Отчет за дейността на дружеството "инфрастройпродукт"еоод за 2007 годДата31.03.2018
Размер54.63 Kb.
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ УВАЖАЕМИ ГОСПОДА КМЕТОВЕ УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

ОТЧЕТ


ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО "ИНФРАСТРОЙПРОДУКТ"ЕООД

ЗА 2007 ГОД.

Дружеството "ИНФРАСТРОЙПРОДУКТ" ЕООД гр.Пещера е регистрирана с Решение N 1990/06.05.1992г.с предмет на дейност: "ПРОЕКТИРАНЕ,ВИСОКО СТРОИТЕЛСТВО,БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ МЕРОПРИЯТИЯ, ХИГИЕНИЗИРАНЕ НА ОБЩИНАТА,В И К,КОМУНАЛНО БИТОВА ДЕЙНОСТ ОЗЕЛЕ­НЯВАНЕ ,ОБСЛУЖВАЩО ПОДЕЛЕНИЕ И УСЛУГИ НА НАСЕЛЕНИЕТО, ТРАНСПОРТ МЕХАНИЗАЦИЯ,СЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ,ВАРОВИ И БЕТОНОВИ РАЗТВОРИ".

В дружеството счетоводната отчетност е базирана на принци­пи залегнали в Закона за счетоводството. Първичните документи се съставят съобразно изискванията на същия закон. Дружеството има разработен индивидуален сметкоплан,съобразен със специфич­ната му дейност.

Оценката на активите и пасивите е извършена на база Националните счетоводни стандарти за съответните обекти на отчи­тане. При оценка на активите през настоящия период не е извършва­на .

Собственият капитал на дружеството в края на отчетния период е в размер на 208 хил.лв., основен капитал 22 хил.лв., преоценачен резерв-51 хил.лв.резерви- 65хил.лв., неразпределена печалба-65хил.лв.и чиста печалба от текущия период в размер на 5 хил.лв.

За осъществяване на дейността си дружеството е ползвало банков кредит за придобиване на ДМА.

Изплащането възнаграждението на персонала се извършва редов но по определени дати.

Дружеството ни през 2007год. е постигнало нетни размери по съответните дейности както следва:

1.Дейността "Поддържане Чистота на територията на Община Пещера включва метене,сметосъбиране,сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения,поддържане Чисто­тата на териториите за обществено ползване и измиване на улици", приключи с нетни приходи в размер на 351 хил.лв.

Съдовете за смет в Общината са 3 вида.Кофи тип "Мева"-100 л тип"Бобър" - 1 мЗ и контейнери 4 мЗ.По населени места са разпре делени както следва:

а/За гр.Пещера - кофи тип "Мева"- 100л, тип"Бобър" - 1 мЗ контейнери 4 мЗ.

б/За лет."Св.Константин"- контейнери 4 мЗ,тип "Бобър" - 1мЗ

в/За село Радилово- кофи тип "Мева",контейнери-4мЗ

г/За с.Кап.Димитриево- кофи тип "Мева" ,контейнери 4мЗ

През 2007 год. Общината съвместно с дружеството закупи кофи

тип "Мева"-400б.,30 броя - 4 мЗ контейнери,тип "Бобьр"-1мЗ-

4- бр.,кошчета за смет - 45 бр.

С ново закупените съдове за смет подновихме част от негод­ните за употреба съдове, а с по-голяма част от тях заредихме кв."Луковица",кв."Едиверен ",селата и централната част на града, а кошчета за смет - 2бр ЖПГара-Пещера,15 бр.-лет."Св.Константин" 28 бр.- в централната градска част.

Проблеми имаме с опазването на съдовете от изгаряне, тъй като 80% от домакинствата ползват твърдо гориво и изхвърлят пепелта неогасена.

Извозването на битовите отпадъци извършвахме със специа­лизирани автомобили: "Мерцедес"и "МАН" комбинирани за двата вида съдове.тип "Мева"и "Бобър" 1 мЗ,"СКАНИЯ",ГАЗ-53 самосвал,контей-неровози - 4 мЗ .

С малки изключения ликвидираме всички нерегламентирани сметища в Общината.В момента всички битови отпадъци и строителни материали се извозват и депонират на сметището в гр.Пещера.

2."Зимно поддържане и снегопочистване на Общинската пътна, улична и републиканска мрежа в Община Пещера през оперативния сезон 2007-2008год".

Поддържа се със собствена техника: ЗИЛ - снегорин, Багер "Белорус",Фадрома и Трактор Т-150 К за разриване на уличната и пътна мрежа.За опесъчаване на същите ползваме ГАЗ-самосвал и ЗИЛ. Редовно се поддържаха пътищата в районите определени съгласно сключен договор с Общината.

3.Поддържането на"Паркове и градини"на територията на Общи­ната обхваща площ от 46 дка, и цветни площи от 360 м2. Нетните приходи за 2007 год. от населените места гр.Пещера,с.Радилово и с Капитан Димитриево са в размер на 38 хил.лв.

През текущата година от Финансиране бе закупена тревокосач-ка за подобряване дейността косене в парковите площи.

Косенето се извършваше навреме и редовно. Поливането на всички тревни площи се извършваше редовно. Зацветяването се извършва 2 пъти годишно с зимни цветя/теменуга/и през м.май с летни цветя.Поливането се извършва със стопанска вода прекарана в парковете и поливомиячки там където няма прекарани стопански водопроводи.

4."Поддържане и текущи ремонти на стопанските водопроводи в Община Пещера".Стопанските водопроводи обхващат почти 50% от града.През летния сезон в някои райони се чувства недостиг на вода.Това се дължи на малката пропускателна възможност на водопроводите,тъй като част от тях са с диаметър Ф 60 и Ф 80 мм.

През годината се направиха нови клонове. Нови водопроводи се изградиха при реконструкция на ул."М.Такев".

Общата стойност за поддържането на стопанския водопровод е 17 х.лв.Водопровода 80% е етернит,остарял и много често аварира.

5.СМР - През годината сме работили на обекти с обща стойност 258 х.лв. За всички обекти участвахме в конкурси. Изпълнените обекти са както следва:

- "Ремонт улични и тротоарни наотилки на

територията на Община Пещера - 133х.лв.


  • "Ремонт читалище"Развитие" - 7х.лв.

  • "Ремонт вилни сгради-лет."Св.Константин" - 19х.лв.

  • "Ремонт училища и ДГ " 87х.лв.

Други малки обекти - 12х.лв.

Всички обекти са предадени в срок и с много добро качество. Ремонтите по училищата се извършват навреме, качествено и учебната година започва нормално.

6.Производство на варови и бетонови разтвори

Произведохме бетонови разтвориви- 1540 мЗ,варови разтво­ри - 860 мЗ .Конкуренцията на пазара доведе до намаляване на производството в сравнение с предходната година.

През 2007 год. изпитването на бетоните се извършваше от лицензирана лаборатория в гр.Пазарджик.Нямаме оплаквания за ка­чеството на разтворите.

7.Сервизна база - Всяка измината година наличната техника се амортизира,което води до по чести ремонти/основни и текущи/, които възлизат на 42 хил.лв.

Част от транспорта е специализиран и не може да се ползва це­логодишно . Това са 2 бр.автобетоновози,2бр.поливомиячни машини, 1 бр.мотометачка и 1бр.автокран.,с което допълнително се утеж­нява себестойността на отдела.

Общо имаме следните машини и автомобили:2

бр

1

бр

1

бр

1

бр

2

бр

2

бр

2

бр

3

бр

1

бр

1

бр

1

бр

1

бр

Багери- колесни "Беларус"

Багер - колесен "НЮ ХОЛАНД"

Фадрома

Автокран


Автобетоновози

Поливомиячки

Сметосъбирачни автомобила

Контейнеровози

ЗИЛ самосвал

ГАЗ-53 самосвал

Мултикар

Мотометачка

Персонала работещ по обслужването на машинния парк поддържа в максимална готовност наличната техника.

Дружеството има необходимата материална база и ресурси за постигане на добри икономически резултати.

Дивидента който следва да бъде отчислен за собственика да се определи и преотстъпи за основни ремонти на дружеството или за закупуване на съдове за смет.

Вр.И.Д.Управител:…………………/Ив.Спиров/


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница