кв.184 по плана на гр. Берковица;

КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКА, СОЦИАЛНА, ЕТНИЧЕСКА И ДЕМОГРАФСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ВРЪЗКА С ГРАЖДАНСКИ ОБЩЕСТВА
24 юни 2015 г. /сряда/ - 17.30 часа
НЯМА ЗАСЕДАНИЕ

ИЗГОТВИЛ:

/Мариета Русимова/


Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“
2015 -> Правила за изменение и допълнение на Правила за търговия с електрическа енергия Съществуващ текст
2015 -> 120 Основно училище “Георги С. Раковски” София
2015 -> Премиерният сериал Изкушение от 12 октомври по бтв lady
2015 -> Агнешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 г
2015 -> Пилешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 14 януари 2015 г
2015 -> Бяла кристална захар седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 Г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница